ITPB2/415-80/12/15-S/IL | Interpretacja indywidualna

Czy stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca, otrzymane na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. nr 182, poz. 1305), jest zwolnione z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ITPB2/415-80/12/15-S/ILinterpretacja indywidualna
 1. stypendia
 2. stypendium naukowe
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 12 września 2012 r. sygn. akt I SA/Bk 212/12 (data wpływu 17 marca 2015 r.) – stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2012 r. (data wpływu 23 stycznia 2012 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendium dla wybitnego młodego naukowca - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2012 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendium dla wybitnego młodego naukowca.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki. W dniu 25 listopada 2011 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Politechniką, której przedmiotem było finansowanie stypendium naukowego ustanowionego przez Ministra dla wnioskodawcy. Zgodnie z § 6 tejże umowy środki finansowe przyznane przez Ministra mają być przekazane na podstawie odrębnej umowy pomiędzy jednostką a stypendystą. Takaż umowa została zawarta w dniu 13 grudnia 2011 r. pomiędzy Politechniką a wnioskodawcą. Zgodnie z jej treścią Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał wnioskodawcy środki finansowe tytułem stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca. Stypendium zostało przyznane na okres 36 miesięcy, płatne w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 października 2014 roku w miesięcznych ratach po 3 830 zł każda.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca, otrzymane na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. nr 182, poz. 1305), jest zwolnione z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni stypendium jest zwolnione z podatku. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 21 wskazuje dochody, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W ust. 1 w pkt 39 tegoż artykułu jest mowa, iż wolne od podatku dochodowego są "stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania". Wnioskodawczyni uważa, iż w ww. przepisie mieści się również stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca, przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wnioskodawczyni podnosi, iż art. 21 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy jako jedno ze stypendiów naukowych podlegających zwolnieniu od podatku wskazuje dobitnie również "inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego". W związku z tym w ocenie Wnioskodawczyni "innymi stypendiami" są wszystkie "inne stypendia" ustanawiane na "innej" podstawie prawnej niż przepisy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym. Zasady przyznawania stypendiów dla wybitnych naukowców reguluje ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla młodych naukowców (Dz. U. Nr 182, poz. 1305). Projekt rozporządzenia został, na wniosek Ministra przedłożony do zaopiniowania Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Prezydium Rady uchwałą Nr 188/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 r. pozytywnie zaopiniowało przedłożony projekt. Według Wnioskodawczyni nie ulega żadnej wątpliwości, że stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca przyznawane jest na zasadach zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, którym jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w myśl postanowień § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596). Ponadto zasady przyznawania tegoż stypendium zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego, co przesądza o objęciu go zwolnieniem określonym w art. 21 ust. pkt 39 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni uważa, iż nie są zwolnione z podatku tylko stypendia ustanawiane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym. Wychodząc z takiego założenia żadne stypendium przyznawane na innej podstawie aniżeli dwa wymienione akty prawne nie byłoby zwolnione z podatku, co przeczy jawnie intencjom ustawodawcy oraz co za tym idzie ewidentnemu zapisowi o zwolnieniu również "innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W dniu 20 kwietnia 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną Nr ITPB2/415-80/12/IL, w której uznał stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2012 r. za nieprawidłowe. Stwierdził, że stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców wypłacanych na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki nie można utożsamiać ze stypendiami naukowymi i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zastały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznając omawiane stypendia dla wybitnych młodych naukowców, realizuje bowiem postanowienia ustawy o zasadach finansowania nauki, wydanego na jej podstawie rozporządzenia wykonawczego, czego nie można identyfikować z zatwierdzaniem zasad przyznawania stypendiów, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uznał, iż stypendium naukowe przyznane na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki nie jest objęte zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako przychód „z innych źródeł”, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu tym podatkiem wg skali podatkowej.

W dniu 9 maja 2012 r. na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi złożone zostało wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w przedmiotowej interpretacji. Odpowiedź na ww. wezwanie została udzielona pismem z dnia 11 czerwca 2012 r. znak ITPB2/415W-23/12/BK. W dniu 15 czerwca 2012 r. wpłynęła do tutejszego organu podatkowego skarga na ww. interpretację, w której podtrzymano zarzuty przedstawione wcześniej w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, dotyczące naruszenia art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wyrokiem z dnia 12 września 2012 r. sygn. akt I SA/Bk 212/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną, gdyż jak stwierdził, organ dokonał błędnej wykładni przepisu art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym, które to naruszenie miało wpływ na wynik sprawy.

Nie zgadzając się z wydanym przez WSA w Białymstoku wyrokiem pismem z dnia 31 października 2012 r. Nr ITPB2/4160-26/12/IL/63/12, tutejszy organ złożył od powyższego orzeczenia skargę kasacyjną.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 25 lutego 2015 r., sygn. akt II FSK 3153/12 umorzył postępowanie kasacyjne, z uwagi na cofnięcie pismem z dnia 9 stycznia 2015 r. wniesionej skargi.

Powyższy wyrok WSA w Białymstoku z 12 września 2012 r., sygn. akt I SA/Bk 212/12 uprawomocnił się w dniu 25 lutego 2015 r. (data wpływu wyroku z klauzulą prawomocności do tutejszego organu – 17 marca 2015 r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego, biorąc pod uwagę wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 12 września 2012 r. sygn. akt I SA/Bk 212/12 stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendium dla wybitnego młodego naukowca uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn.zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Rodzaje źródeł przychodów zostały określone w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie w pkt 9 wymieniono inne źródła.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2011 r., za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Natomiast zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r., za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy, wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki. W dniu 25 listopada 2011 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Politechniką, której przedmiotem było finansowanie stypendium naukowego ustanowionego przez Ministra dla wnioskodawcy. Zgodnie z § 6 tejże umowy środki finansowe przyznane przez Ministra mają być przekazane na podstawie odrębnej umowy pomiędzy jednostką a stypendystą. Takaż umowa została zawarta w dniu 13 grudnia 2011 r. pomiędzy Politechniką a wnioskodawcą. Zgodnie z jej treścią Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał wnioskodawcy środki finansowe tytułem stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca. Stypendium zostało przyznane na okres 36 miesięcy, płatne w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 października 2014 r. w miesięcznych ratach po 3 830 zł każda.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz zadane pytanie wyjaśnić należy, że wskazane w nim rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 21 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. Nr 182, poz. 1305 ze zm.), zgodnie z § 1 określa kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35 roku życia, zatrudnionych w jednostkach naukowych.

Stosownie do § 2 ust. 5 i 5a tego rozporządzenia środki finansowe na wypłatę stypendium są przekazywane zatrudniającej stypendystę jednostce naukowej, na podstawie umowy o finansowanie stypendium zawartej między ministrem a tą jednostką. Stypendium jest wypłacane stypendyście przez jednostkę naukową na podstawie umowy zawartej ze stypendystą. Wysokość stypendium określona przez ministra nie ulega waloryzacji.

Należy podkreślić, iż ww. rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na cele określone w ust. 2, w tym:

 1. sposób oceny wniosków o przyznanie stypendium naukowego,
 2. sposób rozliczania przyznanych środków finansowych na naukę, w tym umarzania lub odraczania spłaty i rozkładania na raty należności finansowych,
 3. sposób dysponowania środkami finansowymi na naukę pochodzącymi z innych źródeł niż budżet państwa,
 4. wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego

- mając na uwadze cele polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, potrzebę zwiększania roli nauki w rozwoju gospodarczym i społecznym kraju, a także prawidłowość wykorzystania wcześniej przyznanych środków finansowych na naukę.

W myśl art. 15 ust. 2 ww. ustawy minister ustanawia corocznie stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35 roku życia, zatrudnionych w jednostkach naukowych. Stypendia przyznaje się na okres nie dłuższy niż 3 lata, w wysokości miesięcznej nieprzekraczającej minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 12 września 2012 r., sygn. akt I SA/Bk 212/12 stwierdził, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym dotyczy trzech grup stypendiów:

 • otrzymywanych na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,
 • stypendiów doktoranckich otrzymywanych na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Zdaniem Sądu ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych korzystają więc nie tylko stypendia wypłacane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym, ale również stypendia spełniające inne warunki, w szczególności jeżeli zasady ich wypłacania zostały zatwierdzone przez właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Właśnie takie stypendium - dla wybitnego młodego naukowca otrzymuje Skarżąca, a zatem powinno ono korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W ocenie Sądu, błędne jest stanowisko organu, który kategorycznie rozgranicza stypendia otrzymywane na podstawie przepisów od stypendiów zatwierdzonych przez właściwy organ. Według Sądu zaznaczyć należy, iż także możliwość zatwierdzania stypendiów przez określone organy, w tym ministrów, musi wynikać z konkretnych przepisów prawa, a zatem wszystkie stypendia, są niejako przyznawane na podstawie określonych przepisów. W związku z tym w opinii Sądu stypendium naukowe otrzymane przez Skarżącą na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym.

Mając zatem na uwadze przedstawiony stan faktyczny, oraz stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wyrażone w przedmiotowej sprawie stwierdzić należy, że uzyskiwane przez Wnioskodawczynię stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPB2/415-80/12/IL | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.