IBPBII/1/415-662/14/BD | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca jako płatnik, powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od stypendiów wypłacanych studentom przebywającym czasowo za granicą, a otrzymanych w ramach Akcji I – ...?
IBPBII/1/415-662/14/BDinterpretacja indywidualna
  1. programy
  2. stypendia
  3. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 sierpnia 2014 r. (data wpływu do Biura – 14 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków spoczywających na płatniku z tytułu wypłat stypendiów w ramach programu „ X” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków spoczywających na płatniku z tytułu wypłat stypendiów w ramach programu „ X”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

X to program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie na lata 2014-2020.

Program realizowany jest poprzez instytucje lub organizacje. W konsekwencji tylko one (a nie osoby fizyczne) mogą wnioskować o dofinansowanie projektów.

Na podstawie umowy z Komisją Europejską, środki UE są przekazywane do Agencji Narodowej Programu X (w Polsce rolę tę pełni Fundacja ...), która dzieli je dla poszczególnych uczelni wg liczby studentów i kadry akademickiej zgłoszonej na wyjazdy stypendialne.

Pozyskane środki uczelnie przeznaczają m.in. na stypendia wspierające zagraniczną mobilność, tj. wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub praktyk, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat).

Miesięczne stawki stypendialne w euro dla studentów obowiązujące w roku akademickim 2014/15 w wyjazdach do poszczególnych krajów docelowych wynoszą:

  • w przypadku wyjazdu na studia – dla I grupy krajów 500, odpowiednio dla II grupy – 400, a dla III – 300,
  • w przypadku wyjazdu na praktykę – dla I grupy krajów 600, odpowiednio dla II grupy – 500, a dla III – 400.

Podział na grupy krajów oraz stawki stypendialne wynikają z dokumentu Narodowej Agencji Programu X „Zasady alokacji i wykorzystania środków na działania zdecentralizowane programu X Wyjazdy edukacyjne (mobilność) – szkolnictwo wyższe”.

Stawki powyższe nie przekraczają kosztów diet przysługujących z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju określonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Nadzór nad programem X w Polsce sprawują wspólnie: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca jako płatnik, powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od stypendiów wypłacanych studentom przebywającym czasowo za granicą, a otrzymanych w ramach Akcji I – ......

Zdaniem Wnioskodawcy stypendia przyznane studentom przebywającym czasowo za granicą w ramach Akcji I – ... są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten mówi, iż wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendiów w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendiów – w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

We wniosku Wnioskodawca wskazał, że X to program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie na lata 2014-2020. Program realizowany jest poprzez instytucje lub organizacje. Na podstawie umowy z Komisją Europejską, środki UE są przekazywane do Agencji Narodowej Programu X (w Polsce rolę tę pełni Fundacja ...), która dzieli je dla poszczególnych uczelni wg liczby studentów i kadry akademickiej zgłoszonej na wyjazdy stypendialne. Pozyskane środki uczelnie przeznaczają m.in. na stypendia wspierające zagraniczną mobilność, tj. wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub praktyk, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat). Wnioskodawca uważa, że stypendia przyznane studentom przebywającym czasowo za granicą w ramach Akcji I – ... są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „stypendium”. W związku z tym należy odwołać się do znaczenia słownikowego tego terminu.

I tak, Nowy Słownik Języka Polskiego, pod red. B. Dunaja stanowi, iż stypendium to środki przyznawane przez instytucję osobie uczącej się, prowadzącej działalność artystyczną lub naukową na określony czas.

Z kolei Słownik Wyrazów Obcych PWN, definiuje stypendium jako stałą pomoc wypłaconą przez określony czas z funduszów społecznych albo państwowych, przeznaczona dla uczącej się młodzieży lub na prace socjalne.

Natomiast Słownik Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych z almanachem, wskazuje, że stypendium to zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników naukowych, artystów itd. wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.

W konsekwencji, termin stypendium, użyty w treści art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy podatkowej należy rozumieć jako pomoc finansową w postaci okresowego świadczenia (głównie) pieniężnego spełnianego na rzecz oznaczonej osoby i mające na celu wspieranie jej działań służących m.in. na zdobywaniu wiedzy poprzez podjęcie studiów, praktyk bądź odbycie stosownych szkoleń lub zaangażowanie się w wolontariat. Zatem w pojęciu tym mieścić się będą także stypendia wypłacane studentom przebywającym czasowo za granicą w ramach Akcji I – ....

Tym samym stypendia wypłacane przez Wnioskodawcę studentom przebywającym czasowo za granicą w ramach Akcji I – ... będą korzystały z omawianego wyżej zwolnienia, ale wyłącznie do wysokości określonej tym przepisem, tj. do kwoty stanowiącej równowartości diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Jak wskazał we wniosku Wnioskodawca stawki stypendialne nie przekraczają kosztów diet przysługujących z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju określonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Skoro tak, to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z wypłatą studentom przebywającym czasowo za granicą stypendiów przekazywanych w ramach Akcji I – ....

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.