IPTPB2/415-807/11-4/KO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy, w zaistniałym stanie faktycznym, powyższe stypendium stażowe uzyskane w okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. i finansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2011 r. (data wpływu 23 grudnia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 marca 2012 r. (data wpływu 21 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu stypendium stażowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu stypendium stażowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z czym pismem z dnia 8 marca 2012 r., Nr IPTPB2/415-807/11-2/KO, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wystąpił o uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 8 marca 2012 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 13 marca 2012 r.), Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 19 marca 2012 r. (data wpływu 22 marca 2012 r.), które nadane zostało w polskiej placówce operatora publicznego w dniu 19 marca 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. odbywał staż w firmie z siedzibą w S. Staż ten odbywał w ramach realizacji projektu nr pt. „...” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jako stażysta, Wnioskodawca otrzymał stypendium stażowe, wypłacane w ramach wskazanego wyżej projektu. Staż odbywał się na podstawie trójstronnej umowy o staż zawartej pomiędzy zakładem pracy, uczelnią i stażystą. Wnioskodawca, jako stażysta, w umowie deklaruje wolę udziału w projekcie z warunkami przewidzianymi w umowie o dofinansowanie Projektu nr , zawartej dnia 6 maja 2009 r. przez Uczelnię z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oferta stażowa była ogłoszona wszystkim studentom, jednakże możliwość odbywania stażu w roku 2011 miało tylko 16 studentów spełniających ścisłe kryteria i wymagania komisji rekrutacyjnej.

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Instytucji Zarządzającej wynika, że na mocy zmienionego art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), wszystkie świadczenia wypłacane uczestnikom projektu jako pomoc, tj. w tym stypendia, są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioskodawca dodał ponadto, iż reprezentant Ministerstwa, pismem z dnia 19 marca 2010 r. wystąpiła z prośbą o interpretację w tej sprawie do Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i uzyskała odpowiedź, iż na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszystkie świadczenia wypłacane uczestnikom projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki jako pomoc są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy, w zaistniałym stanie faktycznym, powyższe stypendium stażowe uzyskane w okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. i finansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, istnieje możliwość zwolnienia stażysty z opodatkowania Jego stypendium stażowego.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 19 marca 2012 r. Wnioskodawca przedstawił stanowisko, w którym stwierdził, iż na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), wszystkie świadczenia wypłacane uczestnikom projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako pomoc, tj. w tym stypendia, są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stosownie bowiem do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono przepis art. 21 ust. 1 pkt 137, w myśl którego wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4. Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).

Dnia 28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 (Narodowej Strategii Spójności) i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

Zauważyć należy, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu.

Wnioskodawca dodaje, iż brał udział w Projekcie „...”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1.1: „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, organizowanego przy udziale Szkoły. Wnioskodawca był stażystą w wyżej wymienionym projekcie, w ramach którego uczelnia zobowiązana była do wypłaty stażyście (Wnioskodawcy) w okresie trwania stażu, tj. 3 miesiące, stypendium stażowego.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku zaistniały stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa, w ocenie Wnioskodawcy, stypendium stażowe otrzymywane przez Niego (uczestnika projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.