Struktura zakupów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to struktura zakupów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

W sytuacji, gdy Spółka nie ma możliwości przyporządkowania ponoszonych kosztów, związanych z budowaniem osiedla mieszkaniowego i remontów budynków, do czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych Strona może odliczyć podatek naliczony stosując regulację zawartą w art. 90 ust. 3 ustawy.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 18.11.2008 r. (data wpływu 19.11.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19.11.2008 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w świetle przepisów ustawy o VAT, Spółka może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wg współczynnika – 13%, wynikającego z nabycia usług prawnych z zakresu przygotowania analizy możliwości wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do wnioskodawcy oraz analiz postępowania wyodrębnienia podmiotu zależnego?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zleca sporządzanie opinii prawnych zawierających: 1.analizę prawną możliwości wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do Wnioskodawcy, która dotyczy następujących zagadnień: - określenie formy prawnej mającej powstać spółki oraz określenie sposobu wyposażenia podmiotu w kapitał zakładowy, - przedstawienia procedury związanej z wydzieleniem spółki, - wskazanie koniecznych czynności niezbędnych dla zapewnienia należytego funkcjonowania wydzielonej spółki, - wskazanie na konsekwencje prawne ustanowienia nowej spółki; 2.analizę postępowania wyodrębnienia z przedsiębiorstwa Wnioskodawcy podmiotu zależnego. Wykonanie w/w (...)

2011
1
kwi

Istota:

W jaki sposób powinno naliczać się podatek VAT od sprzedaży ujętej w "ewidencji sprzedaży bezrachunkowej"?Czy podatek VAT od sprzedaży bezrachunkowej można obliczyć na podstawie struktury zakupów towarów handlowych z danego miesiąca , używając różnych stawek, czy też można zastosować jedną stawkę w wysokości 7%?Jak naliczać VAT od sprzedaży w przypadku braku zakupów w danym miesiącu?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 poz. 60 z dnia 04 stycznia 2005r z późn. zm), w związku z pismem z dnia 20.03.2006r. w zakresie naliczania podatku VAT przez podatnika świadczącego usługi w zakresie m.in. handlu, nie mającego obowiązku do prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących, na mocy ustawy z dnia11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie postanawia - uznać Pana stanowisko za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E 1.Stan faktyczny podany we wniosku jest następujący: Zajmuje się Pan prowadzeniem barów, restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych oraz sprzedażą detaliczną wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych w tych placówkach. Jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług rozliczającym się na zasadach (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy do rozliczenia podatku od towarów i usług za 2005 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa może stosować proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, obliczoną na podstawie danych z rozliczeń za 2003 r., oraz czy do wartości sprzedaży zwolnionej należy zaliczyć przychody niefakturowane, dotyczące pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych, jak: odsetki, rozwiązanie rezerw, zwrócone koszt sądowe, itp.?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni z dnia 22 marca 2005 r., złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 23 marca 2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE W złożonym w dniu 23 marca 2005 r. wniosku Podatnik wystąpił z zapytaniem, czy do rozliczenia podatku od towarów i usług za 2005 r. może stosować proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, obliczoną na podstawie danych z rozliczeń za 2003 r., czy też jest zobowiązany stosować strukturę określoną za rok ubiegły, tj. 2004 r., która według Podatnika jest niereprezentatywna. Ponadto, czy do wartości (...)

2011
1
mar

Istota:

1. Czy przy ustalaniu struktury obrotu za 2003 r. należy uwzglednić obrót wykazany ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu ?

2. Czy sposób rozliczenia czynności agencyjnych wykonywanych przez Spółkę jest prawidłowy ?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 15.06.2004 r. ( data wpływu 18.06.2004 r. ) w sprawie: 1) ustalenia struktury sprzedaży stanowiącej podstawę do ustalenia wielkości podatku naliczonego podlegającego odliczeniu; 2) prawidłowości fakturowania czynności agencyjnych; Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze zgodnie z art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) wyjaśnia: Ad. 1 Zgodnie z art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) " Jeżeli w 2003 r. podatnik osiągnął obrót przekraczający kwotę 30.000 zł z tytułu wykonywania czynności, które zgodnie z przepisami ustawy podlegałyby opodatkowaniu lub nie podlegałyby opodatkowaniu, przy obliczaniu kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu zgodnie z art. 90 w okresach rozliczeniowych od maja do grudnia 2004 r. przyjmuje się proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 3 - 8, wyliczoną na (...)

2011
1
mar

Istota:

- dotyczy możliwości ustalania, w obowiązującym stanie prawnym, proporcji sprzedaży zwolnionej do opodatkowanej w rozliczeniu za każdy miesiąc odrębnie, bez uwzględniania proporcji określonej na bazie sprzedaży roku poprzedniego (art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.07.2005 r. (data wpływu 21.07.05 r.), uzupełnionego pismami z dnia 27.07.2005 r. oraz z dnia 22.08.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie – możliwości ustalania, w obowiązującym stanie prawnym, proporcji sprzedaży zwolnionej do opodatkowanej w rozliczeniu za każdy miesiąc odrębnie, bez uwzględniania proporcji określonej na bazie sprzedaży roku poprzedniego (art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz. 535) - nie podziela poglądu Wnioskodawcy. Wnioskiem z dnia 17.07.2005 r. (data wpływu 21.07.2005 r.), uzupełnionym pismami z dnia 27.07.2005 r. oraz z dnia 22.08.2005 r. Strona zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do (...)

2011
1
lut

Istota:

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dokonywane zakupy towarów i usług są związane wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zatem w ww. przypadku przepis art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma zastosowania, ponieważ obowiązek odrębnego ewidencjonowania podatku naliczonego lub rozliczania tzw. strukturą zakupu występuje tylko w przypadku sprzedaży towarów zarówno opodatkowanych jak i (...)

2011
1
lut

Istota:

Który okres dokonanych zakupów będzie stanowił podstawę do obliczenia struktury zakupu?Podatnik od dnia 07.09.2004r. ewidencjonuje obroty za pomocą kasy fiskalnej, a w okresie od 01.09.2004r. do 06.09.2004r. prowwadził ewidencję sprzedaży "ręcznie"".

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo informuje się, iż zgodnie z art. 84 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 , poz.535) podatnicy świadczący usługi w zakresie handlu, którzy dokonują sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku lub opodatkowanej według różnych stawek, a nie są obowiązani prowadzić ewidencji, o której mowa w art.111 ust.1cyt. ustawy o podatku od towarów i usług , mogą w celu obliczenia kwoty podatku należnego dokonać podziału sprzedaży towarów w danym okresie rozliczeniowym w proporcjach wynikających z udokumentowanych zakupów z tego okresu, w którym dokonano zakupu. Do obliczenia tych proporcji przyjmuje się wyłącznie towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży według cen uwzględniających podatek.Zgodnie z art. 84 ust.2 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług jeżeli podatnik podjął lub wznowił działalność wymienioną w ust. 1, podział sprzedaży może być dokonany przy zastosowaniu do obrotu (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy może rozliczyć po 1 maja 2004 r. podatek naliczony wynikający z faktur zakupu VAT otrzymanych w okresie kiedy nie występowały obroty z tytułu sprzedaży, bądź wystąpiła jedynie sprzedaż zwolniona.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo z dnia 13 maja 2004 r. (data wpływu do Urzędu 18 maja 2004 r.), uzupełnione w dniu 18 czerwca 2004 r., Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Stan faktyczny: Do czerwca 2001 r. Spółka dokonywała wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. W okresie od lipca 2001 r. do lutego 2003 r. Spółka nie osiągała obrotów, lecz ponosiła jedynie wydatki niezbędne do funkcjonowania firmy, które zaliczała do zakupów opodatkowanych związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Do miesiąca marca 2003 r. wydatki te łącznie wynosiły wartość netto: 6.458,00 zł, podatek VAT: 1.407,00 zł (pozycje 42 i 43 deklaracji VAT-7, wersja 7). Od miesiąca marca 2003 r. Spółka wykonywała czynności wyłącznie zwolnione z opodatkowania. Od 1 maja 2004 r. w związku z prowadzoną działalnością u podatnika wystąpi sprzedaż opodatkowana i (...)

2011
1
lut

Istota:

Spółka zapytuje:
Głównym źródłem przychodów spółki są usługi w zakresie wynajmowania lokali mieszkalnych ( PKWiU 70.20.11) oraz lokali użytkowych. Jak wynika z ustawy- usługi dotyczące lokali mieszkalnych są zwolnione od podatku od towarów i usług ( zał. nr4), natomiast od lokali użytkowych – opodatkowane. Niewykluczone, że część powierzchni zostanie sprzedana. Czy w przypadku dokonywania zakupów inwestycyjnych spółka ma odliczać podatek naliczony na podstawie proporcji określonej w art. 90 ust. 3 cyt. ustawy?
Spółka otrzymała grunt jako aport rzeczowy w wyniku uchwały walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. W związku z tym poniosła koszty takie jak : taksy notarialne i podatek od towarów i usług. W przyszłości Spółka planuje zabudować tę działkę budynkami mieszkalnymi z przeznaczeniem na lokale użytkowe w części parterowej. Lokale te będą wynajmowane bądź sprzedawane. Są to czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług jak i zwolnione. Czy podatek naliczony do odliczenia powinien być obliczony strukturą sprzedaży (art. 90 ust. 3 ) i w tej kwocie odjęty od podatku należnego.

Fragment:

(...) W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania zarówno czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku d towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535) proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Zgodnie z art. 90 ust. 4 cyt. ustawy (...)