IPPB4/4511-279/15-4/JK2 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Środki finansowe przyznane przez Dyrektora Centrum w części obejmującej stypendium doktorskie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałe środki finansowe, przeznaczone na pokrycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz koszty podróży stypendysty do zagranicznego ośrodka naukowego nie są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy oraz na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a), ponieważ środki te nie stanowią stypendium, a tylko otrzymywanie stypendium pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) oraz art. 21 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy. Środki te nie mogą również korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. b) ww. ustawy, ponieważ ma ono zastosowanie wyłącznie do środków przyznanych na podstawie rozporządzenia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień oraz ogranicza cel pobytu za granicą wyłącznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Te środki stanowią podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy. W tym przypadku na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek poboru podatku, ale jedynie obowiązek wystawienia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych - PIT-8C.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) oraz w piśmie z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data nadania 30 kwietnia 2015 r., data wpływu 4 maja 2015 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 21 kwietnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-279/15-2/JK2 (data nadania 21 kwietnia 2015 r., data doręczenia 23 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą środków pieniężnych w ramach programu „E.– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą środków pieniężnych w ramach programu „E.”.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 21 kwietnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-279/15-2/JK2 (data nadania 21 kwietnia 2015 r., data doręczenia 23 kwietnia 2015 r.), tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data nadania 30 kwietnia 2015 r., data wpływu 4 maja 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił powyższe w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 10 września 2013 r. została zawarta umowa pomiędzy Dyrektorem Centrum Nauki a Jednostką (Wnioskodawcą) o finansowanie uczestnictwa w programie "E.".

W dniu 1 października 2013 r. została zawarta Umowa o zasadach uczestnictwa w programie „E.” pomiędzy pracownikiem etatowym Wnioskodawcy a Wnioskodawcą.

Przedmiotem umowy jest określenie terminu oraz warunków realizacji przez pracownika, zwanego dalej „Stypendystką” stypendium doktorskiego w ramach programu „E.”, wysokości przyznanych środków finansowych, warunków ich przekazywania i rozliczania.

Zgodnie z ww. umową na realizację stypendium Dyrektor Centrum Nauki przyznał środki finansowe określone w umowie o finansowanie, w łącznej kwocie 67.673 zł, z których:

 1. środki w wysokości 36.000 zł przeznaczone są na stypendium doktorskie dla Stypendystki w wysokości 3.000 zł miesięcznie;
 2. środki w wysokości 29,673 zł przeznaczone są na pokrycie przez Stypendystkę kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego;
 3. środki w wysokości 2.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) związanej z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym.

Koszty stażu w zagranicznym ośrodku oraz koszty podróży związanej z odbyciem przez stypendystkę stażu w zagranicznym ośrodku naukowym nie stanowią stypendium - zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium E. oraz zapisami umowy pomiędzy Wnioskodawcą a CN.

Stypendium zostało przyznane na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615. z późn. zm.) - zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania stypendium E.. Zasady przyznawania stypendium E. zostały zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy środki finansowe przyznane przez Dyrektora Centrum Nauki w ramach projektu „E.” przeznaczone na stypendium doktorskie są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy środki finansowe przyznane przez Dyrektora Centrum Nauki w ramach projektu „E.” przeznaczone na pokrycie przez Stypendystę kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego oraz środki przeznaczone na pokrycie kosztów podróży związanej z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lub art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy środki finansowe przyznane przez Dyrektora Centrum Nauki w ramach projektu "E." przeznaczone na pokrycie przez Stypendystę kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego oraz środki przeznaczone na pokrycie kosztów podróży związanej z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym będą stanowiły przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o pdof, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, łącznie z innymi przychodami uzyskanymi w tym samym roku, w którym nastąpiła wypłata... Czy w związku z tym Pracodawca wypłaca całą kwotę (bez potrącenia podatku) i wystawia PIT-8C, żeby Stypendystka sama odprowadziła podatek w rozliczeniu rocznym... Czy Pracodawca wypłaca całą kwotę, ale dolicza ją do dochodu Pracownika/Stypendysty w miesiącu, w którym środki zostały wypłacone i pobiera podatek, w związku z czym Pracodawca dolicza wypłacone kwoty i pobrany podatek do informacji PIT-11 (za rok, w którym była wypłata)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1)

Środki finansowe przyznane przez Dyrektora Centrum Nauki w ramach projektu „E.” przeznaczone na stypendium doktorskie są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 2)

Środki finansowe przyznane przez Dyrektora Centrum Nauki w ramach projektu „E.” przeznaczone na pokrycie przez Stypendystę kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego oraz środki przeznaczone na pokrycie kosztów podróży związanej z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym nie są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lub art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 3)

Środki finansowe przyznane przez Dyrektora Centrum Nauki w ramach projektu „E.” przeznaczone na pokrycie przez Stypendystę kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego oraz środki przeznaczone na pokrycie kosztów podróży związanej z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym będą stanowiły przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o pdof, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, łącznie z innymi przychodami uzyskanymi w tym samym roku, w którym nastąpiła wypłata. Według Wnioskodawcy należy wypłacić przyznane środki w pełnej wysokości (bez potrącenia podatku) i wystawić PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2015 r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ww. ustawy wymienione zostały źródła przychodów, do których w pkt 9 zaliczono inne źródła.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności” świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, a zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Stypendia należą do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy. Nie wszystkie stypendia podlegają jednak opodatkowaniu, niektóre z nich ustawodawca zwolnił od podatku, wymieniając w katalogu zwolnień przedmiotowych określonym w art. 21 ust. 1 ustawy.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu:

 1. stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium,
 2. ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W tym miejscu należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „stypendium”. W takiej sytuacji dla ustalenia jego znaczenia należy posłużyć się wykładnią językową. „Stypendium” oznacza okresową pomoc finansową z funduszów państwowych, społecznych lub prywatnych głównie dla studentów, uczniów, pracowników nauki. Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN określa stypendium jako „pieniądze wypłacane okresowo uczniom, studentom, pracownikom nauki itp. na pokrycie kosztów nauki lub badań naukowych; też: nauka, studia lub badania naukowe poza miejscem zamieszkania finansowane z tych pieniędzy”. Z prawnego punktu widzenia chodzi zatem o świadczenie okresowe, głównie pieniężne, spełniane na rzecz oznaczonej osoby i mające na celu wspieranie jej działań służących zdobywaniu wiedzy bądź twórczości naukowej lub artystycznej.

Należy również wskazać na definicję zawartą w:

 • Nowym Słowniku Języka Polskiego pod red. B. Dunaj – „stypendium to środki przyznawane przez instytucję osobie uczącej się, prowadzącej działalność artystyczną lub naukową na określony czas”,
 • Słowniku Wyrazów Obcych PWN, który definiuje „stypendium jako stałą pomoc wypłacaną przez określony czas z funduszów społecznych albo państwowych, przeznaczona dla uczącej się młodzieży lub na prace specjalne”,
 • Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, który wskazuje, że „stypendium to zasiłek, subwencja. Pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników naukowych, artystów itd. wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.”,
 • Słowniku Wyrazów Obcych W. Kopalińskiego – „stypendium to zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników nauki, artystów itd., wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.”.

Należy zauważyć, że brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala wyodrębnić dwie grupy stypendiów podlegających zwolnieniu na mocy tego przepisu.

Zwolnieniem od podatku objęte są wyłącznie stypendia spełniające następujące przesłanki:

 1. dochody te są stypendiami, które zostały otrzymywane na podstawie przepisów wskazanych w analizowanym przepisie lub
 2. są stypendiami naukowymi i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Pierwsza grupa, obejmuje stypendia otrzymywane na podstawie przepisów konkretnej ustawy, czyli aktu powszechnie obowiązującego.

Omawiane zwolnienie przywołuje bowiem stypendia otrzymywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) oraz stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.).

Druga grupa, dotyczy innych (niż określonych w ustawach) stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, które mogą być przyznawane przez różnego rodzaju instytucje (szkoły), organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, czy organizacje, w sposób autonomiczny w ramach prowadzonej przez nie działalności.

Jednakże, aby zapewnić stosowanie przedmiotowego zwolnienia od podatku wyłącznie do stypendiów, które w rzeczywistości mają charakter stypendiów naukowych lub za wyniki w nauce, a nie są stypendiami tylko i wyłącznie z nazwy, wprowadzono dodatkowy warunek: konieczność zatwierdzenia zasad ich przyznawania przez właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, bowiem wyłącznie te organy są kompetentne do potwierdzenia charakteru przyznawanych stypendiów.

Należy przy tym podkreślić, że użyte w analizowanym przepisie pojęcie „zatwierdzone” w odniesieniu do zasad przyznawania omawianych stypendiów oznacza, że dopiero zakończenie procesu zatwierdzania umożliwia zastosowanie powyższego zwolnienia podatkowego. Jeżeli zatem procedurę zatwierdzania kończy decyzja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo do spraw szkolnictwa wyższego, to możliwość zwolnienia od podatku stypendiów, których dotyczy, istnieje dopiero od dnia jej wydania.

Wnioskodawca wskazał, że stypendium doktorskie zostało przyznane na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania stypendium E.. Zasady przyznawania stypendium E. zostały zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zatem w przedmiotowej sprawie został spełniony warunek do zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stwierdzić zatem należy, że środki finansowe obejmujące stypendium doktorskie w ramach programu „E.” korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do środków przekazanych Wnioskodawcy przez Dyrektora Centrum na pokrycie przez stypendystę kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego oraz na pokrycie kosztów podróży związanej z odbyciem przez stypendystę stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, należy zauważyć, że środki te nie mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy, ponieważ nie stanowią żadnej kategorii stypendiów, w ogóle nie są stypendiami. Jak bowiem wskazano powyżej, stypendysta nie otrzymuje stypendium, ale środki na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego oraz środki na pokrycie kosztów podróży związanej z odbyciem przez stypendystę stażu w zagranicznym ośrodku naukowym.

W tym miejscu podkreślić należy, że zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa – zwolnienia podatkowe stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania; muszą one być zatem interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej, a także zawężającej danego przepisu prawa podatkowego. Ponadto przy wszelkiej interpretacji przepisów prawa podatkowego i próbach odkodowania zawartych w nich norm prawnych należy posługiwać się przede wszystkim wykładnią językową.

W związku z powyższym, środki te nie mogą być także zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnieniem tym objęte są wyłącznie stypendia i tylko takie, które spełniają kryteria określone w cytowanym przepisie.

Wnioskodawca we wniosku wskazał, że środki finansowe przyznane w ramach stypendium przyznanego przez Dyrektora Centrum obejmują także koszty stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz koszty podróży związanej z odbyciem stażu, a zatem nie stanowią stypendium. W związku z tym stypendysta nie otrzymuje stypendium, tylko środki finansowe, a tylko otrzymywanie stypendium pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a).

Środki te nie mogą również korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w lit. b) cyt. powyżej przepisu. Stosownie bowiem do art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. b) ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są części dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody z tytułu ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów.

Odrębnymi przepisami, do których odsyła wyżej powołany art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. b) ustawy, jest rozporządzenie z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1405). Powyższe rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2005 r. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.).

We wniosku wskazano, że Wnioskodawca wypłaca stypendyście środki finansowe przeznaczone na pokrycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz koszty podróży stypendysty do zagranicznego ośrodka naukowego w ramach programu „E.” na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki zgodnie z regulaminem tego programu.

Zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. b) ww. ustawy dotyczy ryczałtów przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów, którymi są – jak wskazano powyżej – przepisy rozporządzenia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób, to zaś rozporządzenie wydane jest na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. b) ustawy ma zastosowanie wyłącznie do środków przyznanych na podstawie ww. rozporządzenia, a zatem nie może mieć zastosowania do środków otrzymanych na podstawie innych przepisów, jak w przedmiotowej sprawie.

Ponadto podkreślić należy, że w rozpatrywanej sprawie celem zagranicznego pobytu stypendysty jest odbycie przez niego stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, a nie praca dydaktyczna w szkołach i ośrodkach akademickich, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ograniczenie w ww. przepisie celu pobytu za granicą wyłącznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych wyłącza możliwość zastosowania przedmiotowego zwolnienia do stypendysty Wnioskodawcy.

Stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W myśl art. 42a ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Reasumując, należy stwierdzić, że środki finansowe przyznane przez Dyrektora Centrum w części obejmującej stypendium doktorskie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałe środki finansowe, przeznaczone na pokrycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz koszty podróży stypendysty do zagranicznego ośrodka naukowego nie są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy oraz na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a), ponieważ środki te nie stanowią stypendium, a tylko otrzymywanie stypendium pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) oraz art. 21 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy. Środki te nie mogą również korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. b) ww. ustawy, ponieważ ma ono zastosowanie wyłącznie do środków przyznanych na podstawie rozporządzenia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień oraz ogranicza cel pobytu za granicą wyłącznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Te środki stanowią podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy. W tym przypadku na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek poboru podatku, ale jedynie obowiązek wystawienia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych - PIT-8C.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.