IBPBII/1/4511-96/15/MK | Interpretacja indywidualna

Czy przychody z tytułu stypendium wypłacanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
IBPBII/1/4511-96/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. programy
 2. stypendia
 3. uczestnicy
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 28 stycznia 2015 r. (wpływ do Organu – 30 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu stypendium wypłacanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu stypendium wypłacanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zgodnie z założeniami projektu „ ...”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu Państwa w ramach priorytetu VIII: Regionalne Kadry Gospodarki; Działanie 8.2 Transfer Wiedzy; Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, realizowanego od 21 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. przewiduje się trzy rodzaje wsparcia:

 • płatne staże dla 20 naukowców w przedsiębiorstwach zainteresowanych wdrażaniem nowych technologii;
 • płatne staże dla 20 przedsiębiorców w laboratoriach Uniwersytetu;
 • stypendia dla 15 doktorantów, w tym 7 kobiet i 8 mężczyzn.

Projekt realizowany jest przez trzy podmioty: X (lider projektu), Y (partner), Z (partner). Celem projektu jest zwiększenie transferu wiedzy oraz wzmocnienie powiązań sfery B+R Uniwersytetu z przedsiębiorstwami województwa, służące rozwojowi gospodarczemu województwa w kierunku zgodnym z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji.

W ramach projektu doktorantom wypłacane jest stypendium w wysokości 2.000 zł brutto jako comiesięczne dofinansowanie. Wypłata stypendium następuje w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, pod warunkiem dostępności środków na koncie projektu. Okres wypłaty stypendium wynosi 12 miesięcy. Okres pobierania stypendium to okres, w którym stypendyści prowadzą określone prace badawcze, a tylko dodatkowo otrzymują obowiązkowe wsparcie w postaci:

 • 60 godzin szkoleń (program: zarządzanie oraz wdrażanie innowacji; zastosowanie metod skutecznej oceny systemu zarządzania działalnością innowacyjną; tworzenie biznesplanów; zarządzanie projektem, zasobami ludzkimi, ryzykiem, procesami; controlling; klastry; marketing innowacji);
 • 2 egzaminów zewnętrznych w celu uzyskania certyfikatu osobowego: specjalista zarządzania innowacjami oraz menadżer innowacji;
 • realizacji szkoleń elektronicznych na platformie e-learningowej;
 • indywidualnego doradztwa – 10 godzin.

Stypendia przydzielane są osobom, które spełniają postawione wymagania konkursowe (regulamin wewnętrzny). Uczestnikami są doktoranci spełniający następujące warunki:

 1. posiadają tytuł magistra lub tytuł równoważny;
 2. są doktorantami Uniwersytetu z kierunków matematyczno-przyrodniczych lub technologicznych, których działalność badawcza wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji i których badania mogą mieć praktyczne zastosowanie w przemyśle województwa, zgodnie z listą kierunków rozwoju technologicznego RSI;
 3. posiadają obywatelstwo polskie;
 4. nie pobierają w tym samym czasie innych stypendiów współfinansowanych z EFS.

Istotą projektu „ ...” jest przyznanie stypendiów dla doktorantów celem pomocy, podniesienia jakości prowadzonych przez nich prac badawczych oraz zwiększenia kwalifikacji m.in. przez odbycie serii obowiązkowych szkoleń czy doradztwa, finansowanych z udziałem środków europejskich (Europejski Fundusz Społeczny), o których mowa w ustawie o finansach publicznych. O zakwalifikowaniu do projektu decydowała bowiem w szczególności możliwość praktycznego zastosowania badań prowadzonych przez doktoranta w przemyśle województwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy ww. stypendia są wolne od podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a tym samym czy przysługuje im zwolnienie przedmiotowe...

Wnioskodawczyni wskazała, że zgodnie z umową stypendialną z 20 lutego 2014 r. zawartą pomiędzy Wnioskodawczynią a partnerem Y, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu, Wnioskodawczyni zostało przyznane stypendium w wysokości 2.000 zł brutto miesięcznie. Jednakże kwota stypendium, w stosunku do umowy stypendialnej, została pomniejszona do kwoty 1.656,45 zł brutto, od której potrącano m.in. zaliczkę na podatek dochodowy począwszy od pierwszej wypłaty środków, tj. od 11 czerwca 2014 r.

Wnioskodawczyni stwierdziła, że środki przeznaczone na wypłatę stypendiów pochodzą z projektu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których jest mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Są to środki pochodzące z funduszy strukturalnych – Europejskiego Funduszu Społecznego. Stypendia otrzymywane przez uczestników projektu „ ...” (doktoranci studiów doktoranckich Uniwersytetu) mogą być wydatkowane na dowolny cel i nie podlegają rozliczeniu.

Zdaniem Wnioskodawczyni, środki wypłacone uczestnikom projektu korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dlatego płatnik (lider projektu) nie ma obowiązku pobierania comiesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od ww. stypendiów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c. Zgodnie z tym przepisem, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Z wniosku wynika, że w okresie od 21 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. realizowany był projekt „ ...”. Wnioskodawczyni była uczestnikiem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu otrzymywała stypendium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zauważyć należy, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Użyte w powyższym przepisie pojęcie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć, jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że stypendium wypłacane Wnioskodawczyni w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki; Działania 8.2 Transfer Wiedzy; Poddziałania 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Otrzymane środki stanowią przychód Wnioskodawczyni w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 tej ustawy.

W konsekwencji na płatniku (liderze projektu) nie ciąży obowiązek poboru comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od ww. środków. Również Wnioskodawczyni nie jest obowiązana do odprowadzenia podatku dochodowego od przychodów uzyskanych z tego tytułu.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Do wniosku Wnioskodawczyni dołączyła dokument. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny dołączonego do wniosku dokumentu (jego weryfikacji). Organ podatkowy rozpatruje sprawę wyłącznie w ramach stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię oraz jej stanowiska.

Końcowo wskazać należy, że przedmiotowa interpretacja – zgodnie ze złożonym wnioskiem została wydana wyłącznie dla Wnioskodawczyni i tylko dla niej wywołuje skutki prawne. Stosownie bowiem do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.