IPPP3/4512-759/15-4/JF | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku dla świadczonej usługi przeprowadzenia przewodu doktorskiego oraz nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora.
IPPP3/4512-759/15-4/JFinterpretacja indywidualna
 1. studia podyplomowe
 2. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2015 r. (data wpływu 9 września 2015 r.) uzupełnionym w dniu 14 grudnia 2015 r. (data wpływu 16 grudnia 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 3 grudnia 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 7 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku dla usługi przeprowadzenia przewodu doktorskiego oraz nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku dla usługi przeprowadzenia przewodu doktorskiego oraz nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora. Wniosek uzupełniony został w dniu 14 grudnia 2015 r. (data wpływu 16 grudnia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 3 grudnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Centrum utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej, działa zgodnie ze statutem nadanym Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2012 r. (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2012 r. poz. 79).

Zgodnie z § 6 statutu celem Centrum jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do działania w systemie ochrony zdrowia, tj. kształcenie i doskonalenie profesjonalnej wiedzy medycznej i prowadzenie studiów podyplomowych, prowadzenie „studiów trzeciego stopnia”- studiów doktoranckich, prowadzenie działalności badawczej. Organem Centrum jest Rada Naukowa, do kompetencji której należy między innymi „przeprowadzenie przewodów doktorskich i habilitacyjnych, nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego” oraz „wnioskowanie o nadanie tytułu naukowego profesora”.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora/doktora habilitowanego/tytułu profesora może wskazać np. Centrum do przeprowadzenia przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 48) stanowi, iż osobom wymienionym w tytule rozporządzenia przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości ustalonej rozporządzeniem.

Wynagrodzenie wypłaca jednostka organizacyjna przeprowadzająca przewód doktorski, postępowanie habilitacyjne lub postępowanie o nadanie tytułu profesora. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia może przejąć jednostka zatrudniająca osobę ubiegającą się o nadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego lub bezpośrednio ta osoba na zasadach określonych w umowie zawartej z jednostką przeprowadzającą przewód lub postępowanie.

Osoby fizyczne niebędące pracownikami Centrum wskazały Radę Naukową Centrum (złożyły wnioski) do przeprowadzenia postępowań o nadanie stopnia lub tytułu naukowego. Wnioskodawca zamierza z tymi osobami zawrzeć umowy obligujące je do przejęcia obowiązku wypłaty wynagrodzeń promotora i recenzentów w tym postępowaniu.

Umowy będą określały, że osoby te będą zobowiązane do wpłacenia na rachunek bankowy Centrum równowartości wynagrodzeń recenzentów i promotora. Ze środków tych zostaną wypłacone w imieniu tej osoby wynagrodzenia recenzentów, z którymi Centrum będą łączyły umowy o dzieło oraz wynagrodzenie promotorów będących pracownikami Centrum (element wynagrodzeń, od których będą odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne).

W odpowiedzi na wezwanie wskazano, że Centrum przeprowadza postępowania nadania stopnia lub tytułu naukowego (przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadaniu tytułu profesora) jako samodzielna placówka naukowo-dydaktyczna, utworzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r., która poprzez prowadzenie badań naukowych oraz przekazywanie wiedzy w ramach studiów podyplomowych i studiów doktoranckich stanowi integralną część narodowego systemu szkolnictwa wyższego i nauki (zgodnie z § 2 pkt 2 Statutu Centrum - stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2012 r. poz. 79).

Zgodnie z zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym Regon wydanym dla Centrum przez Główny Urząd Statystyczny rodzajem przeważającej działalności jest:

 • wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) Szkoły wyższe
 • wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004) Szkolnictwo wyższe.

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. z 2014., poz. 48) w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora, wynagrodzenia promotora w przewodzie doktorskim, osób opracowujących recenzje w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym, postępowaniu o nadanie tytułu profesora i członków komisji habilitacyjnej, wypłaca jednostka organizacyjna przeprowadzająca przewód doktorski, postępowanie habilitacyjne lub postępowanie o nadanie tytułu profesora. Obowiązek wypłaty ww. wynagrodzeń, może przejąć jednostka zatrudniająca osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora lub bezpośrednio ta osoba, na zasadach określonych w umowie zawartej z jednostką przeprowadzającą przewód doktorski, postępowanie habilitacyjne lub postępowanie o nadanie tytułu profesora.

Zgodnie z decyzjami wewnętrznymi Wnioskodawcy przyjęto zasadę, iż postępowania o nadanie tytułu lub stopnia naukowego są finansowane z dotacji podmiotowej na działalność dydaktyczną dla osób, które są pracownikami lub doktorantami Wnioskodawcy. W przypadku osób nie mających powyższego statusu Wnioskodawca korzysta z możliwości opisanej w pkt 2 § 5 ww. Rozporządzenia i obowiązek finansowania wynagrodzeń promotora i recenzentów przenosi na jednostkę zatrudniającą lub osobę ubiegającą się o nadanie tytułu lub stopnia naukowego.

Wykaz czynności faktycznie wykonywanych przez:

 • promotora i recenzentów wyznaczonych do przeprowadzenia przewodu doktorskiego
 • recenzentów wyznaczonych do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
 • recenzentów wyznaczonych do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora

został opracowany na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. 1852 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015, poz.1842),
 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2014 r., poz. 48),
 • Regulaminów wewnętrznych Centrum określających: a) tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, b) tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego, c) tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Przewody doktorskie

Promotor rozprawy doktorskiej:

Podstawowymi zadaniami promotora są:

 • sprawowanie opieki naukowej nad doktorantem oraz przygotowywaną przez niego rozprawą doktorską, w szczególności w procesie planowania
 • badań, ich realizacji i analizy wyników,
 • zagwarantowanie takiego poziomu naukowego rozprawy doktorskiej, który będzie mógł być podstawą do nadania stopnia naukowego doktora jej autorowi,
 • uczestniczenie w składanych przez doktoranta egzaminach doktorskich, przede wszystkim egzaminie z dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej,
 • przekazanie przewodniczącemu Rady Naukowej Centrum rozprawy doktorskiej wraz ze swoją pisemną opinią,
 • uczestniczenie w publicznej obronie rozprawy doktorskiej (w funkcji: członek Komisji doktorskiej) oraz udzielenie podczas niejawnej części posiedzenia Komisji doktorskiej dodatkowych informacji dotyczących doktoranta.

Recenzent rozprawy doktorskiej:

 1. Podstawowymi zadaniami recenzenta są:
  • wyrażenie pisemnej opinii, czy przedstawiona rozprawa doktorska spełnia wymogi niezbędne do ubiegania się o stopień naukowy doktora i przedstawienie jej Radzie Naukowej Centrum,
  • szczegółowo uzasadniona ocena, czy dysertacja odpowiada wymogom ustawowym: czy stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz mieści się w określonej dziedzinie i czy uzasadnia dopuszczenie doktoranta do publicznej dyskusji nad rozprawą,
  • w przypadku wniosku dotyczącego uzupełnienia lub poprawy rozprawy doktorskiej, recenzent jest zobowiązany do ponownej oceny rozprawy doktorskiej,
  • uczestniczenie w publicznej obronie pracy doktorskiej (w funkcji: członek Komisji doktorskiej) i odczytanie podczas jej przebiegu swojej oceny.
 2. Recenzent jest upoważniony do uczestniczenia w posiedzeniu Rady Naukowej Centrum i głosowania w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora.

Postępowanie habilitacyjne

Recenzent w postępowaniu habilitacyjnym:

 1. Podstawowymi zadaniami recenzenta osiągnięcia naukowego będącego podstawą do ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego są:
  • wyrażenie pisemnej opinii, czy osiągnięcia naukowe wnioskodawcy spełniają kryteria określone w art. 16 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1.09.2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego,
  • ocena, czy osiągnięcia naukowe wnioskodawcy stanowią znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej oraz czy autor wykazuje się istotną aktywnością naukową lub artystyczną,
  • uczestnictwo w posiedzeniu komisji habilitacyjnej i sformułowanie opinii, na podstawie której komisja podejmuje uchwałę w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.

Postępowanie o nadanie tytułu profesora

Recenzent w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Podstawowym zadaniem recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora jest:

 • szczegółowo uzasadniona ocena, czy osoba ubiegająca się o uzyskanie tytułu profesora spełnia wymagania określone w art. 26 ustawy, z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki,
 • stanowisko recenzenta w sprawie nadania tytułu profesora.

Recenzent jest upoważniony do uczestniczenia w posiedzeniu Rady Naukowej Centrum i głosowania w sprawie nadania lub odmowy nadania tytułu profesora.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy opisaną jako zdarzenie przyszłe wpłatę środków finansowych przez osobę fizyczną na rachunek bankowy Centrum, w wysokości wypłaconych następnie wynagrodzeń promotora i recenzentów (wraz z kosztami ubezpieczeń społecznych) wyznaczonych do przeprowadzenia przewodu doktorskiego, postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora należy klasyfikować jako usługę zwolnioną z podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Czynność przeniesienia obowiązku wypłaty wynagrodzeń promotorowi i recenzentom (otrzymującym jednorazowe wynagrodzenie w kwocie określonej Rozporządzeniem MNiSW) poprzez zobowiązanie osoby wnioskującej o przeprowadzenie przewodu doktorskiego oraz nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora o wpłatę na rachunek bankowy Centrum równowartości tych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, a następnie wypłata wynagrodzeń, winno być w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami sklasyfikowane jako zwolnienie z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
  - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zwolnienie określone w wyżej wskazanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, ma zastosowanie wyłącznie do usług w zakresie kształcenia i wychowania świadczonych przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Z kolei zwolnienie podatkowe określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy ogranicza się do usług kształcenia na poziomie wyższym świadczonych przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe.

Ponadto zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych
  - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z wyżej cytowanego art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy wynika, że usługi, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, mogą korzystać ze zwolnienia gdy są uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz spełniają jeden z warunków określonych w lit. a – c powyższego przepisu. Powołany wyżej przepis prawa podatkowego przewiduje zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych.

Zgodnie z art. 44 rozporządzenia wykonawczej Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., ustanawiającej środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 77, s. 1), usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy tego czy wpłatę środków finansowych przez osobę fizyczną na rachunek bankowy Centrum, w wysokości wypłaconych następnie wynagrodzeń promotora i recenzentów (wraz z kosztami ubezpieczeń społecznych) wyznaczonych do przeprowadzenia przewodu doktorskiego, postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora należy klasyfikować jako zapłatę za usługę zwolnioną z podatku od towarów i usług.

Odnosząc się do niniejszych wątpliwości należy wskazać, że działalność Wnioskodawcy wynika z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej pod nazwą „Centrum” (Dz. U. Nr 29, poz. 246-247), zgodnie z którym tworzy się samodzielną placówkę typu naukowo-dydaktycznego pod nazwą „Centrum medyczne Kształcenia Podyplomowego”, zwane dalej „Centrum”.

Wnioskodawca działa zgodnie ze statutem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Centrum (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2012 r. poz. 79).

Na podstawie § 4 ust. 1 statutu Centrum jest uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych oraz doktora habilitowanego nauk medycznych, w zakresie medycyny i biologii medycznej, a także występowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Stosownie do § 10 pkt 8 statutu do kompetencji Rady Naukowej należy w szczególności przeprowadzenie przewodów doktorskich i habilitacyjnych, nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) stopień doktora jest nadawany w drodze przewodu doktorskiego, a stopień doktora habilitowanego w drodze postępowania habilitacyjnego, wszczętych na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o stopniach naukowych przewód doktorski przeprowadza i stopień doktora nadaje:

 1. w szkole wyższej - rada wydziału lub rada innej jej jednostki organizacyjnej;
 2. w innej jednostce organizacyjnej - rada naukowa.

Stosownie do art. 27 ust. 1 ustawy o stopniach naukowych postępowanie o nadanie tytułu profesora przeprowadzają rady jednostek organizacyjnych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie danej dziedziny nauki lub sztuki, na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie tytułu. Przepis art. 10 stosuje się odpowiednio.

Wnioskodawca będący samodzielną placówką naukowo-dydaktyczną prowadzi usługi w zakresie kształcenia i doskonalenia profesjonalnej wiedzy medycznej i prowadzenia studiów podyplomowych, prowadzenia „studiów trzeciego stopnia” - studiów doktoranckich. Wnioskodawca w zakresie przeprowadzania przewodów doktorskich, postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora - nie spełnia warunków dla zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, ponieważ nie jest podmiotem wymienionym w tym przepisie, tj. nie jest jednostką objętą systemem oświaty, nie jest także uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk ani jednostki badawczo-rozwojową, ponieważ – jak wskazano – przeprowadza postępowania nadania stopnia lub tytułu naukowego (przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadaniu tytułu profesora) jako samodzielna placówka naukowo-dydaktyczna, utworzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r., która poprzez prowadzenie badań naukowych oraz przekazywanie wiedzy w ramach studiów podyplomowych i studiów doktoranckich stanowi integralną część narodowego systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

W związku z tym zasadnym staje się analiza zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

Rozpatrując zastosowanie tego zwolnienia należy zauważyć, że Wnioskodawca nie jest podmiotem, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Poza tym świadczone usługi nie są finansowane ze środków publicznych, a finansującym jest osoba fizyczna ubiegająca się o przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora. Zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania zastosowanie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b i c ustawy.

Pozostaje rozważenie zastosowanie zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.

W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla usługi kształcenia zawodowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, świadczone usługi muszą obejmować kształcenie pozostające w bezpośrednim związku z konkretną branżą czy zawodem i muszą mieć na celu uzyskanie czy uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Dodatkowo należy spełnić dodatkowy warunek dotyczący formy i zasad tych szkoleń wynikających z odrębnych od podatkowych aktów prawnych. Zatem dla skorzystanie ze wskazanego zwolnienia od podatku koniecznym jest, aby formy kształcenia i doskonalenia zawodowego określone były w przepisach prawa innych niż podatkowe, a przedmiotem kształcenia powinna być wiedza związana z zawodem.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca będący samodzielną placówką naukowo-badawczą w drodze rozporządzenia Rady Ministrów jest państwową osobą prawną. Działalność prowadzi na podstawie statutu nadanego w drodze zarządzenia Ministra Zdrowia i w zakresie swoich kompetencji Wnioskodawca (działający poprzez Radę Naukową) przeprowadza przewody doktorskie i habilitacyjne, nadaje stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego a także występuje o nadanie tytułu naukowego profesora. Jak wskazuje Wnioskodawca - Rada Naukowa świadczy usługi osobom fizycznym, które złożyły wnioski do przeprowadzenia postępowań o nadanie stopnia lub tytułu naukowego. Wnioskodawca zamierza z tymi osobami zawrzeć umowy obligujące je do przejęcia obowiązku wypłaty na rachunek bankowy Wnioskodawcy równowartości wynagrodzeń promotora i recenzentów w tym postępowaniu. Wynagrodzenie wypłacać będzie Wnioskodawca.

W przedstawionych okolicznościach wynagrodzenie płacone przez osoby fizyczne składające wnioski o przeprowadzenie postępowań o nadanie stopnia lub tytułu naukowego stanowi płatność za świadczenie usługi. Nie ma przy tym znaczenia czy płatność wnoszona przez osobę fizyczną stanowi równowartość wynagrodzenia wypłacanegoi promotorowi i recenzentom. Płatność osoby fizycznej stanowi dla Wnioskodawcy zapłatę usługobiorcy za świadczoną usługę.

Z kolei usługa przeprowadzenia postępowań o nadanie stopnia lub tytułu naukowego świadczona przez Wnioskodawcę na rzecz osoby fizycznej dokonującej wpłaty jest usługą kształcenia zawodowego inną niż wymienioną w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, prowadzoną w formach i na zasadach przewidzianych w przepisach innych niż podatkowe, w szczególności wymienionych wyżej:

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej pod nazwą „Centrum”;
 • Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2012 r. (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2012 r. poz. 79) o nadaniu statutu Wnioskodawcy;
 • ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Ponadto Wnioskodawca - jak wynika ze statutu obowiązującego w formie rozporządzenia - świadczy usługi w zakresie kształcenia i doskonalenia lekarzy. Jest to zatem kształcenie związane bezpośrednio z zawodem lekarza i służy doskonaleniu wiedzy w zakresie zdobywanej specjalności.

Wobec tego świadczone przez Wnioskodawcę usługi przeprowadzenia przewodu doktorskiego oraz nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora należy zaliczyć do usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy korzystających ze zwolnienia od podatku.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy dotyczące zwolnienia od podatku dla świadczonej usługi przeprowadzenia postępowań o nadanie stopnia lub tytułu naukowego należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

studia podyplomowe
IPPB1/415-957/13-2/ES | Interpretacja indywidualna

zwolnienia z podatku od towarów i usług
ITPP1/4512-45/15/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.