Stypendia | Interpretacje podatkowe

Stypendia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stypendia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą stypendium naukowego.
Fragment:
Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów. Stosownie do art. 35 ust. 2 ww. ustawy – za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce. Zgodnie z treścią (...)
2017
11
maj

Istota:
Czy środki finansowe w wysokości 36.000 zł przyznane na stypendium doktorskie dla Wnioskodawcy w ramach programu „ETIUDA 2” są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wolne od podatku są: stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tj. stypendia otrzymywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 882); stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym, tj. stypendia adresowane do doktorantów przyznawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842); inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W odniesieniu do trzeciej z ww. grup stypendiów, należy podkreślić, że: muszą one mieć charakter stypendiów naukowych (tj. służących kontynuowaniu nauki lub prowadzeniu badań naukowych) i stypendiów za wyniki w nauce (tj. przyznawanych w oparciu o kryterium celów osiągniętych w dziedzinie nauki i służących dalszemu rozwojowi naukowemu); zasady ich przyznawania muszą być zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (bez konieczności uprzedniego zasięgnięcia opinii ww.
2017
10
maj

Istota:
Czy stypendium naukowe w ramach realizowanego projektu badawczego, które jest wypłacane zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. i zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 25 lipca 2013 r., jest wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku dokonania zmian w stosunku do wniosku, polegających na zmianie okresu wypłaty stypendium naukowego oraz zmianie wysokości stypendium naukowego?
Fragment:
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Treść art. 21 ust. 1 pkt 39 cytowanej ustawy pozwala wyodrębnić dwie grupy stypendiów podlegających zwolnieniu na mocy tego przepisu. Pierwsza grupa obejmuje stypendia otrzymywane na podstawie przepisów ustawowych i dotyczy: stypendiów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r., poz. 882, ze zm.) oraz stypendiów doktoranckich otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842). Druga grupa dotyczy innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, które mogą być przyznawane przez różnego rodzaju instytucje (np. szkoły), organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, czy organizacje społeczne, w ramach prowadzonej przez nie działalności.
2017
11
sty

Istota:
W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na stypendia, o których mowa we wniosku
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wydatki Spółki na stypendia powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, tj. w miesiącu wypłaty stypendium? Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki na stypendia stanowić będą koszt uzyskania przychodów w chwili poniesienia, tj. w miesiącu wypłaty stypendium. Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOP), koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Przepis dotyczący kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia wszelkich wydatków, racjonalnie i gospodarczo uzasadnionych, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. Wydatki poniesione przez Spółkę na stypendia dla uczniów niewątpliwie przyczynią się do uzyskania przychodów poprzez zapewnienie wykwalifikowanej kadry specjalistów. Ponieważ wydatku poniesionego na stypendia nie można powiązać bezpośrednio z konkretnymi przychodami, dlatego zaliczenie go do kosztów podatkowych nastąpi na podstawie przepisu art. 15 ust. 4d ustawy o PDOP.
2016
5
gru

Istota:
1) Czy środki finansowe przyznane przez Dyrektora X. w ramach projektu "E." przeznaczone na stypendium doktorskie są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo, że Stypendystka wnioskuje o przesunięcie terminu złożenia raportu końcowego, co automatycznie spowoduje, że stypendium nie będzie realizowane zgodnie z Regulaminem? Czy Jednostka powinna wystawić PIT-8C w 2017 roku (za 2016) rok ze wskazaniem środków finansowych przeznaczonych na stypendium doktorskie wypłaconych w 2014 i 2015 roku, które uznane zostało jako zwolnione z opodatkowania (jeśli Stypendystka będzie miała przesunięty termin złożenia raportu końcowego)?2) Czy środki finansowe przyznane przez Dyrektora X. w ramach projektu "E." przeznaczone na pokrycie przez Stypendystę kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego oraz środki przeznaczone na pokrycie kosztów podnóży związanej z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lub art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?3) Czy środki finansowe przyznane przez Dyrektora X. w ramach projektu "E." przeznaczone na pokrycie przez Stypendystę kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego oraz środki przeznaczone na pokrycie kosztów podróży związanej z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym będą stanowiły przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o pdof, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, łącznie z innymi przychodami uzyskanymi w tym samym roku, w którym nastąpiła wypłata? Czy w związku z tym Pracodawca wypłaca całą kwotę (bez potrącenia podatku) i wystawia PIT-8C, żeby Stypendystka sama odprowadziła podatek w rozliczeniu rocznym? Czy Pracodawca wypłaca całą kwotę, ale doliczają do dochodu Pracownika/Stypendysty w miesiącu, w którym środki zostały wypłacone i pobiera podatek, w związku z czym Pracodawca dolicza wypłacone kwoty i pobrany podatek do informacji PIT-11 (za rok, w którym była wypłata)?
Fragment:
Odnosząc się zatem do obowiązków informacyjnych płatnika, wskazać należy, że w myśl art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów. Za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce (art. 35 ust. 2 ww. ustawy). Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5 (PIT-11). Z ogólnej definicji przychodów zawartej w ww. art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychodami są w szczególności otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
2016
27
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
Fragment:
Natomiast na mocy również przywołanego przez Wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Treść art. 21 ust. 1 pkt 39 cytowanej ustawy pozwala wyodrębnić dwie grupy stypendiów podlegających zwolnieniu na mocy tego przepisu. Pierwsza grupa obejmuje stypendia otrzymywane na podstawie przepisów ustawowych i dotyczy: stypendiów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1852, z późn. zm.) oraz stypendiów doktoranckich otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.). Druga grupa dotyczy innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, które mogą być przyznawane przez różnego rodzaju instytucje (np. szkoły), organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, czy organizacje społeczne, w ramach prowadzonej przez nie działalności.
2016
9
sie

Istota:
Czy stypendia dla studentów wypłacone w ramach ZPORR Działanie 2.2., w części finansowanej ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też opodatkowane?
Fragment:
Sąd podkreślił również, że organ podatkowy nie kwestionuje, że podatnicy - otrzymujący stypendia, studenci - bezpośrednio realizowali cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy. Otrzymywali i „ konsumowali ” stypendia przyznawane na wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach programu stypendialnego z ZPORR. Co do przesłanki określonej w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. „ a ” ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Sąd stwierdził, że istotne jest tutaj źródło pochodzenia środków i ich „ bezzwrotność ”. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że podatnicy nie mieli i nie mają obowiązku zwracania otrzymanych stypendiów. Okoliczność, że w pierwszej fazie programu realizacji tej pomocy stypendia wypłacane były ze środków Skarbu Państwa, nie zmienia faktu, że źródłem finansowania były fundusze UE, z których w określonej wysokości refundowano dokonane i uznane wydatki. Okoliczność, że wypłata stypendiów następowała ze środków budżetu państwa nie oznacza, że brak jest przesłanki określonej w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. „ a ” ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sąd podkreślił, że bez wątpienia źródłem finansowania opisanego we wniosku programu są w wysokości określonej przez Wnioskodawcę fundusze unijne.
2016
10
cze

Istota:
Czy dochody Wnioskodawcy uzyskane z tytułu realizacji stypendium M. są w Polsce zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 lub art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zasady przyznawania stypendiów w programach ramowych M.zostały zatwierdzone decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu DSW-2-0412-06/ZM/2004, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, zawartej w stanowisku Nr 36/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r. Wnioskodawca stwierdził, iż uzasadnione wobec powyższego wydaje się również stanowisko wskazujące na możliwość zwolnienia od podatku dochodowego uzyskanego stypendium na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 39 cyt. ustawy. Uzasadniając swoje stanowisko, Wnioskodawca stwierdził, że Urzędy i Izby Skarbowe w Polsce wydały pisemne interpretacje ww. przepisów w zakresie zwolnień podatkowych przysługujących osobom fizycznym otrzymującym dochody z realizacji projektów badawczych programów ramowych, w szczególności stypendiów M. C. Wszystkie postanowienia Urzędów Skarbowych i decyzje Izb Skarbowych były korzystne dla podatników przyznając im prawo do zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. W chwili obecnej wielość pozytywnych orzeczeń, których sygnatury Wnioskodawca przytoczył, może stanowić podstawę do twierdzenia, iż wykładnia prawa w ww. zakresie jest jednolita. W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z 16 lipca 2012 r. znak: IBPB II/1/415-294/12/BJ Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.
2016
17
maj

Istota:
Stypendium w ramach programu „Erasmus+”.
Fragment:
W myśl art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów. Za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce (art. 35 ust. 2 ww. ustawy). Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jednocześnie jednak, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu: stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami (...)
2016
2
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
Fragment:
W oparciu o zapis art. 41 ustawy, urzędy pracy wypłacają bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia stypendia finansowane ze środków Funduszu Pracy, natomiast w oparciu o art. 53 pkt 6 urzędy pracy wypłacają bezrobotnemu w okresie odbywania stażu stypendia finansowane ze środków Funduszu Pracy. Świadczenia te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy stypendium stażowe oraz szkoleniowe wypłacane w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Powiatowy Urząd Pracy ma traktować jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - korzystając jednocześnie ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PIT... Jeśli tak, to czy Powiatowy Urząd Pracy realizując projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej (w ramach POWER 2014-2020 oraz RPO 2014-2020) w roku 2015 oraz w latach następnych, powinien korzystać ze zwolnienia z PIT w odniesieniu do dochodów z tego tytułu (dotyczy wypłacanego stypendium stażowego oraz szkoleniowego)...
2016
21
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Stypendia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.