IPPB4/4511-538/15-4/JK3 | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania opodatkowania stypendiów dla uczestników kursu,
IPPB4/4511-538/15-4/JK3interpretacja indywidualna
 1. cudzoziemiec
 2. kurs
 3. studenci
 4. stypendia
 5. szkoły
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Pobór zaliczek przez pozostałych płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Wysokość zaliczek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia14 lipca 2015 r. (data nadania 15 lipca 2015 r., data wpływu 17 lipca 2015 r.) na wezwanie z dnia 7 lipca 2015 r. Nr IPPB4/4511-538/15-2/JK3 (data nadania 7 lipca 2015 r., data doręczenia 9 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendiów dla uczestników kursu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania opodatkowania stypendiów dla uczestników kursu.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 7 lipca 2015 r. Nr IPPB4/4511-538/15-2/JK3 (data nadania 7 lipca 2015 r., data doręczenia 9 lipca 2015 r.) tutejszy organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku.

Pismem z dnia 14 lipca 2015 r. (data nadania 15 lipca 2015 r., data wpływu 17 lipca 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W 2015 r. zostanie zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa - M. (Zleceniodawcą) i Skarbem Państwa - Biurem (Biurem) a Szkołą Wyższą (Zleceniobiorcą). Zgodnie z treścią Umowy Zleceniobiorca wykona usługę edukacyjną w postaci kursu „L.” dla wyróżniających się studentów lektoratów i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich, zgodnie z kosztorysem określonym w Załączniku Nr 1 do umowy. Program ramowy kursu zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. Zleceniobiorca wypłaci w imieniu Biura świadczenia stypendialne osobom uczestniczącym w kursie. Na wykonanie ww. usługi, Zleceniobiorca otrzyma środki finansowe w łącznej wysokości 99.950 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), z czego:

 1. z budżetu Zleceniodawcy, na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu dydaktycznego zadania (zajęcia dydaktyczne, program kulturalny uzupełniający zajęcia dydaktyczne, koszty organizacyjne) w wysokości 19.625 zł,
 2. z budżetu Biura na refundację kosztów związanych z wypłatą świadczeń stypendialnych, zgodnie z kosztorysem stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy po przedstawieniu imiennej listy uczestników i noty obciążeniowej lub faktury VAT, do łącznej kwoty w wysokości 80.325 zł.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Umowy świadczenia stypendialne przeznaczone są na:

 1. Zakwaterowanie i posiłki - kwota 59.535 zł.
 2. Stypendia wypłacane uczestnikom (studentom lektoratów i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich) - kwota 20.790 zł.

Wnioskodawca wskazuje, że miejsce zamieszkania uczestników kursu (kraj pochodzenia), to: Gruzja, Azerbejdżan, Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan. Podczas kursu uczestnicy będą mieszkać w W. Kwota stypendium na jednego uczestnika to 462 zł (nie przekracza 3.800 zł w roku podatkowym). Dla uczestników kursu nie są wypłacane ani diety, ani kieszonkowe. Świadczenia stypendialne zostaną przyznane i wypłacone na podstawie umowy między Ministerstwem i Biurem a Szkołą .

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy środki finansowe otrzymane z budżetu Biura przeznaczonych na refundację kosztów związanych z wypłatą świadczeń stypendialnych (koszty zakwaterowania i posiłków oraz stypendia wypłacane uczestnikom), zgodnie z kosztorysem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy po przedstawieniu imiennej listy uczestników i noty obciążeniowej lub faktury VAT są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b w połączeniu z art. 21 ust. 1 pkt 76 i w związku z tym Zleceniobiorca nie wystawia (dla uczestników kursu) żadnej informacji o uzyskanych stypendiach...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Środki finansowe otrzymane z budżetu Biura przeznaczonych na refundację kosztów związanych z wypłatą świadczeń stypendialnych (koszty zakwaterowania i posiłków oraz stypendia wypłacane uczestnikom), zgodnie z kosztorysem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy po przedstawieniu imiennej listy uczestników i noty obciążeniowej lub faktury VAT, do łącznej kwoty w wysokości 80.325 zł, są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 76 i w związku z tym Zleceniobiorca (S.) nie wystawia dla uczestników kursu żadnej informacji o uzyskanych stypendiach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Natomiast stosownie do art. 3 ust. 2a powołanej ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 4a ww. ustawy, przepisy te stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i przesłanego uzupełnienia wynika, że w 2015 r. zostanie zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa - M. (Zleceniodawcą) i Skarbem Państwa - Biurem (Biurem) a Szkołą Wyższą (Zleceniobiorcą). Zgodnie z treścią Umowy Zleceniobiorca wykona usługę edukacyjną w postaci kursu „L.” dla wyróżniających się studentów lektoratów i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich, zgodnie z kosztorysem określonym w Załączniku Nr 1 do umowy. Program ramowy kursu zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. Zleceniobiorca wypłaci w imieniu Biura świadczenia stypendialne osobom uczestniczącym w kursie. Wnioskodawca wskazuje, że miejsce zamieszkania uczestników kursu (kraj pochodzenia), to: Gruzja, Azerbejdżan, Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan. Podczas kursu uczestnicy będą mieszkać w W. Kwota stypendium na jednego uczestnika to 462 zł (nie przekracza 3.800 zł w roku podatkowym). Dla uczestników kursu nie są wypłacane ani diety, ani kieszonkowe. Świadczenia stypendialne zostaną przyznane i wypłacone na podstawie umowy między Ministerstwem i Biurem a Szkołą .

W stosunku do opisanego powyżej zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszej interpretacji znajdą zastosowanie odpowiednie umowy i konwencje:

 • umowa zawarta między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 248, poz. 1820),
 • Konwencja zawarta między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 9, poz. 52),
 • umowa zawarta między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Moskwie dnia 22 maja 1992 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 160, poz. 997),
 • Konwencja zawarta między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 163, poz. 1025),
 • umowa zawarta między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Mińsku dnia 18 listopada 1992 r. (Dz. U. z 1993 r., Nr 120, poz. 534),
 • Konwencja zawarta między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Ałmaty dnia 21 września 1995 r. (Dz. U. z 1995 r., Nr 121, poz. 586).

Zagadnienia dotyczące stypendiów zostały uregulowane w art. 18 bądź w art. 20 stosownej umowy, Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Stosownie do treści art. 20 ust. 1 umowy polsko-gruzińskiej, świadczenia otrzymywane na utrzymanie, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta, ucznia lub praktykanta, który przebywa w Umawiającym się Państwie wyłącznie w celu kształcenia się, odbywania praktyki lub szkolenia, a który ma lub bezpośrednio przed przybyciem do tego Państwa miał miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, nie podlegają opodatkowaniu w pierwszym Państwie, jeżeli świadczenia te pochodzą ze źródeł położonych poza tym Państwem.

Zgodnie z art. 20 Konwencji polsko-azerbejdżańskiej, płatności otrzymywane na utrzymanie, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta, stypendystę lub praktykanta, który który ma lub bezpośrednio przed przybyciem do Umawiającego się Państwa, miał miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, a który przebywa w pierwszym wymienionym Państwie wyłącznie w celu kształcenia się lub odbywania praktyki, nie podlegają opodatkowaniu w tym Państwie, jeżeli płatności te pochodzą ze źródeł położonych poza tym Państwem.

W myśl art. 18 ust. 3 umowy polsko-rosyjskiej, stypendia i inne należności otrzymywane na utrzymanie się, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta lub praktykanta, który przebywa w Umawiającym się Państwie wyłącznie w celu kształcenia się lub odbywania praktyki i który ma albo bezpośrednio przed przybyciem do tego Państwa miał miejsce zamieszkania w drugim Państwie, nie podlegają opodatkowaniu w pierwszym Państwie, jeżeli należności te pochodzą ze źródeł spoza tego pierwszego Państwa.

Stosownie do treści art. 20 ust. 1 umowy polsko - ukraińskiej, należności otrzymywane na utrzymanie się, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta lub stażystę, który przebywa w Umawiającym się Państwie wyłącznie w celu kształcenia się lub odbywania praktyki i który ma albo bezpośrednio przed przybyciem do tego Państwa miał miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, nie podlegają opodatkowaniu w pierwszym Państwie, jeżeli należności te pochodzą ze źródeł położonych spoza tego pierwszego Państwem.

Zgodnie z art. 20 umowy polsko - białoruskiej, należności otrzymywane na utrzymanie się, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta lub praktykanta, który przebywa w pierwszym Umawiającym się Państwie wyłącznie dla kształcenia się lub odbywania praktyki i który ma albo bezpośrednio przed przybyciem do tego Państwa miał miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, nie podlegają opodatkowaniu w pierwszym Państwie, jeżeli należności wypłacane na utrzymanie, naukę i praktykę pochodzą ze źródeł spoza tego pierwszego Umawiającego się Państwa.

W myśl art. 20 umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu, osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, która przybywa na pobyt czasowy do drugiego Umawiającego się Państwa w celu:

 1. odbycia studiów w uniwersytecie lub innej uznanej uczelni w tym drugim Państwie lub
 2. odbycia stażu niezbędnego dla wykonywania wyspecjalizowanej pracy bądź w celu podwyższenia kwalifikacji, lub
 3. odbycia studiów albo przeprowadzenia badań w charakterze stypendysty organizacji rządowych, religijnych, charytatywnych, naukowych, literackich lub oświatowych,

podlega zwolnieniu od opodatkowania w tym drugim Państwie w odniesieniu do uzyskanych z zagranicy kwot w celu pokrycia kosztów utrzymania, studiów, praktyki, przeprowadzania badań, a także w odniesieniu do stypendiów, zasiłków i innych podobnych płatności.

Powyższe oznacza, że świadczenia stypendialne będą opodatkowane wyłącznie w Polsce.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł.

Wobec powyższego, zwolnienie z opodatkowania stypendiów – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł może mieć zastosowanie w sytuacji, gdy:

 • świadczenia te otrzymują osoby posiadające status ucznia lub studenta,
 • wysokość i zasady udzielania tych świadczeń są określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, bądź
 • świadczenia te są przyznane przez organizacje, o których mowa we wskazanych przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnionych do publicznej wiadomości we wskazanych formach.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że świadczenia stypendialne zostaną przyznane i wypłacone na podstawie umowy między Ministerstwem i Biurem a Szkołą.

Zatem przedmiotowe świadczenia nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Katalog zwolnień przedmiotowych w art. 21 ust. 1 pkt 76 ustawy przewiduje zwolnienie od podatku diet i kieszonkowego dla gości zagranicznych przybywających do Polski w ramach programów i umów oraz wartość wyżywienia dla tłumaczy (pilotów) towarzyszących tym gościom, z wyjątkiem ekwiwalentów za to wyżywienie.

Z uzupełnienia przesłanego przez Wnioskodawcę wynika, że dla uczestników kursu nie są wypłacane ani diety, ani kieszonkowe. Zatem art. 21 ust. 1 pkt 76 również nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie.

W myśl art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych, jako płatnicy są obowiązane jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów.

Za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce (art. 35 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ww. ustawy zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ww. ustawy zaliczki, o których mowa w art. 31, za miesiące od stycznia do grudnia, z zastrzeżeniem ust. 1a, wynoszą:

 1. za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
 2. za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Stosownie do art. 32 ust. 1a ww. ustawy jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź na zasadach określonych w art. 6 ust. 4, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

 1. dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej;
 2. dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Zgodnie z art. 32 ust. 1b ww. ustawy płatnicy, którym podatnik złożył oświadczenie wymienione w ust. 1a, pobierają zaliczki według zasad określonych w ust. 1a pkt 1 i 2 począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

W myśl art. 32 ust. 1c ww. ustawy w razie faktycznej zmiany stanu upoważniającego do obniżki zaliczek lub utraty możliwości do opodatkowania dochodów zgodnie z art. 6, podatnik jest zobowiązany poinformować o tym płatnika; w tym przypadku od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przestał spełniać warunki do obniżki zaliczek, zaliczki są pobierane według zasad określonych w ust. 1.

Na podstawie natomiast art. 39 ust. 1 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że środki finansowe otrzymane z budżetu Biura przeznaczonych na refundację kosztów związanych z wypłatą świadczeń stypendialnych nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b w połączeniu z art. 21 ust. 1 pkt 76 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca powinien od wszystkich wypłaconych ww. studentom stypendiów pobierać zaliczkę na podatek dochodowy, obliczoną – co do zasady – według skali podatkowej (art. 32 ust. 1-1c ww. ustawy).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.