Stwierdzenie nadpłaty | Interpretacje podatkowe

Stwierdzenie nadpłaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stwierdzenie nadpłaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku, która wystąpiła w rozliczeniu podatku za okres sprzed dnia wniesienia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej, złożenia oraz podpisania korekty deklaracji podatkowej przez Wnioskodawcę za okres, za który następca prawny będzie występował z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku, złożenia korekty deklaracji podatkowej oraz obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w przypadku stwierdzenia błędu w rozliczeniu podatku za okres sprzed dnia wniesienia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej
Fragment:
(...) stwierdzenie nadpłaty podatku, złożenia korekty deklaracji podatkowej oraz obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w przypadku stwierdzenia błędu w rozliczeniu podatku za okres sprzed dnia wniesienia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej, – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 kwietnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku, która wystąpiła w rozliczeniu podatku za okres sprzed dnia wniesienia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej, złożenia oraz podpisania korekty deklaracji podatkowej przez Wnioskodawcę za okres, za który następca prawny będzie występował z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku, złożenia korekty deklaracji podatkowej oraz obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w przypadku stwierdzenia błędu w rozliczeniu podatku za okres sprzed dnia wniesienia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 czerwca 2013 r. poprzez wskazanie przedmiotu wniosku.
2013
11
sie

Istota:
W zakresie prawa do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku, która wystąpiła w rozliczeniu podatku za okres sprzed dnia wniesienia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej, złożenia oraz podpisania korekty deklaracji podatkowej przez Wnioskodawcę za okres, za który następca prawny będzie występował z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku, złożenia korekty deklaracji podatkowej oraz obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w przypadku stwierdzenia błędu w rozliczeniu podatku za okres sprzed dnia wniesienia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej
Fragment:
(...) stwierdzenie nadpłaty podatku, złożenia korekty deklaracji podatkowej oraz obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w przypadku stwierdzenia błędu w rozliczeniu podatku za okres sprzed dnia wniesienia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej, – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 kwietnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku, która wystąpiła w rozliczeniu podatku za okres sprzed dnia wniesienia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej, złożenia oraz podpisania korekty deklaracji podatkowej przez Wnioskodawcę za okres, za który następca prawny będzie występował z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku, złożenia korekty deklaracji podatkowej oraz obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w przypadku stwierdzenia błędu w rozliczeniu podatku za okres sprzed dnia wniesienia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 czerwca 2013 r. poprzez wskazanie przedmiotu wniosku.
2013
31
lip

Istota:
Czy na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie istnieje nadpłata podatku dochodowego?
Fragment:
Na mocy art. 73 § 2 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, nadpłata powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego - dla podatników podatku dochodowego.Na podstawie art. 75 § 1 ustawy, jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Uprawnienie określone w § 1 przysługuje - w myśl art. 75 § 2 pkt 1 lit. a ustawy - Ordynacja podatkowa - również podatnikom, których zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1, jeżeli w zeznaniach (deklaracjach), o których mowa w art. 73 § 2, wykazali zobowiązanie podatkowe nienależnie lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej. W myśl art. 75 § 3 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa, w przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a) i b) oraz w pkt 2 lit a) i b), podatnik, płatnik lub inkasent równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty są obowiązani złożyć skorygowane zeznanie (deklarację). W świetle powyższego należy stwierdzić, że organ podatkowy nie może stwierdzić nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego przyznającej prawo do renty, czy też decyzji ZUS o przeliczeniu renty, a jedynie na podstawie wniosku o stwierdzeie nadpłaty podatku i korekty zeznania. Za 2002 rok podatkowy Pan złożył w tutejszym organie podatkowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu wspólnie z małżonką, dokonując odliczenia od dochodu kwot nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu w wysokości 3.740 zł.
2013
6
sty

Istota:
Czy w zaistniałej sytuacji, zgodnie z art. 75 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Wnioskodawca ma prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w związku z posiadaną interpretacją podważającą zasadność pobrania podatku przez płatnika z umowy o dzieło?
Fragment:
(...) stwierdzenie nadpłaty) przysługuje również płatnikom, jeżeli: w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od wysokości pobranego podatku, w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od należnej, nie będąc obowiązanymi do składania deklaracji, wpłacili podatek w wysokości większej od należnej. Zgodnie z art. 75 § 3 ww. ustawy, w przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a) i b), podatnik, płatnik lub inkasent równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty są obowiązani złożyć skorygowane zeznanie (deklarację). Z przedstawionych regulacji wynika jednoznacznie, że płatnik może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty tylko w sytuacjach powodujących uszczerbek w jego majątku, gdy na skutek własnych błędów zadeklarował oraz wpłacił podatek w wysokości większej od należnej albo większej od pobranej. Dodatkowo wskazać należy, iż ustawodawca ukształtował rolę płatnika, jako pośrednika pomiędzy podatnikiem i organem podatkowym. Czynności podejmowane przez płatnika, polegające na obliczeniu, pobraniu i wpłaceniu należności mają charakter czynności materialno-technicznych.
2012
24
cze

Istota:
1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo dokonać korekty stawek amortyzacyjnych z 1,5% na 10% za rok 2006 zakupionych lokali mieszkalnych w ramach tej samej metody amortyzacyjnej (liniowej)?
2. Czy Wnioskodawczyni może złożyć korekty rocznych zeznania podatkowego za rok 2006 w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. u. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.)?
3. Czy Wnioskodawczyni może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2006 na mocy art. 72 par. 1 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa?
Fragment:
Wnioskodawczyni uważa, że może dokonać korekty rocznego zeznania podatkowego za rok 2006 pod warunkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty, a także może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 rok. Zgodnie z treścią art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. .j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8. poz. 60 ze zm.) jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację (w tym również zeznanie) co następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzaniu i może dotyczyć każdej jej pozycji. Jednocześnie w myśl art. 72 par. 1 ust. 1 ww. aktu prawnego, za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Jednocześnie treść arf. 75 par. 1 ww. ustawy stanowi, że jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Natomiast w art. 75 par. 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, uprawnienie określone w par. 1 przysługuje również podatnikom, których zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 par. 1 pkt 1 jeżeli: w zeznaniach (deklaracjach), (...)
2011
1
wrz

Istota:
1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo dokonać korekty stawek amortyzacyjnych z 1,5% na 10% za rok 2007 zakupionych lokali mieszkalnych w ramach tej samej metody amortyzacyjnej (liniowej)?
2. Czy Wnioskodawczyni może złożyć korekty rocznych zeznania podatkowego za rok 2007 w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. u. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.)?
3. Czy Wnioskodawczyni może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2007 na mocy art. 72 par. 1 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa?
Fragment:
Wnioskodawczyni uważa, że może dokonać korekty rocznego zeznania podatkowego za rok 2007 pod warunkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty, a także może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok. Zgodnie z treścią art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. .j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8. poz. 60 ze zm.) jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację (w tym również zeznanie) co następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzaniu i może dotyczyć każdej jej pozycji. Jednocześnie w myśl art. 72 par. 1 ust. 1 ww. aktu prawnego, za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Jednocześnie treść arf. 75 par. 1 ww. ustawy stanowi, że jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Natomiast w art. 75 par. 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, uprawnienie określone w par. 1 przysługuje również podatnikom, których zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 par. 1 pkt 1 jeżeli: w zeznaniach (deklaracjach), (...)
2011
1
wrz

Istota:
1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo dokonać korekty stawek amortyzacyjnych z 1,5% na 10% za rok 2008 zakupionych lokali mieszkalnych w ramach tej samej metody amortyzacyjnej (liniowej)?
2. Czy Wnioskodawczyni może złożyć korekty rocznych zeznania podatkowego za rok 2008 w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. u. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.)?
3. Czy Wnioskodawczyni może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2008 na mocy art. 72 par. 1 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa?
Fragment:
Wnioskodawczyni uważa, że może dokonać korekty rocznego zeznania podatkowego za rok 2008 pod warunkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty, a także może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 rok. Zgodnie z treścią art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. .j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8. poz. 60 ze zm.) jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację (w tym również zeznanie) co następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzaniu i może dotyczyć każdej jej pozycji. Jednocześnie w myśl art. 72 par. 1 ust. 1 ww. aktu prawnego, za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Jednocześnie treść arf. 75 par. 1 ww. ustawy stanowi, że jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Natomiast w art. 75 par. 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, uprawnienie określone w par. 1 przysługuje również podatnikom, których zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 par. 1 pkt 1 jeżeli: w zeznaniach (deklaracjach), (...)
2011
1
wrz

Istota:
1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo dokonać korekty stawek amortyzacyjnych z 1,5% na 10% za rok 2009 zakupionych lokali mieszkalnych w ramach tej samej metody amortyzacyjnej (liniowej)?
2. Czy Wnioskodawczyni może złożyć korekty rocznych zeznania podatkowego za rok 2009 w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. u. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.)?
3. Czy Wnioskodawczyni może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2009 na mocy art. 72 par. 1 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa?
Fragment:
Wnioskodawczyni uważa, że może dokonać korekty rocznego zeznania podatkowego za rok 2009 pod warunkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty, a także może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 rok. Zgodnie z treścią art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. .j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8. poz. 60 ze zm.) jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację (w tym również zeznanie) co następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzaniu i może dotyczyć każdej jej pozycji. Jednocześnie w myśl art. 72 par. 1 ust. 1 ww. aktu prawnego, za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Jednocześnie treść arf. 75 par. 1 ww. ustawy stanowi, że jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Natomiast w art. 75 par. 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, uprawnienie określone w par. 1 przysługuje również podatnikom, których zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 par. 1 pkt 1 jeżeli: w zeznaniach (deklaracjach), (...)
2011
1
wrz

Istota:
Organ nie może się zgodzić ze stanowiskiem, że w sytuacji zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych z dniem powstania nadpłaty (art. 76a § 2 Ordynacji podatkowej), tym dniem w przedmiotowej sprawie jest dzień zapłaty nienależnego podatku lub nadpłacenie podatku. W przypadku korekty zeznania rocznego CIT-8 dniem powstania nadpłaty będzie dzień złożenia korekty zeznania. W przypadku zaś kwestionowania pobrania podatku u źródła z tytułu dywidend, czyli w sytuacji przewidzianej w art. 75 § 1 Ordynacji, dniem zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości będzie dzień złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, a nie dzień dokonania nienależnego pobrania.
Fragment:
III SA/Wa 1864/07) orzekł, że ustawodawca określając terminy zwrotu nadpłaty rozróżnił różne momenty ujawnienia istnienia nadpłaty: dzień złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem; dzień złożenia zeznania podatkowego oraz dzień skorygowania zeznania w trybie art. 274 lub art. 274a Op (art. 77 § 1 pkt 5 i 6 oraz § 2 tej ustawy). Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania nie oznacza braku możliwości uznania, że zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych nie może nastąpić z dniem złożenia zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, w którym podatnik wykazał podatek nienależny lub w wysokości większej od należnej (art. 76a§ 2 pkt 7 OP). Podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z 1 kwietnia 2008 r. (sygn. II FSK 222/07) stwierdził, że twierdzenie o istnieniu momentu powstania nadpłaty i jej ujawnienia wynika z wykładni systemowej art. 77 i art. 78 OP. Pierwszy z tych przepisów określa terminy zwrotu nadpłaty, drugi zasady oprocentowania nadpłaty. Określając terminy zwrotu nadpłaty ustawodawca rozróżnił bowiem różne momenty ujawnienia istnienia nadpłaty: dzień złożenia zeznania podatkowego (art. 77 § 1 pkt 5 OP,), dzień złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (art. 77§ 1 pkt 6 OP), dzień skorygowania zeznania w trybie art. 274 i art. 274a o.p.( art. 77§ 2 OP).
2011
1
wrz

Istota:
Brak prawa do złożenia w 2009r. oraz w latach następnych wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku VAT za okresy od maja do grudnia 2004r.
Fragment:
W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że ma on prawo w 2009r. oraz ewentualnie w latach następnych do złożenia wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku VAT za okresy od maja do grudnia 2004r. w przypadku gdy nadpłata taka powstaje na skutek skorygowania rozliczeń podatku VAT w sposób wskazany przez Wnioskodawcę w pytaniu nr 1 (w tej kwestii wydano odrębne rozstrzygnięcie), należało uznać za nieprawidłowe, bowiem z końcem 2009r. upływa termin do przedawnienia zobowiązań podatkowych za okres od maja do listopada 2004r., natomiast prawo do złożenia korekty i wniosku o stwierdzenie nadpłaty za miesiąc grudzień 2004r. upływa z końcem 2010r. Tym samym brak jest możliwości korygowania rozliczeń i składania wniosków o stwierdzenie nadpłaty w latach następnych. Jednocześnie należy pamiętać, że korekta taka jest możliwa wyłącznie w sytuacji gdy spełnione są warunki w zakresie powstania nadpłaty w podatku VAT, tj. w przypadku gdy wpłacona przez Wnioskodawcę kwota zobowiązania podatkowego jest wyższa od kwoty należnej i w wyniku złożenia korekty deklaracji powstaje nadpłata podatku. W rozliczeniu bowiem podatku VAT za dany okres rozliczeniowy bierze udział zarówno kwota podatku należnego jak i naliczonego i dopiero nadwyżka podatku należnego nad naliczonym powoduje powstanie kwoty do zapłaty.
2011
1
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.