ILPB1/4511-1-477/15-5/AP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń przyznawanych w ramach programu stypendialnego.
ILPB1/4511-1-477/15-5/APinterpretacja indywidualna
 1. pomoc materialna
 2. studenci
 3. stypendia
 4. uczelnie
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 8 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń przyznawanych w ramach drugiego programu stypendialnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń przyznawanych w ramach pierwszego programu stypendialnego oraz w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń przyznawanych w ramach drugiego programu stypendialnego.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz w art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 25 czerwca 2015 r. nr ILPB1/4511-1-477/15-2/AP, ILPB3/4510-1-157/15-2/AO Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 25 czerwca 2015 r., skutecznie doręczono w dniu 29 czerwca 2015 r., natomiast w dniu 8 lipca 2015 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawca uzupełnił wniosek (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 6 lipca 2015 r.). Ponadto w dniu 6 lipca 2015 r. uiszczono brakującą opłatę od wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej także jako: Uczelnia) jest niepubliczną uczelnią wyższą, która w ramach swojej działalności zamierza w roku akademickim 2015/2016 uruchomić dwa programy stypendialne dla studentów finansowane ze środków niepochodzących z funduszu pomocy materialnej, o którym mowa w art. 103 ust. 1 w zw. z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej pr.s.w.).

Pierwszy program obejmuje stypendia (świadczenia pomocy materialnej) przyznawane studentom w ramach własnego funduszu stypendialnego, utworzonego na podstawie art. 104 ust. 1 pr.s.w. Zgodnie z przyjętym programem, stypendia mają być wypłacane jako jednorazowe świadczenia.

Stypendium będzie przyznawane na podstawie wyników konkursu. Planowane są dwa rodzaje stypendiów, o których mowa w art. 104 ust. 1 pr.s.w.:

 1. jednorazowe albo okresowe stypendium, bez dodatkowych zobowiązań ze strony studenta;
 2. jednorazowe albo okresowe stypendium, z obowiązkiem uczestniczenia ze strony uczelni w projektach realizowanych wspólnie z prywatnymi partnerami uczelni.

Środki funduszu, o którym mowa w art. 104 ust. 1 pr.s.w., pochodzić będą w przeważającej części z darowizn partnerów biznesowych uczelni.

Drugi program stypendialny obejmuje stypendia przyznawane na podstawie art. 173b pr.s.w., jako stypendia w nauce dla najlepszych studentów, wypłacane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi lub samorządowymi osobami prawymi, w zamian za odbycie u tych osób praktyk studenckich. Stypendium będzie przyznawane na podstawie wyników konkursu.

Także w ramach drugiego programu, planuje się utworzyć dwa rodzaje stypendiów:

 1. bez dodatkowych zobowiązań ze strony studenta;
 2. z obowiązkiem uczestniczenia ze strony uczelni w projektach realizowanych wspólnie z prywatnymi partnerami uczelni.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że do wszystkich opisywanych stanów faktycznych we wniosku stosowana jest ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, a nie ustawa o systemie oświaty. Prezentowane stany faktyczne w całości odnoszą się wyłącznie do funkcjonowania niepublicznej uczelni, której działanie reguluje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dodatkowo Wnioskodawca sprecyzował, że stany faktyczne opisane w treści wniosku odnoszą się wyłącznie do zdarzeń przyszłych. Wnioskodawca nie prowadzi obecnie działalności polegającej na świadczeniu pomocy materialnej studentom w sposób opisany we wniosku, lecz planuje rozpocząć tego rodzaju działalność.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 czerwca 2015 roku – zawierające m.in. wezwanie do wskazania, co Wnioskodawca miał na celu, zadając pytanie dotyczące możliwości powiązania wypłaty stypendium z nałożeniem na studenta pewnych obowiązków – Wnioskodawca wskazał, że ma na celu uzyskanie interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania w sytuacji, gdy wypłata stypendium będzie następowała okresowo lub jednorazowo lub powiązana będzie z nałożeniem na studenta pewnych obowiązków.

W ramach drugiego programu stypendialnego, Wnioskodawca planuje umożliwić studentom uczelni uzyskanie stypendiów od podmiotów trzecich na podstawie art. 173b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zgodnie z którym osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi mogą przyznawać studentom stypendia za wyniki w nauce.

Możliwość taka uzależniona jest od uzyskania zgód wynikających z treści art. 173b ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z art. 173b ust. 2 zasady przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, zatwierdza minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Rady.

Wypłata stypendium będzie powiązana z możliwością, ale i obowiązkiem w postaci udziału studenta w badaniach/projektach realizowanych we współpracy z przedsiębiorcami - partnerami Uczelni. Wnioskodawca planuje wypłacać stypendia okresowo (w regularnych odstępach czasu) lub jednorazowo.

Wobec wezwania do wskazania, czy zasady przyznawania stypendiów w ramach drugiego programu stypendialnego zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zaciągnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wnioskodawca wskazuje, że na chwilę obecną drugi program stypendialny nie został jeszcze zatwierdzony przez właściwe organy, a pytanie Wnioskodawcy dotyczy zdarzenia przyszłego.

Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące zdarzenia przyszłego zakłada spełnienie wszystkich przesłanek wynikających z art. 173b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i następstw związanych z wprowadzeniem tego rodzaju świadczeń materialnych w Uczelni.

Wniosek złożony przez Uczelnię zakłada, że podmiotami wypłacającymi stypendia będą podmioty trzecie - jako osoby fizyczne lub osoby prawne. Elementem potwierdzającym zasadność pytania Wnioskodawcy i jednocześnie jego legitymację w tym zakresie jest fakt, że między innymi Wnioskodawca planuje fundować tego rodzaju stypendia w ramach prowadzonej przez siebie Fundacji ... („KRS nr...).

W odniesieniu do ww. opisanego stanu faktycznego, Wnioskodawca ma na celu ustalenie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania w sytuacji, gdy świadczenie wypłacane będzie na podstawie art. 173b ust. 1 i 2.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń przyznawanych w ramach drugiego programu stypendialnego.
 1. Czy stypendia za wyniki w nauce wypłacane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi, na podstawie przepisu art. 173b ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym, są zwolnione z opodatkowania zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy w ramach tak przyznanego stypendium, o którym mowa powyżej, można powiązać wypłatę stypendium z nałożeniem na studenta obowiązku spełnienia pewnych obowiązków (np. uczestnictwa w danym projekcie ze strony Uczelni), i czy w takiej sytuacji świadczenie to będzie miało charakter stypendium, które będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania...

Treść ww. pytania wynika z wniosku z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Natomiast w uzupełnieniu wniosku Zainteresowany doprecyzował pytanie dotyczące możliwości powiązania wypłaty stypendium z nałożeniem na studenta pewnych obowiązków. W związku z tym sformułował w tej kwestii następujące pytania.

 1. Czy istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania w sytuacji, gdy świadczenie wypłacane przez Uczelnię w ramach stypendium przyznanego w oparciu o art. 173b ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym będzie mieć charakter okresowy i powiązane będzie z obowiązkiem studenta do uczestnictwa ze strony Uczelni w realizacji projektów lub badań...
 2. Czy istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania w sytuacji, gdy świadczenie wypłacane przez Uczelnię w ramach stypendium przyznanego w oparciu o art. 173b ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym będzie mieć charakter jednorazowy i powiązane będzie z obowiązkiem studenta do uczestnictwa ze strony Uczelni w realizacji projektów lub badań...
 3. Czy istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania w sytuacji, gdy świadczenie wypłacane przez Uczelnię w ramach stypendium przyznanego w oparciu o art. 173b ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym będzie mieć charakter okresowy i nie będzie powiązane z obowiązkiem studenta do uczestnictwa ze strony Uczelni w realizacji projektów lub badań...
 4. Czy istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania w sytuacji, gdy świadczenie wypłacane przez Uczelnię w ramach stypendium przyznanego w oparciu o art. 173b ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym będzie mieć charakter jednorazowy i nie będzie powiązane z obowiązkiem studenta do uczestnictwa ze strony Uczelni w realizacji projektów lub badań...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania zawartego we wniosku z dnia 8 kwietnia 2015 r. jego stanowisko jest następujące.

W ocenie Wnioskodawcy, stypendia za wyniki w nauce wypłacane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi, na podstawie przepisu art. 173b ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym, są zwolnione z opodatkowania zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto w ramach tak przyznanego stypendium, o którym mowa powyżej, można powiązać wypłatę stypendium z nałożeniem na studenta obowiązku spełnienia pewnych obowiązków (np. uczestnictwa w danym projekcie ze strony uczelni), bez utraty przez to świadczenie charakteru stypendium podlegającego zwolnieniu z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca zamierza wprowadzić program stypendialny na podstawie art. 173b pr.s.w., tj. stypendium wypłacanego za wyniki w nauce przyznawane studentom, wypłacane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi. W takim wypadku, program przyznawania takiego stypendium musi zostać zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa.

Zgodnie z przepisem art. 173b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, stypendia za wyniki w nauce dla studentów mogą być przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi. Zasady przyznawania ww. stypendiów zatwierdza minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady. W komentarzach do omawianego przepisu wskazuje się, że powyższy tryb przyznawania stypendiów jest spójny z wymogami określonymi w art. 21 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.f., stanowiącym podstawę do zwolnienia stypendiów, o których mowa w art. 173b pr.s.w., z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zatem, jeśliby przyjąć, że stypendium wypłacane jest w ramach stypendium za wyniki w nauce, a zasady jego przyznawania zaakceptowane byłyby przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podlegałyby one zwolnieniu z opodatkowania.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 39 updof ustawodawca użył określenia stypendium w sensie „stypendium naukowe”, tj. stypendium związanego z działalnością twórczą i badawczą w dziedzinie nauki, nie zaś w sensie stypendium związanego z pobieraniem nauki, rozumianego jako zdobywanie wiedzy. Oznacza to, że o naukowym charakterze stypendium winien każdorazowo decydować cel i rodzaj działalności stypendysty, nie zaś formalna nazwa stypendium. Pojęcie „stypendium naukowe” w rozumieniu omawianego przepisu obejmuje wspieranie prac wykonywanych w ramach twórczej i badawczej działalności w dziedzinie nauki (por. wyroki NSA z dnia 17 lutego 1995 r., SA/Bk 292/94; z dnia 21 czerwca 1996 r., III SA 156/06; z dnia 30 listopada 2000 r., III SA 1939/99).

W interpretacji indywidualnej z dnia 18 kwietnia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (IPPB4/415-88/11-2/MP) wskazał, iż wolne od podatku dochodowego są wyłącznie stypendia spełniające kryteria określone w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.f. Podniósł, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „stypendium” w związku z tym w takiej sytuacji należy posiłkować się słownikowym znaczeniem tego pojęcia. Stwierdził, iż przepis art. 21 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.f. zawęża zwolnienie przedmiotowe do stypendiów naukowych lub za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. O naukowym charakterze stypendium winien każdorazowo decydować cel i rodzaj działalności stypendysty. Przez „stypendium naukowe” należy rozumieć takie stypendia, które służą wspieraniu działalności twórczej i badawczej w dziedzinie nauki, a nie stypendia związane ze zdobywaniem wiedzy. Zdaniem organu charakterystyka „stypendium naukowego” kładzie szczególny nacisk na cel, jakiemu ma służyć otrzymywane stypendium, tj. prowadzenie działalności badawczej i twórczej (w tym uzyskanie stopnia naukowego), a nie wyłącznie dokształcanie, czy doskonalenie zawodowe.

Uczelnia zamierza wprowadzić program stypendialny odpowiadający wymogom przedstawionym w powoływanych orzeczeniach i interpretacjach, dotyczących kryterium stypendium naukowego. O charakterze stypendium naukowego świadczy bowiem cel i rodzaj działalności stypendysty. W planowanym programie stypendialnym Uczelni, tylko najlepsi studenci, którzy uzyskiwać będą bardzo dobre wyniki w nauce i wykazywać będą szczególną inicjatywę badawczą, naukową i rozwojową, będą kierowani na praktyki, w ramach których wypłacane im będzie stypendium finansowane przez partnerów biznesowych. Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, planowane stypendium podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, także zobowiązanie studenta do dodatkowych świadczeń w ramach wypłaconego stypendium naukowego, polegających na realizowaniu określonych zadań powierzanych mu przez opiekunów projektu ze strony Uczelni lub ze strony partnera Uczelni, nie jest przeszkodą do zwolnienia tych stypendiów z opodatkowania.

Jak już była mowa powyżej, zdaniem Wnioskodawcy, zobowiązanie studenta do pewnych świadczeń w ramach przyznanego stypendium, nie stanowi podstawy do opodatkowania stypendium i przyjęcia, że świadczenie to traci charakter stypendialny. Jeśli wypłacane świadczenie, będące stypendium, spełnia warunki zwolnienia z opodatkowania, o których mowa w odpowiednich przepisach ustawowych, podlega ono zwolnieniu.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, program stypendialny, który zamierza wprowadzić uczelnia, spełnia kryteria zwolnienia z opodatkowania, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 i 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że na wszystkie pytania wynikające z uzupełnienia wniosku odpowiedzieć należy twierdząco, a stanowisko Wnioskodawcy przedstawione poniżej i we wniosku z dnia 8 kwietnia 2015 roku pozostaje prawidłowe.

W ocenie Wnioskodawcy, w tym wypadku zastosowanie znajduje art. 21 ust. 1 pkt 39, obejmujący „inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania”.

W takiej sytuacji płatnikiem podatku winny być: osoba fizyczna lub osoba prawna fundująca stypendia, a zatem także m.in. fundacja prowadzona przez Wnioskodawcę.

W ocenie Wnioskodawcy, analogicznie jak w odniesieniu do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy, stanowisko dotyczące możliwości skorzystania ze zwolnienia uznać należy za w pełni prawidłowe. Podobnie jak w przypadku art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy, brak ustawowego wskazania dodatkowych warunków uzależniających możliwość uzyskania zwolnienia z opodatkowania od ich spełnienia, jednoznacznie wskazuje, że możliwe jest uzyskanie zwolnienia także i w tym wypadku.

Również w tym wypadku wskazać należy, iż zwolnienie z opodatkowania świadczeń pomocy materialnej na podstawie przywołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

 • pomoc materialna musi być przyznana m.in. na podstawie zasad zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • beneficjentem pomocy może być student.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 39 nie zawiera kryterium źródła funduszy, z których wypłacana ma być pomoc materialna. Wobec tego dopuścić należy jak najszerszą możliwość wypłaty środków z różnych źródeł, w tym także możliwość fundowania stypendiów ze środków własnych osób fizycznych i prawnych.

Podobnie jak w przypadku pierwszego programu stypendialnego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wobec braku wskazania w treści przepisów podatkowych, że w przypadku nałożenia na studenta konieczności spełnienia określonych obowiązków brak jest możliwości skorzystania ze zwolnienia, możliwość taka istnieje.

Dodatkowo, w ocenie Wnioskodawcy, nie ma znaczenia częstotliwość dokonywanych wypłat, bowiem w żaden sposób nie wpływa ona na możliwość zakwalifikowania ww. świadczenia jako pomocy materialnej.

Wnioskodawca podtrzymuje stanowisko wyrażone we wniosku w zakresie charakteru stypendium naukowego w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.f., które rozumiane jest jako stypendium związane z działalnością twórczą i badawczą w dziedzinie nauki, a nie w sensie stypendium związanego z pobieraniem nauki (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego 1995 r. SA/Bk 292/94).

Student w ramach obowiązku uczestniczenia w badaniach/projektach realizowanych przez Uczelnię będzie otrzymywać zadania, których realizacja stanowić będzie praktyczny element edukacji zgodny z kierunkiem studiów oraz efektami kształcenia realizowanym przez studenta. Student będzie miał niepowtarzalną możliwość uczestniczenia w projektach realizowanych we współpracy z partnerami biznesowymi Uczelni. Formuła stypendium ma przede wszystkim pozwolić studentowi na oswojenie się z praktycznymi aspektami zagadnień, których stronę teoretyczną poznaje w ramach zajęć. Jest to także szansa, na zaistnienie w świadomości przyszłych pracodawców lub klientów, ze względu, że w projekcie stypendialnym uczestniczyć będą wyróżnieni, szczególnie zdolni studenci.

W odniesieniu do obu programów stypendialnych Wnioskodawca wskazuje na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2014 r., sygn. II FSK 603/12, LEX), którego teza brzmi:

W art. 21 ust. 1 pkt 39 i 40 u.p.d.o.f. ustawodawca podatkowy wskazał konkretne akty prawne, w tym ustawę z 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie których muszą zostać przyznane dane środki, aby mógł skorzystać z opisanych w tych przepisach zwolnień podatkowych. NSA w treści uzasadnienia powołanego powyżej orzeczenia, jednoznacznie wskazuje na brak możliwości rozszerzającej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Za rozszerzającą, a tym samym niedopuszczalną, interpretację należałoby zatem uznać uzależnienie możliwości uzyskania zwolnienia z opodatkowania od konieczności spełnienia przesłanek niewymienionych expressis verbis w u.p.d.o.f.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z powyższego przepisu wynika, że pod pojęciem przychodu ustawodawca rozumie m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze. Dlatego też pomoc materialna wypłacona studentom w postaci stypendium stanowi przychód w rozumieniu powołanego art. 11 ust. 1 ww. ustawy.

Jednakże, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Na podstawie powyższego przepisu ze zwolnienia korzystają dwie grupy stypendiów.

Pierwsza grupa, obejmuje stypendia otrzymywane na podstawie przepisów ustawowych, czyli:

 • stypendiów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1852, z późn. zm.),
 • stypendiów doktoranckich otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.).

Druga grupa, dotyczy innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, które mogą być przyznawane przez różnego rodzaju instytucje (np. szkoły), organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, czy organizacje, w sposób autonomiczny w ramach prowadzonej przez nie działalności.

W przypadku tego rodzaju stypendiów, aby zachowany został charakter stypendiów (naukowych i za wyniki w nauce), ustawodawca zawarł w przepisie dodatkowy warunek zastosowania omawianego zwolnienia, tj. konieczność zatwierdzenia zasad ich przyznawania przez właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, bowiem wyłącznie te organy są kompetentne do potwierdzenia charakteru przyznawanych stypendiów.

W myśl art. 173b ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, stypendia za wyniki w nauce dla studentów mogą być przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi.

Jak wynika z art. 172b ust. 2 ww. ustawy, zasady przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, zatwierdza minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Rady.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza uruchomić program stypendialny, który obejmuje stypendia przyznawane na podstawie art. 173b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jako stypendia za wyniki w nauce dla najlepszych studentów, wypłacane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi lub samorządowymi osobami prawymi, w zamian za odbycie u tych osób praktyk studenckich. Jak wskazano, możliwość otrzymania stypendium uzależniona jest od uzyskania zgód wynikających z treści art. 173b ust. 2 ww. ustawy. Co więcej, wypłata stypendium będzie powiązana z możliwością, ale i obowiązkiem w postaci udziału studenta w badaniach/projektach realizowanych we współpracy z przedsiębiorcami - partnerami Uczelni. Wnioskodawca planuje wypłacać stypendia okresowo (w regularnych odstępach czasu) lub jednorazowo. Co istotne, Wnioskodawca wskazał, że podmiotami wypłacającymi stypendia będą podmioty trzecie - jako osoby fizyczne lub osoby prawne. Natomiast elementem potwierdzającym zasadność pytania Wnioskodawcy i jednocześnie jego legitymację w tym zakresie jest fakt, że między innymi Wnioskodawca planuje fundować tego rodzaju stypendia w ramach prowadzonej przez siebie Fundacji. W związku z tym Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy wskazane we wniosku świadczenie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.

Mając na uwadze powyższe informacje, należy wskazać, że w niniejszej sprawie warunki uprawniające do zwolnienia z opodatkowania świadczeń przyznawanych studentom – wynikające z powołanego art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – będą spełnione. Należy bowiem zauważyć, że świadczenia te będą stanowiły stypendia za wyniki w nauce dla najlepszych studentów, a zasady ich przyznawania – jak wskazał Wnioskodawca – zostaną zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tym samym w rozpatrywanej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 cyt. ustawy. Natomiast to, czy stypendia będą miały charakter jednorazowy czy okresowy oraz czy przyznanie stypendium będzie się wiązało z nałożeniem na studenta obowiązku uczestnictwa ze strony Uczelni w realizacji projektów lub badań czy też nie – nie będzie miało wpływu na zastosowanie zwolnienia z opodatkowania na podstawie ww. przepisu.

Zatem wskazane we wniosku świadczenia wypłacane przez Wnioskodawcę w ramach stypendium przyznanego na podstawie art. 172b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, którego zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytań dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń przyznawanych w ramach drugiego programu stypendialnego jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ wskazuje, ze wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń przyznawanych w ramach pierwszego programu stypendialnego został rozstrzygnięty interpretacją indywidualną z dnia 20 lipca 2015 r. nr ILPB1/4511-1-477/15-4/AP.

Ponadto należy wskazać, że wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych został rozstrzygnięty odrębnym pismem.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę pism organów podatkowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Należy również podkreślić, że powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że zdaniem organu podatkowego tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Wskazane rozstrzygnięcia zapadły bowiem w innych sprawach i nie mają mocy wiążącej w omawianym przypadku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.