Studia | Interpretacje podatkowe

Studia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to studia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wydatki poniesione na opłacenie rat za studia podyplomowe oraz opłacenie wpisowego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Nauka na kierunku trwa dwa semestry, a wysokość opłata jest dokonywana w określonej wysokości za każdy semestr studiów podyplomowych. Ponadto słuchacz musi ponieść opłatę za tzw. wpisowe. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. W związku z sukcesywnym zdobywaniem wiedzy na studiach podyplomowych, umożliwiającym podjęcie działalności gospodarczej w tym zakresie Wnioskodawczyni w dniu 18 lutego 2016 r. wznowiła prowadzoną działalność gospodarczą i dokonała rozszerzenia tej działalności. Celem podjęcia studiów było zdobycie wiedzy oraz rozszerzenie działalności gospodarczej o zakres zgodny z programem nauczania. Wskazać należy, że zamierzony cel został zrealizowany i obecnie osiągany przez Wnioskodawczynię przychód związany jest z prowadzeniem działalności informatycznej. Mając na uwadze powyższe, a w szczególności – zawartą w opisie stanu faktycznego – informację, że w związku z sukcesywnym zdobywaniem wiedzy na studiach podyplomowych, umożliwiającym podjęcie działalności gospodarczej w tym zakresie Wnioskodawczyni w dniu 18 lutego 2016 r. wznowiła prowadzoną działalność gospodarczą i dokonała rozszerzenia tej działalności, a zatem decyzja o podjęciu studiów spowodowana była potrzebami firmy – poszerzeniem jej zakresu – stwierdzić należy, że opisane wydatki mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2016
28
lis

Istota:
Czy z tytułu zwolnienia z opłaty czesnego z powodu trudnej sytuacji materialnej, udzielonego decyzją wydaną na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz regulaminie opłat za usługi edukacyjne uczelni, po stronie Wnioskodawczyni występuje przychód podlegający opodatkowaniu oraz czy kwotę tę należy wykazać w zeznaniu rocznym?
Fragment:
U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), uczelnia publiczna może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z: kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich, powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce, prowadzeniem studiów w języku obcym, prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku, prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń, przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się. Senat uczelni publicznej określa zasady pobierania opłat wiążące rektora przy zawieraniu umowy, o której mowa w art. 160a ust. 1, oraz tryb i warunki zwalniania – w całości lub części – z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności tych, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce lub uczestniczyli w międzynarodowych programach stypendialnych, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej (art. 99 ust. 3 ww. ustawy). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że do lipca 2015 roku Wnioskodawczyni była studentką studiów niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego stopnia 3 - letnich na Uniwersytecie.
2016
3
kwi

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Pracodawca zawiera na piśmie z osobami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe umowy, określające wzajemne obowiązki stron bez wyjątku w przypadku studiów, studiów podyplomowych oraz wszystkich pozostałych form szkoleń, jeżeli ich wartość przekracza 1 400 zł netto (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych netto). W pozostałych przypadkach nie zawiera umów na piśmie, a skierowanie pracownika na szkolenie odbywa się na podstawie karty szkolenia. Zgoda na szkolenie wyrażona jest na piśmie na karcie szkolenia poprzez zatwierdzenie tego szkolenia przez Pracodawcę. W ten sposób pracodawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na podwyższenie kwalifikacji lub umiejętności poprzez uczestniczenie pracownika we wnioskowanych szkoleniach, studiach itp. oraz pokrywa koszt szkolenia bądź wyraża zgodę na częściowe dofinansowanie. W związku z powyższym, przyznane pracownikowi dofinansowanie studiów/studiów podyplomowych, stanowi przychód pracowników ze stosunku pracy, korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bez znaczenia w przedmiotowej sprawie pozostaje fakt, czy zakres studiów jest wymagany i dokładnie związany z zakresem wykonywanych obowiązków w chwili obecnej lub w przewidywanej przyszłości, czy też nie. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do pobrania i odprowadzenia od poniesionego świadczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
2016
29
sty

Istota:
Czy ponoszone wydatki jak czesne za studia, które są ściśle związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych niezbędnych w prowadzeniu działalności – świadczenie usług edukacyjnych można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
Wnioskodawca posiada do tego stosowne kwalifikacje: studia pedagogiczne, kurs kwalifikacyjny do nauczania języka angielskiego w klasach I-III oraz certyfikat FCE potwierdzający znajomość języka na poziomie średniozaawansowanym. Ponieważ Wnioskodawca chce podnieść swoje kwalifikacje i w przyszłości rozszerzyć działalność o prowadzenie kursów przygotowujących do egzaminów gimnazjalnych, maturalnych oraz kursów dla dorosłych, a także świadczyć usługi translatorskie, podjął w październiku 2014 r. studia zaoczne na kierunku filologia angielska w wyższej szkole języków obcych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy ponoszone wydatki jak czesne za studia, które są ściśle związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych niezbędnych w prowadzeniu działalności – świadczenie usług edukacyjnych można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu... Zdaniem Wnioskodawcy, występuje ewidentny związek między podjętymi studiami a założoną działalnością. Działalność ma szansę się rozwinąć i zwiększyć dochody tylko dzięki podjętym studiom. Studia te są niezbędne dla rozszerzenia zakresu działalności. Wnioskodawca na potwierdzenie swojego stanowiska przytacza interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 lutego 2011 r., znak sprawy IBPBI/1/415-176/11/SK .
2015
31
gru

Istota:
Czy istnieje możliwość, aby Wnioskodawca mógł księgować koszty czesnego za studia pielęgniarskie I stopnia (opłacane w ratach miesięcznych) jako ogólne koszty działalności gospodarczej, którą prowadzi? Czy wydatki na czesne za studia Wnioskodawca może ujmować w koszty działalności gospodarczej przez cały okres trwania edukacji studenckiej w latach 2015, 2016, 2017 i 2018?
Fragment:
Wnioskodawca ukończył studia na Uniwersytecie <...> w <...> o kierunku medycznym, specjalizacja ratownictwo medyczne. Obecna działalność jest dodatkową formą zarobku. Wnioskodawca zatrudniony jest w <...> na stanowisku etatowym ratownik-kierowca. Wnioskodawca podjął studia zaoczne na kierunku pielęgniarstwo I stopnia w <...> Po ukończeniu studiów Wnioskodawca zamierza rozszerzyć swoją działalność o kierunek pielęgniarz. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi pielęgniarskie w szpitalach i w celach edukacyjnych w szkołach jako nauczyciel. Problem, który porusza Wnioskodawca dotyczy wpłaty czesnego za studia za dany miesiąc w kwocie ok. 400 zł rata (kwota może ulec zmianie). Nowy kierunek studiów (pielęgniarstwo), który rozpoczął Wnioskodawca, będzie bezpośrednio związany z podstawową działalnością gospodarczą, którą prowadzi i którą chciałby kontynuować przez wiele lat, dlatego też podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Zmiana ta pozwoli Wnioskodawcy rozszerzyć obecną formę umowy o pracę o stanowisko pielęgniarza. Pozwoli to Wnioskodawcy pracować na różnych oddziałach szpitalnych i w różnych instytucjach, np. w szkole jako nauczyciel.
2015
25
gru

Istota:
Czy z tytułu zwolnienia z opłaty czesnego z powodu trudnej sytuacji materialnej, udzielonego decyzjami wydanymi na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz regulaminie opłat za usługi edukacyjne uczelni, po stronie Wnioskodawczyni występuje przychód podlegający opodatkowaniu oraz czy kwotę tę należy wykazać w zeznaniu rocznym za rok 2014?
Fragment:
U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), uczelnia publiczna może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z: kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich; powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce; prowadzeniem studiów w języku obcym; prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku; prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń; przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się. Senat uczelni publicznej określa zasady pobierania opłat wiążące rektora przy zawieraniu umowy, o której mowa w art. 160a ust. 1, oraz tryb i warunki zwalniania – w całości lub części – z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności tych, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce lub uczestniczyli w międzynarodowych programach stypendialnych, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej (art. 99 ust. 3 ww. ustawy). Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, Wnioskodawczyni jest studentką studiów niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego stopnia.
2015
28
sie

Istota:
Jak sama wskazała Wnioskodawczyni, że wiedza zdobyta w związku z podjętymi studiami na Wydziale Grafiki uzupełni jej luki w wykształceniu oraz wpłynie na rodzaj prowadzonej w przyszłości działalności gospodarczej na której Wnioskodawczyni chciałaby się skupić. W ocenie organu w przedstawionej sytuacji wydatki ponoszone w związku ze studiami nie spełniają kryterium celowości wynikającego z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazane we wniosku wydatki na studia należy więc ocenić jako poniesione w celu zdobycia przez podatnika kwalifikacji w postaci ukończonych studiów. Wydatki te służą podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia, a więc mają charakter osobisty. Celem poniesienia przez podatnika kosztów studiów na Wydziale Grafiki jest zdobycie wiedzy i umiejętności, a nie osiągnięcie przychodów z konkretnego źródła, jakim jest działalność gospodarcza. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny sprawy stwierdzić należy, iż opisany we wniosku wydatek na studia niestacjonarne I stopnia - należy ocenić, jako poniesiony w celu podniesienia ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia, a więc ma charakter osobisty.
Fragment:
Wskazane we wniosku wydatki na studia należy więc ocenić jako poniesione w celu zdobycia przez podatnika kwalifikacji w postaci ukończonych studiów. Wydatki te służą podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia, a więc mają charakter osobisty. Celem poniesienia przez podatnika kosztów studiów na Wydziale Grafiki jest zdobycie wiedzy i umiejętności, a nie osiągnięcie przychodów z konkretnego źródła, jakim jest działalność gospodarcza. Jak sama wskazała Wnioskodawczyni, że wiedza zdobyta w związku z podjętymi studiami na Wydziale Grafiki uzupełni jej luki w wykształceniu oraz wpłynie na rodzaj prowadzonej w przyszłości działalności gospodarczej na której Wnioskodawczyni chciałaby się skupić. W ocenie organu w przedstawionej sytuacji wydatki ponoszone w związku ze studiami nie spełniają kryterium celowości wynikającego z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazane we wniosku wydatki na studia należy więc ocenić jako poniesione w celu zdobycia przez podatnika kwalifikacji w postaci ukończonych studiów. Wydatki te służą podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia, a więc mają charakter osobisty. Celem poniesienia przez podatnika kosztów studiów na Wydziale Grafiki jest zdobycie wiedzy i umiejętności, a nie osiągnięcie przychodów z konkretnego źródła, jakim jest działalność gospodarcza.
2015
13
mar

Istota:
Wydatki związane ze studiami magisterskimi
Fragment:
Wnioskodawca rozpoczął studia niestacjonarne jednolite magisterskie na ..., na kierunku prawo kanoniczne. Studia są ściśle związane z zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Celem studiów jest podniesienie Jego kwalifikacji zawodowych i poszerzenie świadczonych usług o usługi z zakresu prawa kanonicznego. Uczelnia mieści się poza miejscem zamieszkania Wnioskodawcy. Zajęcia dydaktyczne w postaci wykładów, ćwiczeń, lektoratów, proseminariów (seminariów) realizowane na terenie uczelni tj. w .... W związku z rozpoczęciem nauki Wnioskodawca ponosi wydatki związane ze studiami, takie jak: czesne na studia, koszty dojazdów, koszty związane z pozyskiwaniem pomocy naukowych w szczególności książek, podręczników oraz materiałów biurowych. Wydatki te ze wzglądu na fakt, że są nieodzownym elementem studiów, a studia przyczyniają się i podnoszą na bieżąco kwalifikacje zawodowe Wnioskodawcy oraz ułatwiają pozyskanie szerszego grona klientów oraz mają tym samym bezwzględny wpływ na przychód z prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej zostały zaewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w poszczególnych miesiącach ich poniesienia.
2015
24
lut

Istota:
Wprawdzie Wnioskodawczyni wskazała, że wiedza zdobyta podczas odbywania nauki na studiach prawniczych pozwoli zwiększyć przychody oraz zabezpieczyć źródła przychodów - jednakże w ocenie organu w przedstawionej sytuacji wydatki ponoszone w związku ze studiami prawniczymi nie spełniają kryterium celowości wynikającego z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazane we wniosku wydatki na studia należy więc ocenić jako poniesione w celu zdobycia przez podatnika kwalifikacji w postaci ukończonych studiów. Wydatki te służą podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia, a więc mają charakter osobisty. Celem poniesienia przez podatnika kosztów studiów prawniczych jest zdobycie wiedzy i umiejętności, a nie osiągnięcie przychodów z konkretnego źródła, jakim jest działalność gospodarcza. Zdaniem organu - prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą zakresie wykonania tłumaczeń specjalistycznych z dziedziny prawa oraz prowadzenia lekcji języków obcych i szkoleń związanych z nauką języków obcych w dziedzinie prawa - nie jest konieczne ukończenie studiów w zakresie prawa.
Fragment:
Wprawdzie Wnioskodawczyni wskazała, że wiedza zdobyta podczas odbywania nauki na studiach prawniczych pozwoli zwiększyć przychody oraz zabezpieczyć źródła przychodów - jednakże w ocenie organu w przedstawionej sytuacji wydatki ponoszone w związku ze studiami prawniczymi nie spełniają kryterium celowości wynikającego z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazane we wniosku wydatki na studia należy więc ocenić jako poniesione w celu zdobycia przez podatnika kwalifikacji w postaci ukończonych studiów. Wydatki te służą podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia, a więc mają charakter osobisty. Celem poniesienia przez podatnika kosztów studiów prawniczych jest zdobycie wiedzy i umiejętności, a nie osiągnięcie przychodów z konkretnego źródła, jakim jest działalność gospodarcza. Zdaniem organu - prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą zakresie wykonania tłumaczeń specjalistycznych z dziedziny prawa oraz prowadzenia lekcji języków obcych i szkoleń związanych z nauką języków obcych w dziedzinie prawa - nie jest konieczne ukończenie studiów w zakresie prawa. W konsekwencji, przedmiotowe wydatki nie spełniają przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
18
sty

Istota:
Czy prowadząc działalność gospodarczą ściśle powiązaną kierunkiem studiów Wnioskodawca ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodu koszty związane ze studiowaniem (czesne za studia, koszty dojazdu)?
Fragment:
Wnioskodawca ukończył studia licencjackie z fizjoterapii. W chwili obecnej podjął studia magisterskie w kierunku fizjoterapia w celu podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych. Ukończenie studiów pozwoli w pełni samodzielnie wykonywać wszystkie zabiegi związane z fizjoterapią. Jak wskazano we wniosku, studia magisterskie umożliwią Wnioskodawcy poszerzenie wiedzy w zakresie fizjoterapii, dzięki czemu będzie mógł on samodzielnie w pełni wykonywać wszystkie zabiegi związane z fizjoterapią. Przyjąć zatem należy, że studia które Wnioskodawca podjął, są związane z zakresem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Reasumując należy stwierdzić, że jeżeli wydatki związane z podjęciem nauki na studiach magisterskich zostały faktycznie poniesione po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej oraz zostały właściwie udokumentowane, są ponoszone z zamiarem podwyższenia kwalifikacji a także rozwinięcia działalności, to jako przydatne do wykonywania działalności gospodarczej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Końcowo zauważyć należy, iż w przedmiotowej sprawie, mając na uwadze treść art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, tutejszy organ wydając interpretację prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzania postępowania dowodowego, które wskazywałoby, że poniesiony wydatek spełnia znamiona kosztu podatkowego.
2015
18
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Studia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.