IPPB4/415-667/14-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

1. Czy przychód ze stypendium dla ucznia i studenta powyżej limitu zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 40b (3800 zł) należy pomniejszyć o 20 % koszty uzyskania przychodów?2. Czy przychód ze stypendium wypłacony osobom nie posiadającym statusu ucznia i studenta należy pomniejszyć o 20 % koszty uzyskania przychodów?
IPPB4/415-667/14-2/JK2interpretacja indywidualna
 1. sport
 2. stypendia
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 5 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą stypendium sportowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą stypendium sportowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca na podstawie Uchwały Nr XXIX/383/2013 Rady Miasta L. Nr z dnia 27 lutego 2013 r., z późn. zm. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy L., podjętej stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz, 1591 z późn. zm.), art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz.572), art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz art. 7b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) wypłaca stypendia sportowe.

W wyżej wymienionym Programie Stypendialnym zostały określone warunki ich przyznawania. Stypendia sportowe przyznawane są szczególnie uzdolnionym zawodnikom uprawiającym sport i osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Decyzja o przyznaniu stypendium podejmowana jest w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta L. Wypłata stypendium dokonywana jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą L. - Urzędem Miasta L. a stypendystą. Ich wysokość waha się od 150,00 zł do 1.000,00 zł.

Stypendium sportowe jest przyznawane na okres roku kalendarzowego i wypłacane miesięcznie do 25 dnia każdego miesiąca. Stypendium za miesiąc styczeń wypłacane jest łącznie ze stypendium za miesiąc luty do 25 lutego.

Wśród stypendystów są uczniowie, studenci oraz osoby nieposiadające statusu ucznia lub studenta, osoby pozostające w stosunku pracy, prowadzące działalność gospodarczą lub bezrobotne, jak również osoby otrzymujące rentę socjalną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przychód ze stypendium dla ucznia i studenta powyżej limitu zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 40b (3800 zł) należy pomniejszyć o 20 % koszty uzyskania przychodów...
 2. Czy przychód ze stypendium wypłacony osobom nie posiadającym statusu ucznia i studenta należy pomniejszyć o 20 % koszty uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przekroczenia w roku podatkowym kwoty 3.800 zł, jako kwoty stypendium dla ucznia i studenta zwolnionej od podatku, należy obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, nie pomniejszając przychodu ze stypendium o 20% koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe, udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł.

W przypadku kwoty przekraczającej limit zwolnienia, należy opodatkować nadwyżkę przychodu uzyskanego ze stypendium.

W przypadku stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy mają zastosowanie odpowiednie ustępy art. 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z ich treścią do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne od wypłaconych przez nie stypendiów pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu: składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. ustawy. Art. 35 ustawy nie przywołuje w swoich zapisach kosztów uzyskania przychodów, stąd przychodu nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów.

Analogiczne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej Nr IPPB4/415-412/12-2/MP z dnia 19 lipca 2012 roku twierdząc, że „w przypadku stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy o kwocie przekraczającej 3.800 zł w roku podatkowym zarówno w stosunku do osób posiadających status ucznia lub studenta, które nie osiągają innych dochodów podlegających opodatkowaniu, jak i osób, które osiągają inne dochody podlegające opodatkowaniu mają zastosowanie odpowiednie ustępy art. 35 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ww. ustawy, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane: jednostki organizacyjne uczelnie, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - wypłacanych przez nie stypendiów. Zaliczki o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1 - 1c (...) Ww. zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych ustala się bez uwzględniania 20% kosztów uzyskania przychodu.”

Jeżeli natomiast chodzi o stypendia wypłacane innym osobom niż uczniowie i studenci, zdaniem Wnioskodawcy przychody uzyskane ze stypendiów nie korzystają ze zwolnienia od podatku i w celu obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przychody należy pomniejszyć o 20% koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie bowiem z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Z powyższego wynika, że przychody ze stypendiów przyznawanych dla osób nie posiadających statusu ucznia i studenta są zakwalifikowane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Do opodatkowania ww. stypendiów mają zastosowanie przepisy zamieszczone w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z zapisami wymienionego artykułu płatnicy, którzy dokonują wypłaty świadczeń wymienionych w art. 13 pkt 2 są obowiązani pobierać zaliczkę na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 4 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy, najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej.

Taki sam pogląd wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej numer ITPB2/415-278/13/MN z dnia 14 czerwca 2013 roku, wskazując, że „przedmiotowe stypendia sportowe przyznawane osobom nie posiadającym statusu ucznia lub studenta należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do opodatkowania ww. stypendiów zastosowanie znajdą zasady uregulowane w art. 41 ust. 1 i ust. 1a, art. 42 ust.1 i ust. la oraz art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

W myśl art. 41 ust. 1 ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust, 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Podsumowując powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychody ze stypendiów dla uczniów i studentów, przewyższające w roku podatkowym kwotę 3.800 zł nie powinny być pomniejszane o 20% koszty uzyskania przychodów, natomiast przychody ze stypendiów dla osób nie posiadających statusu ucznia bądź studenta, należy pomniejszyć o 20% koszty uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł.

Z powyższego wynika, że zwolnienie z opodatkowania stypendiów (w tym stypendiów sportowych) – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł – zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy może być zastosowane w sytuacji, jeżeli:

 • świadczenia te otrzymają osoby posiadające status ucznia lub studenta,
 • wysokość i zasady udzielania tych świadczeń będą określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, bądź
 • będą przyznane przez organizacje, o których mowa we wskazanych przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnionych do publicznej wiadomości we wskazanych formach.

O ile stypendia spełniają przesłanki do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to płatnik na podstawie art. 35 ust. 10 ww. ustawy ma obowiązek w terminie do końca lutego roku następnego po roku podatkowym sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru, i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Informacja o wypłaconym stypendium powinna zostać sporządzona na druku PIT-8C – Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.

W przypadku stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy, w kwocie przekraczającej 3.800 zł w roku podatkowym zarówno w stosunku do osób posiadających status ucznia lub studenta, które nie osiągają innych dochodów podlegających opodatkowaniu, jak i osób, które osiągają inne dochody podlegające opodatkowaniu mają zastosowanie odpowiednie ustępy art. 35 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ww. ustawy, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane: jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów. Zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1–1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty.

Ww. zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych ustala się bez uwzględnienia 20% kosztów uzyskania przychodu.

Z ust. 9 powyższego artykułu wynika, że zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w ust. 3–8, zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez płatnika ze środków podatnika.

Zgodnie z art. 35 ust. 10 ustawy, płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, są obowiązani w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru (PIT-8C), i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, z zastrzeżeniem art. 37. Nie sporządza się informacji PIT-8C, jeżeli osoba otrzymująca stypendium złoży płatnikowi do 10 stycznia roku następnego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-12), że nie osiągała innych dochodów poza dochodami uzyskanymi od płatnika, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c oraz art. 30e wówczas zgodnie z art. 37 ustawy, płatnik będzie zobowiązany do sporządzenia rocznego obliczenia podatku PIT-40.

W odniesieniu natomiast do stypendiów sportowych wypłacanych dla osób, które nie posiadają statusu ucznia lub studenta, stwierdza się, co następuje.

Zgodnie z art. 13 pkt 2 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Z powyższego wynika, że przychodami z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są m.in. stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów. Jednym z nich jest ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że stypendia przyznawane na podstawie Uchwały Rady Miasta L.z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy podjętej m.in. stosownie do art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

W myśl art. 31 ww. ustawy o sporcie, jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Zgodnie z ust. 3 ww. art. 31 ustawy o sporcie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

Z powyższego wynika, że przedmiotowe stypendia sportowe przyznawane osobom nie posiadającym statusu ucznia lub studenta należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do opodatkowania ww. stypendiów zastosowanie znajdą zasady uregulowane w art. 41 ust. 1 i ust. 1a, art. 42 ust. 1 i ust. 1a oraz art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 41 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych m. in. w art. 13 pkt 2 określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Z kolei art. 41 ust. 1a ww. ustawy stanowi, że zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1.

Z przepisu art. 42 ust. 1 ww. ustawy wynika, że płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Zgodnie z art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11).

Jednocześnie należy wskazać, że jeśli osoba otrzymująca stypendium traci w trakcie miesiąca status ucznia lub studenta, wówczas dochód (przychód) uzyskany przez nią powinien być rozliczony proporcjonalnie, a więc do momentu utraty ww. statusu – tak jak w przypadku osoby będącej uczniem lub studentem, natomiast po utracie statusu – tak jak w przypadku osoby niebędącej uczniem lub studentem. W konsekwencji płatnik zobowiązany będzie do wystawienia takiej osobie dwóch rozliczeń rocznych:

 • PIT-8C – za okres, w którym otrzymywała ona stypendium jako uczeń lub student,
 • PIT-11 – za okres, w którym otrzymywała ona stypendium jako osoba niebędąca uczniem, ani studentem.

Mając na względzie stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz powołany wyżej stan prawny – w kontekście wskazanych we wniosku przepisów mających być przedmiotem interpretacji indywidualnej – stwierdzić zatem należy, że w przypadku stypendiów sportowych wypłacanych osobom posiadającym status ucznia lub studenta może mieć zastosowanie zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku stypendiów, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ww. ustawy, w kwocie przekraczającej 3.800 zł w roku podatkowym, zastosowanie mają przepisy art. 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do nadwyżki ponad kwotę 3.800 zł.

Natomiast od ww. stypendiów wypłacanych osobom nie posiadającym statusu ucznia lub studenta Wnioskodawca jako płatnik jest obowiązany pobierać zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Tym samym należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że przychody ze stypendiów dla uczniów i studentów, przewyższające w roku podatkowym kwotę 3.800 zł nie powinny być pomniejszane o 20% koszty uzyskania przychodów, natomiast przychody ze stypendiów dla osób nie posiadających statusu ucznia bądź studenta, należy pomniejszyć o 20% koszty uzyskania przychodu.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.