Studia doktoranckie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to studia doktoranckie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
3
lut

Istota:

Czy koszty ponoszone w związku z niestacjonarnymi studiami doktoranckimi w zakresie prawa oraz koszty prowadzenia badań i poszukiwań naukowych związanych z pisaniem pracy doktorskiej, takie jak opłaty za poszczególne semestry studiów doktoranckich, koszty wydania legitymacji, koszty dojazdu na uczelnię i do miejsc, w których prowadzone są prace naukowe, koszty zakwaterowania w miejscach prowadzonych prac i badań naukowych, spotkań naukowych, koszty seminariów i konferencji naukowych, koszty zakupu materiałów dydaktycznych i publikacji naukowych, koszty sporządzania kopii takich materiałów, można uznać za wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 13 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania wydatków ponoszonych w związku ze studiami doktoranckimi za koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności prawniczej (PKD 69.10.Z). Działalność wykonuje w ramach spółki cywilnej. Wnioskodawczyni jest notariuszem i wspólnie z drugim notariuszem, w ramach umowy spółki cywilnej, prowadzą Kancelarię Notarialną. Wnioskodawczyni z dniem 1 października 2013 r. podjęła niestacjonarne studia doktoranckie na Uniwersytecie, na Wydziale Prawa i Administracji. Obecnie jest w toku pisania pracy doktorskiej z zakresu postępowania cywilnego. Studia doktoranckie mają trwać od 4 do 6 lat. Studia doktoranckie są odpłatne i z tego tytułu Wnioskodawczyni poniosła opłaty za poszczególne semestry studiów doktoranckich, za wydanie legitymacji doktoranta, koszty dojazdu na Uniwersytet, materiały dydaktyczne, udział w obligatoryjnych seminariach i konferencjach. Ponadto pisanie pracy doktorskiej wiąże się z prowadzeniem badań naukowych, w tym z zapoznawaniem się z materiałami źródłowymi, poszukiwaniem artykułów, prac naukowych różnych autorów.

2015
11
paź

Istota:

Czy wydatki związane z uzyskaniem tytułu doktora nauk prawnych, konkretnie wpłaty tytułem czesnego za odbywanie studiów doktoranckich z zakresu prawa stanowią koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej - działalności prawniczej, działalności radcy prawnego w formie Kancelarii Radcy Prawnego?

Fragment:

Wnioskodawca odbywa studia doktoranckie z zakresu prawa eksternistycznie, w trybie niestacjonarnym, ponosząc z tym związane koszty na podstawie zawartej w dniu 1 października 2014 r. z macierzystą Uczelnią umową o warunkach wnoszenia opłat za niestacjonarne studia doktoranckie, za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne związane z kształceniem Wnioskodawcy jako doktoranta na niestacjonarnych studiach doktoranckich na kierunku prawo. Odpłatność za studia doktoranckie - czesne - wynosi 6 000 zł za rok studiów. Opłata za rok studiów dzieli się na dwie opłaty semestralne, każda po 3 000 zł, te zaś na wniosek doktoranta mogą być wnoszone ratalnie. Dotychczas Wnioskodawca poniósł rzeczone wydatki tytułem czesnego za I rok studiów w kwocie 6 000 zł, dokonując opłaty semestralnej letniej w kwocie 3 000 zł i opłaty zimowej w kwocie 3 000 zł poprzez zapłatę 2 rat po 1 500 zł każda. Wspomnianych wydatków związanych z niestacjonarnymi studiami doktoranckimi na kierunku prawo Wnioskodawca nie zaewidencjonował w PKPiR. Uczelnia nie prowadziła w 2014 r. naboru na stacjonarne studia doktoranckie z zakresu prawa. Wnioskodawca jest doktorantem z opieką naukową w Katedrze Prawa Handlowego i Gospodarczego, doktorat wykonuje z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych, w ramach praktyk prowadzi ćwiczenia ze studentami z zakresu prawa handlowego i gospodarczego.

2015
12
maj

Istota:

Wydatki ponoszone w związku ze studiami doktoranckimi nie spełniają kryterium celowości wynikającego z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazane wydatki należy więc ocenić jako poniesione w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych i uzyskaniu tytułu doktora. Wydatki te służą poszerzeniu i pogłębieniu posiadanej wiedzy prawniczej oraz podniesieniu wykształcenia w zakresie prawa, a więc mają charakter osobisty. Celem poniesienia przez podatnika kosztów studiów doktoranckich jest zdobycie tytułu doktora a nie osiągnięcie przychodów z konkretnego źródła, jakim jest działalność gospodarcza.

Fragment:

Odnosząc do tego zdarzenia przyszłego zaprezentowaną uprzednio wykładnię przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że przy kwalifikowaniu do kosztów podatkowych poczynionych przez Wnioskodawczynię wydatków związanych z odbywaniem studiów doktoranckich należy brać po uwagę przeznaczenie wydatków na te studia (ich celowość), jak też potencjalną możliwość przyczynienia się tych wydatków do osiągnięcia przychodu Wnioskodawczyni. W ocenie Organu ponoszone przez Wnioskodawczynię wydatki na studia doktoranckie będą miały na celu uzyskanie tytułu „ doktora ”, a nie uzyskanie przychodów z działalności gospodarczej. Wskazać należy, że koszty związane z odbywaniem niestacjonarnych studiów doktoranckich ponoszone przez Wnioskodawczynię należy zaliczyć do wydatków o charakterze osobistym, związanych z podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy prawniczej (działalność gospodarczą w zakresie usług prawniczych można również prowadzić nie posiadając tytułu doktora). Ponadto zauważyć należy, że elementy edukacyjne studiów doktoranckich mogą być wykorzystane poza wykonywaniem działalności gospodarczej. Świadczą one bowiem o podniesieniu poziomu wykształcenia prawniczego, rzutują na zwiększenie atrakcyjności w stosunku do osoby z wykształceniem wyższym prawniczym na rynku zatrudnienia. Jak wskazano uprzednio, stosownie do art. 22 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla kosztu podatkowego konieczny jest związek przyczynowy pomiędzy wydatkiem a przychodem z konkretnego źródła przychodów.

2014
10
kwi

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach programu „Mobilność Plus”

Fragment:

Zwolnienie od podatku dochodowego na podstawie powyższego przepisu dotyczy osób, które są uczniami, studentami, uczestnikami studiów doktoranckich lub osobami uczestniczącymi w innych formach kształcenia. Wnioskodawczyni podała, że jest uczestnikiem studiów doktoranckich w Szkole X prowadzonej przez Instytut... . Dalej wskazała, że użyte w art. 2 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym sformułowanie „ studia trzeciego stopnia ” oznacza studia doktoranckie, prowadzone przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów, na które są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia. Wskazała, że Instytut... spełnia warunki określone w art. 195 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i jest upoważniony do prowadzenia studiów doktoranckich. Według Wnioskodawczyni, z treści art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że zwolnione od podatku dochodowego są świadczenia „ pomocy materialnej ”. Zdaniem Wnioskodawczyni otrzymane przez Nią środki są bez wątpienia „ pomocą materialną ” przyznaną na podstawie art. 42 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

2014
8
sty

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych w związku ze studiami doktoranckimi w zakresie prawa przez notariusza.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy koszty dotyczące niestacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji, tj.: opłaty za poszczególne semestry studiów doktoranckich, koszt wydania Elektronicznej Legitymacji Doktoranta, koszty dojazdu, materiały dydaktyczne, udział w obligatoryjnych seminariach i konferencjach można uznać za wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, koszty dotyczące niestacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji, obejmujące: opłaty za poszczególne semestry tychże studiów doktoranckich, koszt wydania Elektronicznej Legitymacji Doktoranta, koszty dojazdu, materiały dydaktyczne, udział w obligatoryjnych seminariach i konferencjach, można uznać za wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, jak zaznacza Wnioskodawczyni, wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów doktoranckich nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 powołanej ustawy, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów.

2011
1
paź

Istota:

Studia doktoranckie.

Fragment:

(...) studia doktoranckie - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 5 listopada 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za niestacjonarne studia doktoranckie. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca od października 2009 r. jest studentem Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Europeistyka. Studia realizowane są w ramach czterech wydziałów: Prawa i Administracji, Nauk Społecznych, Ekonomii i Historii. Zgodnie z programem i celami nauczania absolwenci studiów mają stać się specjalistami w szeroko rozumianej dziedzinie europeistyki, na co wskazuje chociażby interdyscyplinarny charakter studiów. Wnioskodawca realizuje studia w trybie niestacjonarnym, co wiąże się bezpośrednio z koniecznością opłacania w każdym semestrze czesnego w wysokości 3 600 PLN. Program studiów przewiduje 4 lata nauki – do otrzymania dyplomu i obrony rozprawy Wnioskodawcy pozostało 6 semestrów. Od czerwca 2010 r. Wnioskodawca prowadzi własną działalność sklasyfikowaną jako: pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana.

2011
1
wrz

Istota:

Czy opłata za studia doktoranckie w opisanym powyżej stanie faktycznym stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza?

Fragment:

Był uczestnikiem dziennych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym. W ramach Katedry Biologii przygotował pracę doktorską na temat choroby zakaźnej - babeszjozy. Praca doktorska dotyczyła zatem tematyki chorób wewnętrznych. W związku z przewodem doktorskim był zobowiązany uiścić na rzecz Uniwersytetu Medycznego opłatę za studia doktoranckie. Opłata została udokumentowana fakturą VAT zawierającą opis: „ Opłata za przewód doktorski — darowizna na cele statutowe związane z kształceniem kadr medycznych - doktorat (imię i nazwisko Wnioskodawcy) ”. Poniesienie tej opłaty nie było dobrowolne, lecz warunkowało zakończenie przewodu doktorskiego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy opłata za studia doktoranckie w opisanym powyżej stanie faktycznym stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza... Zdaniem Wnioskodawcy, opłata za studia doktoranckie w opisanym powyżej stanie faktycznym stanowi dla niego koszt uzyskania przychodów ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. Zdaniem Wnioskodawcy, przede wszystkim należy podkreślić, że tematyka i zakres studiów doktoranckich pozostają w ścisłym związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

2011
1
wrz

Istota:

Czy studia doktoranckie i koszty z tym związane są kosztami uzyskania przychodów w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu?

Fragment:

Jednym z warunków rozszerzenia działalności o badania naukowe, jest podjęcie studiów doktoranckich. Takie studia Wnioskodawca zamierza podjąć w Instytucie Technologiczno – Przyrodniczym na wydziale nauk rolniczych w dyscyplinie kształcenie środowiska. Jak wskazano we wniosku, program powyższych studiów umożliwi Wnioskodawcy uzyskanie zaawansowanej wiedzy w zakresie kształcenia środowiska, przygotowuje do samodzielnej działalności twórczej i badawczej oraz pozwoli uzyskać stopień naukowy doktora nauk rolniczych w kształceniu środowiska. Przyjąć zatem należy, że studia doktoranckie które Wnioskodawca zamierza podjąć, będą bezpośrednio związane z zakresem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż wydatki poniesione w związku ze studiami doktoranckimi, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako przydatne do wykonywania działalności gospodarczej, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednocześnie zauważyć należy, iż to na podatniku spoczywa ciężar wykazania istnienia związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

2011
1
sie

Istota:

Należy stwierdzić, iż w okresie obowiązywania rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, jeżeli dofinansowanie kosztów studiów doktoranckich faktycznie zostało przyznane przez zakład pracy, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ww. rozporządzeniu, wówczas spełniało warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i korzystało ze zwolnienia z opodatkowania do dnia 10 kwietnia 2010 r.

Fragment:

(...) studiów doktoranckich – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15.02.2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji dofinansowania przez pracodawcę pracownikom studiów doktoranckich. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Na podstawie wniosku o dofinansowanie studiów doktoranckich, złożonego do pracodawcy, przyznana została dla Wnioskodawczyni zgoda na zwrot części kosztów związanych z podjęciem ww. studiów. Zwrot, który ma zostać wypłacony przez pracodawcę na podstawie umowy, dotyczącej podnoszenia kwalifikacji zawodowych, bez skierowania, zawartej w dniu 7 stycznia 2010 r., po przedstawieniu rachunków potwierdzających dokonanie opłaty za przedmiotowe studia, do chwili obecnej nie został wypłacony. Organizatorem i prowadzącym studia doktoranckie jest Uniwersytet Medyczny. Wnioskodawczyni zaznacza, iż podjęte studia doktoranckie przyczynią się do podniesienia Jej kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia ogólnego.

2011
1
lip

Istota:

Wydatki poniesione w związku z podjęciem nauki na niestacjonarnych studiach doktoranckich, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako przydatne do wykonywania działalności gospodarczej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem ich należytego udokumentowania. Jednakże zauważyć należy, iż to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Fragment:

(...) studia doktoranckie – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 03 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za niestacjonarne studia doktoranckie. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni prowadzi indywidualną praktykę lekarską. Przychody z działalności osiąga z udzielania porad w zakresie psychiatrii pacjentom Poradni Zdrowia Psychicznego i Domu Pomocy Społecznej. Wnioskodawczyni dodaje, iż osiąga również dochody z pełnionych dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Obecnie rozpoczęła niestacjonarne studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym. Dochód z działalności ustala na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie... Zdaniem Wnioskodawczyni studia doktoranckie podniosą jej kwalifikacje zawodowe, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie udzielania porad ochrony zdrowia (porady z zakresu psychiatrii).