Strony postępowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to strony postępowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

1. W myśl art. 133 § 1 u.p.p.s.a., sąd wydaje wyrok na podstawie akt sprawy. Za naruszenie tego przepisu nie można zatem uznać, wbrew twierdzeniom autora skargi kasacyjnej, zaakceptowania przez Sąd w zaskarżonym wyroku, jako zgodnej z przepisami prawa, oceny materiału dowodowego oraz przyjęcia za prawidłowe ustaleń będących konsekwencją tej oceny.

2. Znaczenie zawartej w art. 122 Ordynacji podatkowej zasady prawdy obiektywnej realizowanej poprzez normy art. 187 § 1 tej ustawy, należy rozpatrywać z celem jej wprowadzenia, to jest ustaleniem przez organy podatkowe stanu faktycznego zgodnego ze stanem rzeczywistym. Jeżeli natomiast w konkretnym postępowaniu dokonanie ustaleń faktycznych wymaga współdziałania strony postępowania podatkowego, to brak takiego współdziałania wywołuje negatywne skutki prawne wynikające z uznania tych okoliczności faktycznych za nieuzasadnione.

3. Nie stanowi uchybienia normom zawartym w przepisach art. 122 i art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej odmowa uwzględnienia przez organ wniosków dowodowych składanych przez stronę postępowania, które w żaden sposób nie mogły przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.

Fragment:

(...) która w ocenie autora skargi kasacyjnej wydana została z naruszeniem art.122 oraz art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej. Znaczenie bowiem zawartej w art. 122 Ordynacji podatkowej zasady prawdy obiektywnej realizowanej poprzez normy art. 187 § 1 tej ustawy, należy rozpatrywać z celem jej wprowadzenia, to jest ustaleniem przez organy podatkowe stanu faktycznego zgodnego ze stanem rzeczywistym. Jeżeli natomiast w konkretnym postępowaniu dokonanie ustaleń faktycznych wymaga współdziałania strony postępowania podatkowego, to brak takiego współdziałania wywołuje negatywne skutki prawne wynikające z uznania tych okoliczności faktycznych za nieuzasadnione. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku objętym rozpoznawaną skargą kasacyjną słusznie nie zakwestionował legalności postępowania dowodowego przeprowadzonego przez organy podatkowe. Oddalenie wniosków dowodowych skarżącej spółki nastąpiło zgodnie zobowiązującymi przepisami i nie naruszyło (...)

2011
1
cze

Istota:

Osoba wyznaczona do reprezentowania podatnika w trakcie kontroli podatkowej nie jest pełnomocnikiem procesowym, o którym mowa w art. 136 Op. Zatem nie można uznać, iż podjęte czynności kontrolne tj. dostarczenie upoważnienia do kontroli bezpośrednio kontrolowanemu z pominięciem osoby ustanowionej w trybie art. 281a Ordynacji podatkowej skutkują nieważnością tego postępowania. Jednocześnie Urzędy Kontroli Skarbowej podejmujące czynności kontrolne ze względu na podatek dochodowy nie mają obowiązku sprawdzania w ewidencji właściwego urzędu skarbowego czy kontrolowany zgłosił osobę o której mowa w art. 281a Op. tj. osoby która będzie go reprezentowała podczas jego nieobecności w trakcie kontroli

Fragment:

(...) niż pełnomocnik - umocowane do działania w imieniu i na rzecz podatnika, nie są wyrazicielami jego interesów. Nie stosuje się w stosunku do nich przepisów, które znajdują zastosowanie do pełnomocnika. W szczególności organ nie jest obowiązany informować ich o każdej czynności w trakcie postępowania podatkowego, udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego. Podjęcie czynności procesowych z pominięciem tych osób nie oznacza pominięcia strony postępowania. Ponadto, nie ma podstaw, aby organ podatkowy doręczał takim osobom pisma - z wyjątkiem sytuacji, gdy wzywa taką osobę do dokonania określonej czynności. Zasadą wynikającą z art. 284 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa jest, iż wszczęcie kontroli podatkowej, z zastrzeżeniem § 4 i art. 284a § 1, następuje przez doręczenie kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w art. 281a, upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazania legitymacji służbowej. Kontrolowany (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa.

Fragment:

(...) Decyzja Na podstawie art.14b § 5 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16.05.2005r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie nr D3/443/37/05 z 06.05.2005r. odmawiające udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, orzekam: - odmówić uchylenia postanowienia organu podatkowego pierwszej instancji. Uzasadnienie W dniu 22.04.2005r. do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie opierając się na brzmieniu art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w dniu 06.05.2005r. wydał postanowienie nr D3/443/37/05, w którym odmówił udzielenia pisemnej interpretacji co (...)

2011
1
lut

Istota:

Strona postępowania podatkowego.

Fragment:

(...) Na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r Nr 8, poz. 60), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie - art.14a §4. Pismem z dnia xx stycznia 2005r uzupełnionym pismem z dnia xx stycznia 2005r na podstawie przepisów art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r -Ordynacja podatkowa zwrócił się Pan z pytaniami: 1.cyt."czy w przypadku wszczęcia przez organ podatkowy postępowania kontrolnego lub podatkowego w Spółce z o. o za okres od (...)