Studia podyplomowe | Interpretacje podatkowe

Studia podyplomowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to studia podyplomowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy słuchacz studiów podyplomowych otrzymujący nieodpłatnie świadczenia rzeczowe (grant na studia podyplomowe w Szkole, Uniwersytetu i inne granty rzeczowe) oraz świadczenia finansowe (różnej wysokości granty finansowe), które są finansowane przez Wnioskodawcę ze środków bezzwrotnej pomocy na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki, uzyskuje przychód, który to przychód Wnioskodawca jest obowiązany wykazać w sporządzonej dla każdego słuchacza studiów podyplomowych „Informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w danym roku - PIT-8C?
Fragment:
Zakłada się, że studia podyplomowe będą trwać jeden rok akademicki oraz, że Szkoła i Uniwersytet będzie przyjmować ok. 60 słuchaczy na każdą edycję studiów podyplomowych. Studia podyplomowe będą prowadzone w trybie stacjonarnym (co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i słuchaczy), zaś zajęcia będą się odbywać codziennie w dni robocze. Studia podyplomowe w Szkole i Uniwersytet będą kończyć się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych i będą dla ich słuchaczy nieodpłatne. Celem Programu „ T. ” realizowanego przez Fundację jest realizowanie potrzeb i usuwanie barier związanych z kształceniem w Polsce nauczycieli - słuchaczy studiów podyplomowych, czyli osób zakwalifikowanych na te studia w trakcie procesu weryfikacyjnego obowiązującego w Szkole i Uniwersytetu (beneficjenci Programu), poprzez zagwarantowanie im możliwości: podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w ww. studiach podyplomowych bez względu na ich status materialny (granty na studia podyplomowe w Szkole i Uniwersytetu) oraz utrzymania się podczas studiów podyplomowych bez podejmowania dodatkowych czynności zarobkowych, a co za tym idzie skoncentrowania całej aktywności na zdobywaniu nowych kwalifikacji na studiach podyplomowych (poprzez różnej wysokości granty finansowe i różnej wartości granty rzeczowe, skierowane w szczególności do osób pochodzących z małych miejscowości i terenów wiejskich, znajdujących się trudnej sytuacji materialnej).
2016
24
cze

Istota:
Zwolnienie od podatku dla świadczonej usługi przeprowadzenia przewodu doktorskiego oraz nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora.
Fragment:
Wnioskodawca będący samodzielną placówką naukowo-dydaktyczną prowadzi usługi w zakresie kształcenia i doskonalenia profesjonalnej wiedzy medycznej i prowadzenia studiów podyplomowych, prowadzenia „ studiów trzeciego stopnia ” - studiów doktoranckich. Wnioskodawca w zakresie przeprowadzania przewodów doktorskich, postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora - nie spełnia warunków dla zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, ponieważ nie jest podmiotem wymienionym w tym przepisie, tj. nie jest jednostką objętą systemem oświaty, nie jest także uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk ani jednostki badawczo-rozwojową, ponieważ – jak wskazano – przeprowadza postępowania nadania stopnia lub tytułu naukowego (przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadaniu tytułu profesora) jako samodzielna placówka naukowo-dydaktyczna, utworzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r., która poprzez prowadzenie badań naukowych oraz przekazywanie wiedzy w ramach studiów podyplomowych i studiów doktoranckich stanowi integralną część narodowego systemu szkolnictwa wyższego i nauki. W związku z tym zasadnym staje się analiza zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.
2016
24
sty

Istota:
Zaliczenie do kup wydatków na studia podyplomowe i doktoranckie
Fragment:
Również ukończenie studiów podyplomowych i zdobycie specjalizacji z rekonstrukcji wypadków drogowych wpłynie na zwiększenie się przychodu. Biorąc pod uwagę zainteresowania i działalność Wnioskodawcy studia podyplomowe i specjalizacja umożliwią kompleksową obsługę klienta, od zbadania i rekonstrukcji wypadku drogowego, przez wykonanie opinii i udzielenie porady, aż po prowadzenie sprawy przeciwko ubezpieczycielowi lub sprawcy wypadku o wypłacenie odszkodowania i zadośćuczynienia. Studia te i specjalizacja także umożliwią Wnioskodawcy nawiązanie współpracy z firmami ubezpieczeniowymi w zakresie opiniowania wypadków drogowych i powstałych szkód na osobie oraz prowadzenia nowej formy szkoleń dla ubezpieczycieli. Poza tym wiedza zdobyta na studiach podyplomowych umożliwi Wnioskodawcy wpis na listę biegłych sądowych, co także związane jest z bezpośrednim uzyskaniem przychodów. Dodatkowo należy stwierdzić, że zarówno studia podyplomowe i specjalizacja, jak i doktorat poprzez dostęp do bazy naukowej i wyników badań znacznie poszerzą wiedzę Wnioskodawcy, a to bez wątpienia przełoży się na jakość usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i będzie miało odbicie w wysokości uzyskiwanych przychodów.
2014
24
kwi

Istota:
Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w ramach realizowanych studiów podyplomowych na zasadach opisanej w przedmiotowym wniosku współpracy.
Fragment:
Stowarzyszenie zatrudnia na umowach cywilnoprawnych wykładowców (w tym biegłych rewidentów oraz ekspertów podatkowych), którzy również są wykładowcami na przedmiotowych studiach podyplomowych. Również część członków zarządu Stowarzyszenia stanowi kadrę wykładową na studiach podyplomowych. Kierownik merytoryczny studiów jest wybrany (w porozumieniu z Uniwersytetem) i zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej przez Stowarzyszenie. Nadzór pedagogiczny i odpowiedzialność z tego tytułu pozostaje w gestii Stowarzyszenia. Realizacja studiów podyplomowych następuje w formie kompatybilnej współpracy merytorycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia z Uniwersytetem na podstawie umowy określającej wzajemne czynności i zakresy obowiązków. W odniesieniu do powyższego Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy prowadzone przez Stowarzyszenie — placówkę oświatową — zgodnie z umową z Uniwersytetem studia podyplomowe mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, studia podyplomowe realizowane na zasadach opisanej współpracy mogą być zwolnione z podatku od towarów i usług w świetle art. 43 ust. 1 pkt 26 oraz art. 43 pkt 17 ustawy. Usługi świadczone przez Stowarzyszenie są ściśle związane z usługami świadczonymi przez Uniwersytet. Ponadto z założeń w umowie nie wynika zasada konkurencyjności i Stowarzyszenie nie osiąga dodatkowych dochodów z tytułu stosowania zwolnionej stawki podatku od towarów i usług.
2013
30
kwi

Istota:
Zastosowanie zwolnienia od podatku dla usług świadczonych w ramach studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego adresowanego do radców prawnych, prawników.
Fragment:
Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy wynika, iż Wnioskodawca w ramach oferty studiów podyplomowych na podstawie zawartego porozumienia z uczelnią wyższą prowadzi studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego dla radców prawnych, prawników. Udział w tych zawodowych studiach podyplomowych biorą radcowie prawni zatrudnieni na umowę o pracę w jednostkach służby zdrowia / publicznych i niepublicznych, których to stosunek podlega odrębnym regulacjom prawnym tj. Kodeksowi Pracy. Studia podyplomowe opłacane są przez jednostki służby zdrowia (szpitale) i inne jednostki służby zdrowia. Finansowane są więc przez pracodawców, a środki finansowe pochodzą ze środków publicznych lub niepublicznych, w zależności od statusu pracodawcy. Wnioskodawca zaznacza, iż w przedmiotowych studiach podyplomowych biorą także udział absolwenci wydziałów prawnych, którzy opłacają studia sami, nie są zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, ani nie wykonują czynności w ramach zleceń oraz prawnicy wykonujący zawód w ramach zlecenia. Zdarza się, iż publiczna jednostka opieki zdrowotnej pokrywa czesne dla prawników wykonujących czynności w ramach umowy zlecenia i wtedy zapłata pochodzi ze środków publicznych. W tym miejscu należy wskazać, iż środkami publicznymi, w myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
2012
19
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może wydatki na studia podyplomowe, których ukończenie jest niezbędne dla prowadzenia tego rodzaju działalności gospodarczej, poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia tej działalności, udokumentowane przelewem z konta Zainteresowanej na konto uczelni, zaliczyć w koszty związane z prowadzoną działalnością, podwyższyć koszty roku 2007 i skorygować PIT-36 za 2007 r.?
Fragment:
Jako dowód poniesienia wydatku Wnioskodawczyni posiada potwierdzenie dokonania przelewu na rzecz Uniwersytetu z dnia 12 września 2006 r. na całą kwotę czesnego za studia podyplomowe. Wnioskodawczyni nie wzięła jednak faktury, gdyż wówczas nie wiedziała o możliwości zaliczenia w koszty wydatków poniesionych przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. W dniu 19 marca 2007 r. Wnioskodawczyni zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji w powyższej sprawie. Urząd skarbowy w piśmie z dnia 14 czerwca 2007 r. stwierdził, iż: „ Wydatki poniesione na studia podyplomowe, nie mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodu, ponieważ nie są związane ze źródłem przychodów w postaci pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem źródło to jeszcze nie istnieje ”. Do chwili obecnej Wnioskodawczyni uzyskuje co miesiąc przychody z tytułu wykonywania psychotechnicznych badań kierowców. Obecnie więc powyższy wydatek na studia podyplomowe jest związany ze źródłem przychodów w postaci pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni może wydatki na studia podyplomowe, których ukończenie jest niezbędne dla prowadzenia tego rodzaju działalności gospodarczej, poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia tej działalności, udokumentowane przelewem z konta Zainteresowanej na konto uczelni, zaliczyć w koszty związane z prowadzoną działalnością, podwyższyć koszty roku 2007 i skorygować PIT-36 za 2007 r....
2011
1
paź

Istota:
Czy poniesione przez Wnioskodawcę wydatki z tytułu opłat za studia podyplomowe można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
Fragment:
Nr 246, poz. 2468) – pracownikami służby BHP mogą być osoby posiadające zawód technika BHP, wyższe wykształcenie o kierunku, bądź specjalności BHP lub studia podyplomowe w tym zakresie. W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy poniesione wydatki z tytułu opłat za podjęte studia podyplomowe stanowią koszty uzyskania przychodów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zatem kosztem uzyskania przychodów są wszystkie wydatki, których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów i nie są wymienione w art. 23 ww. ustawy. Jednakże ciężar wskazania owego związku spoczywa na Wnioskodawcy, który wywodzi z tego określone skutki prawne. Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2011
1
paź

Istota:
Zwolnienia z opodatkowania usługi szkoleniowej
Fragment:
Z analizy przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskująca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (wpisane w PKD działalność edukacyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana) będzie wykładowcą na studiach podyplomowych, organizowanych przez uczelnię wyższą, z zakresu zarządzania projektami unijnymi: a) studia podyplomowe finansowane ze środków publicznych dla osób bezrobotnych (w 100% finansowanych przez Urząd Pracy) i nauczycieli (w 100% finansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego), b) studia podyplomowe finansowane ze środków unijnych - uczelnia jest beneficjentem w ramach projektu systemowego POKL. Wnioskodawca po wykonaniu usługi wystawiał będzie uczelni w obu przypadkach fakturę w ustalonej wcześniej kwocie. Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na prowadzeniu wykładów na studiach podyplomowych, wykonywane na rzecz uczelni wyższej, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Usługa kształcenia na rzecz uczestników studiów podyplomowych wykonywana będzie przez organizatora studiów czyli wskazaną uczelnię wyższą. Działalność Wnioskodawcy we wskazanym zakresie nie spełnia zatem przesłanek do uznania jej za usługę kształcenia. Bez znaczenia pozostaje zatem pochodzenie środków finansowych (nadmienić należy że nie dochodzi tu do bezpośredniego finansowania usług ze środków publicznych, ale ze środków własnych podmiotu, który zlecił jej wykonanie).
2011
1
paź

Istota:
Czy wydatki poniesione na ww. studia (m. in. opłatę wpisową, czesne, koszty zakupu podręczników) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
Z przedstawionych informacji wynika, iż Wnioskodawca zamierza podjąć naukę w formie studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie projektem, czyli na kierunku pokrywającym się z zakresem prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w związku z czym nabędzie wiedzę, która przyczyni się do rozwijania własnych umiejętności oraz poszerzenia kompetencji zawodowych. Choć poniesiony wydatek trudno przypisać konkretnym przychodom, to jako przydatny do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej, może stanowić koszt uzyskania przychodów. W związku z powyższym, wydatki poniesione na ww. studia podyplomowe (tj. opłata wpisowa, czesne, wydatki na zakup podręczników) będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2011
1
wrz

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na studia podyplomowe.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawczyni wskazany kierunek studiów podyplomowych wpłynie niewątpliwie na powiększenie wiedzy bezpośrednio związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, a zdobyta wiedza pozwoli na uzyskanie lepszych rezultatów tej działalności. Poniesienie wydatków na ww. studia podyplomowe przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych, co będzie miało wpływ na jakość świadczonych usług, a tym samym na uzyskanie, bądź podwyższenie przychodów. W związku z powyższym, wydatki związane z wyżej opisanymi studiami spełniają wymogi zawarte w definicji kosztów uzyskania przychodów zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie są również wymienione w art. 23 wyżej powołanej ustawy Zdaniem Wnioskodawczyni, wszystko to wskazuje na możliwość zakwalifikowania kosztów związanych z opisanymi studiami podyplomowymi, tj. kosztów czesnego, podręczników fachowych, materiałów wykładowych, o ile będą odpłatne, oraz kosztów dojazdów jako podatkowych kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Takie stanowisko, według Wnioskodawczyni, potwierdzają liczne indywidualne interpretacje podatkowe wydane w analogicznych stanach faktycznych, np. interpretacja z dnia 10.06.2009 sygn.
2011
1
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.