Stypendia | Interpretacje podatkowe

Stypendia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stypendia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
Fragment:
Natomiast na mocy również przywołanego przez Wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Treść art. 21 ust. 1 pkt 39 cytowanej ustawy pozwala wyodrębnić dwie grupy stypendiów podlegających zwolnieniu na mocy tego przepisu. Pierwsza grupa obejmuje stypendia otrzymywane na podstawie przepisów ustawowych i dotyczy: stypendiów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1852, z późn. zm.) oraz stypendiów doktoranckich otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.). Druga grupa dotyczy innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, które mogą być przyznawane przez różnego rodzaju instytucje (np. szkoły), organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, czy organizacje społeczne, w ramach prowadzonej przez nie działalności.
2016
9
sie

Istota:
Czy stypendia dla studentów wypłacone w ramach ZPORR Działanie 2.2., w części finansowanej ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też opodatkowane?
Fragment:
Sąd podkreślił również, że organ podatkowy nie kwestionuje, że podatnicy - otrzymujący stypendia, studenci - bezpośrednio realizowali cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy. Otrzymywali i „ konsumowali ” stypendia przyznawane na wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach programu stypendialnego z ZPORR. Co do przesłanki określonej w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. „ a ” ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Sąd stwierdził, że istotne jest tutaj źródło pochodzenia środków i ich „ bezzwrotność ”. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że podatnicy nie mieli i nie mają obowiązku zwracania otrzymanych stypendiów. Okoliczność, że w pierwszej fazie programu realizacji tej pomocy stypendia wypłacane były ze środków Skarbu Państwa, nie zmienia faktu, że źródłem finansowania były fundusze UE, z których w określonej wysokości refundowano dokonane i uznane wydatki. Okoliczność, że wypłata stypendiów następowała ze środków budżetu państwa nie oznacza, że brak jest przesłanki określonej w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. „ a ” ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sąd podkreślił, że bez wątpienia źródłem finansowania opisanego we wniosku programu są w wysokości określonej przez Wnioskodawcę fundusze unijne.
2016
10
cze

Istota:
Czy dochody Wnioskodawcy uzyskane z tytułu realizacji stypendium M. są w Polsce zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 lub art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zasady przyznawania stypendiów w programach ramowych M.zostały zatwierdzone decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu DSW-2-0412-06/ZM/2004, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, zawartej w stanowisku Nr 36/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r. Wnioskodawca stwierdził, iż uzasadnione wobec powyższego wydaje się również stanowisko wskazujące na możliwość zwolnienia od podatku dochodowego uzyskanego stypendium na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 39 cyt. ustawy. Uzasadniając swoje stanowisko, Wnioskodawca stwierdził, że Urzędy i Izby Skarbowe w Polsce wydały pisemne interpretacje ww. przepisów w zakresie zwolnień podatkowych przysługujących osobom fizycznym otrzymującym dochody z realizacji projektów badawczych programów ramowych, w szczególności stypendiów M. C. Wszystkie postanowienia Urzędów Skarbowych i decyzje Izb Skarbowych były korzystne dla podatników przyznając im prawo do zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. W chwili obecnej wielość pozytywnych orzeczeń, których sygnatury Wnioskodawca przytoczył, może stanowić podstawę do twierdzenia, iż wykładnia prawa w ww. zakresie jest jednolita. W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z 16 lipca 2012 r. znak: IBPB II/1/415-294/12/BJ Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.
2016
17
maj

Istota:
Stypendium w ramach programu „Erasmus+”.
Fragment:
W myśl art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów. Za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce (art. 35 ust. 2 ww. ustawy). Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jednocześnie jednak, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu: stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami (...)
2016
2
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
Fragment:
W oparciu o zapis art. 41 ustawy, urzędy pracy wypłacają bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia stypendia finansowane ze środków Funduszu Pracy, natomiast w oparciu o art. 53 pkt 6 urzędy pracy wypłacają bezrobotnemu w okresie odbywania stażu stypendia finansowane ze środków Funduszu Pracy. Świadczenia te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy stypendium stażowe oraz szkoleniowe wypłacane w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Powiatowy Urząd Pracy ma traktować jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - korzystając jednocześnie ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PIT... Jeśli tak, to czy Powiatowy Urząd Pracy realizując projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej (w ramach POWER 2014-2020 oraz RPO 2014-2020) w roku 2015 oraz w latach następnych, powinien korzystać ze zwolnienia z PIT w odniesieniu do dochodów z tego tytułu (dotyczy wypłacanego stypendium stażowego oraz szkoleniowego)...
2016
21
sty

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą stypendiów naukowo-rozwojowych.
Fragment:
W ramach promocji usług edukacyjnych oraz zachęty dla uczniów do uczęszczania do szkół Wnioskodawcy, zamierza on wprowadzić do regulaminu stypendia naukowo-rozwojowe. Stypendia naukowo-rozwojowe będą przyznawane wyłącznie na podstawie regulaminu stypendialnego zatwierdzonego przez zarząd Wnioskodawcy i Komisję stypendialną udostępnionego do publicznej wiadomości za pomocą Internetu oraz wywieszonego dla zainteresowanych na tablicy informacyjnej w siedzibie Wnioskodawcy. Mając zatem na uwadze przywołane przepisy oraz przedstawione przez Wnioskodawcę informacje a w szczególności fakt, że stypendia dla uczniów przyznane będą przez Wnioskodawcę, który jest organizacją pożytku publicznego, na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Wnioskodawcę i Komisję stypendialną udostępnionego do publicznej wiadomości za pomocą Internetu oraz wywieszonego dla zainteresowanych na tablicy informacyjnej w siedzibie Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że przekazane przez Wnioskodawcę stypendia będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 3800 zł. Należy również zauważyć, że bez znaczenia dla zastosowania omawianego zwolnienia jest, że Wnioskodawca będzie przeznaczał na stypendia środki własne oraz pozyskane od sponsorów.
2015
1
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń przyznawanych w ramach programu stypendialnego.
Fragment:
Jednakże, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Na podstawie powyższego przepisu ze zwolnienia korzystają dwie grupy stypendiów. Pierwsza grupa, obejmuje stypendia otrzymywane na podstawie przepisów ustawowych, czyli: stypendiów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1852, z późn. zm.), stypendiów doktoranckich otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.). Druga grupa, dotyczy innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, które mogą być przyznawane przez różnego rodzaju instytucje (np. szkoły), organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, czy organizacje, w sposób autonomiczny w ramach prowadzonej przez nie działalności.
2015
13
lis

Istota:
1) Czy powyższe świadczenia korzystają całkowicie ze zwolnienia podatkowego bez względu na przyznaną kwotę (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) czy też są zwolnione do wysokości 3.800 zł rocznie (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?2) Czy w przypadku powyższych świadczeń przed pierwszą wypłatą świadczenia wymagane jest złożenie przez stypendystę oświadczenia dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na druku PIT-2A?3) Czy w powyższych przypadkach po zakończeniu roku kalendarzowego istnieje obowiązek sporządzenia i przekazania stypendystom oraz do Urzędu Skarbowego informacji o wysokości wypłaconego a nieopodatkowanego stypendium na druku PIT-8C?
Fragment:
Tym samym świadczenia te nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy, bowiem wskazane zwolnienie dotyczy stypendiów, których podstawą wypłaty jest tylko uchwała jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie art. 35 ust. 10 ww. ustawy, płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, są obowiązani w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru, i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, z zastrzeżeniem art. 37. Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenia przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, wypłacane przez Wnioskodawcę świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendiów szkolnych oraz świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w postaci stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane i wypłacane na podstawie przepisów o systemie oświaty, finansowane z budżetu budżetu jednostki samorządu terytorialnego będą korzystały całości ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
13
lis

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania opodatkowania stypendiów dla uczestników kursu,
Fragment:
W myśl art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych, jako płatnicy są obowiązane jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów. Za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce (art. 35 ust. 2 ww. ustawy). Zgodnie z art. 35 ust. 3 ww. ustawy zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty. Na podstawie art. 32 ust. 1 ww. ustawy zaliczki, o których mowa w art. 31, za miesiące od stycznia do grudnia, z zastrzeżeniem ust. 1a, wynoszą: za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu; za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.
2015
16
paź

Istota:
Środki finansowe przyznane przez Dyrektora Centrum w części obejmującej stypendium doktorskie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałe środki finansowe, przeznaczone na pokrycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz koszty podróży stypendysty do zagranicznego ośrodka naukowego nie są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy oraz na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a), ponieważ środki te nie stanowią stypendium, a tylko otrzymywanie stypendium pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) oraz art. 21 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy. Środki te nie mogą również korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. b) ww. ustawy, ponieważ ma ono zastosowanie wyłącznie do środków przyznanych na podstawie rozporządzenia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień oraz ogranicza cel pobytu za granicą wyłącznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Te środki stanowią podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy. W tym przypadku na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek poboru podatku, ale jedynie obowiązek wystawienia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych - PIT-8C.
Fragment:
Należy zauważyć, że brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala wyodrębnić dwie grupy stypendiów podlegających zwolnieniu na mocy tego przepisu. Zwolnieniem od podatku objęte są wyłącznie stypendia spełniające następujące przesłanki: dochody te są stypendiami, które zostały otrzymywane na podstawie przepisów wskazanych w analizowanym przepisie lub są stypendiami naukowymi i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Pierwsza grupa, obejmuje stypendia otrzymywane na podstawie przepisów konkretnej ustawy, czyli aktu powszechnie obowiązującego. Omawiane zwolnienie przywołuje bowiem stypendia otrzymywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) oraz stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.). Druga grupa, dotyczy innych (niż określonych w ustawach) stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, które mogą być przyznawane przez różnego rodzaju instytucje (szkoły), organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, czy organizacje, w sposób autonomiczny w ramach prowadzonej przez nie działalności.
2015
2
wrz
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Stypendia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.