IPTPB1/415-675/14-4/MD | Interpretacja indywidualna

Stypendia – obowiązki płatnika
IPTPB1/415-675/14-4/MDinterpretacja indywidualna
 1. programy
 2. przychód
 3. płatnik
 4. stypendia
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 lutego 2015 r. (data wpływu 11 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 28 stycznia 2014 r., Nr IPTPB1/415-675/14-2/MD, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 28 stycznia 2015 r. (data doręczenia 2 lutego 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 3 lutego 2015 r. (data wpływu 11 lutego 2015 r.), nadanym za pośrednictwem polskiej placówki operatora wyznaczonego w dniu 9 lutego 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest publiczną szkołą wyższą działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

Wnioskodawca prowadzi projekt międzynarodowy „E+” - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu na lata 2014-2020. W ramach tego programu będą wypłacane stypendia dla pracowników wyjeżdżających za granicę w celu prowadzenia zajęć lub w celach szkoleniowych oraz dla studentów wyjeżdżających na studia lub praktyki. Program „E+” funkcjonuje w Europie od roku akademickiego 2014/15.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w przewodniku „E+” Polska Narodowa Agencja w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustaliła następujące stawki stypendiów dla pracowników Uczelni: (Grupa krajów docelowych - dzienna wartość stypendium):

 1. Grupa 1 - Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania - 130 EUR,
 2. Grupa 2 - Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy - 110 EUR,
 3. Grupa 3 - Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja - 100 EUR,
 4. Grupa 4 - Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia - 80 EUR.

Wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć oraz w celach szkoleniowych odbywają się na podstawie uchwały Senatu Uczelni z dnia 13 listopada 2009 r., Nr 100/09, w sprawie warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę pracowników, doktorantów i studentów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych, sporządzonej w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób.

Pracownicy wyjeżdżający za granicę w celu prowadzenia zajęć lub w celach szkoleniowych otrzymują stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania w wysokości, jak przedstawiono wyżej. Wolne od podatku są między innymi stypendia uzyskiwane przez osoby podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przebywające czasowo za granicą, w wysokości stanowiącej równowartość jednej diety z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień w którym było otrzymywane stypendium.

Na dzień złożenia wniosku Uczelnia na powyższe stypendium nie wysłała jeszcze żadnego pracownika.

W piśmie z dnia 3 lutego 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku wskazano, że stypendia dla pracowników Wnioskodawcy będą wypłacane z funduszy UE z projektu pt. „Mobilność edukacyjna w sektorze Szkolnictwa Wyższego” w ramach programu „E+”, zgodnie z zawartą umową Nr 2014-1-PL01-KA103-000181 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowa Agencja Programu E + z siedzibą w W., a Uczelnią w K.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku.

Czy Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, ma obowiązek potrącić podatek od kwoty należnego stypendium przysługującego Jego pracownikowi na każdy dzień pobytu za granicą, w celu prowadzenia zajęć lub w celach szkoleniowych, od kwoty przewyższającej dietę kraju docelowego, określoną w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), ma On obowiązek potrącenia i przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych od kwoty stypendium wypłaconego powyżej diety kraju docelowego, do którego pracownik został skierowany (art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku od osób fizycznych). Kwotę przekraczającą dietę przelicza się według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu zaliczki na konto Wnioskodawcy, zgodnie z zapisami w polityce rachunkowości. Po przeliczeniu na PLN wylicza się kwotę należnego podatku zaokrąglając do pełnych złotych i potrąca z należnego stypendium. Kwotę stypendium po potrąceniu podatku ponownie przelicza się na EUR wg wcześniej podanego kursu i przekazuje się na konto stypendysty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jak stanowi art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca – uczelnia wyższa, prowadzi projekt międzynarodowy „E+” - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu na lata 2014-2020. W ramach tego programu będą wypłacane stypendia dla pracowników wyjeżdżających za granicę w celu prowadzenia zajęć lub w celach szkoleniowych oraz dla studentów wyjeżdżających na studia lub praktyki. Program „E+” funkcjonuje w Europie od roku akademickiego 2014/15. Wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć oraz w celach szkoleniowych odbywają się na podstawie uchwały Senatu Uczelni z dnia 13 listopada 2009 r., Nr 100/09 w sprawie warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę pracowników, doktorantów i studentów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych, sporządzonej w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób. Pracownicy wyjeżdżający za granicę w celu prowadzenia zajęć lub w celach szkoleniowych otrzymują stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania.

Stypendia dla pracowników Wnioskodawcy będą wypłacane z funduszy UE z projektu pt. „Mobilność edukacyjna w sektorze Szkolnictwa Wyższego” w ramach programu „E+”, zgodnie z zawartą umową Nr 2014-1-PL01-KA103-000181 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowa Agencja Programu „E+” z siedzibą w W., a Uczelnią w K.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendiów – w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Zatem, powyższym zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych objęte są wyłącznie stypendia i tylko takie, które spełniają kryteria określone w cytowanym przepisie.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „stypendium”. W związku z tym należy odwołać się do znaczenia słownikowego tego terminu.

I tak, Nowy Słownik Języka Polskiego, pod red. B. Dunaja, stanowi, że stypendium to środki przyznawane przez instytucję osobie uczącej się, prowadzącej działalność artystyczną lub naukową, na określony czas.

Z kolei Słownik Wyrazów Obcych PWN, definiuje stypendium jako stałą pomoc wypłaconą przez określony czas z funduszów społecznych albo państwowych, przeznaczona dla uczącej się młodzieży lub na prace socjalne.

Natomiast Słownik Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych z almanachem, wskazuje, że stypendium to zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników naukowych, artystów itd. wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.

W konsekwencji, termin stypendium użyty w treści art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć jako pomoc finansową w postaci okresowego świadczenia (głównie) pieniężnego spełnianego na rzecz oznaczonej osoby i mającego na celu wspieranie jej działań służących m.in. zdobywaniu wiedzy, twórczości naukowej, realizacji badań naukowych. Zatem, w pojęciu tym mieścić się będzie także stypendium wypłacane pracownikom naukowym Uczelni w ramach programu „E+”.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że wypłacane przez Wnioskodawcę pracownikom stypendia, o których mowa we wniosku, będą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167), za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium. Ewentualna nadwyżka wypłacanego stypendium – ponad limit określony w ww. rozporządzeniu – będzie rodziła po stronie Wnioskodawcy obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia na rachunek urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dodać należy, że zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Jeżeli zatem przedmiotowe stypendia wypłacane będą w euro, a kwota przyznanego świadczenia przekroczy limit, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy, to obliczając kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczenia wypłaconego ponad limit, należy uwzględnić zapis ww. art. 11a ust. 1 ustawy i tym samym przeliczyć kwotę do opodatkowania w złotych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.