Stypendia | Interpretacje podatkowe

Stypendia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stypendia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie stypendiów wypłacanych w ramach programu Erasmus+.
Fragment:
Użyte w ww. przepisie sformułowanie „ w szczególności ”, świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć nie tylko przychody wprost wymienione w tym przepisie – w tym stypendia, ale również inne przychody które nie zostały enumeratywnie w nim wskazane i jednocześnie nie są zakwalifikowane do żadnej z kategorii przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku gdy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Natomiast na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne od wypłacanych przez nie stypendiów. Za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce (art. 35 ust. 2 ww. ustawy). Jak wynika z treści wniosku, Erasmus jest programem przeznaczonym dla uczelni, a w szczególności ich studentów i pracowników wspierającym ich współpracę na arenie międzynarodowej.
2018
10
sty

Istota:
Czy z uwagi na przekroczony przez doktorantkę termin 12-miesięcy (wynikający z pkt II.14. Regulaminu, który został przedłużony na podstawie aneksu do umowy) do uzyskania stopnia naukowego doktora, stypendium naukowe wypłacone doktorantce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 29 kwietnia 2017 r., wolne od podatku są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym lub stypendia przyznawane na podstawie przepisów o zasadach finansowania nauki oraz inne stypendia naukowe i stypendia za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Treść art. 21 ust. 1 pkt 39 cytowanej ustawy pozwala wyodrębnić dwie grupy stypendiów podlegających zwolnieniu na mocy tego przepisu. Pierwsza grupa obejmuje stypendia otrzymywane na podstawie przepisów ustawowych i dotyczy: stypendiów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r., poz. 882, z póź. zm.) oraz stypendiów doktoranckich otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) lub stypendia przyznawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.
2017
10
lis

Istota:
Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek poboru zaliczek od stypendiów?
Fragment:
W ramach projektu wspierane będą m.in. następujące działania: zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne wyjazdy kształcąco-rozwojowe, realizowanie programu motywacyjnego za wybitne osiągniecia w nauce przedmiotów o kluczowym znaczeniu (stypendia). W ramach programu stypendialnego wsparciem zostanie objętych 30 uczniów. Projekt przewiduje przyznanie stypendiów motywacyjnych w wysokości: 800 zł dla 3 uczniów, 600 zł dla 5 uczniów, 400 zł dla 7 uczniów. Okres przyznania stypendiów wyniesie 10 miesięcy. Najlepszych 3 uczniów w ramach realizacji ww. programu motywacyjnego za 2017 r. otrzyma zatem w miesiącach od marca do grudnia po 8.000 zł, 5 uczniów po 6.000 zł, 7 uczniów po 4.000 zł. Uczniowie otrzymujący stypendia w ramach powyżej opisanego projektu, są jego uczestnikami. Pomoc stypendialna jest udzielana w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których jest mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Środki finansowe otrzymane w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 i 1948)). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek poboru zaliczek od ww. stypendiów? Zdaniem Wnioskodawcy ww. stypendia wypłacane korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137, a zatem Wnioskodawca nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy.
2017
20
lip

Istota:
Za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce (art. 35 ust. 2 ww. ustawy). Nadwyżka stypendium ponad kwotę objętą zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy, stanowi dochód, od którego płatnik (uczelnia) ma obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Stosownie bowiem do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: (...) stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17. Należy przy tym podkreślić, że ustawodawca przewidział dla tego rodzaju należności tryb poboru podatku przez płatnika. Stosownie bowiem do art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy, jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne są obowiązane do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy od wypłacanych przez nie stypendiów. Za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce (art. 35 ust. 2 ww. ustawy). Nadwyżka stypendium ponad kwotę objętą zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy, stanowi dochód, od którego płatnik (uczelnia) ma obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
19
lip

Istota:
Czy stypendium jest wolne od podatku dochodowego i tym samym nie należy go uwzględniać w deklaracji podatkowej za 2016 r.?
Fragment:
Należy przy tym podkreślić, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy określa rodzaje (grupy) stypendiów, dla których ustawodawca przewidział preferencję podatkową w postaci zwolnienia od podatku. Wolne od podatku są: stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym; inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W odniesieniu do trzeciej z ww. grup stypendiów, należy podkreślić, że: muszą one mieć charakter stypendiów naukowych (tj. służących kontynuowaniu nauki lub prowadzeniu badań naukowych) i stypendiów za wyniki w nauce (tj. przyznawanych w oparciu o kryterium celów osiągniętych w dziedzinie nauki i służących dalszemu rozwojowi naukowemu); zasady ich przyznawania muszą być zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (bez konieczności uprzedniego zasięgnięcia opinii ww.
2017
19
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym lub stypendia przyznawane na podstawie przepisów o zasadach finansowania nauki oraz inne stypendia naukowe i stypendia za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Należy przy tym wskazać, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 39 cytowanej ustawy, określa rodzaje (grupy) stypendiów, dla których ustawodawca przewidział preferencję podatkową w postaci zwolnienia od podatku. Wolne od podatku są: stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tj. stypendia otrzymywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 882); stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym, tj. stypendia adresowane do doktorantów przyznawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
2017
7
cze

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą stypendium naukowego.
Fragment:
Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów. Stosownie do art. 35 ust. 2 ww. ustawy – za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce. Zgodnie z treścią (...)
2017
11
maj

Istota:
Czy środki finansowe w wysokości 36.000 zł przyznane na stypendium doktorskie dla Wnioskodawcy w ramach programu „ETIUDA 2” są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wolne od podatku są: stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tj. stypendia otrzymywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 882); stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym, tj. stypendia adresowane do doktorantów przyznawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842); inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W odniesieniu do trzeciej z ww. grup stypendiów, należy podkreślić, że: muszą one mieć charakter stypendiów naukowych (tj. służących kontynuowaniu nauki lub prowadzeniu badań naukowych) i stypendiów za wyniki w nauce (tj. przyznawanych w oparciu o kryterium celów osiągniętych w dziedzinie nauki i służących dalszemu rozwojowi naukowemu); zasady ich przyznawania muszą być zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (bez konieczności uprzedniego zasięgnięcia opinii ww.
2017
10
maj

Istota:
Czy stypendium naukowe w ramach realizowanego projektu badawczego, które jest wypłacane zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. i zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 25 lipca 2013 r., jest wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku dokonania zmian w stosunku do wniosku, polegających na zmianie okresu wypłaty stypendium naukowego oraz zmianie wysokości stypendium naukowego?
Fragment:
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Treść art. 21 ust. 1 pkt 39 cytowanej ustawy pozwala wyodrębnić dwie grupy stypendiów podlegających zwolnieniu na mocy tego przepisu. Pierwsza grupa obejmuje stypendia otrzymywane na podstawie przepisów ustawowych i dotyczy: stypendiów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r., poz. 882, ze zm.) oraz stypendiów doktoranckich otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842). Druga grupa dotyczy innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, które mogą być przyznawane przez różnego rodzaju instytucje (np. szkoły), organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, czy organizacje społeczne, w ramach prowadzonej przez nie działalności.
2017
11
sty

Istota:
W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na stypendia, o których mowa we wniosku
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wydatki Spółki na stypendia powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, tj. w miesiącu wypłaty stypendium? Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki na stypendia stanowić będą koszt uzyskania przychodów w chwili poniesienia, tj. w miesiącu wypłaty stypendium. Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOP), koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Przepis dotyczący kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia wszelkich wydatków, racjonalnie i gospodarczo uzasadnionych, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. Wydatki poniesione przez Spółkę na stypendia dla uczniów niewątpliwie przyczynią się do uzyskania przychodów poprzez zapewnienie wykwalifikowanej kadry specjalistów. Ponieważ wydatku poniesionego na stypendia nie można powiązać bezpośrednio z konkretnymi przychodami, dlatego zaliczenie go do kosztów podatkowych nastąpi na podstawie przepisu art. 15 ust. 4d ustawy o PDOP.
2016
5
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Stypendia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.