Stwierdzenie nadpłaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stwierdzenie nadpłaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
11
sie

Istota:

W zakresie prawa do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku, która wystąpiła w rozliczeniu podatku za okres sprzed dnia wniesienia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej, złożenia oraz podpisania korekty deklaracji podatkowej przez Wnioskodawcę za okres, za który następca prawny będzie występował z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku, złożenia korekty deklaracji podatkowej oraz obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w przypadku stwierdzenia błędu w rozliczeniu podatku za okres sprzed dnia wniesienia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej

Fragment:

(...) stwierdzenie nadpłaty podatku, złożenia korekty deklaracji podatkowej oraz obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w przypadku stwierdzenia błędu w rozliczeniu podatku za okres sprzed dnia wniesienia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej, – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 kwietnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku, która wystąpiła w rozliczeniu podatku za okres sprzed dnia wniesienia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej, złożenia oraz podpisania korekty deklaracji podatkowej przez Wnioskodawcę za okres, za który następca prawny będzie występował z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku, złożenia korekty deklaracji podatkowej oraz obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w przypadku stwierdzenia błędu w rozliczeniu podatku za okres sprzed dnia wniesienia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 czerwca 2013 r. poprzez wskazanie przedmiotu wniosku.

2013
31
lip

Istota:

W zakresie prawa do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku, która wystąpiła w rozliczeniu podatku za okres sprzed dnia wniesienia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej, złożenia oraz podpisania korekty deklaracji podatkowej przez Wnioskodawcę za okres, za który następca prawny będzie występował z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku, złożenia korekty deklaracji podatkowej oraz obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w przypadku stwierdzenia błędu w rozliczeniu podatku za okres sprzed dnia wniesienia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej

Fragment:

(...) stwierdzenie nadpłaty podatku, złożenia korekty deklaracji podatkowej oraz obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w przypadku stwierdzenia błędu w rozliczeniu podatku za okres sprzed dnia wniesienia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej, – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 kwietnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku, która wystąpiła w rozliczeniu podatku za okres sprzed dnia wniesienia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej, złożenia oraz podpisania korekty deklaracji podatkowej przez Wnioskodawcę za okres, za który następca prawny będzie występował z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku, złożenia korekty deklaracji podatkowej oraz obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w przypadku stwierdzenia błędu w rozliczeniu podatku za okres sprzed dnia wniesienia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 czerwca 2013 r. poprzez wskazanie przedmiotu wniosku.

2013
6
sty

Istota:

Czy na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie istnieje nadpłata podatku dochodowego?

Fragment:

Na mocy art. 73 § 2 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, nadpłata powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego - dla podatników podatku dochodowego.Na podstawie art. 75 § 1 ustawy, jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Uprawnienie określone w § 1 przysługuje - w myśl art. 75 § 2 pkt 1 lit. a ustawy - Ordynacja podatkowa - również podatnikom, których zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1, jeżeli w zeznaniach (deklaracjach), o których mowa w art. 73 § 2, wykazali zobowiązanie podatkowe nienależnie lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej. W myśl art. 75 § 3 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa, w przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a) i b) oraz w pkt 2 lit a) i b), podatnik, płatnik lub inkasent równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty są obowiązani złożyć skorygowane zeznanie (deklarację). W świetle powyższego należy stwierdzić, że organ podatkowy nie może stwierdzić nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego przyznającej prawo do renty, czy też decyzji ZUS o przeliczeniu renty, a jedynie na podstawie wniosku o stwierdzeie nadpłaty podatku i korekty zeznania. Za 2002 rok podatkowy Pan złożył w tutejszym organie podatkowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu wspólnie z małżonką, dokonując odliczenia od dochodu kwot nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu w wysokości 3.740 zł.

2012
24
cze

Istota:

Czy w zaistniałej sytuacji, zgodnie z art. 75 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Wnioskodawca ma prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w związku z posiadaną interpretacją podważającą zasadność pobrania podatku przez płatnika z umowy o dzieło?

Fragment:

(...) stwierdzenie nadpłaty) przysługuje również płatnikom, jeżeli: w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od wysokości pobranego podatku, w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od należnej, nie będąc obowiązanymi do składania deklaracji, wpłacili podatek w wysokości większej od należnej. Zgodnie z art. 75 § 3 ww. ustawy, w przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a) i b), podatnik, płatnik lub inkasent równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty są obowiązani złożyć skorygowane zeznanie (deklarację). Z przedstawionych regulacji wynika jednoznacznie, że płatnik może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty tylko w sytuacjach powodujących uszczerbek w jego majątku, gdy na skutek własnych błędów zadeklarował oraz wpłacił podatek w wysokości większej od należnej albo większej od pobranej. Dodatkowo wskazać należy, iż ustawodawca ukształtował rolę płatnika, jako pośrednika pomiędzy podatnikiem i organem podatkowym. Czynności podejmowane przez płatnika, polegające na obliczeniu, pobraniu i wpłaceniu należności mają charakter czynności materialno-technicznych.

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo dokonać korekty stawek amortyzacyjnych z 1,5% na 10% za rok 2006 zakupionych lokali mieszkalnych w ramach tej samej metody amortyzacyjnej (liniowej)?
2. Czy Wnioskodawczyni może złożyć korekty rocznych zeznania podatkowego za rok 2006 w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. u. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.)?
3. Czy Wnioskodawczyni może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2006 na mocy art. 72 par. 1 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa?

Fragment:

Wnioskodawczyni uważa, że może dokonać korekty rocznego zeznania podatkowego za rok 2006 pod warunkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty, a także może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 rok. Zgodnie z treścią art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. .j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8. poz. 60 ze zm.) jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację (w tym również zeznanie) co następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzaniu i może dotyczyć każdej jej pozycji. Jednocześnie w myśl art. 72 par. 1 ust. 1 ww. aktu prawnego, za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Jednocześnie treść arf. 75 par. 1 ww. ustawy stanowi, że jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Natomiast w art. 75 par. 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, uprawnienie określone w par. 1 przysługuje również podatnikom, których zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 par. 1 pkt 1 jeżeli: w zeznaniach (deklaracjach), (...)

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo dokonać korekty stawek amortyzacyjnych z 1,5% na 10% za rok 2007 zakupionych lokali mieszkalnych w ramach tej samej metody amortyzacyjnej (liniowej)?
2. Czy Wnioskodawczyni może złożyć korekty rocznych zeznania podatkowego za rok 2007 w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. u. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.)?
3. Czy Wnioskodawczyni może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2007 na mocy art. 72 par. 1 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa?

Fragment:

Wnioskodawczyni uważa, że może dokonać korekty rocznego zeznania podatkowego za rok 2007 pod warunkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty, a także może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok. Zgodnie z treścią art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. .j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8. poz. 60 ze zm.) jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację (w tym również zeznanie) co następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzaniu i może dotyczyć każdej jej pozycji. Jednocześnie w myśl art. 72 par. 1 ust. 1 ww. aktu prawnego, za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Jednocześnie treść arf. 75 par. 1 ww. ustawy stanowi, że jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Natomiast w art. 75 par. 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, uprawnienie określone w par. 1 przysługuje również podatnikom, których zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 par. 1 pkt 1 jeżeli: w zeznaniach (deklaracjach), (...)

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo dokonać korekty stawek amortyzacyjnych z 1,5% na 10% za rok 2008 zakupionych lokali mieszkalnych w ramach tej samej metody amortyzacyjnej (liniowej)?
2. Czy Wnioskodawczyni może złożyć korekty rocznych zeznania podatkowego za rok 2008 w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. u. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.)?
3. Czy Wnioskodawczyni może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2008 na mocy art. 72 par. 1 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa?

Fragment:

Wnioskodawczyni uważa, że może dokonać korekty rocznego zeznania podatkowego za rok 2008 pod warunkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty, a także może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 rok. Zgodnie z treścią art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. .j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8. poz. 60 ze zm.) jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację (w tym również zeznanie) co następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzaniu i może dotyczyć każdej jej pozycji. Jednocześnie w myśl art. 72 par. 1 ust. 1 ww. aktu prawnego, za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Jednocześnie treść arf. 75 par. 1 ww. ustawy stanowi, że jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Natomiast w art. 75 par. 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, uprawnienie określone w par. 1 przysługuje również podatnikom, których zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 par. 1 pkt 1 jeżeli: w zeznaniach (deklaracjach), (...)

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo dokonać korekty stawek amortyzacyjnych z 1,5% na 10% za rok 2009 zakupionych lokali mieszkalnych w ramach tej samej metody amortyzacyjnej (liniowej)?
2. Czy Wnioskodawczyni może złożyć korekty rocznych zeznania podatkowego za rok 2009 w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. u. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.)?
3. Czy Wnioskodawczyni może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2009 na mocy art. 72 par. 1 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa?

Fragment:

Wnioskodawczyni uważa, że może dokonać korekty rocznego zeznania podatkowego za rok 2009 pod warunkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty, a także może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 rok. Zgodnie z treścią art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. .j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8. poz. 60 ze zm.) jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację (w tym również zeznanie) co następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzaniu i może dotyczyć każdej jej pozycji. Jednocześnie w myśl art. 72 par. 1 ust. 1 ww. aktu prawnego, za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Jednocześnie treść arf. 75 par. 1 ww. ustawy stanowi, że jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Natomiast w art. 75 par. 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, uprawnienie określone w par. 1 przysługuje również podatnikom, których zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 par. 1 pkt 1 jeżeli: w zeznaniach (deklaracjach), (...)

2011
1
wrz

Istota:

Organ nie może się zgodzić ze stanowiskiem, że w sytuacji zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych z dniem powstania nadpłaty (art. 76a § 2 Ordynacji podatkowej), tym dniem w przedmiotowej sprawie jest dzień zapłaty nienależnego podatku lub nadpłacenie podatku. W przypadku korekty zeznania rocznego CIT-8 dniem powstania nadpłaty będzie dzień złożenia korekty zeznania. W przypadku zaś kwestionowania pobrania podatku u źródła z tytułu dywidend, czyli w sytuacji przewidzianej w art. 75 § 1 Ordynacji, dniem zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości będzie dzień złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, a nie dzień dokonania nienależnego pobrania.

Fragment:

III SA/Wa 1864/07) orzekł, że ustawodawca określając terminy zwrotu nadpłaty rozróżnił różne momenty ujawnienia istnienia nadpłaty: dzień złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem; dzień złożenia zeznania podatkowego oraz dzień skorygowania zeznania w trybie art. 274 lub art. 274a Op (art. 77 § 1 pkt 5 i 6 oraz § 2 tej ustawy). Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania nie oznacza braku możliwości uznania, że zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych nie może nastąpić z dniem złożenia zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, w którym podatnik wykazał podatek nienależny lub w wysokości większej od należnej (art. 76a§ 2 pkt 7 OP). Podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z 1 kwietnia 2008 r. (sygn. II FSK 222/07) stwierdził, że twierdzenie o istnieniu momentu powstania nadpłaty i jej ujawnienia wynika z wykładni systemowej art. 77 i art. 78 OP. Pierwszy z tych przepisów określa terminy zwrotu nadpłaty, drugi zasady oprocentowania nadpłaty. Określając terminy zwrotu nadpłaty ustawodawca rozróżnił bowiem różne momenty ujawnienia istnienia nadpłaty: dzień złożenia zeznania podatkowego (art. 77 § 1 pkt 5 OP,), dzień złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (art. 77§ 1 pkt 6 OP), dzień skorygowania zeznania w trybie art. 274 i art. 274a o.p.( art. 77§ 2 OP).

2011
1
sie

Istota:

Brak prawa do złożenia w 2009r. oraz w latach następnych wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku VAT za okresy od maja do grudnia 2004r.

Fragment:

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że ma on prawo w 2009r. oraz ewentualnie w latach następnych do złożenia wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku VAT za okresy od maja do grudnia 2004r. w przypadku gdy nadpłata taka powstaje na skutek skorygowania rozliczeń podatku VAT w sposób wskazany przez Wnioskodawcę w pytaniu nr 1 (w tej kwestii wydano odrębne rozstrzygnięcie), należało uznać za nieprawidłowe, bowiem z końcem 2009r. upływa termin do przedawnienia zobowiązań podatkowych za okres od maja do listopada 2004r., natomiast prawo do złożenia korekty i wniosku o stwierdzenie nadpłaty za miesiąc grudzień 2004r. upływa z końcem 2010r. Tym samym brak jest możliwości korygowania rozliczeń i składania wniosków o stwierdzenie nadpłaty w latach następnych. Jednocześnie należy pamiętać, że korekta taka jest możliwa wyłącznie w sytuacji gdy spełnione są warunki w zakresie powstania nadpłaty w podatku VAT, tj. w przypadku gdy wpłacona przez Wnioskodawcę kwota zobowiązania podatkowego jest wyższa od kwoty należnej i w wyniku złożenia korekty deklaracji powstaje nadpłata podatku. W rozliczeniu bowiem podatku VAT za dany okres rozliczeniowy bierze udział zarówno kwota podatku należnego jak i naliczonego i dopiero nadwyżka podatku należnego nad naliczonym powoduje powstanie kwoty do zapłaty.