ILPB2/415-259/13-4/TR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2013 r. (data wpływu: 14 marca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 czerwca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Gmina (Wnioskodawca) na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendium sportowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendium sportowego zawarła umowy stypendialne w dniu 5 marca 2013 r. z 5 stypendystami. Stypendyści posiadają status ucznia lub studenta. Gmina przyznała stypendia sportowe, w okresie od 5 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w wysokości 200, 550 i 650 zł. Wypłata stypendium dokonywana będzie do dnia 10 każdego miesiąca, tj. ostatnia wypłata do dnia 10 grudnia 2013 r. Płatnikiem składek ZUS i podatku dochodowego jest Urząd Miejski.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Kiedy należy odprowadzić podatek dochodowy od przyznanych i wypłacanych stypendiów, w momencie przekroczenia w roku podatkowym kwoty 3.800 zł, czy od każdej miesięcznej wypłaty stypendium niezależnie od momentu przekroczenia kwoty 3.800 zł...

Zdaniem Wnioskodawcy, od wypłacanych przez Gminę stypendiów należy naliczyć podatek dochodowy dopiero w miesiącu przekroczenia w roku podatkowym kwoty 3.800 zł i wtedy od nadwyżki należy naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 18% do urzędu skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednakże na mocy art. 21 ust 1 pkt 40b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł.

Z powyższego wynika, że zwolnienie z opodatkowania stypendiów (w tym stypendiów sportowych) – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł – zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy może być zastosowane w sytuacji, jeżeli:

  • świadczenia te otrzymają osoby posiadające status ucznia lub studenta,
  • wysokość i zasady udzielania tych świadczeń będą określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, bądź
  • będą przyznane przez organizacje, o których mowa we wskazanych przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnionych do publicznej wiadomości we wskazanych formach.

O ile stypendia spełniają przesłanki do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to płatnik – na podstawie art. 35 ust. 10 ww. ustawy – ma obowiązek w terminie do końca lutego roku następnego po roku podatkowym sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru, i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Informacja o wypłaconym stypendium powinna zostać sporządzona na formularzu PIT-8C – Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Wzór formularza PIT-8C został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 252, poz. 1514 ze zm.).

W przypadku stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy, w kwocie przekraczającej 3.800 zł w roku podatkowym mają zastosowanie odpowiednie ustępy art. 35 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ww. ustawy, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane: jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów. Zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty.

Z ust. 9 powyższego artykułu wynika, iż zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w ust. 3-8, zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez płatnika ze środków podatnika.

Zgodnie zaś z art. 35 ust. 10 ww. ustawy, płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, są obowiązani w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru (PIT-8C), i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, z zastrzeżeniem art. 37.

Nie sporządza się informacji PIT-8C, jeżeli osoba otrzymująca stypendium złoży płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-12), że nie osiągała innych dochodów poza dochodami uzyskanymi od płatnika, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c oraz art. 30e; wówczas – zgodnie z art. 37 cyt. ustawy podatkowej – płatnik jest obowiązany sporządzić, według ustalonego wzoru (PIT-40), roczne obliczenie podatku, na zasadach określonych w art. 27, od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

Reasumując, stwierdzić należy, iż na gruncie opisanego stanu faktycznego, dopiero w przypadku, gdy łączna kwota stypendiów wypłaconych danemu stypendyście przekroczy w roku podatkowym kwotę 3.800 zł, to za miesiąc, w którym owo przekroczenie nastąpiło, Zainteresowany – stosownie do uregulowań art. 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – powinien naliczyć i odprowadzić do właściwego dla siebie urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od nadwyżki ponad rzeczoną kwotę 3.800 zł.

Za następne miesiące tegoż roku podatkowego zaliczki winny natomiast być naliczane i odprowadzane od całych kwot wypłaconych stypendyście w danym miesiącu stypendiów.

Końcowo, odnośnie stypendystów, którym w roku podatkowym zostaną wypłacone stypendia w łącznej kwocie nieprzekraczającej kwoty 3.800 zł, stwierdzić należy, iż po stronie Wnioskodawcy w takich przypadkach nie wystąpi obowiązek naliczenia i odprowadzenia ww. zaliczek, bowiem stypendia te będą wolne od podatku dochodowego w całości.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.