Strony umowy | Interpretacje podatkowe

Strony umowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to strony umowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Pytanie podatnika dotyczy wykupu przedmiotu leasingu za ustaloną w umowie kwotę wykupu.
Fragment:
(...) lub biegłych ponosi zbywający.Równocześnie art. 12 ust. 5a powyżej cytowanej ustawy pdop stanowi, iż wartością rzeczy lub praw częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest różnica między wartością tych rzeczy lub praw, ustaloną według zasad określonych w ust. 5, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio.Ponadto zgodnie z podstawowymi zasadami zawierania umów cywilnoprawnych można w dowolny sposób dobierać strony umowy oraz dowolnie kształtować treść umowy. Zgodnie z tymi zasadami jeżeli będzie taka wola obu stron Spółka będzie mogła wykupić przedmiot leasingu za kwotę ustaloną w umowie przy zachowaniu przepisów ustawowych. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w sytuacji gdy dwie osoby fizyczne, nie pozostające w związku małżeńskim oraz nie prowadzące wspólnie gospodarstwa domowego, są stroną jednej umowy na kredyt hipoteczny przeznaczony na sfinansowanie kosztów budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego może Pani, jako jedna z tych osób skorzystać oddzielnie z tzw. ulgi odsetkowej, o jakiej mowa w art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, maksymalnie do łącznej wysokości odsetek przewidzianych w/w umową w 1/2 części zapłaconych odsetek w granicach ustawowego limitu?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.02.2006 r. stwierdza, że w przypadku gdy stroną umowy o kredyt udzielony na budowę budynku mieszkalnego są dwie osoby nie pozostające w związku małżeńskim oraz nie prowadzące wspólnie gospodarstwa domowego i obie spłacają kredyt w równych częściach, zaś pozwolenie na budowę zostało wydane wyłącznie na jedną z osób, w takim przypadku tylko osobie, której wydano pozwolenie na budowę przysługuje możliwość skorzystania z odliczenia w ramach ulgi odsetkowej, ale tylko w wysokości zapłaconych przez nią odsetek. UZASADNIENIE Pismem z dnia 16.02.2006 r., uzupełnionym pismem z dnia 03.03.2006 r., a następnie dnia 19.04.2006 r. zwróciła się Pani z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy można odliczyć podatek VAT od rat leasingowych samochodu osobowego w związku ze zmianą leasingobiorcy?
Fragment:
(...) wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: Podatnik będący czynnym podatnikiem VAT wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z umowy leasingu zawartej na samochód osobowy przez dotychczasowego leasingobiorcę w miesiącu marcu 2005r. Zmiana nastąpiła w miesiącu październiku 2005r. poprzez podpisanie aneksu do umowy leasingu, na podstawie, którego zmieniono strony umowy leasingu. Powyższy samochód zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami upoważniał do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego od raty lub innych płatności wynikających z zawartej umowy. Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii możliwości kontynuowania odliczenia podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 22 sierpnia 2005 r., czy też potraktowania zmiany leasingobiorcy jak nową umowę z prawem do odliczenia w wysokości 60%. Podatnik stoi na stanowisku, iż (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Strony umowy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.