Stypendia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stypendia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
gru

Istota:

Obowiązek płatnika w związku z wypłatą stypendiów

Fragment:

Wyjaśnić należy, że uzyskiwanie przez uczestników (uczniów) ww. projektu innych dochodów w postaci wynagrodzenia za pracę, renty, innych stypendiów czy dochodów z własnej działalności, pozostanie bez wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, bowiem wskazany przepis nie uzależnia możliwości zwolnienia od podatku wypłacanych kwot stypendiów, od tego czy uczestnicy projektu osiągają inne dochody z ww. źródeł. Reasumując wskazać należy, że przedmiotowe stypendia będą stanowiły dla uczniów przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji płatnik nie będzie zobowiązany do wystawienia informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) od wypłacanych stypendiów. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymane przez uczniów stypendia będą wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym płatnik zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy obowiązany będzie przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacje PIT-11, należało uznać za nieprawidłowe.

2018
28
wrz

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą stypendium uczestnikom projektu i możliwość zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 i pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

W konsekwencji Wnioskodawca, jako płatnik, nie będzie zobowiązany do naliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od stypendiów dla uczestników projektu, a także wystawienia (PIT-11), tj. informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłacanych stypendiów. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wypłacanych stypendiów i braku obowiązku wystawienia informacji PIT-11 jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
22
wrz

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą stypendium

Fragment:

Dokonując oceny, czy dane środki finansowe mogą być uznane za stypendium, nie można pominąć treści art. 35 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce. Zgodnie z powyższym, świadczenie wypłacane przez Wnioskodawcę z funduszów prywatnych dla studentów w celu wspierania ich w zdobywaniu wiedzy stanowi stypendium, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy wolna od podatku jest część dochodów osób mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.

2018
13
sie

Istota:

Czy stypendia naukowe/rozwojowe oraz stypendia z tytułu podróży służbowych są przychodem i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co powoduje konieczność potrącenia przez Wnioskodawcę, jako płatnika należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych stypendiów, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) stypendia naukowe, stypendia z tytułu podróży służbowych, koszty podróży i zakwaterowania, stypendia rozwojowe, środki na publikacje naukowe, zakup odczynników). Umiędzynarodowienie projektu następować będzie poprzez warsztaty, w trakcie których naukowcy najwyższej rangi ze świata będą prowadzić zajęcia w j. angielskim a także wyjazdy na staże do renomowanych zagranicznych jednostek naukowych. Interdyscyplinarność będzie realizowana poprzez udostępnienie doktorantom możliwości w uczestniczeniu w szkoleniach z różnych dziedzin nauki. W ramach działań projektu, przewiduje się wypłatę dla 29 doktorantów: stypendium naukowe w wysokości 1 200 PLN/miesiąc, przez 24 miesiące, stypendium naukowe w wysokości 1 000 PLN/miesiąc, przez 24 miesiące, stypendium naukowe w wysokości 800 PLN/miesiąc, przez 24 miesiące, stypendium rozwojowe 1470/miesiąc przez 12 miesięcy, stypendia z tytułu podróży służbowych: konferencje naukowe, staże zagraniczne, szkolenia. W realizacji założeń projektu, uczestnikom studiów doktoranckich będzie wypłacane stypendium na pokrycie kosztów podróży zagranicznych związanych z prowadzoną pracą doktorską zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w przypadku podróży służbowych pracownikom wypłacane są środki na pokrycie kosztów przejazdów, zakwaterowania oraz diet (dojazdowe, pobytowe) oraz koszty szkoleń.

2018
16
kwi

Istota:

Czy wszystkie środki przekazywane Wnioskodawczyni w ramach konkursu ETIUDA 4 podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Fragment:

Wolne od podatku są: stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tj. stypendia otrzymywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 882) i aktów wykonawczych do tej ustawy; stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym, tj. stypendia adresowane do doktorantów przyznawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) i aktów wykonawczych do tej ustawy; inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W odniesieniu do trzeciej z ww. grup stypendiów, należy podkreślić, że: muszą one mieć charakter stypendiów naukowych (tj. służących kontynuowaniu nauki lub prowadzeniu badań naukowych) i stypendiów za wyniki w nauce (tj. przyznawanych (...)

2018
15
kwi

Istota:

Czy kwota otrzymanego stypendium za wyniki w nauce jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Wolne od podatku są: stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tj. stypendia otrzymywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 882); stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym, tj. stypendia adresowane do doktorantów przyznawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842); inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W odniesieniu do trzeciej z ww. grup stypendiów, należy podkreślić, że: muszą one mieć charakter stypendiów naukowych (tj. służących kontynuowaniu nauki lub prowadzeniu badań naukowych) i stypendiów za wyniki w nauce (tj. przyznawanych w oparciu o kryterium celów osiągniętych w dziedzinie nauki i służących dalszemu rozwojowi naukowemu); zasady ich przyznawania muszą być zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (bez konieczności uprzedniego zasięgnięcia opinii ww.

2018
10
sty

Istota:

Opodatkowanie stypendiów wypłacanych w ramach programu Erasmus+.

Fragment:

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „ w szczególności ”, świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć nie tylko przychody wprost wymienione w tym przepisie – w tym stypendia, ale również inne przychody które nie zostały enumeratywnie w nim wskazane i jednocześnie nie są zakwalifikowane do żadnej z kategorii przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku gdy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Natomiast na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne od wypłacanych przez nie stypendiów. Za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce (art. 35 ust. 2 ww. ustawy). Jak wynika z treści wniosku, Erasmus jest programem przeznaczonym dla uczelni, a w szczególności ich studentów i pracowników wspierającym ich współpracę na arenie międzynarodowej.

2017
10
lis

Istota:

Czy z uwagi na przekroczony przez doktorantkę termin 12-miesięcy (wynikający z pkt II.14. Regulaminu, który został przedłużony na podstawie aneksu do umowy) do uzyskania stopnia naukowego doktora, stypendium naukowe wypłacone doktorantce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 29 kwietnia 2017 r., wolne od podatku są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym lub stypendia przyznawane na podstawie przepisów o zasadach finansowania nauki oraz inne stypendia naukowe i stypendia za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Treść art. 21 ust. 1 pkt 39 cytowanej ustawy pozwala wyodrębnić dwie grupy stypendiów podlegających zwolnieniu na mocy tego przepisu. Pierwsza grupa obejmuje stypendia otrzymywane na podstawie przepisów ustawowych i dotyczy: stypendiów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r., poz. 882, z póź. zm.) oraz stypendiów doktoranckich otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) lub stypendia przyznawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.

2017
20
lip

Istota:

Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek poboru zaliczek od stypendiów?

Fragment:

W ramach projektu wspierane będą m.in. następujące działania: zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne wyjazdy kształcąco-rozwojowe, realizowanie programu motywacyjnego za wybitne osiągniecia w nauce przedmiotów o kluczowym znaczeniu (stypendia). W ramach programu stypendialnego wsparciem zostanie objętych 30 uczniów. Projekt przewiduje przyznanie stypendiów motywacyjnych w wysokości: 800 zł dla 3 uczniów, 600 zł dla 5 uczniów, 400 zł dla 7 uczniów. Okres przyznania stypendiów wyniesie 10 miesięcy. Najlepszych 3 uczniów w ramach realizacji ww. programu motywacyjnego za 2017 r. otrzyma zatem w miesiącach od marca do grudnia po 8.000 zł, 5 uczniów po 6.000 zł, 7 uczniów po 4.000 zł. Uczniowie otrzymujący stypendia w ramach powyżej opisanego projektu, są jego uczestnikami. Pomoc stypendialna jest udzielana w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których jest mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Środki finansowe otrzymane w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 i 1948)). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek poboru zaliczek od ww. stypendiów? Zdaniem Wnioskodawcy ww. stypendia wypłacane korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137, a zatem Wnioskodawca nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy.

2017
19
lip

Istota:

Za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce (art. 35 ust. 2 ww. ustawy). Nadwyżka stypendium ponad kwotę objętą zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy, stanowi dochód, od którego płatnik (uczelnia) ma obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Stosownie bowiem do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: (...) stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17. Należy przy tym podkreślić, że ustawodawca przewidział dla tego rodzaju należności tryb poboru podatku przez płatnika. Stosownie bowiem do art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy, jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne są obowiązane do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy od wypłacanych przez nie stypendiów. Za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce (art. 35 ust. 2 ww. ustawy). Nadwyżka stypendium ponad kwotę objętą zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy, stanowi dochód, od którego płatnik (uczelnia) ma obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.