Stypendium doktoranckie | Interpretacje podatkowe

Stypendium doktoranckie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stypendium doktoranckie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przyznanego stypendium.
Fragment:
Innymi słowy, wprawdzie Wnioskodawczyni realizuje cel projektu „ Stypendium Doktoranckie ”, jednak nie realizuje go bezpośrednio, ale pośrednio poprzez realizację zadań wynikających z zawartej umowy o stypendium. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu „ Stypendium Doktoranckie ” przed instytucjami unijnymi finansującymi projekt nie jest Wnioskodawczyni lecz Urząd Marszałkowski Województwa. W konsekwencji, stypendium otrzymane przez Wnioskodawczynię w ramach projektu „ Stypendium Doktoranckie ” nie korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, gdyż nie została spełniona przesłanka wymieniona w lit.b tej regulacji. Powyższe stypendium może jedynie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy, o ile zostaną spełnione warunki określone w tym przepisie. Na podstawie w/w przepisu wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2015
18
gru

Istota:
Czy stypendium otrzymane przez Wnioskodawczynię w ramach projektu pod nazwą „Stypendia dla doktorantów 2008/2009-ZPORR", w części współfinansowanej przez Europejski Fundusz Społeczny Unii Europejskiej jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
(...) stypendium doktoranckiego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 11 sierpnia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendium doktoranckiego. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni jest studentką studiów doktoranckich. W ramach projektu pod nazwą „ Stypendia dla doktorantów 2008/2009-ZPORR ”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, II Priorytet -Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 - „ Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy ”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i budżetu państwa, na podstawie umowy zawartej przez Wnioskodawczynię z Województwem jako „ instytucją wdrażającą ”, przyznano Wnioskodawczyni stypendium w wysokości 35.550 zł brutto w celu prowadzenia prac badawczych w ramach studiów doktoranckich. Projekt „ Stypendia dla doktorantów 2008/2009-ZPORR ” ma na celu wspomaganie grupy najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich i piszących pracę doktorską, której badania lub komercjalizacja przyczyni się do podniesienia poziomu innowacyjności województwa.
2012
18
maj

Istota:
1. Czy stypendium przyznane w ramach projektu „Stypendium Doktoranckie” może być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Jeśli tak, to w jaki sposób Wnioskodawczyni może otrzymać zwrot pobranego podatku?
Fragment:
Wnioskodawczyni w dniu 26 maja 2009 r. podpisała umowę stypendialną w ramach projektu „ Stypendium Doktoranckie ”. Umowa dotyczyła stypendium finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytet 2: „ Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach ”, Działanie 2.6: „ Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ”. Umowa została zawarta pomiędzy Zainteresowaną a Urzędem Marszałkowskim Województwa. Wnioskodawczyni w całości przeznaczyła ww. stypendium na refundację części kosztów związanych z realizacją pracy naukowo – badawczej, prowadzonej przez Zainteresowaną podczas studiów doktoranckich na Uniwersytecie. Wnioskodawczyni otrzymała od płatnika PIT-11,na którym została wykazana kwota pobranego podatku za 2009 r., w wysokości 2520,00 zł. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy ww. stypendium może być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Jeśli tak, to w jaki sposób Wnioskodawczyni może otrzymać zwrot pobranego podatku... Zdaniem Wnioskodawczyni, przyznane „ Stypendium Doktoranckie ” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa nie stanowiło Jej dochodu, lecz jedynie źródło dofinansowania pracy badawczo – naukowej prowadzonej przez Nią w trakcie studiów doktoranckich.
2011
1
wrz

Istota:
1. Czy stypendium finansowane w 75% ze środków Unii Europejskiej jest w tej części zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w przypadku potrącenia przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy Wnioskodawczyni przysługuje zwrot tej zaliczki w rozliczeniu rocznym - jeżeli tak, to w jakiej części?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2010 r. (data wpływu 2 lipca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przyznanego stypendium doktoranckiego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 lipca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przyznanego stypendium doktoranckiego. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni jest studentką studiów doktoranckich uniwersytetu. W 2009 r. Zainteresowana otrzymała stypendium w ramach projektu „ Stypendium dla doktorantów 2008/2009 – ZPORR ” realizowanego przez urząd marszałkowski w ramach działania 2.6 „ Regionalne strategie rozwoju i transfer wiedzy ” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z zawartą Umową przyznano Wnioskodawczyni stypendium w wysokości 35.550 zł brutto finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Pomoc stypendialna z projektu jest przeznaczona na refundację części kosztów związanych z pracą naukową oraz pracami projektowymi i wdrożeniowymi. Projekt prowadzi do wzmocnienia współpracy pomiędzy uczelnią a gospodarką. Stypendium wynosi 35.550 zł brutto i jest finansowane w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25 % z Budżetu Państwa.
2011
1
wrz

Istota:
Opodatkowanie środków wypłacanych w związku z uczestnictwem w studiach doktoranckich.
Fragment:
Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jednakże, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2009 r., wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.
2011
1
wrz

Istota:
Warunki zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2010 r. (data wpływu 30 lipca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendium doktoranckiego - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 lipca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendium doktoranckiego. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Jako uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich Wnioskodawca brał udział w projekcie „ Stypendium dla doktorantów 2008/2009 – ZPORR ” realizowanym w ramach działania 2.8 „ Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanego w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25 % ze środków budżetu państwa. Stypendia przeznaczone były dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów województwa. Po pozytywnym przejściu procedury konkursowej Wnioskodawca uzyskał stypendium przyznawane w formie finansowej w celu wspierania pracy naukowej i realizacji studiów doktoranckich w kwocie 35.550 zł brutto na rok akademicki 2008/2009.
2011
1
wrz

Istota:
1. Czy Wnioskodawczyni należy się zwrot pobranej zaliczki od stypendium?
2. Czy orzeczenie wydane dla innej osoby może być traktowane przez US jako podstawa do zwrotu zaliczki?
3. Czy w związku z tym wyrokiem BKIP może wydać interpretację?
Fragment:
(...) stypendium doktoranckiego - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 lipca 2010 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem w dniu 30 września 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanego stypendium doktoranckiego. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Jest Pani doktorantką Uniwersytetu. W 2009 r. otrzymała Pani stypendium w ramach projektu „ Stypendia dla doktorantów 2008/2009 ZPORR ” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa, w ramach Działania 2.6 – „ Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy ” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Stypendium zostało przyznane na okres 9 miesięcy, w łącznej kwocie 35.550 zł brutto, z czego 75% stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego (tj. 26.662,50 zł), natomiast 25% środki budżetu państwa (tj. 8.887,50 zł). Wartość wypłaconego stypendium netto wynosi 29.151 zł (z czego z Europejskiego Funduszu Społecznego 21.863,25 zł, a z budżetu państwa 7.287,75 zł). Zaliczka na podatek dochodowy została potrącona w wysokości 6.399 zł (z czego od środków z Europejskiego Funduszu Społecznego 4.799,25 zł, a z budżetu państwa 1.599,75 zł).
2011
1
wrz

Istota:
Czy przyznane jednorazowe stypendium doktoranckie jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jednakże stypendium doktoranckie wypłacane w ramach Działania 2.6 ZPORR może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile zasady jego przyznawania zostały, na wniosek projektodawcy, zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Zatem otrzymane przez wnioskodawcę stypendium doktoranckie mogłoby korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w tym przepisie. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2011
1
sie

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w stosunku do uzyskanego stypendium doktoranckiego wydatku przeznaczonego na zakup oprogramowania.
Fragment:
(...) stypendium doktoranckiego wydatku przeznaczonego na zakup oprogramowania – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29.01.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w stosunku do uzyskanego stypendium doktoranckiego wydatku przeznaczonego na zakup oprogramowania. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. W ramach projektu „ ...stypendium doktoranckie ” finansowanego z PO KL – Wnioskodawca otrzymał stypendium, w formie pieniężnej za okres 7 miesięcy, od października 2008 r. do kwietnia 2009 r., w kwocie 2.000 zł brutto miesięcznie – łącznie 14.000 zł brutto, które zostało przekazane w formie jednorazowej wypłaty w dniu 05.06.2009 r.. Jednym z warunków otrzymanego stypendium było rozliczenie się z wydatkowania stypendium na pokrycie kosztów związanych z realizacją pracy naukowo — badawczej. Od stypendium została pobrana zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 2.520 zł – pozostała kwota została wydatkowana na licencje oprogramowania niezbędnego do pracy naukowo-badawczej, udokumentowane imiennymi fakturami na łączną kwotę: 11.463 zł, które to zostały sprawozdane w rozliczeniu stypendium (w załączniku opis projektu i warunków rozliczenia).
2011
1
sie

Istota:
Warunki zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2010 r. (data wpływu 24 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendium doktoranckiego - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendium doktoranckiego. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni jako uczestniczka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji brała udział w projekcie „ Stypendium dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR ” realizowanym w ramach działania 2.8 „ Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanego w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25% ze środków Budżetu Państwa. Stypendium przeznaczone było dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów województwa. Po pozytywnym przejściu procedury konkursowej Wnioskodawczyni uzyskała stypendium przyznawane w formie finansowej w celu wspierania pracy naukowej i realizacji studiów doktoranckich w kwocie 35.550 zł brutto na rok akademicki 2008/2009.
2011
1
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.