IPPB4/4511-856/15-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

1) Czy powyższe świadczenia korzystają całkowicie ze zwolnienia podatkowego bez względu na przyznaną kwotę (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) czy też są zwolnione do wysokości 3.800 zł rocznie (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?2) Czy w przypadku powyższych świadczeń przed pierwszą wypłatą świadczenia wymagane jest złożenie przez stypendystę oświadczenia dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na druku PIT-2A?3) Czy w powyższych przypadkach po zakończeniu roku kalendarzowego istnieje obowiązek sporządzenia i przekazania stypendystom oraz do Urzędu Skarbowego informacji o wysokości wypłaconego a nieopodatkowanego stypendium na druku PIT-8C?
IPPB4/4511-856/15-2/JK2interpretacja indywidualna
 1. obowiązek płatnika
 2. płatnik
 3. stypendia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Pobór zaliczek przez pozostałych płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2015 r. (data wpływu 29 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego świadczeń pomocy materialnej w postaci stypendium oraz w zakresie obowiązku składania informacji PIT-8C – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie e zwolnienia przedmiotowego świadczeń pomocy materialnej w postaci stypendium oraz w zakresie obowiązku składania informacji PIT-8C.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.
 1. Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną miasta powołaną do prowadzenia obsługi finansowo - księgowej szkół i placówek oświatowych z terenu Dzielnicy na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.Na wniosek rodziców, dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej, decyzją Burmistrza Dzielnicy przyznawane są świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendiów szkolnych z przeznaczeniem na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności zakup podręczników.Powyższe świadczenia przyznawane są w oparciu o art. 90c ust. 2, art. 90d, art. 90m, art. 90n i art. 90p ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572), z późniejszymi zmianami, w związku z uchwałą Rady z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2005 r., Nr 113, poz. 3269, z późn. zm.).Stypendia szkolne przyznawane są po spełnieniu warunków określonych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty na okres od stycznia do czerwca i od września do grudnia w wysokości 120 -145 zł miesięcznie. Łącznie w okresie całego roku kalendarzowego przyznane stypendium dla jednego ucznia nie przekracza dziesięciokrotności miesięcznej wartości stypendium to jest kwoty 1450 zł. Wypłata stypendiów jest realizowana przez szkoły ze środków pochodzących z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach planów finansowych poszczególnych szkół.
 2. Ponadto zgodnie z decyzją Dyrektora szkoły raz w semestrze wypłacane są stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Powyższe świadczenia są świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, przyznawane i wypłacanych zgodnie z art. 90c ust. 3 oraz z art. 90g ustawy dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.).Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotności kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku 5-18 lat to jest kwoty 212 zł na semestr. Wypłata stypendiów jest realizowana przez szkoły ze środków pochodzących z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach planów finansowych poszczególnych szkół.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy powyższe świadczenia korzystają całkowicie ze zwolnienia podatkowego bez względu na przyznaną kwotę (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) czy też są zwolnione do wysokości 3.800 zł rocznie (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)...
 2. Czy w przypadku powyższych świadczeń przed pierwszą wypłatą świadczenia wymagane jest złożenie przez stypendystę oświadczenia dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na druku PIT-2A...
 3. Czy w powyższych przypadkach po zakończeniu roku kalendarzowego istnieje obowiązek sporządzenia i przekazania stypendystom oraz do Urzędu Skarbowego informacji o wysokości wypłaconego a nieopodatkowanego stypendium na druku PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stypendia szkolne są świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym zaś stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe są świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym.

Wszystkie te świadczenia są przyznawane zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty i dlatego są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na przyznaną kwotę świadczenia.

W związku z powyższym, ponieważ wyżej wymienione świadczenia podlegają przedmiotowemu zwolnieniu nie ma obowiązku wymagania od stypendystów przed pierwszą wypłatą świadczenia złożenia oświadczenia dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na druku PIT-2A oraz nie ma obowiązku po zakończeniu roku kalendarzowego sporządzania i przekazywania stypendystom oraz do Urzędu Skarbowego informacji o wysokości wypłaconego stypendium na druku PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dy. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40 cytowanej ustawy wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł.

Z wniosku wynika, że decyzją Burmistrza przyznawane są świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendiów szkolnych z przeznaczeniem na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności zakup podręczników. Powyższe świadczenia przyznawane są w oparciu o art. 90c ust. 2, art. 90d, art. 90m, art. 90n i art. 90p ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w związku z uchwałą Rady z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta. Wypłata stypendiów jest realizowana przez szkoły ze środków pochodzących z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach planów finansowych poszczególnych szkół. Ponadto zgodnie z decyzją Dyrektora szkoły raz w semestrze wypłacane są stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Powyższe świadczenia są świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, przyznawane i wypłacanych zgodnie z art. 90c ust. 3 oraz z art. 90g ustawy o systemie oświaty.

Kwestie pomocy materialnej dla uczniów regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Stosownie do art. 90c ust. 1 ww. ustawy, pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

W myśl art. 90c ust. 2 cytowanej ustawy świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 1. stypendium szkolne;
 2. zasiłek szkolny.

Zgodnie z art. 90f ww. ustawy, rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

 1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;
 2. formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;
 3. tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
 4. tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendiów szkolnych oraz świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w postaci stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane i wypłacane na podstawie przepisów o systemie oświaty, finansowane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będą korzystały ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym świadczenia te nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy, bowiem wskazane zwolnienie dotyczy stypendiów, których podstawą wypłaty jest tylko uchwała jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 35 ust. 10 ww. ustawy, płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, są obowiązani w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru, i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, z zastrzeżeniem art. 37.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenia przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, wypłacane przez Wnioskodawcę świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendiów szkolnych oraz świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w postaci stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane i wypłacane na podstawie przepisów o systemie oświaty, finansowane z budżetu budżetu jednostki samorządu terytorialnego będą korzystały całości ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawca, wypłacając ww. świadczenia nie będzie obowiązany do wystawiania informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C, bowiem obowiązek sporządzenia takiej informacji wynikający z art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy wyłącznie dochodów objętych zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy, którego zastosowanie wykluczono w niniejszej sprawie. Ponadto nie ma obowiązku składania przez stypendystów - przed pierwszą wypłatą świadczenia - oświadczenia dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na druku PIT-2A składanego zgodnie z art. 35 ust. 4 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.