IBPBII/1/415-912/14/AŻ | Interpretacja indywidualna

Czy stypendium przyznawane i wypłacane Wnioskodawcy w powyższy sposób podlega podatkowi dochodowemu na zasadach ogólnych, czy też w związku z zatwierdzeniem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego regulaminu przyznawania stypendiów podlega ono zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w całości – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy stypendium przyznawane i wypłacane w powyższy sposób, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z faktem, iż środki finansowe otrzymane przez Wnioskodawcę jako stypendium to pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich (środków publicznych) – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IBPBII/1/415-912/14/AŻinterpretacja indywidualna
 1. studenci
 2. stypendia
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 października 2014 r. (data wpływu do Biura – 04 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty stypendium – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04 listopada 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty stypendium.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, będącą polskim rezydentem podatkowym (posiada stałe miejsce zamieszkania w Polsce). Wnioskodawca jest studentem i uzyskuje stypendium naukowe w związku z odbywaniem studiów na Akademii w ramach programu edukacyjnego realizowanego w ramach działalności Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii („EIT”), organizującego transgraniczne ośrodki innowacji, zwane wspólnotami wiedzy i innowacji („WWil” – ang. Knowledge and Innovation Communities – „KIC”).

Misją EIT jest stworzenie mechanizmów, które zmniejszą innowacyjny dystans Europy względem najbardziej rozwiniętych krajów świata. Celem działalności WWil, w której uczestniczy Akademia, jest realizacja zadań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 z dnia 11 marca 2008 r. (Dz.U.UE.L.2008.97.1 ze zm.) ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii (dalej jako „Rozporządzenie EIT”) w celu m.in. integrowania szkolnictwa wyższego oraz działalności badawczej i innowacyjnej, transferu działalności edukacyjnej, badawczej i innowacyjnej do kręgów gospodarczych oraz ułatwiania i usprawniania tworzenia sieci współpracy między środowiskami innowacyjnymi w Europie.

Jak wynika z pkt 20 Preambuły Rozporządzenia EIT, EIT jest organem powołanym przez Wspólnoty w rozumieniu art. 185 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002, w związku z czym powinien odpowiednio stosować wynikające z niego zasady finansowe. Do EIT powinno zatem mieć zastosowanie rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002. Zgodnie z art. 11 Rozporządzenia EIT, EIT jest organem Wspólnoty i ma osobowość prawną. Zgodnie z art. 14 EIT jest finansowany z wkładu z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w ramach koperty finansowej określonej w art. 19 (obowiązującej początkowo do końca 2013 r., a następnie w ramach programu „...” w latach 2014-2020) i z innych źródeł prywatnych i publicznych.

Podstawowym zadaniem EIT jest tworzenie WWil (KIC). Stanowią one zintegrowane konsorcja, w skład których wchodzą uniwersytety, ośrodki badawcze oraz innowacyjne przedsiębiorstwa z całej Europy, współpracujące ze sobą nad poszczególnymi projektami badawczymi. W wyniku bezpośredniej interakcji i współpracy naukowców, przedsiębiorców i menedżerów we WWil powstawać mają nowe firmy, technologie i projekty dla przemysłu. Każdą ze Wspólnot muszą tworzyć minimum trzy jednostki partnerskie, mające siedzibę w co najmniej dwóch państwach uczestniczących w projekcie. WWil (KIC) InnoEnergi finansowny jest z EIT, czyli z budżetu ogólnego Unii Europejskiej oraz innych źródeł, w tym prywatnych.

W ramach poszczególnych WWil realizowane są programy edukacyjne, w tym program Clean Coal Technology (CCT), realizowany przez WWil/KIC InnoEnergy, w których uczestniczą różne podmioty, w tym Akademia („Program”). W ramach realizacji tego Programu Akademia przyjmuje studentów, umożliwiając im odbywanie na tej uczelni studiów przez oznaczony czas. Studia w programie CCT prowadzone są w systemie czterosemestralnym, w ramach których dwa semestry studiów odbywają się na Akademii. Studenci, w tym Wnioskodawca, uzyskują stypendia naukowe, które są finansowane przez WWil InnoEnergy, ze środków pochodzących z EIT (KIC InnoEnergy nie finansuje ich ze źródeł prywatnych). Obecnie Akademia jest tylko swoistym „agentem płatności”, tzn. uzyskuje środki dedykowane na stypendia i bezpośrednio przekazuje je uprawnionym osobom w sposób określony w umowie edukacyjnej. Środki te obecnie nie pochodzą w żadnej mierze z zasobów własnych Akademii, lecz są bezpośrednio przekazywane przez KIC i pochodzą z właściwych funduszy europejskich, przeznaczonych na działalność innowacyjno-edukacyjną.

Wnioskodawca zawarł z Akademią umowę o świadczenie usług edukacyjnych na studiach dziennych („educational services during full-time studiem” – „umowa edukacyjna”) w ramach Programu CCT. Zgodnie ze wskazaniami tej umowy edukacyjnej student otrzymuje stypendium ze środków KIC InnoEnergy („a scholarship out of KIC InnoEnergy funds”), wypłacane mu w miesięcznych ratach przez okres do 24 miesięcy. Umowa zawierana na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym szczegółowo określa prawa i obowiązki studenta, w tym Wnioskodawcy w zakresie uczestnictwa w studiach w Programie CCT.

Każdy ze studentów, w tym Wnioskodawca, otrzymuje te środki na rachunek bankowy prowadzony w tym celu w Banku Europejskim. Środki na ten cel są deponowane przez KIC InnoEnergy na rachunku Programu CCT i uruchamiane przez lokalnego koordynatora ze strony Uczelni.

W odniesieniu do tego programu edukacyjnego i stypendiów w jego ramach, zasady przyznawania stypendiów studenckich i ich regulamin zostały zatwierdzone przez Ministra do spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z 4 marca 2014 r. Regulamin natomiast wszedł w życie 1 października 2012 r. i na jego podstawie, w okresie od marca 2013 r. do chwili obecnej wypłacane są przedmiotowe stypendia.

Akademia, zostawiając do dyspozycji studentów w ramach Programu, zgodnie z powyższymi zasadami, wskazane wyżej stypendia miesięczne wypłacane w okresie od marca 2013 r. do marca 2014 r., potrącała i wpłacała, jako płatnik, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy stypendium przyznawane i wypłacane Wnioskodawcy w powyższy sposób podlega podatkowi dochodowemu na zasadach ogólnych, czy też w związku z zatwierdzeniem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego regulaminu przyznawania stypendiów podlega ono zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w całości – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. W przypadku przeczącej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy stypendium przyznawane i wypłacane w powyższy sposób, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z faktem, iż środki finansowe otrzymane przez Wnioskodawcę jako stypendium to pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich (środków publicznych) – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Ad. 1

Wnioskodawca wskazał, że jest polskim rezydentem podatkowym i posiada w Polsce stałe miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z odbywanymi studiami Wnioskodawca uzyskuje stypendium naukowe wypłacane za pośrednictwem Akademii, na której odbywa studia, ale finansowane ze środków zewnętrznych, tj. w ramach Programu CCT, przez KIC InnoEnergy z funduszów pochodzących z EIT.

Regulamin oraz zasady przyznawania stypendiów zostały zatwierdzone przez Ministra do spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z 4 marca 2014 r. Wskazać należy, iż zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu, przedmiotowy „Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2012 r.”, natomiast środki pieniężne na poczet stypendiów były wypłacane Wnioskodawcy w okresie od marca 2013 r. do chwili obecnej. Jednocześnie w tym czasie trwały procedury związane z zatwierdzaniem Regulaminu i uzyskiwaniem opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zatem Regulamin został zatwierdzony już po wypłacie środków pieniężnych. Jednak, zdaniem Wnioskodawcy, art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy nie wskazuje, iż zatwierdzenie zasad przyznawania stypendiów musi być uprzednie w stosunku do wypłaty środków pieniężnych.

Wnioskodawca wskazał, iż przepis art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy znajduje zastosowanie również do stypendiów naukowych finansowanych przez podmioty inne niż krajowe. Stanowisko to zostało potwierdzone w Komentarzu do art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy pod red. J. Marciniuka, który wskazał, iż „Zwolnienie to dotyczy także stypendiów i innych świadczeń pomocy materialnej otrzymanych od zagranicznych podmiotów, pod warunkiem że świadczenia te spełniają przesłanki określone w powołanych na wstępie przepisach”.

Zatem, w zaistniałej sytuacji, zdaniem Wnioskodawcy, zostały spełnione przesłanki zwolnienia przychodu z tytułu otrzymanego stypendium od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe, stypendium uzyskiwane przez Wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu i jego kwota nie powinna podlegać pomniejszeniu o jakikolwiek podatek.

Ad. 2

Jeżeli jednak Organ podatkowy uzna, iż art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak wskazano w punkcie powyżej, nie ma zastosowania w zaistniałej sytuacji, wówczas Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż stypendium uzyskiwane przez niego w okresie od marca 2013 r. do marca 2014 r. w całości podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy podatkowej.

Wnioskodawca, jako uczestnik Programu CCT otrzymuje stypendium stanowiące pomoc udzieloną w ramach projektu w całości finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W związku z tym, stypendium to podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jak już wyżej wskazano, przedmiotowe stypendia są wypłacane ze środków KIC InnoEnergy przekazanych jej przez EIT. Natomiast EIT jest finansowany bezpośrednio z budżetu Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwalnia się od podatku dochodowego środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Stypendium wypłacane Wnioskodawcy jest realizowane przez EIT jako organ powołany przez Wspólnoty Europejskie w ramach systemowego projektu, realizowanego przez EIT z funduszy Unii Europejskiej, a w związku z tym będzie miało do niego zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pochodzenie środków z Programu, z którego jest finansowane stypendium Wnioskodawcy, ma swoje oparcie w powołanym Rozporządzeniu EIT, które wprost i bezpośrednio ustanawiało tzw. kopertę finansową na lata 2008-2013, a obecnie na lata 2014-2020, w określonej w tym rozporządzeniu wysokości z przeznaczeniem na programy EIT. Służy ono finansowaniu kosztów związanych z założeniem oraz działaniami administracyjnymi i koordynacyjnymi EIT i WWil, w tym stypendiów, kosztów nauki i studiów. Działania te stanowią samoistną, odrębną podstawę i nie korzystają jednocześnie ze środków pochodzących z innych programów. Należy podkreślić, że do środków EIT, z których pochodzi stypendium Wnioskodawcy ma zastosowanie procedura budżetowa Wspólnoty. Kontrolę ksiąg rachunkowych przeprowadzi Trybunał Obrachunkowy zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich. Okoliczność, że Akademia pośredniczy w transferze funduszy, nie zmienia faktu, że są to środki europejskie. Akademia nie może nimi samodzielnie dysponować poza przekazaniem ich na wskazany rachunek Wnioskodawcy ani zmienić ich przeznaczenia. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Następnie w ust. 3 wskazanego przepisu ustawodawca dokonał przykładowego wyliczenia rodzajów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowiących środki publiczne. Nie jest to katalog zamknięty, gdyż w ostatnim punkcie przepisu (art. 5 ust. 3 pkt 6) wskazano „inne środki”. Dodatkowo Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z dnia 23 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 928). W rozporządzeniu tym nie wskazano środków pochodzących z EIT.

W związku z tym, w ocenie Wnioskodawcy, środki finansowe pochodzące z EIT, a przekazywane w ramach stypendium, stanowią środki publiczne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Również w przypadku, gdyby Akademia wypłacała najpierw środki na stypendia z zasobów własnych, a następnie otrzymywałaby refinansowanie wydatkowanych kwot w ramach Programu CCT od EIT, należy przyjąć, że wypłacane stypendium pochodzi ze środków europejskich. Na takim stanowisku stanął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 września 2008 r. (sygn. akt II FSK 874/07), który stwierdził, iż „istotne jest źródło pochodzenia dochodu (Unia Europejska), bez znaczenia, czy środki wypłacane są bezpośrednio, czy też za pośrednictwem podmiotów krajowych (...), w tym przy wykorzystaniu mechanizmu prefinansowania. Obowiązek płacenia podatku dochodowego od wypłaconego z projektu stypendium stwarzałby sytuację, w której Państwo osiągałoby korzyść (dochód) ze środków unijnych, co jest niezgodne z prawodawstwem unijnym”.

Przedmiotowe stypendium podlega zwolnieniu z opodatkowania w całości, gdyż powołany przepis nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń kwotowych w tym względzie. W konsekwencji wypłaty stypendium nie powinny być pomniejszane przez płatnika o jakąkolwiek kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych i Wnioskodawca powinien otrzymywać pełną kwotę bez jakichkolwiek potrąceń.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Pod pojęciem przychodu kryją się więc wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Również – zgodnie z utrwalonym orzecznictwem – przysporzeniem majątkowym i przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 9 ust. 1) są nie tylko aktywa, które ulegają zwiększeniu u podatnika, ale także zmniejszenie jego pasywów.

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłami przychodów są inne źródła.

Równocześnie, przepis art. 20 ust. 1 przytoczonej ustawy stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Katalog świadczeń określonych w art. 20 ust. 1 ww. ustawy jest katalogiem otwartym, dlatego też do tego rodzaju źródła przychodu należy zaliczyć wszystkie świadczenia, których ustawodawca nie zaliczył do innych kategorii źródła przychodu wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy. Na gruncie prawa podatkowego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego (korzyść), tzn. zarówno pieniężna, jak i niepieniężna.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Treść art. 21 ust. 1 pkt 39 cytowanej ustawy pozwala wyodrębnić dwie grupy stypendiów podlegających zwolnieniu na mocy tego przepisu.

Pierwsza grupa obejmuje stypendia otrzymywane na podstawie przepisów ustawowych i dotyczy:

 • stypendiów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1852) oraz
 • stypendiów doktoranckich otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z poźn. zm.).

Druga grupa dotyczy innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, które mogą być przyznawane przez różnego rodzaju instytucje (np. szkoły), organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, czy organizacje społeczne, w ramach prowadzonej przez nie działalności. W przypadku drugiej grupy stypendiów, aby zachowany został charakter stypendiów (naukowych i za wyniki w nauce), ustawodawca wprowadził dodatkowy warunek zastosowania omawianego zwolnienia, tj. konieczność zatwierdzenia zasad ich przyznawania przez właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, bowiem wyłącznie te organy są kompetentne do potwierdzenia charakteru przyznawanych stypendiów.

Z treści przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest osobą fizyczną, będącą polskim rezydentem podatkowym (posiada stałe miejsce zamieszkania w Polsce). Wnioskodawca jest studentem i uzyskuje stypendium naukowe w związku z odbywaniem studiów na Akademii w ramach programu edukacyjnego realizowanego w ramach działalności Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii („EIT”), organizującego transgraniczne ośrodki innowacji, zwane wspólnotami wiedzy i innowacji („WWil” – ang. Knowledge and Innovation Communities – „KIC”). W odniesieniu do tego programu edukacyjnego i stypendiów w jego ramach, zasady przyznawania stypendiów studenckich i ich regulamin zostały zatwierdzone przez Ministra do spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z 4 marca 2014 r. Regulamin natomiast wszedł w życie 1 października 2012 r. i na jego podstawie, w okresie od marca 2013 r. do chwili obecnej wypłacane są przedmiotowe stypendia.

Zdaniem Wnioskodawcy, w niniejszym przypadku znajdzie zastosowanie zwolnienie z opodatkowania określone w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jego zdaniem treść powołanego przepisu nie wskazuje, że zatwierdzenie zasad przyznawania stypendiów musi być uprzednie w stosunku do wypłaty środków pieniężnych.

Z przedstawionym stanowiskiem nie można się zgodzić. Należy podkreślić, że użyte w analizowanym przepisie pojęcie „zatwierdzone” w odniesieniu do zasad przyznawania omawianych stypendiów oznacza, że dopiero zakończenie procesu zatwierdzania umożliwia zastosowanie powyższego zwolnienia podatkowego. Jeżeli zatem procedurę zatwierdzania kończy decyzja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo do spraw szkolnictwa wyższego, to możliwość zwolnienia od podatku stypendiów, których dotyczy, istnieje dopiero od dnia jej wydania. Dopiero bowiem od tego dnia zasady przyznawania stypendium stają się zatwierdzone, a zatem dopiero te stypendia, które zostały wypłacone po zatwierdzeniu zasad spełniają warunki określone omawianym zwolnieniem.

Skoro zatem w treści przedmiotowego wniosku wskazano, że regulamin został zatwierdzony przez właściwy organ 4 marca 2014 r., to dopiero od tej daty wypłacane Wnioskodawcy stypendia korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie powołanego art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy podatkowej. Wypłata środków pieniężnych tytułem stypendium może zatem nastąpić przed zatwierdzeniem zasad jego przyznawania przez właściwy organ – jak to ma miejsce w niniejszej sprawie – jednak świadczenia te nie korzystają wówczas ze zwolnienia z opodatkowania. Wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy art. 21 ust. 1 pkt 39 cyt. ustawy wyraźnie stanowi, iż możliwość zwolnienia z opodatkowania wskazanych w tym przepisie stypendiów istnieje dopiero od momentu zatwierdzenia przez uprawniony organ.

Odnosząc się natomiast do zwolnienia zawartego w treści art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – na które także w swoim stanowisku powołuje się Wnioskodawca – wskazać należy, że w myśl tego przepisu wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c tej ustawy. Są to zatem:

-pkt 1 ust. 3 art. 5 – środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;

-pkt 2 ust. 3 art. 5 – niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:

 1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

-pkt 4 ust. 3 art. 5 – środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:

 1. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”,
 2. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji na wydatki ściśle określone w ustawie,
 3. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich;

-pkt 5a ust. 3 art. 5 – środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;

-pkt 5b ust. 3 art. 5 – środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;

-pkt 5c ust. 3 art. 5 – środki pochodzące z instrumentu „...”, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument „...”, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.).

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, że z pkt 20 Preambuły Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii („EIT”) wynika, że EIT jest organem powołanym przez Wspólnoty w rozumieniu art. 185 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002, w związku z czym powinien odpowiednio stosować wynikające z niego zasady finansowe. Do EIT powinno zatem mieć zastosowanie rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002. Zgodnie z art. 11 Rozporządzenia ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii, EIT jest organem Wspólnoty i ma osobowość prawną. Zgodnie z art. 14 tego Rozporządzenia EIT jest finansowany z wkładu z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w ramach koperty finansowej określonej w art. 19 (obowiązującej początkowo do końca 2013 r., a następnie w ramach programu „...” w latach 2014-2020) i z innych źródeł prywatnych i publicznych.

Zdaniem Wnioskodawcy – w sytuacji gdy Organ podatkowy uzna, iż zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdzie zastosowania w zaistniałej sytuacji – stypendium uzyskiwane przez niego w okresie od marca 2013 r. do marca 2014 r. w całości podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy podatkowej. Jak twierdzi Wnioskodawca przedmiotowe stypendia są wypłacane ze środków KIC InnoEnergy przekazanych przez Europejski Instytutu Innowacji i Technologii, który jest finansowany bezpośrednio z budżetu Unii Europejskiej. W swoim stanowisku Wnioskodawca ponadto wskazał, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Ustawodawca w ust. 3 tego artykułu dokonał przykładowego wyliczenia rodzajów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowiących środki publiczne. Nie jest to katalog zamknięty, gdyż w ostatnim punkcie przepisu (art. 5 ust. 3 pkt 6) wskazano „inne środki”. Dodatkowo Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W rozporządzeniu tym nie wskazano środków pochodzących z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. W związku z powyższym, Wnioskodawca uważa, że środki finansowe pochodzące z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, przekazywane w ramach stypendium, stanowią środki publiczne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy podatkowej. W konsekwencji wypłaty stypendium nie powinny być pomniejszane przez płatnika o jakąkolwiek kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych i Wnioskodawca powinien otrzymywać pełną kwotę bez jakichkolwiek potrąceń.

Z przedstawionym wyżej stanowiskiem Wnioskodawcy – dotyczącym zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy podatkowej – Organ interpretacyjny również się nie zgadza.

Wskazać bowiem należy, że zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa – zwolnienia podatkowe stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania; muszą one być zatem interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej, a także zawężającej danego przepisu prawa podatkowego. Nadto, przy wszelkiej interpretacji przepisów prawa podatkowego i próbach odkodowania zawartych w nich norm prawnych należy posługiwać się przede wszystkim wykładnią językową.

Omówiony przepis art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. W ustawie tej jednoznacznie zostało zdefiniowane (a nie przykładowo podane – jak twierdzi Wnioskodawca) co należy rozumieć przez „środki europejskie”; są to te środki, które zostały szczegółowo określone w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c tejże ustawy.

W artykule tym nie został jednak wymieniony pkt 6 ust. 3 art. 5 ustawy o finansach publicznych, do którego Wnioskodawca się odwołuje. Skoro zatem ustawodawca ściśle określił katalog środków uznawanych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych za środki europejskie, to brak jest jakichkolwiek uzasadnionych podstaw, aby ten katalog rozszerzać. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 21 ust. 1 pkt 137 odsyła do ściśle określonych środków europejskich, to oznacza, że tylko pomoc udzielona z udziałem tych właśnie środków, może korzystać ze zwolnienia na mocy omawianego przepisu.

Zatem zwolnienie uregulowanie w treści art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy podatkowej do przedmiotowego stypendium – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – nie znajdzie tutaj zastosowania, gdyż stypendium to nie jest finansowane ze środków europejskich, które zostały szczegółowo wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c w związku z art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że do stypendium otrzymywanego przez Wnioskodawcę brak jest podstaw do zastosowania zwolnienia uregulowanego w treści artykułu 21 ust. 1 pkt 39 oraz w pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też, zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy otrzymywane stypendium winno zostać zakwalifikowane do przychodów z innych źródeł i opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

W konsekwencji – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – płatnik postąpił prawidłowo opodatkowując przedmiotowe stypendium podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższych okoliczności, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.