Struktury | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to struktury. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
13
kwi

Istota:

Prawo do odliczenia podatku na podstawie współczynnika struktury sprzedaży.

Fragment:

(...) strukturze Urzędu. Urząd Miasta stanowi bardzo skomplikowany organizm, w którym wiele procesów zachodzi przy współudziale praktycznie wszystkich jednostek organizacyjnych funkcjonujących w ramach struktury Urzędu, a ich złożoność angażuje jego wszystkich pracowników. Ponadto należy powiedzieć o mobilności pracowników, którzy w ramach wykonywanych obowiązków mogą zostać oddelegowani do pracy w innym Wydziale w ramach struktury Urzędu bądź zostać poproszeni o udzielenie konsultacji w zależności od bieżących potrzeb, realizowanych zadań lub wakatów, w pozostałych jednostkach organizacyjnych Urzędu. W związku z dużym przenikaniem się procesów przez poszczególne Działy/Wydziały oraz ich złożonością, jak i możliwością oddelegowania pracownika do dowolnego Działu/Wydziału w ramach struktury oraz funkcjonowania Urzędu, uzasadnione jest stanowisko, zgodnie z którym zasadniczo działania podejmowane przez wszystkich pracowników Urzędu znajdują swoje przełożenie na wykonywaną przez Miasto działalność opodatkowaną VAT, zwolnioną od opodatkowania oraz niepodlegającą opodatkowaniu. Poniżej Miasto przedstawia obraz wykorzystania dokonywanych zakupów towarów i usług.

2011
1
sie

Istota:

Usługi zarządzania płynnością finansową

Fragment:

Następnie R w ramach wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji agenta rozliczeniowego (tzw. pool leadera) dokona proporcjonalnego rozdzielenia kosztów usługi Banku na poszczególnych Uczestników struktury (Jako jednego z elementów kalkulacyjnych tego wynagrodzenia). Celem wdrożenia opisanej powyżej struktury cash poolingu rzeczywistego w ramach Grupy i przystąpienia do niej Spółki jako Uczestnika, jest przede wszystkim: poprawa płynności finansowej poszczególnych Uczestników struktury; zwiększenie efektywności krótkoterminowego zarządzania środkami pieniężnymi; zmniejszenie kosztów finansowania zewnętrznego Grupy; efektywne finansowanie bieżących potrzeb Uczestników struktury w zakresie kapitału obrotowego. Z perspektywy Spółki przystąpienie do opisywanej struktury będzie oznaczać przede wszystkim zmniejszenie kosztów zewnętrznego finansowania (związanego z możliwością powstawania ujemnych sald dziennych) oraz zwiększenie efektywności wykorzystania dziennych nadwyżek Spółki poprzez powierzenie ich zarządzania wyspecjalizowanej instytucji (R). W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w związku z uczestnictwem przez Spółkę w opisanej strukturze zarządzania płynnością finansową na rzecz Grupy (cash poolingu rzeczywistego) na Spółce będzie ciążył obowiązek rozliczania podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC ) z tytułu usług świadczonych przez Bank lub R...

2011
1
sie

Istota:

Usługa zarządzania płynnością finansową

Fragment:

Wszelkie nadwyżki środków pieniężnych bądź debet będą ostatecznie widoczne na Rachunku Głównym Agenta, na koniec każdego dnia roboczego. (vi) Zgodnie z założeniami struktury CP, na koniec każdego roku, w chwili wyłączenia Uczestnika innego niż Agent ze struktury lub w chwili rozwiązania Umowy Agent i Uczestnicy dokonają rozliczenia struktury. Podstawą dokonywanych rozliczeń będą kwoty netto. (vii) W ramach funkcjonowania struktury, może wystąpić sytuacja, iż u Wnioskodawcy przez kilka lat funkcjonowania struktury będzie występować wyłącznie saldo dodatnie na Rachunku. (viii) Równocześnie, w ramach funkcjonowania struktury, może wystąpić sytuacja, iż u Wnioskodawcy przez kilka lat funkcjonowania struktury będzie występować wyłącznie saldo ujemne na Rachunku. (ix) Z tytułu świadczenia usługi CP, Bankowi będzie przysługiwało wynagrodzenie w postaci prowizji miesięcznej od każdego Uczestnika, w tym Agenta. W celu prawidłowego ujęcia skutków podatkowych dla Uczestników struktury cash poolingu niezbędne jest w ocenie Wnioskodawcy wskazanie na fakt, iż każdy z Uczestników struktury CP uczestniczy ponadto w funkcjonującej w ramach całej Grupy strukturze C (dalej jako: „C”). Obie te struktury są bowiem ze sobą silnie powiązane. W strukturze C funkcję Agenta pełni ten sam podmiot z siedzibą w Niemczech.

2011
1
sie

Istota:

Usługa zarządzania płynnością finansową

Fragment:

Wszelkie nadwyżki środków pieniężnych bądź debet będą ostatecznie widoczne na Rachunku Głównym Agenta, na koniec każdego dnia roboczego. (vi) Zgodnie z założeniami struktury CP, na koniec każdego roku, w chwili wyłączenia Uczestnika innego niż Agent ze struktury lub w chwili rozwiązania Umowy Agent i Uczestnicy dokonają rozliczenia struktury. Podstawą dokonywanych rozliczeń będą kwoty netto. (vii) W ramach funkcjonowania struktury, może wystąpić sytuacja, iż u Wnioskodawcy przez kilka lat funkcjonowania struktury będzie występować wyłącznie saldo dodatnie na Rachunku. (viii) Równocześnie, w ramach funkcjonowania struktury, może wystąpić sytuacja, iż u Wnioskodawcy przez kilka lat funkcjonowania struktury będzie występować wyłącznie saldo ujemne na Rachunku. (ix) Z tytułu świadczenia usługi CP, Bankowi będzie przysługiwało wynagrodzenie w postaci prowizji miesięcznej od każdego Uczestnika, w tym Agenta. W celu prawidłowego ujęcia skutków podatkowych dla Uczestników struktury cash poolingu niezbędne jest w ocenie Wnioskodawcy wskazanie na fakt, iż każdy z Uczestników struktury CP uczestniczy ponadto w funkcjonującej w ramach całej Grupy strukturze C (dalej jako: „C”). Obie te struktury są bowiem ze sobą silnie powiązane. W strukturze C funkcję Agenta pełni ten sam podmiot z siedzibą w Niemczech.

2011
1
lip

Istota:

Czy z tytułu uczestnictwa w opisanym wyżej mechanizmie świadczonej przez Bank usługi cash poolingu Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

Fragment:

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka podpisała z mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bankiem, wspólnie z innymi spółkami z grupy kapitałowej, umowę dotyczącą zarządzania płynnością finansową powiązanych kapitałowo podmiotów (tzw. usługa cash poolingu / struktura cash poolingu). Celem świadczonej przez Bank usługi cash poolingu jest zwiększenie efektywności zarządzania środkami finansowymi podmiotów z grupy kapitałowej poprzez optymalne wykorzystanie nadwyżek środków pieniężnych oraz zminimalizowanie kosztów finansowania działalności gospodarczej podmiotów uczestniczących w strukturze. Uczestnicy posiadają w Banku bieżące rachunki bankowe z udostępnionym limitem zadłużenia, przy czym suma tych limitów nie może przekroczyć łącznego limitu zadłużenia określonego dla wszystkich Uczestników i sumy sald dodatnich występujących na rachunkach bankowych poszczególnych Uczestników. X S.A. pełni funkcję agenta struktury. Rozliczenia w strukturze odbywają się poprzez przeznaczony wyłącznie do tego celu rachunek prowadzony przez Bank na rzecz Agenta, będący subrachunkiem rachunku bieżącego Agenta. Struktura cash poolingu opiera się na bilansowaniu (tj. zerowaniu) sald na prowadzonych przez Bank rachunkach bankowych Uczestników z wykorzystaniem Rachunku Pomocniczego Agenta. Bilansowaniu nie podlega saldo występujące na Rachunku Głównym Agenta. Bilansowanie sald na rachunkach bankowych Uczestników dokonywane jest na koniec każdego dnia roboczego.

2011
1
lip

Istota:

Czy z tytułu uczestnictwa w opisanym wyżej mechanizmie świadczonej przez Bank usługi cash poolingu Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

Fragment:

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka podpisała z mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bankiem, wspólnie z innymi spółkami z grupy kapitałowej, umowę dotyczącą zarządzania płynnością finansową powiązanych kapitałowo podmiotów (tzw. usługa cash poolingu / struktura cash poolingu). Celem świadczonej przez Bank usługi cash poolingu jest zwiększenie efektywności zarządzania środkami finansowymi podmiotów z grupy kapitałowej poprzez optymalne wykorzystanie nadwyżek środków pieniężnych oraz zminimalizowanie kosztów finansowania działalności gospodarczej podmiotów uczestniczących w strukturze. Uczestnicy posiadają w Banku bieżące rachunki bankowe z udostępnionym limitem zadłużenia, przy czym suma tych limitów nie może przekroczyć łącznego limitu zadłużenia określonego dla wszystkich Uczestników i sumy sald dodatnich występujących na rachunkach bankowych poszczególnych Uczestników. X S.A. pełni funkcję agenta struktury. Rozliczenia w strukturze odbywają się poprzez przeznaczony wyłącznie do tego celu rachunek prowadzony przez Bank na rzecz Agenta, będący subrachunkiem rachunku bieżącego Agenta. Struktura cash poolingu opiera się na bilansowaniu (tj. zerowaniu) sald na prowadzonych przez Bank rachunkach bankowych Uczestników z wykorzystaniem Rachunku Pomocniczego Agenta. Bilansowaniu nie podlega saldo występujące na Rachunku Głównym Agenta. Bilansowanie sald na rachunkach bankowych Uczestników dokonywane jest na koniec każdego dnia roboczego.

2011
1
cze

Istota:

Określenia czy do podstawy obliczenia proporcji należy wliczać czynności polegające na kupnie i sprzedaży na własny rachunek papierów wartościowych oraz w jakiej wysokości

Fragment:

W konsekwencji należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem czynności niepodlegające opodatkowaniu nie wchodzą do wyliczenia proporcji, o której mowa w ww. artykule – nie uwzględnia się ich w sprzedaży ustalając poziom struktury. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, tj. stanu prawnego obowiązującego do dnia 30 kwietnia 2004r. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo stosując art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. pomniejszając kwotę podatku należnego o część podatku naliczonego wynikającego z proporcji przy przeprowadzaniu remontu i konserwacji w obiekcie budownictwa mieszkaniowego w którym znajdują się również lokale użytkowe i garaże ?

Fragment:

W myśl art. 88 ust. 1 w/w ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Z kolei przepis art. 90 ust. 1 ustawy stanowi, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. W sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego, związanego z czynnościami dającymi prawo do odliczenia, w myśl regulacji art. 90 ust. 2 tej ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

2011
1
kwi

Istota:

Stawka podatku VAT oraz struktura podziału inwestycji modernizacji infrastruktury towarzyszacej

Fragment:

Z pierwszym podmiotem podpisano umowę na wykonanie prac o wartości 330.000,- zł plus należny podatek od towarów i usług, a z drugim podmiotem podpisano umowę na wykonanie prac o wartości 280.000,- zł plus należny podatek od towarów i usług. Każdy z podmiotów wykonuje poprzez swoją specjalizację część prac związanych z opisaną powyżej modernizacją kotła WLM-2,5. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT do dnia 31 grudnia 2007 roku stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robot budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Natomiast przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu należy rozumieć m.in. kotłownie, które związane są z budownictwem mieszkaniowym. Ciepłownia Miejska ma charakter towarzyszący budownictwu mieszkaniowemu oraz pozostałemu budownictwu. Stanowisko podatnika Ciepłownia Miejska jest zgodnie z art. 146 ustawy o VAT infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu jak i pozostałemu.

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy opodatkowania transakcji zbycia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym w świetle ustalania proporcji, o której mowa w art.90 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług

Fragment:

Z uwagi na fakt, że przedmiotowe czynności, czyli zbycie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym pozostają poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług – nie mają znaczenia w wielkości obrotów i nie powinny być ujmowane w strukturze sprzedaży. Interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu jej sporządzenia. Interpretacja ta jest wiążąca do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.