Stypendium doktoranckie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stypendium doktoranckie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
18
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przyznanego stypendium.

Fragment:

Innymi słowy, wprawdzie Wnioskodawczyni realizuje cel projektu „ Stypendium Doktoranckie ”, jednak nie realizuje go bezpośrednio, ale pośrednio poprzez realizację zadań wynikających z zawartej umowy o stypendium. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu „ Stypendium Doktoranckie ” przed instytucjami unijnymi finansującymi projekt nie jest Wnioskodawczyni lecz Urząd Marszałkowski Województwa. W konsekwencji, stypendium otrzymane przez Wnioskodawczynię w ramach projektu „ Stypendium Doktoranckie ” nie korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, gdyż nie została spełniona przesłanka wymieniona w lit.b tej regulacji. Powyższe stypendium może jedynie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy, o ile zostaną spełnione warunki określone w tym przepisie. Na podstawie w/w przepisu wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2012
18
maj

Istota:

Czy stypendium otrzymane przez Wnioskodawczynię w ramach projektu pod nazwą „Stypendia dla doktorantów 2008/2009-ZPORR", w części współfinansowanej przez Europejski Fundusz Społeczny Unii Europejskiej jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) stypendium doktoranckiego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 11 sierpnia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendium doktoranckiego. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni jest studentką studiów doktoranckich. W ramach projektu pod nazwą „ Stypendia dla doktorantów 2008/2009-ZPORR ”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, II Priorytet -Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 - „ Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy ”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i budżetu państwa, na podstawie umowy zawartej przez Wnioskodawczynię z Województwem jako „ instytucją wdrażającą ”, przyznano Wnioskodawczyni stypendium w wysokości 35.550 zł brutto w celu prowadzenia prac badawczych w ramach studiów doktoranckich. Projekt „ Stypendia dla doktorantów 2008/2009-ZPORR ” ma na celu wspomaganie grupy najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich i piszących pracę doktorską, której badania lub komercjalizacja przyczyni się do podniesienia poziomu innowacyjności województwa.

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy stypendium przyznane w ramach projektu „Stypendium Doktoranckie” może być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Jeśli tak, to w jaki sposób Wnioskodawczyni może otrzymać zwrot pobranego podatku?

Fragment:

Wnioskodawczyni w dniu 26 maja 2009 r. podpisała umowę stypendialną w ramach projektu „ Stypendium Doktoranckie ”. Umowa dotyczyła stypendium finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytet 2: „ Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach ”, Działanie 2.6: „ Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ”. Umowa została zawarta pomiędzy Zainteresowaną a Urzędem Marszałkowskim Województwa. Wnioskodawczyni w całości przeznaczyła ww. stypendium na refundację części kosztów związanych z realizacją pracy naukowo – badawczej, prowadzonej przez Zainteresowaną podczas studiów doktoranckich na Uniwersytecie. Wnioskodawczyni otrzymała od płatnika PIT-11,na którym została wykazana kwota pobranego podatku za 2009 r., w wysokości 2520,00 zł. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy ww. stypendium może być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Jeśli tak, to w jaki sposób Wnioskodawczyni może otrzymać zwrot pobranego podatku... Zdaniem Wnioskodawczyni, przyznane „ Stypendium Doktoranckie ” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa nie stanowiło Jej dochodu, lecz jedynie źródło dofinansowania pracy badawczo – naukowej prowadzonej przez Nią w trakcie studiów doktoranckich.

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy stypendium finansowane w 75% ze środków Unii Europejskiej jest w tej części zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w przypadku potrącenia przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy Wnioskodawczyni przysługuje zwrot tej zaliczki w rozliczeniu rocznym - jeżeli tak, to w jakiej części?

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2010 r. (data wpływu 2 lipca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przyznanego stypendium doktoranckiego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 lipca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przyznanego stypendium doktoranckiego. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni jest studentką studiów doktoranckich uniwersytetu. W 2009 r. Zainteresowana otrzymała stypendium w ramach projektu „ Stypendium dla doktorantów 2008/2009 – ZPORR ” realizowanego przez urząd marszałkowski w ramach działania 2.6 „ Regionalne strategie rozwoju i transfer wiedzy ” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z zawartą Umową przyznano Wnioskodawczyni stypendium w wysokości 35.550 zł brutto finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Pomoc stypendialna z projektu jest przeznaczona na refundację części kosztów związanych z pracą naukową oraz pracami projektowymi i wdrożeniowymi. Projekt prowadzi do wzmocnienia współpracy pomiędzy uczelnią a gospodarką. Stypendium wynosi 35.550 zł brutto i jest finansowane w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25 % z Budżetu Państwa.

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie środków wypłacanych w związku z uczestnictwem w studiach doktoranckich.

Fragment:

Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jednakże, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2009 r., wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

2011
1
wrz

Istota:

Warunki zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2010 r. (data wpływu 30 lipca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendium doktoranckiego - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 lipca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendium doktoranckiego. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Jako uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich Wnioskodawca brał udział w projekcie „ Stypendium dla doktorantów 2008/2009 – ZPORR ” realizowanym w ramach działania 2.8 „ Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanego w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25 % ze środków budżetu państwa. Stypendia przeznaczone były dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów województwa. Po pozytywnym przejściu procedury konkursowej Wnioskodawca uzyskał stypendium przyznawane w formie finansowej w celu wspierania pracy naukowej i realizacji studiów doktoranckich w kwocie 35.550 zł brutto na rok akademicki 2008/2009.

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy Wnioskodawczyni należy się zwrot pobranej zaliczki od stypendium?
2. Czy orzeczenie wydane dla innej osoby może być traktowane przez US jako podstawa do zwrotu zaliczki?
3. Czy w związku z tym wyrokiem BKIP może wydać interpretację?

Fragment:

(...) stypendium doktoranckiego - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 lipca 2010 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem w dniu 30 września 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanego stypendium doktoranckiego. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Jest Pani doktorantką Uniwersytetu. W 2009 r. otrzymała Pani stypendium w ramach projektu „ Stypendia dla doktorantów 2008/2009 ZPORR ” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa, w ramach Działania 2.6 – „ Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy ” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Stypendium zostało przyznane na okres 9 miesięcy, w łącznej kwocie 35.550 zł brutto, z czego 75% stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego (tj. 26.662,50 zł), natomiast 25% środki budżetu państwa (tj. 8.887,50 zł). Wartość wypłaconego stypendium netto wynosi 29.151 zł (z czego z Europejskiego Funduszu Społecznego 21.863,25 zł, a z budżetu państwa 7.287,75 zł). Zaliczka na podatek dochodowy została potrącona w wysokości 6.399 zł (z czego od środków z Europejskiego Funduszu Społecznego 4.799,25 zł, a z budżetu państwa 1.599,75 zł).

2011
1
sie

Istota:

Czy przyznane jednorazowe stypendium doktoranckie jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jednakże stypendium doktoranckie wypłacane w ramach Działania 2.6 ZPORR może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile zasady jego przyznawania zostały, na wniosek projektodawcy, zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Zatem otrzymane przez wnioskodawcę stypendium doktoranckie mogłoby korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w tym przepisie. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
sie

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w stosunku do uzyskanego stypendium doktoranckiego wydatku przeznaczonego na zakup oprogramowania.

Fragment:

(...) stypendium doktoranckiego wydatku przeznaczonego na zakup oprogramowania – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29.01.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w stosunku do uzyskanego stypendium doktoranckiego wydatku przeznaczonego na zakup oprogramowania. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. W ramach projektu „ ...stypendium doktoranckie ” finansowanego z PO KL – Wnioskodawca otrzymał stypendium, w formie pieniężnej za okres 7 miesięcy, od października 2008 r. do kwietnia 2009 r., w kwocie 2.000 zł brutto miesięcznie – łącznie 14.000 zł brutto, które zostało przekazane w formie jednorazowej wypłaty w dniu 05.06.2009 r.. Jednym z warunków otrzymanego stypendium było rozliczenie się z wydatkowania stypendium na pokrycie kosztów związanych z realizacją pracy naukowo — badawczej. Od stypendium została pobrana zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 2.520 zł – pozostała kwota została wydatkowana na licencje oprogramowania niezbędnego do pracy naukowo-badawczej, udokumentowane imiennymi fakturami na łączną kwotę: 11.463 zł, które to zostały sprawozdane w rozliczeniu stypendium (w załączniku opis projektu i warunków rozliczenia).

2011
1
sie

Istota:

Warunki zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2010 r. (data wpływu 24 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendium doktoranckiego - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendium doktoranckiego. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni jako uczestniczka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji brała udział w projekcie „ Stypendium dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR ” realizowanym w ramach działania 2.8 „ Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanego w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25% ze środków Budżetu Państwa. Stypendium przeznaczone było dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów województwa. Po pozytywnym przejściu procedury konkursowej Wnioskodawczyni uzyskała stypendium przyznawane w formie finansowej w celu wspierania pracy naukowej i realizacji studiów doktoranckich w kwocie 35.550 zł brutto na rok akademicki 2008/2009.