IBPB-2-2/4511-513/15/MM | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą stypendiów naukowo-rozwojowych.
IBPB-2-2/4511-513/15/MMinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek płatnika
 2. płatnik
 3. stypendia
 4. uczniowie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 28 lipca 2015 r. (data otrzymania 3 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym 13 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie obowiązków płatnia w związku z wypłatą stypendiów naukowo-rozwojowych:

 • w części dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 – jest nieprawidłowe,
 • w pozostałej części – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie obowiązków płatnia w związku z wypłatą stypendiów naukowo-rozwojowych.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z 1 października 2015 r. Znak: IBPB-2-2/4511-513/15/MM wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 13 października 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność w sferze pożytku publicznego. Jako organ założycielski prowadzi Zespół Szkół Społecznych – szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (gimnazjum, liceum ogólnokształcące). Za naukę w szkołach pobierana jest odpłatność (czesne), jako częściowy zwrot kosztów za te usługi.

Wnioskodawca zamierza w ramach promocji usług edukacyjnych oraz zachęty dla uczniów do uczęszczania do jego szkół wprowadzić do regulaminów i stosować opisane poniżej przypadki powodujące obniżenie opłat czesnego.

I.stypendia naukowo-rozwojowe,

Zasady przyznawania stypendium zawarte zostaną w regulaminie, a finansowane ono będzie ze środków własnych szkół jak również ze środków pozyskanych od sponsorów na ten cel – do wysokości obowiązującej opłaty czesnego za naukę. Jednym z głównych kryteriów przyznania stypendium będą równocześnie osiągnięcia w dziedzinie nauki (udziały w olimpiadach, konkursach itp.) oraz sytuacja materialna ucznia. Obydwa warunki muszą być spełnione jednocześnie.

II.zwolnienia z opłat za naukę oraz obniżki w opłatach czesnego.

Zasady zwolnień z opłat czesnego za naukę w szkole zostaną opisane w regulaminie i nie będą miały charakteru świadczenia pomocy materialnej. Zwolnienia dotyczyć będą niżej wymienionych grup uczniów:

 1. uczniów będącymi dziećmi pracowników szkoły (umowa na podstawie stosunku pracy),
 2. uczniów będącymi dziećmi osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne – zleceniobiorcy,
 3. uczniów będących w relacjach rodzinnych z pracownikami (pracownik – wujek lub ciocia),
 4. uczniów będących rodzeństwem z jednego domu, uczęszczającym do szkoły w tym samym czasie.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność w sferze pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Stypendia naukowo-rozwojowe będą przyznawane wyłącznie na podstawie regulaminu stypendialnego zatwierdzonego przez zarząd Wnioskodawcy i Komisję stypendialną udostępnionego do publicznej wiadomości za pomocą Internetu oraz wywieszonego dla zainteresowanych na tablicy informacyjnej w siedzibie Wnioskodawcy. Stypendium nie będzie przyznawane na podstawie przepisów o systemie oświaty.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano m.in. następujące pytanie.
 1. Czy stypendium będzie podlegało zwolnieniu z podatku od osób fizycznych do wysokości obowiązującego zwolnienia bez względu, czy zostało wypłacone ze środków własnych szkoły, czy ze środków otrzymanych od sponsora na ten cel...
 2. Czy wypłacone uczniowi stypendium ponad limit zwolnienia, tj. powyżej kwoty 3.800 zł bez względu na źródło pochodzenia przyznanych środków będzie obligowało Wnioskodawcę do pobrania od ucznia szkoły zaliczki na podatek dochodowy i czy należy wystawić uczniowi PIT-8C po roku kalendarzowym...

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, stypendium będzie korzystało ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 oraz pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po roku kalendarzowym należy uczniowi wystawić PIT-8C chyba, że osoba otrzymująca stypendium (takie do kwoty 3.800,00 zł) złoży do 10 stycznia roku następnego po roku podatkowym oświadczenie, że nie osiągała żadnych innych dochodów to można nie wystawiać PIT-8C (art. 37 ust. 1 pkt 1).

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, tak, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest częściowo prawidłowe a częściowo nieprawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnia w związku z wypłatą stypendiów naukowo-rozwojowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 i 2). Ocena stanowiska w zakresie obowiązków płatnika w związku z niepobieraniem bądź obniżeniem kwoty czesnego z tytułu uczęszczania dzieci do szkoły (pytanie oznaczone we wniosku nr 3 i 4) została zawarta w odrębnej interpretacji.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ww. ustawy – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z powyższego przepisu wynika, że pod pojęciem przychodu ustawodawca rozumie m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze. Dlatego też stypendium wypłacone uczniom stanowi przychód w rozumieniu powołanego art. 11 ust. 1 ww. ustawy.

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł.

Innymi słowy art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy zwalnia z opodatkowania:

 1. stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego oraz
 2. stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje pożytku publicznego na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych.

Omawiane zwolnienie uzależnione jest jednak od wysokości rocznego stypendium. Wolna od podatku dochodowego jest bowiem kwota nieprzekraczająca 3800 zł rocznie. Jeżeli wypłacane stypendium przekracza powyższą kwotę, nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu.

Stosownie do treści art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów.

Na podstawie art. 35 ust. 10 ww. ustawy – płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, są obowiązani w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru, i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, z zastrzeżeniem art. 37.

Informacja o wypłaconym stypendium powinna zostać sporządzona na druku PIT-8C – Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.

Zgodnie natomiast z art. 37 ust. 1 cytowanej ustawy – jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają płatnicy określeni w art. 31, art. 33 lub art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, złoży płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru, które traktuje się na równi z zeznaniem, że:

 1. poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c oraz art. 30e,
 2. nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt 2-4,
 3. nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 lub 4,
 4. (uchylony)
 5. nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt 5

-płatnik jest obowiązany sporządzić, według ustalonego wzoru, roczne obliczenie podatku, na zasadach określonych w art. 27, od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność w sferze pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. Wnioskodawca prowadzi szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – gimnazjum i liceum ogólnokształcące. W ramach promocji usług edukacyjnych oraz zachęty dla uczniów do uczęszczania do szkół Wnioskodawcy, zamierza on wprowadzić do regulaminu stypendia naukowo-rozwojowe.

Stypendia naukowo-rozwojowe będą przyznawane wyłącznie na podstawie regulaminu stypendialnego zatwierdzonego przez zarząd Wnioskodawcy i Komisję stypendialną udostępnionego do publicznej wiadomości za pomocą Internetu oraz wywieszonego dla zainteresowanych na tablicy informacyjnej w siedzibie Wnioskodawcy.

Mając zatem na uwadze przywołane przepisy oraz przedstawione przez Wnioskodawcę informacje a w szczególności fakt, że stypendia dla uczniów przyznane będą przez Wnioskodawcę, który jest organizacją pożytku publicznego, na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Wnioskodawcę i Komisję stypendialną udostępnionego do publicznej wiadomości za pomocą Internetu oraz wywieszonego dla zainteresowanych na tablicy informacyjnej w siedzibie Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że przekazane przez Wnioskodawcę stypendia będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 3800 zł.

Należy również zauważyć, że bez znaczenia dla zastosowania omawianego zwolnienia jest, że Wnioskodawca będzie przeznaczał na stypendia środki własne oraz pozyskane od sponsorów. Istotne jest bowiem, że podmiot przyznający stypendium tj. Wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego, a nie źródło pochodzenia tych środków pieniężnych.

W przypadku, gdy roczna kwota stypendium nie przekroczy kwoty 3800 zł, zwolnieniu podlega cała kwota przyznanego stypendium, natomiast w sytuacji wypłaty stypendium w kwocie rocznej przekraczającej kwotę zwolnienia, Wnioskodawca jako płatnik, obowiązany będzie do poboru zaliczki od nadwyżki. Zaliczki te pobierane są według uregulowań zawartych w art. 35 ust. 1 pkt 2 i następnych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie zgodnie z art. 35 ust. 10 ww. ustawy, Wnioskodawca jako płatnik stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b tej ustawy, będzie obowiązany w terminie do końca lutego roku następnego po roku podatkowym sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium według ustalonego wzoru (PIT-8C) i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, z zastrzeżeniem art. 37.

Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C, jedynie w sytuacji gdy osoba otrzymująca stypendium złoży do 10 stycznia roku następnego po roku podatkowym oświadczenie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ww. ustawy. Jeżeli bowiem podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, o którym mowa w art. 37 ust. 1, płatnik jest zobligowany do sporządzenia rocznego obliczenia podatniku (PIT-40), zamiast przedmiotowej informacji PIT-8C.

Stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku przyznania uczniom stypendiów naukowo-rozwojowych oraz ciążących na Wnioskodawcy z tego tytułu obowiązkach płatnika uznano za prawidłowe.

Nieprawidłowe jest natomiast stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania przyznanych uczniom stypendiów na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy – wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Jednym z warunków zastosowania tego zwolnienia jest, że pomoc materialna dla uczniów ma być przyznana na podstawie przepisów o systemie oświaty. Tymczasem z wniosku jednoznacznie wynika, że stypendium nie będzie przyznawane na podstawie przepisów o systemie oświaty. Zatem stypendium przyznane przez Wnioskodawcę nie będzie spełniać warunków zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.