ILPB2/4511-1-487/16-3/TR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
ILPB2/4511-1-487/16-3/TRinterpretacja indywidualna
 1. finansowanie
 2. programy
 3. przychód
 4. staż
 5. stypendia
 6. zwolnienia przedmiotowe
 7. źródło
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2016 r. (data wpływu 11 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 czerwca 2016 (data wpływu 5 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Narodowe Centrum Nauki przyznało Wnioskodawcy stypendium doktorskie. Zostało to wykonane w ramach przeprowadzonego konkursu na finansowanie stypendiów doktorskich ogłoszonego przez Radę Narodowego Centrum Nauki. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 25 lipca 2013r., zatwierdził zasady przyznawania stypendiów naukowych, przedstawionych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendium doktorskiego finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Uczelnia wyższa podpisała umowę z Narodowym Centrum Nauki o realizację i finansowanie stypendium doktorskiego dla stypendysty – Wnioskodawcy. Wskazana umowa przewidywała przyznanie stypendium doktorskiego w ramach programu „(...)”. W umowie określono, że warunkiem zrealizowania stypendium jest między innymi odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym.

W umowie określono, że Dyrektor NCN przyznał środki na realizację stypendium doktorskiego w wysokości 104 414,00 zł, z czego:

 1. 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na stypendium doktorskie,
 2. kwotę 72 414,00 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta czternaście złotych 00/100) na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego, oraz
 3. kwotę 2 000 (dwa tysiące) złotych na pokrycie kosztów podróży związanej z odbyciem przez stypendystę stażu w zagranicznym ośrodku naukowym.

Zainteresowany celem realizacji przyznanego stypendium zawarł z uczelnią wyższą umowę z dnia 3 października 2013 r. zatytułowaną o realizacje stypendium doktorskiego finansowanego ze środków otrzymanych przez uczelnię wyższą w ramach programu NCN „(...)”. Uczelnia wyższa w piśmie z dnia 23 grudnia 2014 r. udzieliła podatnikowi będącemu pracownikiem urlopu naukowego – szkoleniowego. Wskazany urlop szkoleniowy obejmował okres od 1 stycznia 2015 r. do 15 lipca 2015 r. Pracodawca w zaświadczeniu z dnia 3 marca 2016 r. wskazał, że pracownik – Wnioskodawca w trakcie pobytu w zagranicznym ośrodku uniwersyteckim był objęty ubezpieczeniem zdrowotnym i NNW.

We wniosku wyjazdowym podpisanym przez podatnika, a także dyrektora instytutu, dziekana wydziału oraz prorektora określono, że źródłem finansowania podróży zagranicznej jest Narodowe Centrum Nauki, a jako cel wyjazdu były wskazane badania naukowe, szkoleniowe, konferencje, staż naukowy, konsultacje. Wpisano czas stażu w ilości 185 dni.

Pracodawca w PIT-11 za rok 2015 w innych źródłach dochodu wskazał jako przychód dochód w kwocie 74 414,00 zł i wysokość pobranej zaliczki w kwocie 13 392 zł (trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy stypendium doktorskie przyznane przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki stypendyście – Wnioskodawcy w ramach decyzji w części dotyczącej środków na koszt stażu w zagranicznym ośrodku naukowym i na pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego jest zwolnione z podatku dochodowego na mocy i w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm., dalej powoływana jako „u.p.d.o.f.”) to jest z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej...
 2. Czy stypendium doktorskie przyznane przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki stypendyście – Wnioskodawcy w ramach decyzji w części dotyczącej środków na koszt stażu w zagranicznym ośrodku naukowym i na pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego jest zwolnione z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm., dalej powoływana jako „u.p.d.o.f.”)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie przedmiotowe zwolnienie dochodu uzyskanego przez Zainteresowanego w roku 2015 w ramach programu „(...)” na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a oraz art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a), część dochodów podlega zwolnieniu z opodatkowania w zakresie osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Podkreślenia wymaga okoliczność, że jakkolwiek użyte w przepisie pojęcie „stypendium” nie zostało zdefiniowane to należy podzielić pogląd orzecznictwa, w którym wyjaśniono, że użyte w treści art. 21 ust. 1 pkt 23b lit. a) u.p.d.o.f. „pojęcie stypendium” należy rozumieć jako pomoc finansową w postaci okresowego świadczenia (głównie) pieniężnego spełnianego na rzecz oznaczonej osoby i mające na celu wspieranie jej działań służących m.in. zdobywaniu wiedzy, twórczości naukowej, realizacji badań naukowych. Pełnomocnik podatnika podziela pogląd, że w art. 21 ust. 1 pkt 23a up.d.o.f. użyto jedynie wyrazu „stypendium”, nie odnosząc się do kategorii tego stypendium ani sposobu ustalania jego wysokości. Należy tym samym przyjąć, że chodzi tutaj o każde stypendium otrzymywane przez osobę przebywającą czasowo za granicą mające charakter wsparcia w realizacji jej celów związanych z nauką (w szerokim znaczeniu), niezależnie od tego, kto funduje takie stypendium i w jakiej wysokości jest ono udzielane. (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 28 kwietnia 2011 r. I SA/Wr 204/11).

Gdyby rozpatrywać przedmiotową sprawę w świetle powołanej normy prawnej, a także orzecznictwa, stwierdzić należy, że kwestią najistotniejszą jest charakter i cel wyjazdu Zainteresowanego do ośrodka uniwersyteckiego w Danii. Jak wynika z powołanych dokumentów Wnioskodawca otrzymał od Narodowego Centrum Nauki stypendium doktorskie, które to miało być realizowane poprzez przygotowanie pracy doktorskiej, a także poprzez odbycie zagranicznego stażu naukowego. Celem wyjazdu do zagranicznego ośrodka uniwersyteckiego miało być przeprowadzenie badań naukowych, udział w konferencji, odbycie stażu naukowego, konsultacje. Stypendium to zostało udzielone podatnikowi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przez podmiot uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych, jakim jest Narodowe Centrum Nauki. Kwota przyznanego stypendium w łącznej wysokości odpowiadała kwocie 104 414,00 zł, na którą składały się 30 000 zł stypendium na przygotowanie rozprawy doktorskiej, oraz 72 414,00 zł celem pokrycia kosztów stażu zagranicznego, który w tym przypadku trwał 185 dni oraz kwota 2 000 zł tytułem kosztów podróży do ośrodka zagranicznego.

W ocenie Wnioskodawcy, zachodziły podstawy do zwolnienia podatkowego Zainteresowanego za każdy faktyczny dzień pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym wedle zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. W myśl powołanego rozporządzenia zachodziły również podstawy do nieuwzględniania przy dochodzie za rok 2015 kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego w kwocie 2 000 zł, jaką poniósł podatnik.

W ocenie Zainteresowanego, zachodzą również podstawy do uznania, że znajduje w przedmiotowej sprawie zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tych względów, że konkurs i stypendium było przeprowadzone nie przez podmiot prywatny tylko przez agencję wewnętrzną jaką jest Narodowe Centrum Nauki, które to działając na podstawie ustawy o finansach publicznych wydatkuje środki na stypendia naukowe.

Podkreślenia wymaga to, że w świetle art. 21 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.f. wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Analizowany przepis dotyczy trzech grup stypendiów:

 1. otrzymywanych na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,
 2. doktoranckich, otrzymywanych na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym,
 3. innych naukowych i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Wyłączone z opodatkowania są zatem jedynie te stypendia naukowe, których przyznanie nie jest uzależnione (w szerokim znaczeniu tego słowa) od decyzji organów państwowych. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, takie wyznaczenie zakresu zwolnienia ma w szczególności na celu pozostawienie poza jego zakresem tak zwanych prywatnych stypendiów, niekiedy fikcyjnych, wykorzystywanych jako sposób unikania obowiązku podatkowego (por. J. Małecki, Komentarz do art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jak podał Wnioskodawca, w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze stypendium naukowym, które zostało przyznane, przez podmiot, będący agencją wewnętrzną, który to był uprawniony do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych poprzez przyznawanie stypendiów doktorskich i finansowania staży po uzyskaniu stopnia doktora.

Istotne jest to, że o zwolnieniu stypendiów naukowych przyznawanych w ramach „(...)” wypowiedział się Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w decyzji (...), którą to po zasięgnięciu opinii Rady Głównej i Nauki zatwierdził zasady przyznawania stypendiów naukowych przedstawionych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich „(...)” finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Pod pojęciem przychodu kryją się więc wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Również – zgodnie z utrwalonym orzecznictwem – przysporzeniem majątkowym i przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 9 ust. 1 ww. ustawy) są nie tylko aktywa, które ulegają zwiększeniu u podatnika, ale także zmniejszenie jego pasywów.

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłami przychodów są inne źródła.

Równocześnie, przepis art. 20 ust. 1 przytoczonej ustawy stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Katalog świadczeń określonych w art. 20 ust. 1 ww. ustawy jest katalogiem otwartym, dlatego też do tego rodzaju źródła przychodu należy zaliczyć wszystkie świadczenia, których ustawodawca nie zaliczył do innych kategorii źródła przychodu wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy. Na gruncie prawa podatkowego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego (korzyść), tzn. zarówno pieniężna, jak i niepieniężna.

Z analizy przedmiotowego wniosku wynika, że uczelnia wyższa podpisała umowę z Narodowym Centrum Nauki o realizację i finansowanie stypendium doktorskiego „(...)” dla stypendysty – Wnioskodawcy. Wskazana umowa przewidywała przyznanie stypendium doktorskiego w ramach programu „(...)”. W umowie określono, że warunkiem zrealizowania stypendium jest między innymi odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym.

W umowie określono, że Dyrektor NCN przyznał środki na realizację stypendium doktorskiego w wysokości 104 414,00 zł, z czego:

 1. 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na stypendium doktorskie,
 2. kwotę 72 414,00 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta czternaście złotych 00/100) na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego, oraz
 3. kwotę 2 000 (dwa tysiące) złotych na pokrycie kosztów podróży związanej z odbyciem przez stypendystę stażu w zagranicznym ośrodku naukowym.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że środki wypłacane w ramach drugiej i trzeciej z kolejno przestawionych kategorii środków pieniężnych – w odróżnieniu od pierwszej kategorii wymienionych środków – nie są środkami przeznaczonymi na „stypendium”.

Natomiast na mocy przywołanego przez Wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Na tle badanego stanu faktycznego tylko pierwsza z wyszczególnionych kategorii wypłacanych środków pieniężnych – o którą Zainteresowany jednak nie pyta – tj. stypendium doktorskie, uprawnia do analizowania pod kątem zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ dwie pozostałe w ogóle nie stanowią stypendium.

Z wniosku wynika m.in. że objęte zadanymi pytaniami podatkowymi środki finansowe są otrzymywane na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz na pokrycie kosztów podróży związanej z odbyciem przez stypendystę stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. W związku z tym, w tejże części Zainteresowany nie otrzymał stypendium, tylko środki finansowe, a tylko otrzymywanie stypendium pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tym miejscu podkreślić należy, że zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa – zwolnienia podatkowe stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania; muszą one być zatem interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej, a także zawężającej danego przepisu prawa podatkowego. Ponadto przy wszelkiej interpretacji przepisów prawa podatkowego i próbach odkodowania zawartych w nich norm prawnych należy posługiwać się przede wszystkim wykładnią językową.

W związku z powyższym, środki te (środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z podróżą i pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym) nie mogą być zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnieniem tym objęte są wyłącznie stypendia (a nie o nie pyta Zainteresowany) i tylko takie, które spełniają kryteria określone w cytowanym przepisie. W rozpatrywanej części Wnioskodawca nie otrzymał stypendium, ale środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z podróżą i pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym. Co więcej, takie rozróżnienie – na część dotyczącą stypendium doktorskiego oraz na pozostałe dwie przedmiotowe części – wyraźnie wynika z wniosku, a utwierdzają w tym zadane przez Zainteresowanego pytania podatkowe.

Natomiast na mocy również przywołanego przez Wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Treść art. 21 ust. 1 pkt 39 cytowanej ustawy pozwala wyodrębnić dwie grupy stypendiów podlegających zwolnieniu na mocy tego przepisu.

Pierwsza grupa obejmuje stypendia otrzymywane na podstawie przepisów ustawowych i dotyczy:

 • stypendiów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1852, z późn. zm.) oraz
 • stypendiów doktoranckich otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.).

Druga grupa dotyczy innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, które mogą być przyznawane przez różnego rodzaju instytucje (np. szkoły), organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, czy organizacje społeczne, w ramach prowadzonej przez nie działalności.

W przypadku drugiej grupy stypendiów, aby zachowany został charakter stypendiów (naukowych i za wyniki w nauce), ustawodawca wprowadził dodatkowy warunek zastosowania omawianego zwolnienia, tj. konieczność zatwierdzenia zasad ich przyznawania przez właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, bowiem wyłącznie te organy są kompetentne do potwierdzenia charakteru przyznawanych stypendiów.

Należy przy tym podkreślić, że użyte w analizowanym przepisie pojęcie „zatwierdzone” w odniesieniu do zasad przyznawania omawianych stypendiów oznacza, że dopiero zakończenie procesu zatwierdzania umożliwia zastosowanie powyższego zwolnienia podatkowego. Jeżeli zatem procedurę zatwierdzania kończy decyzja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo do spraw szkolnictwa wyższego, to możliwość zwolnienia od podatku stypendiów, których dotyczy, istnieje dopiero od dnia jej wydania.

Również i w tym przypadku – co już wykazano wcześniej – tylko pierwsza z wyszczególnionych kategorii wypłacanych środków pieniężnych – o którą Zainteresowany jednak nie pyta – tj. stypendium doktorskie, uprawnia do analizowania pod kątem zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 39 cyt. ustawy podatkowej, ponieważ dwie pozostałe w ogóle nie stanowią stypendium.

W odniesieniu do środków otrzymanych przez Wnioskodawcę na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz na pokrycie kosztów podróży związanej z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, należy zauważyć, że środki te nie mogą także korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy, ponieważ nie stanowią żadnej kategorii stypendiów; w ogóle nie są stypendiami. Jak bowiem wskazano powyżej, w tejże części Wnioskodawca nie otrzymał stypendium, ale środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z podróżą i pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym.

Reasumując: środki finansowe otrzymane przez Wnioskodawcę na pokrycie kosztu stażu w zagranicznym ośrodku naukowym i na pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego nie korzystają z żadnego z przywołanych we wniosku zwolnień od podatku, ponieważ środki te nie stanowią stypendiów, a tylko otrzymywanie stypendiów pozwala na zastosowanie zwolnień od podatku, o których mowa w przepisach będących przedmiotem zadanych we wniosku pytań podatkowych.

W konsekwencji, rzeczone środki stanowią dla Zainteresowanego podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.