Stwierdzenie nieważności decyzji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stwierdzenie nieważności decyzji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Stwierdzenie nieważności decyzji stanowi nadzwyczajny tryb wzruszania decyzji ostatecznych. Organ prowadzący postępowanie dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji nie może rozpatrywać sprawy co do jej istoty, gdyż postępowanie to nie może zastępować postępowania odwoławczego lub go powtarzać. Takie rozpatrzenie sprawy zasugerowała skarżąca tj. w trybie zwykłym, a nie nadzwyczajnym. Przedmiotem zaś postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest jedynie ustalenie czy zachodzą ub też nie zachodzą przesłanki wymienione enumeratywnie w art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej. Wieloznaczność przepisu, rozbieżności nterpretacyjne nie stanowią rażącego naruszenia prawa.

Fragment:

(...) interpretacja art. 14a) ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT w ocenie organu nie stanowiła rażącego naruszenia prawa. Zastrzeżenia strony co do prawidłowości merytorycznego rozstrzygnięcia winny być przedmiotem odwołania od decyzji, a nie wniosku o stwierdzenie nieważności. Wojewódzki Sąd Administracyjny, rozpoznając skargę podatnika na rozstrzygnięcie organu odwoławczego podzielił stanowisko organów podatkowych, że postępowanie w trybie nadzwyczajnym, jakim jest również stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, nie może być związane z ponowną oceną zasadności dokonanych rozstrzygnięć merytorycznych. Zadaniem tego postępowania jest ustalenie, czy decyzja objęta wnioskiem obarczona jest wadami określonymi enumeratywnie w art. 247 § 1 ord. pod., czy też wady te nie występują. Sąd, w treści uzasadnienia wyjaśnił pojęcie „rażącego naruszenia prawa" wskazując na orzecznictwo oraz poglądy doktryny w tej mierze. Nadto Sąd wskazał, że jako (...)

2011
1
maj

Istota:


1. Uprawnienia decyzyjne organu orzekającego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji mają zatem charakter wyłącznie kasacyjny. Organ ten bowiem władny jest jedynie do stwierdzenia nieważności decyzji albo jej niezgodności z prawem, a w przypadku braku przesłanek do takiego orzekania - odmówić stwierdzenia nieważności decyzji. W żadnej mierze organ ten jednak nie może zmienić decyzji ani też uchylając ją - orzec jednocześnie co do .istoty o prawach lub obowiązkach stron postępowania, tak jakby tego oczekiwała strona skarżąca. Te ostatnie uprawniania zastrzeżone sadła organu orzekającego w trybie odwoławczym.

2. Naruszenie prawa ma charakter „rażącego", wówczas gdy decyzja wydana została wbrew nakazowi lub zdarzeniu ustanowionemu w przepisie prawnym, wbrew wszystkim przesłankom przepisu nadano prawa lub ich odmówiono albo też wbrew wszystkim przesłankom obarczono stronę obowiązkiem, albo uchylono obowiązek.

Fragment:

(...) opodatkowania w drodze oszacowania stanowi wyjątkowy sposób określenia wysokości zobowiązania podatkowego, który powinien być stosowany jedynie w sytuacji, gdy podstawy opodatkowania nie można określić w oparciu o wszelkie dostępne dowody, należy uznać, iż uchybienie to wyczerpuje znamiona „rażącego naruszenia prawa", w rozumieniu przepisu art. 247 § 1 pkt 3 ustawy - Ordynacja podatkowa. Jednocześnie strona skarżąca zgodziła się, że co do zasady w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji organ nadzoru nie może rozpatrywać sprawy co do jej istoty, tak jak w postępowaniu odwoławczym i że w postępowaniu tym rozpatrzeniu podlegają jedynie wady decyzji wymienione w art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej, nie zaś argumenty merytoryczne, które mogą być przedmiotem rozpatrzenia w zwyczajnym postępowaniu odwoławczym. Jej zdaniem jednak w przedmiotowej sprawie wskazano właśnie na wystąpienie takiej wady, związanej z naruszeniem przez organy (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy osoba będąca retencjonistą nieruchomości Skarbu Państwa jest zobowiązana do świadczenia podatku od nieruchomości?

Fragment:

(...) stroną w sprawie. Była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały. Zawiera wadę powodującą jej nieważność na mocy wyraźnie wskazanego przepisu prawa, W razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą. Z treści pisma z dnia 16 stycznia 2007 r. wynika, że podatnicy zarzucają Kolegium, iż wydało decyzję SKO/Ke/413/2984/05 z rażącym naruszeniem prawa. Nie ulega zatem wątpliwości, że ww. pismo powinno być traktowane jako wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej w trybie art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. W myśl art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki (...)

2011
1
mar

Istota:


1. Art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej wskazywał na przesłankę nieważności decyzji ostatecznej w postaci „rażącego" naruszenia prawa. O rażącym naruszeniu prawa można było mówić gdy treść decyzji pozostawała w wyraźnej sprzeczności z treścią przepisu, tzn. gdy istnienie tej sprzeczności da się ustalić przez proste ich zestawienie. Nie można rażąco naruszyć przepisu procesowego (art. 191 Ordynacji podatkowej), stanowiącego dla organu podatkowego prawo do dokonania oceny (na podstawie zebranego materiału dowodowego) czy dana okoliczność została udowodniona.
2. Ewentualne przekroczenie granic prawa do swobodnej oceny dowodów mogłaby stanowić „inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy" (art. 145 § 1 pkt 1 lit. c Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Fragment:

(...) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) (inny przepis w rozumieniu wyżej wskazanym). Art. 247 § 2 i § 3 Ordynacji stanowiły, że organ podatkowy odmawia stwierdzenia nieważności decyzji, jeżeli wydanie nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminów przedawnienia i stwierdza w rozstrzygnięciu, że decyzja zawiera wady określone w § 1 oraz wskazuje okoliczności uniemożliwiające stwierdzenie nieważności decyzji. Nie było jasne jakiemu celowi tego rodzaju rozstrzygnięcie Sądu (odmowne) miałoby - zdaniem autora skargi - służyć. Niezależnie od tego przedawnienie prawa wydania decyzji określającej prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego małżeństwa G w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998 r. następowało z końcem 2004 r. Wyrokując w styczniu tego roku Sąd, nawet gdyby zachodziły przesłanki merytoryczne do zastanawiania się nad (...)

2011
1
sty

Istota:

Począwszy od dnia 5 grudnia 1997 r., tzn. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki przysługuje kompetencja do wymierzania kar pieniężnych wobec podmiotów stosujących wyższe od zatwierdzonych ceny lub taryfy w odniesieniu do paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła (art. 56 ust. 2 i art. 56 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 72 Prawa energetycznego).

Fragment:

(...) (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm. - powoływanej nadal jako: ustawa o NSA) w związku z art. 247 § 1 pkt 1 i pkt 2 Ordynacji podatkowej i w związku z art. 51 ustawy o NSA, stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji Izby Skarbowej w Łodzi i poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji". W konsekwencji, na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy o NSA, w rewizji nadzwyczajnej sformułowany został wniosek o uchylenie lub zmianę zaskarżonego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego i stwierdzenie nieważności decyzji Izby Skarbowej w Łodzi z dnia (...) oraz poprzedzającej ją decyzji Urzędu Skarbowego w Ł. z dnia (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku zwrotu do budżetu państwa kwoty dodatkowej: „jako decyzji wydanych z naruszeniem przepisów o właściwości, a zarazem bez podstawy prawnej". Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Ustawa z dnia 19 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.) weszła w życie po upływie sześciu miesięcy (...)