IBPBII/1/415-693/11/BD | Interpretacja indywidualna

Czy na podstawie zawartego trójstronnego porozumienia o organizację stażu dla studentów Wnioskodawcy będących uczestnikami projektu, od umowy zlecenia należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy?
IBPBII/1/415-693/11/BDinterpretacja indywidualna
 1. Europejski Fundusz Społeczny
 2. studenci
 3. studia
 4. stypendia
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 01 sierpnia 2011r. (data wpływu do tut. Biura – 02 sierpnia 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczenia wypłacanego studentowi z tytułu odbycia trzymiesięcznego stażu zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 sierpnia 2011r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczenia wypłacanego studentowi z tytułu odbycia trzymiesięcznego stażu zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Na podstawie umowy nr (...) z dnia 04 grudnia 2009r. o dofinansowanie projektu pt. „...”, zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Wnioskodawcą jest realizowane działalnie pt. staże dla studentów będących uczestnikami projektu. Projekt jest finansowany w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Według definicji zawartej w dokumentacji konkursowej staż to odpłatna forma praktycznego zdobycia wiedzy przez studentów ostatniego roku studiów I stopnia, w trakcie trwania studiów II stopnia lub absolwentów. Maksymalne wynagrodzenie dla stażysty może wynosić do 35 złotych brutto za godzinę. Praca realizowana przez stażystę polega na wykonywaniu zadań we wskazanym miejscu bez nawiązywania stosunku pracy pomiędzy uczestnikiem a pracodawcą. Staż jest formą wsparcia, która umożliwia uczestnikowi projektu jedynie zdobycie podstawowych umiejętności praktycznych związanych z wykonywana pracą oraz doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia jego szans na znalezienie zatrudnienia. Wnioskodawca zawarł w ramach projektu porozumienie o organizację stażu zawodowego, w którym stronami są Wnioskodawca, stażysta, zakład pracy. W ramach ww. porozumienia zawarto umowę zlecenia pomiędzy Wnioskodawcą a studentem stażystą, gdzie zleceniodawca zleca studentowi odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zostanie wypłacone studentowi po przedstawieniu przez niego rachunku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie zawartego trójstronnego porozumienia o organizację stażu dla studentów Wnioskodawcy, będących uczestnikami projektu, od umowy zlecenia należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, środki finansowe otrzymane przez uczastnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zwolnione są od podatku dochodowego. Zatem od świadczeń wypłacanych uczestnikom projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie powinna być pobierana zaliczka na podatek dochodowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z wniosku wynika, iż na podstawie umowy z dnia 04 grudnia 2009r. o dofinansowanie projektu pt. „...”, zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Wnioskodawcą jest realizowane działalnie pt. staże dla studentów będących uczestnikami projektu. Projekt jest finansowany w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wnioskodawca zawarł w ramach projektu porozumienie o organizację stażu zawodowego, w którym stronami są Wnioskodawca, stażysta, zakład pracy. W ramach ww. porozumienia zawarto umowę zlecenia pomiędzy Wnioskodawcą a studentem stażystą, gdzie zleceniodawca zleca studentowi odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zostanie wypłacone studentowi po przedstawieniu przez niego rachunku.

Praca realizowana przez stażystę polega na wykonywaniu zadań we wskazanym miejscu bez nawiązywania stosunku pracy pomiędzy uczestnikiem a pracodawcą. Staż jest formą wsparcia, która umożliwia uczestnikowi projektu jedynie zdobycie podstawowych umiejętności praktycznych związanych z wykonywana pracą oraz doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia jego szans na znalezienie zatrudnienia.

Dnia 28 września 2007r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (Narodowej Strategii Spójności) i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

Z dniem 1 stycznia 2010r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono przepis art. 21 ust. 1 pkt 137, w myśl którego zwalnia się od podatku dochodowego od osób fizycznych środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146).

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Do środków europejskich zalicza się zatem:

 • środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
 • niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
  3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
 • środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:
  1. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji",
  2. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
  3. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) - wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Zauważyć należy, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż w sytuacji gdy wypłacane świadczenia z tytułu odbycia stażu zawodowego przez studentów (uczestników projektu) w ramach zawartego trójstronnego porozumienia - które jak twierdzi wnioskodawca nie jest nawiązaniem stosunku pracy między stronami – nie stanowią płatności za realizację projektu w ramach wskazanego programu (studenci nie są wykonawcami tegoż projektu) lecz są pomocą udzieloną w ramach programu sfinansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, tj. m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, to wówczas świadczenia te korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, w świetle obowiązującego od dnia 01 stycznia 2010r. art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca jako płatnik nie jest obowiązany do naliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń w ramach odbywanego przez studentów (uczastników projektu) stażu zawodowego na podstawie projektu finansowanego ze środków europejskich, gdyż korzystają one ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.