Studenci | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to studenci. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
22
lis

Istota:

Czy na podstawie zawartego trójstronnego porozumienia o organizację stażu dla studentów Wnioskodawcy będących uczestnikami projektu, od umowy zlecenia należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy?

Fragment:

(...) przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż w sytuacji gdy wypłacane świadczenia z tytułu odbycia stażu zawodowego przez studentów (uczestników projektu) w ramach zawartego trójstronnego porozumienia - które jak twierdzi wnioskodawca nie jest nawiązaniem stosunku pracy między stronami – nie stanowią płatności za realizację projektu w ramach wskazanego programu (studenci nie są wykonawcami tegoż projektu) lecz są pomocą udzieloną w ramach programu sfinansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, tj. m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, to wówczas świadczenia te korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, w świetle obowiązującego od dnia 01 (...)

2011
1
maj

Istota:

Podatnik świadczy usługi zakwaterowania w domach studenckich sklasyfikowane w PKWiU 55.23.15, to usługi te będą zwolnione od podatku VAT.

Fragment:

(...) interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT zakwaterowania w domach studenckich: studentów własnych, obcych oraz osób nie będących studentami. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujący stan faktyczny. Szkoła Główna ……. w X na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2005r., prawo o szkolnictwie wyższym prowadzi własne domy studenckie, w których kwaterowani są studenci S oraz innych Uczelni. Ponadto w ramach wolnych miejsc kwaterowane są osoby nie będące studentami (kandydaci na studia, absolwenci, rodziny studentów, pracownicy, uczestnicy zjazdów i konferencji). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy możemy stosować zwolnienie z podatku należnego VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 1 (poz. 1 załącznika 4) dla opłat pobieranych za zakwaterowanie w domach studenckich od studentów własnych i obcych oraz osób nie będących (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wydatki poniesione na ufundowane stypendium może uznać za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy, zgodnie z art. 15 ust. 4 tejże ustawy, może te wydatki zaliczyć do kosztów podatkowych w chwili poniesienia?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów wydatków na stypendium dla studenta (przyszłego pracownika) – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w stosunku do studenta, którego ze względu na szczególną sytuację materialną Kanclerz Uczelni zwalnia z części opłaty wpisowej przy przyjęciu na studia, lub z części czesnego ma zastosowanie art. 11a ust. 2a ustawy o podatu dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60- tekst jednolity ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 10.06.2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego - 15.06.2005 r.), uzupełnionego dnia 04.07.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionej w piśmie sytuacji faktycznej wynika, że kanclerz uczelni, w którego kompetencji, zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 6 Statutu szkoły wyższej jest możliwość ustalania wysokości oraz trybu wnoszenia opłat wpisowego oraz czesnego, może zwolnić studenta z części opłaty wpisowej przy przyjęciu na studia lub z części czesnego ze względu na szczególną sytuację materialną. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy różnica między kwotą ustaloną przez władze uczelni, a umorzoną częścią opłaty za studia jest przychodem dla studenta?

Fragment:

(...) między kwotą ustaloną przez władze uczelni, a umorzoną częścią opłaty za studia jest przychodem dla studenta". Przedstawiając stan faktyczny P. poinformowała, iż kształci studentów w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym. Za studia w trybie zaocznym i wieczorowym uczelnia pobiera opłaty (podstawa prawna: art. 22 ust. 3 pkt 1 ustawy o wyższych szkołach zawodowych z dnia 26.06.1997 r.). Wysokość opłaty z powyższego tytułu w danym roku akademickim zatwierdza senat uczelni. Studenci, powołując się na trudną sytuację materialną, składają podania o częściowe umorzenie opłat za studia z przyczyn ekonomicznych. W przypadku udokumentowania przez studenta trudnej sytuacji materialnej ww. wnioski są rozpatrywane przez uczelnię pozytywnie. Zdaniem wnioskodawcy kwota umorzonej części opłaty za studia stanowi dla studenta przychód, który należy wykazać w informacji PIT-8C . Uwzględniając powyższy wniosek oraz biorąc pod uwagę, iż w przedmiotowej (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy fakt, że jako studentka otrzymuję stypendium naukowe ma jakikolwiek wpływ na sposób rozliczenia zeznania podatkowego?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej odpowiedzi na pytanie:- czy fakt, że jako studentka otrzymuję stypendium naukowe ma jakikolwiek wpływ na sposób rozliczenia zeznania podatkowego ? UZASADNIENIE Stan faktyczny sprawy : Z przedłożonych przez Wnioskodawczynię kserokopii dokumentów tj. Decyzji Prodziekana ds. Studenckich z dnia 18.10.2004 r. oraz Regulaminu przyznawania, wypłacania oraz ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów wynika, że Wnioskodawczyni zostało przyznane na okres od dnia 01.10.2004 r. do dnia 30.09.2005 r. stypendium za wyniki w nauce (które w swoim wystąpieniu Wnioskodawczyni (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy stawki podatku przy sprzedaży miejsc noclegowych w domu studenckim.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst ustawy Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60), art.41 ust.2, art.43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.01.2005r (wpłynęło 27.01.2005) wraz z uzupełnieniem w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego /podatku od towarów i usług/, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola postanowił uznać stanowisko wnioskodawcy dotyczące opodatkowania sprzedaży miejsc noclegowych w domu studenckim oraz sprzedaży posiłków dla osób zakwaterowanych - za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 27.01.2005r Strona złożyła wniosek z dnia 26.01.2005r oraz pismo uzupełniające w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług. Z przedmiotowych (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy opłacane czesne za studia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie korepetycji oraz czy zapłacone czesne za miesiąc październik i listopad można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w grudniu 2004 roku.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRUDZIĄDZU działając na podstawie: art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 7 stycznia 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego p o s t a n a w i a uznać za zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego stanowisko Pani wyrażone we wniosku z dnia 11 stycznia 2005r. (wpływ w dniu 14 stycznia 2005r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 stycznia 2005r. (wpływ w dniu 25 stycznia 2005r.) UZASADNIENIE Stan faktyczny sprawy: Prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie udzielania korepetycji z języka angielskiego. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłaca na zasadach ogólnych, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Od miesiąca października 2004r. podjęła Pani studia w Wyższej Szkole Humanistycznej w Łodzi - kierunek filologia angielska. Czesne za studia (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy podatnik, w zeznaniu podatkowym za rok 2003, może skorzystać z odliczenia od podatku wydatku poniesionego na naukę na studiach doktoranckich w ramach odpłatnego kształcenia w szkołach wyższych?

Fragment:

(...) zapłaty podatku. Ponadto, zgodnie z art. 27 ust. 3 lit. "c" c/w ustawy kwota, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 19% poniesionych wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, nie więcej jednak niż kwota 760,00 zł. Wysokość wydatków na ww. cel ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Studentami, stosownie do przepisów ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1990 r. nr 65, poz. 385) są również studenci studiów doktoranckich. Zatem, jeżeli spełnia Pani wyżej opisane kryteria może Pani skorzystać w zeznaniu podatkowym za rok 2003 z odliczenia od podatku wydatku poniesionego z tytułu odpłatnego kształcenia w szkołach wyższych. W tym celu winna Pani złożyć stosowną korektę zeznania podatkowego. (...)

2011
1
sty

Istota:

Jestem osobą samotnie wychowującą syna w wieku 24 lat, studiującego zaocznie w szkole wyższej. Syn nie jest zameldowany ze mną, ale jest na moim utrzymaniu.
W 2003 roku otrzymywał zasiłek dla bezrobotnych w wysokości niższej od kwoty wolnej od podatku.
Proszę o jednoznaczną odpowiedź, czy przysługuje mi prawo do rozliczenia się wspólnie z synem za 2003 rok.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczące możliwości skorzystania z rozliczenia za 2003 r. jako osoba samotnie wychowująca dziecko, działając na podstawie art. 14 a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.) za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba jest panną, kawalerem, wdową lub wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, albo osobą w stosunku do, której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Z preferencyjnej formy (...)