IPTPB1/415-381/13-4/KO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy w odniesieniu do stypendiów wypłacanych w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wnioskodawca przy obliczaniu, pobraniu podatku i wpłaceniu go do organu podatkowego oraz sporządzaniu stosownej informacji PIT ma obowiązek stosować pkt 40b czy pkt 137 ust. 1 art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nie obliczać podatku od otrzymywanego stypendium niezależnie od jego wysokości, czy też naliczać podatek w przypadku przekroczenia 3.800 zł w roku podatkowym)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 2 maja 2013 r. (data wpływu 10 czerwca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 sierpnia 2013 r. (data wpływu 21 sierpnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), w związku z czym, pismem z dnia 8 sierpnia 2013 r., Nr IPTPB1/415-381/13-2/KO, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 8 sierpnia 2013 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 12 sierpnia 2013 r.), Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 13 sierpnia 2013 r. (data wpływu 21 sierpnia 2013 r.), które nadane zostało w polskiej placówce pocztowej w dniu 19 sierpnia 2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), stypendia wypłacane przez samorząd Województwa (...) w ramach „Programu Pomocy Stypendialnej Województwa (...) Dla Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, stanowią rodzaj dochodu.

Opierając się na indywidualnej interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 maja 2009 r., przy wyliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych dotychczas stosowano się do art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wysokość i zasady udzielenia stypendiów dla uczniów zostały określone w uchwale Sejmiku Województwa (...), będącego organem stanowiącym Województwa.

Wartość stypendium nieprzekraczającą w roku podatkowym 3.800 zł uznawano za zwolnioną od podatku dochodowego. Informacja o uzyskanym dochodzie w postaci stypendium była przekazywana do stypendystów oraz urzędów skarbowych właściwych dla ich miejsca zamieszkania w formie PIT-8C. Wysokość stypendium przyznawana w ramach „Programu Pomocy Stypendialnej Województwa (...) Dla Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych” wynosi 250 zł miesięcznie, przyznawana jest na okres 12 miesięcy. W roku podatkowym może osiągnąć maksymalnie wysokość 3.000 zł i nie przekracza progu opodatkowania. W związku z powyższym Wnioskodawca nie dokonuje potrącenia podatku. Jednakże, gdy uczeń pobiera inne stypendia spełniające warunki ujęte w art. 21 ust. 1 pkt 40b m.in. stypendia innych samorządów terytorialnych, bądź organizacji pożytku publicznego, musi zapłacić podatek od kwoty przekraczającej 3.800 zł.

Wypłacane w ramach ww. Programu środki spełniają jednocześnie warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczniowie pobierający stypendium w ramach Programu są jednocześnie uczestnikami projektu realizowanego w ramach poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, finansowanego z udziałem środków europejskich – funduszu strukturalnego – Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach wypłaconych środków 85% stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego, 13,5% – środki Budżetu Państwa, a 1,5% – wkład własny Województwa (...).

W przypadku tej interpretacji kwota stypendium jest zwolniona od podatku niezależnie od wysokości. Interpretacje indywidualne innych podmiotów realizujących na podobnych zasadach projekty systemowe w ramach 9.1.3 wydane m.in. przez Izbę Skarbową w Bydgoszczy i Izbę Skarbową w Katowicach w 2010 r. przychylają się do stosowania w ramach wypłaty stypendiów art. 21 ust. 1 pkt 137.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 13 sierpnia 2013 r.:

Czy w odniesieniu do stypendiów wypłacanych w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wnioskodawca przy obliczaniu, pobraniu podatku i wpłaceniu go do organu podatkowego oraz sporządzaniu stosownej informacji PIT ma obowiązek stosować pkt 40b czy pkt 137 ust. 1 art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nie obliczać podatku od otrzymywanego stypendium niezależnie od jego wysokości, czy też naliczać podatek w przypadku przekroczenia 3.800 zł w roku podatkowym)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku z dnia 13 sierpnia 2013 r., w związku z tym, że stypendia spełniają warunki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: są środkami finansowymi otrzymanymi przez uczestników projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego ze środków europejskich, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do obliczania, pobrania podatku i wpłacania go do organu podatkowego niezależnie od wysokości przekazanego stypendium wskazanej w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym Wnioskodawca nie jest zobowiązany również do sporządzenia stosownej informacji PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40 powyższej ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzących z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł.

Z kolei w myśl do art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wypłaca stypendia w ramach „Programu Pomocy Stypendialnej Województwa (...) Dla Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wysokość i zasady udzielenia stypendiów dla uczniów zostały określone w uchwale Sejmiku Województwa (...), będącego organem stanowiącym Województwa.

Wysokość stypendium przyznawana w ramach „Programu Pomocy Stypendialnej Województwa (...) Dla Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych” wynosi 250 zł miesięcznie, przyznawana jest na okres 12 miesięcy. W roku podatkowym może osiągnąć maksymalnie wysokość 3.000 zł i nie przekracza progu opodatkowania. W związku z powyższym Wnioskodawca nie dokonuje potrącenia podatku. Jednakże, gdy uczeń pobiera inne stypendia spełniające warunki ujęte w art. 21 ust. 1 pkt 40b m.in. stypendia innych samorządów terytorialnych bądź organizacji pożytku publicznego, musi zapłacić podatek od kwoty przekraczającej 3.800 zł.

Wypłacane w ramach ww. Programu środki spełniają jednocześnie warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczniowie pobierający stypendium w ramach Programu są jednocześnie uczestnikami projektu realizowanego w ramach poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, finansowanego z udziałem środków europejskich – funduszu strukturalnego – Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach wypłaconych środków 85% stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego, 13,5% – środki budżetu Państwa, a 1,5% – wkład własny Województwa (...).

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów (Narodowej Strategii Spójności) służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy o finansach publicznych, przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4. Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych (m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego), Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego – wymienione w ww. art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Zauważyć należy, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu.

W rozpatrywanej sprawie uczestnikami projektu są szczególnie uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którym trudna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny. Z kolei, użyte w powyższym przepisie pojęcie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć, jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić zatem należy, iż do stypendiów wypłacanych uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach „Programu Pomocy Stypendialnej Województwa (...) Dla Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie miało zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczniowie, jako uczestnicy projektu otrzymają stypendium stanowiące pomoc udzieloną w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu Społecznego. Tym samym brak jest podstaw do naliczenia i odprowadzenia przez Wnioskodawcę, jako płatnika, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, niezależnie od wysokości stypendium. Wnioskodawca nie ma również obowiązku wystawiania informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, PIT-8C, osobom otrzymującym takie świadczenie.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.