IPTPB1/4511-185/15-4/AP | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą stypendiów
IPTPB1/4511-185/15-4/APinterpretacja indywidualna
 1. płatnik
 2. stypendia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 30 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą stypendiów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 17 czerwca 2015 r., Nr IPTPB1/4511-185/15-2/MR, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 17 czerwca 2015 r. (data doręczenia 22 czerwca 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 30 czerwca 2015 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty ... dnia 29 czerwca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca przygotowuje Regulamin Funduszu Stypendialnego Rektora Wnioskodawcy. Fundusz ten stanowi Własny Fundusz Stypendialny Wnioskodawcy w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz § 92 ust. 3 Statutu Wnioskodawcy. Przepis § 92 ust. 3 Statutu Wnioskodawcy stanowi: „Uniwersytet może utworzyć własny fundusz stypendialny dla studentów, doktorantów i pracowników. Stypendia z tego funduszu mogą być przyznawane niezależnie od innych stypendiów.

Fundusz Stypendialny Rektora Wnioskodawcy przeznaczony jest na stypendia dla studentów i doktorantów Wnioskodawcy, które mogą być przyznawane i wypłacane w szczególności:

 1. studentom lub doktorantom uczestniczącym w programach naukowo-badawczych albo dydaktycznych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
 2. studentom przyjętym na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów;
 3. studentom uprawnionym do otrzymywania stypendium Rektora dla najlepszych studentów, które nie może zostać wypłacone z funduszu pomocy materialnej;
 4. doktorantom uprawnionym do otrzymywania stypendium dla najlepszych doktorantów, które nie może zostać wypłacone z funduszu pomocy materialnej;
 5. studentom lub doktorantom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji losowej.

Stypendium z Funduszu Stypendialnego Rektora Wnioskodawcy może być przyznane studentom i doktorantom cudzoziemcom. Stypendium z Funduszu Stypendialnego Rektora Wnioskodawcy przyznawane jest w zależności od posiadanych środków. Rektor Wnioskodawcy lub upoważniony Prorektor właściwy ds. studenckich określa wysokość stypendium (okres, na jaki zostaje przyznane). Stypendium z Funduszu Stypendialnego Rektora Wnioskodawcy przyznawane jest w uzgodnieniu odpowiednio z uczelnianym organem wykonawczym samorządu studentów lub z uczelnianym organem wykonawczym samorządu doktorantów.

W piśmie z dnia 29 czerwca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazano, że:

 1. Stypendia będą przyznawane na podstawie zatwierdzonego Regulaminu Funduszu Stypendialnego Rektora Wnioskodawcy w kwocie, która może przekraczać 3 800 zł w roku podatkowym. Wysokość stypendium będzie określał Rektor Wnioskodawcy lub Prorektor właściwy ds. studenckich.
 2. Stypendia z Funduszu Stypendialnego Rektora Wnioskodawcy będą mogły być przyznawane w formie jednorazowej, semestralnej, rocznej, w zależności od posiadanych środków.
 3. Stypendia będą wypłacane miesięcznie, jak i jednorazowo.
 4. Wnioskodawca nie będzie pobierał zaliczki na podatek dochodowy i wystawiał PIT-8C, ponieważ stypendia z Funduszu Stypendialnego Rektora Wnioskodawcy będą przyznawane z własnych środków Wnioskodawcy na podstawie art. 104 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Tym samym, spełnione zostały przesłanki z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkujące uznanie przedmiotowych stypendiów za wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 5. Fundusz Stypendialny Rektora Wnioskodawcy może być tworzony z
 6. :
  1. odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej, w wysokości nie większej niż 20% planowanego zysku na dany rok;
  2. wpłat osób fizycznych i prawnych przeznaczonych na ten fundusz.Środki, z których można utworzyć fundusz, zostały wymienione w § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1533).
 7. Stypendia z Funduszu Stypendialnego Rektora Wnioskodawcy będą wypłacane po otrzymaniu interpretacji podatkowej.
 8. Fundusz Stypendialny Rektora Wnioskodawcy zostanie utworzony po otrzymaniu interpretacji podatkowej i zatwierdzeniu Regulaminu Stypendialnego Rektora Wnioskodawcy.
 9. Fundusz Stypendialny Rektora Wnioskodawcy stanowi Własny Fundusz Stypendialny Wnioskodawcy w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz § 92 ust. 3 Statutu KUL.
 10. Na zasadach określonych w Regulaminie Funduszu Stypendialnego Rektora Wnioskodawcy może być przyznane stypendium dla studentów i doktorantów cudzoziemców.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy z tytułu wypłat stypendiów z Funduszu Stypendialnego Rektora Wnioskodawca zobowiązany będzie do pobierania zaliczki na podatek dochodowy, a co za tym idzie wystawiania informacji PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), Fundusz Stypendialny Rektora Wnioskodawcy zostanie utworzony zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 92 ust. 3 Statutu Wnioskodawcy. Środki, z których można utworzyć fundusz zostały wymienione w § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2011 r., poz. 1533).

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawa o szkolnictwie wyższym.

W związku z faktem, że stypendia mają być przez Wnioskodawcę wypłacane Jego studentom i uczestnikom studiów doktoranckich na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym ze środków własnych uczelni, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zostały spełnione przesłanki wskazane w niniejszym przepisie, warunkujące uznanie przedmiotowych stypendiów za wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, stypendia przyznawane przez Niego z Funduszu Stypendialnego Rektora Wnioskodawcy będą wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w świetle art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do pobierania zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wypłat stypendiów z Funduszu Stypendialnego Rektora Wnioskodawcy i w konsekwencji do wystawiania PIT-8C.

Na poparcie stanowiska Wnioskodawca wskazał interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2008 r., Nr ITPB2/415-175/08/MK oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 stycznia 2012 r., Nr IBPBII/1/415-903/11/BJ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 316, z późn. zm.), opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy, bądź od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Stosownie do przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z powyższego przepisu wynika, że pod pojęciem przychodu ustawodawca rozumie m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze. Dlatego też pomoc materialna wypłacona uczniom stanowi przychód w rozumieniu powołanego art. 11 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie zaś z art. 21 ust. 1 pkt 40 cytowanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawa o szkolnictwie wyższym.

Z treści zacytowanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że zwolnieniem w nim uregulowanym, po spełnieniu wszystkich przesłanek w nim wskazanych, objęte są świadczenia mające charakter pomocy materialnej m.in. dla studentów i uczestników studiów doktoranckich. Wskazany przepis nie zawiera ograniczenia kwotowego wypłacanych świadczeń, a więc z powyższego zwolnienia świadczenia te korzystają w pełnej wysokości.

Zwolnienie z opodatkowania świadczeń pomocy materialnej na podstawie przywołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

 • pomoc materialna musi być przyznana m.in. na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • beneficjentem pomocy może być wyłącznie: uczeń, student, uczestnik studiów doktoranckich i osoba uczestnicząca w innych formach kształcenia,
 • źródłem ich pochodzenia może być tylko: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz środki własne szkół i uczelni.

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 800 zł.

Jak wynika z powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy, omawiane zwolnienie uzależnione jest od wysokości rocznego stypendium. Wolna od podatku dochodowego jest kwota 3 800 zł rocznie. Jeżeli wypłacane stypendium przekracza powyższą kwotę, nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), uczelnia może utworzyć, ze środków innych niż określone w art. 94 ust. 1 i 6, własny fundusz stypendialny na stypendia dla pracowników i studentów oraz doktorantów. Stypendia z tego funduszu mogą być przyznawane, jeżeli statut uczelni tak stanowi, niezależnie od stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 oraz w art. 199 ust. 1. W myśl art. 104 ust. 2 powołanej ustawy, stypendia, o których mowa w ust. 1, są przyznawane studentom i doktorantom w uzgodnieniu odpowiednio z uczelnianym organem wykonawczym samorządu studenckiego wskazanym w regulaminie samorządu studenckiego lub z uczelnianym organem wykonawczym samorządu doktorantów wskazanym w regulaminie samorządu doktorantów.

Własny fundusz stypendialny, o którym mowa w art. 104 ust. 1 ww. ustawy, może być tworzony w uczelni publicznej – na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1533) – w formie odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej. Ponadto, tworzy się go również z wpłat osób fizycznych i prawnych przeznaczonych na ten fundusz (§ 13 ust. 5).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca przygotowuje Regulamin Funduszu Stypendialnego, który stanowi Własny Fundusz Stypendialny. Fundusz Stypendialny przeznaczony jest na stypendia dla studentów i doktorantów Wnioskodawcy (może być przyznany również studentom i doktorantom cudzoziemcom). Stypendia będą przyznawane na podstawie zatwierdzonego Regulaminu Funduszu Stypendialnego w kwocie, która może przekraczać 3 800 zł w roku podatkowym. Stypendia z Funduszu Stypendialnego będą mogły być przyznawane w formie jednorazowej, semestralnej, rocznej, w zależności od posiadanych środków. Stypendia będą wypłacane miesięcznie, jak i jednorazowo. Stypendia z Funduszu Stypendialnego będą przyznawane z własnych środków Wnioskodawcy na podstawie art. 104 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz wskazane powyżej regulacje prawne należy stwierdzić, że stypendia wypłacane ze środków pochodzących z własnego funduszu stypendialnego Wnioskodawcy, będącymi świadczeniami pomocy materialnej przyznawanymi na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji Wnioskodawca, wypłacając ww. świadczenia nie jest obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w momencie ich przekazywania. Ponadto, Wnioskodawca w związku z wypłatą przedmiotowych świadczeń nie jest obowiązany do wystawienia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C). Obowiązek sporządzenia takiej informacji, wynikający z art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy wyłącznie dochodów objętych zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy.

Tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.