IPTPB1/415-594/14-4/MR | Interpretacja indywidualna

Wydatki związane ze studiami magisterskimi
IPTPB1/415-594/14-4/MRinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. studia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 stycznia 2015 r. (data wpływu 21 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze studiami magisterskimi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 8 stycznia 2015 r., Nr IPTPB1/415-594/14-2/MR, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 8 stycznia 2015 r. (data doręczenia 12 stycznia 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 19 stycznia 2015 r. (data wpływu 21 stycznia 2015 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej dnia 19 stycznia 2015 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu ... września 2013 r. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, której przeważającym rodzajem jest działalność prawnicza wykonywana w ramach kancelarii radcy prawnego. Działalność ta wykonywana jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, która opodatkowana jest na zasadach ogólnych z miesięczną formą wpłaty zaliczek. Jako osoba wykonująca działalność gospodarczą prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

W dniu ... października 2014 r. Wnioskodawca rozpoczął studia niestacjonarne jednolite magisterskie na ..., na kierunku prawo kanoniczne. Studia są ściśle związane z zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Celem studiów jest podniesienie Jego kwalifikacji zawodowych i poszerzenie świadczonych usług o usługi z zakresu prawa kanonicznego.

Uczelnia mieści się poza miejscem zamieszkania Wnioskodawcy. Zajęcia dydaktyczne w postaci wykładów, ćwiczeń, lektoratów, proseminariów (seminariów) realizowane na terenie uczelni tj. w ....

W związku z rozpoczęciem nauki Wnioskodawca ponosi wydatki związane ze studiami, takie jak: czesne na studia, koszty dojazdów, koszty związane z pozyskiwaniem pomocy naukowych w szczególności książek, podręczników oraz materiałów biurowych.

Wydatki te ze wzglądu na fakt, że są nieodzownym elementem studiów, a studia przyczyniają się i podnoszą na bieżąco kwalifikacje zawodowe Wnioskodawcy oraz ułatwiają pozyskanie szerszego grona klientów oraz mają tym samym bezwzględny wpływ na przychód z prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej zostały zaewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w poszczególnych miesiącach ich poniesienia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Czy wydatki związane z nauką na niestacjonarnych jednolitych studiach magisterskich na kierunku prawo kanoniczne stanowią koszty uzyskania przychodów w pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie działalności prawniczej w ramach kancelarii radcy prawnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku,

Ukończenie 5–letnich studiów daje tytuł prawnika kanonicznego i tym samym podnosi kwalifikacje zawodowe Wnioskodawcy, prawnika, radcy prawnego, bowiem studia te są integralną częścią charakteru wykonywanej przez Niego działalności gospodarczej. Nadto studia te służą obiektywnie działalności i mogą przyczynić się do osiągnięcia przychodu, a nadto służyć będą zachowaniu oraz zabezpieczeniu źródła przychodu.

Według Wnioskodawcy pomiędzy studiami na kierunku prawo kanoniczne, a prowadzoną przez Niego działalnością gospodarczą istnieje ścisły i nierozerwalny związek przyczynowo–skutkowy. Związek ten polega na tym, że studia zwiększają Jego umiejętności i systematycznie podnoszą kwalifikacje zawodowe radcy prawnego, (które to kwalifikacje i w konsekwencji wpis na listę radców prawnych stały się podstawą do rozpoczęcia działalności gospodarczej – ustawa o radcach prawnych) o wiedzę z zakresu prawa kanonicznego oraz docelowo umożliwiają Mu używanie tytułu prawnika kanonicznego, świadczącego swą pracę m.in. przy sądach metropolitalnych, a nie tylko powszechnych czy administracyjnych, jak to ma miejsce obecnie. Wykorzystanie nabywanej nowej wiedzy w ramach studiów prawa kanonicznego i dotychczas świadczone usługi prawne w zakresie prowadzonej kancelarii stanowią o zamiarze osiągania przez Wnioskodawcę większego dochodu. Wydatki związane ze studiami takie jak: czesne na studia, koszty dojazdów, koszty związane z pozyskiwaniem pomocy naukowych w szczególności książek, podręczników oraz materiałów biurowych są w Jego ocenie kosztami uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej.

Wydatki te są niezbędnymi kosztami rozszerzenia dotychczasowego zakresu działalności, jak również są związane z zachowaniem i zabezpieczeniem źródła przychodów. Uzyskanie dodatkowej wiedzy z zakresu prawa kanonicznego i posiadanie tytułu prawnika kanonicznego pozwala na rozszerzenie usług Wnioskodawcy o dodatkową możliwość udzielania porad prawnych w tym zakresie i reprezentowania klientów we właściwych sądach metropolitalnych. Innymi słowy w ocenie Wnioskodawcy podniesienie kwalifikacji poprzez ukończenie studiów i uzyskanie tytułu prawnika kanonicznego stwarza możliwość świadczenia dodatkowych usług z zakresu prawa kanonicznego i tym samym pozyskiwanie nowych odbiorców usług poprzez oferowanie ich na rynku.

Reasumując powyższe, w ocenie Wnioskodawcy poniesione wydatki na studia związane są z prowadzoną działalnością gospodarcza i stanowią koszty uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle powołanego uregulowania, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:

  • celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
  • wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
  • wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Wydatki związane ze zdobywaniem, czy też podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów (w tym magisterskich) nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia wydatków ponoszonych z tytułu tych studiów do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów w sposób gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu niedopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

Do stwierdzenia, czy poniesione wydatki związane z nauką na studiach magisterskich mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej istotnym jest ustalenie:

  • czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
  • czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w ramach kancelarii radcy prawnego.

W dniu ... października 2014 r. Wnioskodawca rozpoczął studia niestacjonarne jednolite magisterskie na kierunku prawo kanoniczne. Uczelnia mieści się poza miejscem zamieszkania Wnioskodawcy. Zajęcia dydaktyczne w postaci wykładów, ćwiczeń, lektoratów, proseminariów (seminariów) realizowane na terenie uczelni.

W związku z rozpoczęciem nauki Wnioskodawca ponosi wydatki związane ze studiami, takie jak: czesne na studia, koszty dojazdów, koszty związane z pozyskiwaniem pomocy naukowych w szczególności książek, podręczników oraz materiałów biurowych.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że jeżeli w istocie studia magisterskie, o których mowa we wniosku, są związane z zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, a zdobyta wiedza ma (będzie miała) odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu, bądź wpłynie na zachowanie lub zabezpieczenie tego źródła przychodu, to wydatki związane z nauką na ww. studiach magisterskich mogą co do zasady stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem należytego ich udokumentowania.

Zauważyć również należy, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Jeśli podatnik nie wykaże, ww. związku lub nie przedstawi rzeczowych argumentów wskazujących na celowość wydatków poniesionych na ww. studia z punktu widzenia zachowania lub zabezpieczenia ww. źródła przychodów, to wydatki te nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Nadmienić także należy, że zasadność zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
IPPB3/423-698/14-2/AG | Interpretacja indywidualna

studia
ITPB1/415-1054/14/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.