Strony | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to strony. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Decyzja, adresowana (skierowana) w dacie jej wydania do podmiotu nieistniejącego (wykreślonego z KRS) stanowi skierowanie tej decyzji do podmiotu nie będącego stroną w sprawie i stanowi przesłankę stwierdzenia nieważności. Nie ma znaczenia okoliczność, iż organ podatkowy w momencie wydania decyzji nie miał informacji o wykreśleniu podmiotu z KRS.

Fragment:

(...) Błędne są w tym zakresie twierdzenia zawarte w punkcie 2 skargi kasacyjnej jakoby wykreślenie tej spółki z rejestru przedsiębiorców nastąpiło na końcowym etapie postępowania odwoławczego tj. na etapie doręczania decyzji . Istota sporu sprowadza się do tego, czy decyzja skierowana do podmiotu nie istniejącego, spełnia przesłankę skierowania decyzji do osoby nie będącej stroną w sprawie. Otóż stosownie do art. 210 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej decyzja zawiera oznaczenie strony . Kto jest stroną w postępowaniu podatkowym definiuje art. 133 Ordynacji podatkowej. Sąd administracyjny ocenia decyzje według stanu z dnia ich wydania. Wykładnia logiczna tych przepisów prowadzi do oczywistego wniosku, że w dacie wydania, decyzja musi być skierowana do podmiotu określonego w art. 133 Ordynacji podatkowej. Wykładnia logiczna prowadzi także do wniosku, że skierowanie decyzji do każdego innego adresata, niż określony w art. 133 Ordynacji podatkowej, stanowi (...)

2011
1
lut

Istota:

Pytanie zostało zadane przez Spółkę, która nie jest stroną w sprawie.

Fragment:

(...) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Na podstawie art. 165a § 1, gdy żądanie strony dotyczące wszczęcia postępowania, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z jakichkolwiek innych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ podatkowy wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Mając na uwadze stan faktyczny, z którego wynika że Wnioskodawca nie jest stroną w przedmiotowej sprawie, Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego postanowił jak w sentencji. Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby (...)