IBPB-1-1/4510-227/16-1/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na stypendia, o których mowa we wniosku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 czerwca 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 5 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na stypendia, o których mowa we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lipca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na stypendia, o których mowa we wniosku.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jako Spółka prowadzi działalność gospodarczą w branży hutniczej. Spółka ta każdego roku przyjmuje nowych pracowników. Specyfika działalności Spółki wymaga zatrudniania pracowników o ściśle określonych kwalifikacjach. Jednocześnie ilość osób podejmujących naukę na kierunkach dających takie kwalifikacje jest stosunkowo niska, a obecna kadra coraz starsza. Spółka postanowiła zatem podjąć kroki zaradcze w celu zapewnienia sobie w przyszłości kadry pracowniczej o określonych kwalifikacjach i umiejętnościach. Jednym z podjętych działań jest podpisanie 7 czerwca 2016 r. przez Spółkę porozumienia o współpracy ze szkołą ponadgimnazjalną (dalej: Szkoła). Porozumienie dotyczy współpracy Szkoły ze Spółką, w zakresie przygotowania wykwalifikowanego personelu technicznego w zawodzie technik mechanik. Uczniowie Szkoły, odbywający w Spółce zajęcia praktyczne w ramach nauki zawodu, uczący się w klasie patronackiej o profilu technik mechanik zostaną objęci programem stypendialnym. Stypendia będą wypłacane w miesięcznych ratach.

Szczegóły dotyczące programu zawarte są w Regulaminie stanowiącym załącznik do w/w porozumienia, zgodnie z którym stypendysta zobowiązuje się do podjęcia pracy w Spółce po ukończeniu nauki i przepracowania określonej liczby lat. Regulamin określa również przypadki, w których stypendysta jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego stypendium wraz z odsetkami, są to m.in.: niezgłoszenie gotowości do podjęcia pracy w ciągu dwóch miesięcy od ukończenia nauki, nieprzepracowanie wymaganego okresu, czy rozwiązanie stosunku pracy z winy ucznia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki Spółki na stypendia powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, tj. w miesiącu wypłaty stypendium?

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki na stypendia stanowić będą koszt uzyskania przychodów w chwili poniesienia, tj. w miesiącu wypłaty stypendium. Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOP), koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Przepis dotyczący kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia wszelkich wydatków, racjonalnie i gospodarczo uzasadnionych, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. Wydatki poniesione przez Spółkę na stypendia dla uczniów niewątpliwie przyczynią się do uzyskania przychodów poprzez zapewnienie wykwalifikowanej kadry specjalistów. Ponieważ wydatku poniesionego na stypendia nie można powiązać bezpośrednio z konkretnymi przychodami, dlatego zaliczenie go do kosztów podatkowych nastąpi na podstawie przepisu art. 15 ust. 4d ustawy o PDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15. ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (nie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Mając na uwadze powyższe, warunkami kwalifikującymi dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów są:

  • poniesienie kosztu w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • niezakwalifikowanie go do grupy kosztów nieuznawanych przez ustawę za koszty uzyskania przychodów.

Zatem, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem a przychodem musi istnieć związek przyczynowo - skutkowy. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. W związku z prowadzoną działalnością są również ponoszone wydatki, których celem jest zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Są one ponoszone w celu zagwarantowania funkcjonowania przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym, jak również mogą być poniesione w związku z planowanym rozwojem firmy w kolejnych okresach jej funkcjonowania. Nie w każdym oczywiście wypadku związek ten jest tak wyraźny, co powoduje, iż każdą sytuacje należy oceniać odrębnie, stosując zasadę zdrowego rozsądku. Ustawodawca dokonał pewnego podziału kosztów, a mianowicie na koszty bezpośrednie, tj. koszty związane z uzyskaniem przychodów i koszty pośrednie tj. koszty związane z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu z danego źródła. Są to więc wszelkie koszty, których poniesienie jest niezbędne, aby określone źródło przychodów przyniosło konkretne przychody. Aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów nie jest konieczne w każdym przypadku wykazanie między nim a przychodem bezpośredniego związku. Należy zaznaczyć, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Wobec powyższego, kosztami będą również koszty pośrednie związane z uzyskiwanymi przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w branży hutniczej. Spółka ta każdego roku przyjmuje nowych pracowników. Specyfika działalności Spółki wymaga zatrudniania pracowników o ściśle określonych kwalifikacjach. Jednocześnie ilość osób podejmujących naukę na kierunkach dających takie kwalifikacje jest stosunkowo niska, a obecna kadra coraz starsza. Spółka postanowiła zatem podjąć kroki zaradcze w celu zapewnienia sobie w przyszłości kadry pracowniczej o określonych kwalifikacjach i umiejętnościach. Jednym z podjętych działań jest podpisanie 7 czerwca 2016 r. przez Spółkę porozumienia o współpracy ze szkołą ponadgimnazjalną. Porozumienie dotyczy współpracy Szkoły ze Spółką, w zakresie przygotowania wykwalifikowanego personelu technicznego w zawodzie technik mechanik. Uczniowie Szkoły, odbywający w Spółce zajęcia praktyczne w ramach nauki zawodu, uczący się w klasie patronackiej o profilu technik mechanik zostaną objęci programem stypendialnym. Stypendia będą wypłacane w miesięcznych ratach. Szczegóły dotyczące programu zawarte są w Regulaminie stanowiącym załącznik do ww. porozumienia, zgodnie z którym stypendysta zobowiązuje się do podjęcia pracy w Spółce po ukończeniu nauki i przepracowanie określonej liczby lat. Regulamin określa również przypadki, w których stypendysta jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego stypendium wraz z odsetkami, są to m.in.: niezgłoszenie gotowości do podjęcia pracy w ciągu dwóch miesięcy od ukończenia nauki, nieprzepracowanie wymaganego okresu, czy rozwiązanie stosunku pracy z winy ucznia.

Biorąc pod uwagę powyższe, wydatki poniesione przez Spółkę na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych będą stanowić koszt uzyskania przychodów, gdyż są one poniesione w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów. Ww. program stypendialny umożliwi bowiem Spółce zapewnienie wykwalifikowanej kadry specjalistów (w specyficznej branży jaką jest hutnictwo), co niewątpliwie przyczyni się do uzyskania przez Spółkę przychodów.

Zasady podatkowego rozpoznawania momentu potrącalności wydatków stanowiących w myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy koszty uzyskania przychodów regulują przepisy art. 15 ust. 4 i 4a – 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisy te różnicują ten moment w zależności od tego czy koszty można bezpośrednio powiązać z przychodem, czy też nie ma takiej możliwości.

Wydatku poniesionego przez Spółkę na ww. stypendia nie można powiązać bezpośrednio z konkretnymi przychodami, dlatego też zaliczenie go do kosztów podatkowych następuje na podstawie przepisu art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako kosztu pośredniego. Przepis ten stanowi, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Przy czym za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e ww. ustawy).

Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika jednoznacznie, że ustawodawca uzależnia moment potrącalności wydatku będącego kosztem uzyskania przychodu od momentu ujęcia kosztu w księgach rachunkowych.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli wydatki poniesione przez Spółkę na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa we wniosku zostaną rozpoznane przez Spółkę dla celów księgowych w miesiącu wypłaty tych stypendiów, to również dla celów podatkowych wydatki te powinny zostać rozliczone jako koszty w tym samym momencie.

Z uwagi na powyższe przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy, z ww. zastrzeżeniem, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.