IPTPB1/415-381/13-4/KO | Interpretacja indywidualna

Czy w odniesieniu do stypendiów wypłacanych w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wnioskodawca przy obliczaniu, pobraniu podatku i wpłaceniu go do organu podatkowego oraz sporządzaniu stosownej informacji PIT ma obowiązek stosować pkt 40b czy pkt 137 ust. 1 art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nie obliczać podatku od otrzymywanego stypendium niezależnie od jego wysokości, czy też naliczać podatek w przypadku przekroczenia 3.800 zł w roku podatkowym)?
IPTPB1/415-381/13-4/KOinterpretacja indywidualna
  1. stypendia
  2. uczestnicy
  3. uczniowie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 2 maja 2013 r. (data wpływu 10 czerwca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 sierpnia 2013 r. (data wpływu 21 sierpnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), w związku z czym, pismem z dnia 8 sierpnia 2013 r., Nr IPTPB1/415-381/13-2/KO, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 8 sierpnia 2013 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 12 sierpnia 2013 r.), Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 13 sierpnia 2013 r. (data wpływu 21 sierpnia 2013 r.), które nadane zostało w polskiej placówce pocztowej w dniu 19 sierpnia 2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), stypendia wypłacane przez samorząd Województwa (...) w ramach „Programu Pomocy Stypendialnej Województwa (...) Dla Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, stanowią rodzaj dochodu.

Opierając się na indywidualnej interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 maja 2009 r., przy wyliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych dotychczas stosowano się do art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wysokość i zasady udzielenia stypendiów dla uczniów zostały określone w uchwale Sejmiku Województwa (...), będącego organem stanowiącym Województwa.

Wartość stypendium nieprzekraczającą w roku podatkowym 3.800 zł uznawano za zwolnioną od podatku dochodowego. Informacja o uzyskanym dochodzie w postaci stypendium była przekazywana do stypendystów oraz urzędów skarbowych właściwych dla ich miejsca zamieszkania w formie PIT-8C. Wysokość stypendium przyznawana w ramach „Programu Pomocy Stypendialnej Województwa (...) Dla Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych” wynosi 250 zł miesięcznie, przyznawana jest na okres 12 miesięcy. W roku podatkowym może osiągnąć maksymalnie wysokość 3.000 zł i nie przekracza progu opodatkowania. W związku z powyższym Wnioskodawca nie dokonuje potrącenia podatku. Jednakże, gdy uczeń pobiera inne stypendia spełniające warunki ujęte w art. 21 ust. 1 pkt 40b m.in. stypendia innych samorządów terytorialnych, bądź organizacji pożytku publicznego, musi zapłacić podatek od kwoty przekraczającej 3.800 zł.

Wypłacane w ramach ww. Programu środki spełniają jednocześnie warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczniowie pobierający stypendium w ramach Programu są jednocześnie uczestnikami projektu realizowanego w ramach poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, finansowanego z udziałem środków europejskich – funduszu strukturalnego – Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach wypłaconych środków 85% stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego, 13,5% – środki Budżetu Państwa, a 1,5% – wkład własny Województwa (...).

W przypadku tej interpretacji kwota stypendium jest zwolniona od podatku niezależnie od wysokości. Interpretacje indywidualne innych podmiotów realizujących na podobnych zasadach projekty systemowe w ramach 9.1.3 wydane m.in. przez Izbę Skarbową w Bydgoszczy i Izbę Skarbową w Katowicach w 2010 r. przychylają się do stosowania w ramach wypłaty stypendiów art. 21 ust. 1 pkt 137.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 13 sierpnia 2013 r.:

Czy w odniesieniu do stypendiów wypłacanych w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wnioskodawca przy obliczaniu, pobraniu podatku i wpłaceniu go do organu podatkowego oraz sporządzaniu stosownej informacji PIT ma obowiązek stosować pkt 40b czy pkt 137 ust. 1 art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nie obliczać podatku od otrzymywanego stypendium niezależnie od jego wysokości, czy też naliczać podatek w przypadku przekroczenia 3.800 zł w roku podatkowym)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku z dnia 13 sierpnia 2013 r., w związku z tym, że stypendia spełniają warunki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: są środkami finansowymi otrzymanymi przez uczestników projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego ze środków europejskich, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do obliczania, pobrania podatku i wpłacania go do organu podatkowego niezależnie od wysokości przekazanego stypendium wskazanej w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym Wnioskodawca nie jest zobowiązany również do sporządzenia stosownej informacji PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40 powyższej ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzących z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł.

Z kolei w myśl do art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wypłaca stypendia w ramach „Programu Pomocy Stypendialnej Województwa (...) Dla Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wysokość i zasady udzielenia stypendiów dla uczniów zostały określone w uchwale Sejmiku Województwa (...), będącego organem stanowiącym Województwa.

Wysokość stypendium przyznawana w ramach „Programu Pomocy Stypendialnej Województwa (...) Dla Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych” wynosi 250 zł miesięcznie, przyznawana jest na okres 12 miesięcy. W roku podatkowym może osiągnąć maksymalnie wysokość 3.000 zł i nie przekracza progu opodatkowania. W związku z powyższym Wnioskodawca nie dokonuje potrącenia podatku. Jednakże, gdy uczeń pobiera inne stypendia spełniające warunki ujęte w art. 21 ust. 1 pkt 40b m.in. stypendia innych samorządów terytorialnych bądź organizacji pożytku publicznego, musi zapłacić podatek od kwoty przekraczającej 3.800 zł.

Wypłacane w ramach ww. Programu środki spełniają jednocześnie warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczniowie pobierający stypendium w ramach Programu są jednocześnie uczestnikami projektu realizowanego w ramach poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, finansowanego z udziałem środków europejskich – funduszu strukturalnego – Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach wypłaconych środków 85% stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego, 13,5% – środki budżetu Państwa, a 1,5% – wkład własny Województwa (...).

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów (Narodowej Strategii Spójności) służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy o finansach publicznych, przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4. Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych (m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego), Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego – wymienione w ww. art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Zauważyć należy, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu.

W rozpatrywanej sprawie uczestnikami projektu są szczególnie uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którym trudna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny. Z kolei, użyte w powyższym przepisie pojęcie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć, jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić zatem należy, iż do stypendiów wypłacanych uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach „Programu Pomocy Stypendialnej Województwa (...) Dla Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie miało zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczniowie, jako uczestnicy projektu otrzymają stypendium stanowiące pomoc udzieloną w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu Społecznego. Tym samym brak jest podstaw do naliczenia i odprowadzenia przez Wnioskodawcę, jako płatnika, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, niezależnie od wysokości stypendium. Wnioskodawca nie ma również obowiązku wystawiania informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, PIT-8C, osobom otrzymującym takie świadczenie.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.