ITPB1/4511-456/16/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, należności uzyskiwane przez Wnioskodawcę w związku z udostępnianiem, na podstawie umów o podobnym charakterze do umów najmu lub dzierżawy, Spółce B lub Partnerowi powierzchni na Stronie internetowej, będą mogły podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie formy opodatkowania oraz stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie formy opodatkowania oraz stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce, która podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) w Polsce. Wnioskodawca jest jednym z udziałowców spółki zawiązanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i w rezultacie posiadającą w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego (dalej jako: „Spółka A”). Wnioskodawca zamierza odpłatnie nabyć do swojego majątku prywatnego od Spółki A prawa do strony internetowej, która z uwagi na swoją zawartość i funkcje powinna być klasyfikowana jako portal internetowy lub internetowy serwis informacyjny (dalej jako: „Strona internetowa” lub „Portal internetowy”). Poprzez odpłatne nabycie Strony internetowej rozumie się w danym przypadku kupno zespołu praw majątkowych, składających się na Stronę internetową, w skład których wchodzą m.in.: program komputerowy (kod źródłowy), utwory zamieszczone na stronie, dane zebrane w trakcie funkcjonowania strony internetowej (w tym bazy danych użytkowników Strony internetowej), a także rozpoznawalną „markę” Strony internetowej. Wnioskodawca nie posiada, nie prowadzi oraz nie zamierza posiadać ani prowadzić innych stron internetowych oferujących podobną zawartość, funkcję i cel co Portal internetowy i prowadzony w jego ramach serwis informacyjny. Portal internetowy jest wykorzystywany do prowadzenia pozagospodarczej działalności publicystycznej polegającej na zamieszczaniu na nim artykułów prasowych, aktualności, informacji, wpisów i porad praktycznych w języku polskim, które mogłyby spotkać się w szczególności z zainteresowaniem Polaków mieszkających na stałe na terytorium Niemiec. Portal internetowy jest bowiem jako całość, wraz ze wszystkimi jego elementami i funkcjami, poświęcony bieżącym sprawom niemieckiej Polonii. Dla celów niniejszego wniosku można wyróżnić następujące obszary lub fragmenty Portalu internetowego, z których część jest posegregowana w sekcje tematyczne (zakładki), a część ma charakter wyłącznie funkcjonalny:

  1. Serwis informacyjny - najbardziej obszerna część Portalu internetowego stanowiąca zarazem jego istotę, podzielona na sekcje tematyczne i obejmująca publikacje stanowiące głównie przedstawienie aktualnych wydarzeń z Niemiec i „ze świata”, artykułów i felietonów m.in. na tematy społeczne, polityczne, gospodarcze i finansowe, a także poradników dotyczących różnych aspektów związanych z miejscem zamieszkania i pracy w Niemczech;
  2. Serwis społecznościowy - sekcja umożliwiająca m.in. nawiązywanie znajomości przez osoby zamieszkałe na terytorium Niemiec;
  3. Forum dyskusyjne - sekcja umożliwiająca wymianę opinii przez internautów;
  4. Serwis ogłoszeń drobnych - sekcja umożliwiająca zamieszczanie przez internautów ogłoszeń drobnych, m.in. w sprawie mieszkania, pracy, sprzedaży lub zamiany używanych rzeczy, organizowanych imprez, świadczenia drobnych usług;
  5. Serwis ogłoszeń firmowych - sekcja umożliwiająca przedsiębiorcom dodawania standardowych lub premiowanych wpisów do katalogu firm (tzw. wizytówek internetowych);
  6. Powierzchnia Strony internetowej wyodrębniona pod reklamy (m.in. w postaci bannerów reklamowych lub linków do innych stron internetowych) i udostępniona bezpośrednio zewnętrznym reklamodawcom;
  7. Powierzchnia Strony internetowej wyodrębniona pod reklamy (m.in. w postaci bannerów reklamowych lub linków do innych stron internetowych) w ramach udostępnionego przez osobę trzecią specjalistycznego programu pośredniczącego w publikacji treści reklamowych reklamodawców na stronach internetowych uczestników programu (np. w ramach programu G. A.).

Portal internetowy ma charakter niekomercyjny, a dostęp do treści publikowanych na jego powierzchni jest nieodpłatny. Obszary Portalu internetowego wymienione powyżej pod literami od A) do D) oraz pod literą E) (w zakresie standardowych wpisów do katalogu firm) nie generują dla właściciela Strony internetowej żadnego dochodu per se.

W zakresie obszaru Portalu internetowego opisanego pod literą E) Wnioskodawca wskazuje, iż wpisy do katalogu firm co do zasady mają, jak i będą miały, charakter nieodpłatny. Równocześnie jednak przedsiębiorcy, którym zależy na bardziej efektywnej prezentacji własnych firm, będą mieli szansę nabywania odpłatnie tzw. „wizytówek premium”, które w stosunku do standardowych, nieodpłatnych wizytówek, będą korzystały z lepszej ekspozycji poprzez nadanie im bardziej atrakcyjnej formy oraz usytuowanie na górnych pozycjach listy katalogu firm. Oprócz ww. płatnych „wizytówek premium” źródłem przychodów w ramach Strony internetowej będą mogły być jedynie obszary Strony internetowej wyodrębnione pod reklamy, które zostały wskazane pod literami F) i G) powyżej.

Bezpośrednio po nabyciu przez Wnioskodawcę praw do Strony internetowej, wszelkie prawa do dysponowania Stroną internetową, w tym do administrowania nią oraz bieżącym zarządzaniem zamieszczanymi na tej Stronie treściami będą przysługiwać utworzonej we wrześniu 2015 r. przez Wnioskodawcę i jego wspólnika spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: „Spółka B”). Precyzując, bezpośrednio po nabyciu przez Wnioskodawcę praw do Strony internetowej Wnioskodawca zawrze ze Spółką B umowę nienazwaną o charakterze zbliżonym do umów najmu lub dzierżawy, na podstawie której Wnioskodawca udostępni Spółce B do wyłącznego korzystania całą Stronę internetową, za wyjątkiem obszaru Strony internetowej opisanego pod literą G) powyżej, tj. powierzchni Strony internetowej wyodrębnionej pod reklamy w ramach udostępnionego przez osobę trzecią specjalistycznego programu pośredniczącego w publikacji treści reklamowych reklamodawców na stronach internetowych uczestników programu (np. w ramach programu G. A.). Spółka B będzie mogła w pełni dysponować Stroną internetową w pełni (na wszystkich obszarach i w pełnym zakresie) z tym wyjątkiem, iż powołany w poprzednim zdaniu obszar Strony internetowej (lit. G) będzie pozostawał w dyspozycji Wnioskodawcy do udostępnienia organizatorowi wymienionego programu pośredniczącego w publikacji treści reklamowych. Poza koniecznością tolerowania przez Spółkę B udostępniania przez Wnioskodawcę obszaru opisanego pod literą G zewnętrznemu podmiotowi, Spółka B będzie w pełni dysponować Stroną internetową do prowadzenia działalności w jej ramach, w tym również do osiągania z tego tytułu dochodów, w szczególności z płatnych „wizytówek premium” (lit. E we wskazanym powyżej zakresie) lub bezpośredniego udostępniania powierzchni na Stronie internetowej reklamodawcom określonym pod lit. F. Nie wykluczone, iż w przyszłości Spółka B skonstruuje w ramach Strony internetowej (do czego będzie uprawniona) nowe funkcjonalności pozwalające na osiąganie nowych dochodów, które będą należne Spółce B. Zgodnie z postanowieniami planowanej umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką B (o charakterze najmu lub dzierżawy), Wnioskodawca będzie uprawniony do otrzymywania od Spółki B cyklicznego wynagrodzenia (czynszu) za udostępnienie jej powierzchni na Stronie internetowej. Ponadto Wnioskodawca nie będzie upoważniony ani zobowiązany do wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji Strony internetowej. Wszelkie modyfikacje i rozwój Strony internetowej, moderowanie jej treści oraz każdy przejaw administrowania Stroną internetową będzie prawem i obowiązkiem Spółki B.

W ramach pozostawionej Wnioskodawcy w ramach zawartej ze Spółką B umowy możliwości dysponowania przed Wnioskodawcę jednym obszarem Strony internetowej, opisanego pod literą G) powyżej, Wnioskodawca będzie osobiście uczestniczył w programie lub programach partnerskich prowadzonych przez firmę lub firmy udostępniające narzędzia internetowe umożliwiające publikowanie treści reklamowych reklamodawców na stronach internetowych osób trzecich. Przystąpienie do takiego programu partnerskiego co do zasady następuje poprzez akceptację przez dysponenta powierzchni strony internetowej treści regulaminu podmiotu prowadzącego program partnerski (dalej jako: „Partner” - na potrzeby niniejszego wniosku rozumiany jako określona kategoria podmiotów, a nie jako pojedyncza firma), w związku z czym stosunek prawny między dysponentem strony internetowej a Partnerem można uznać za przykład umowy adhezyjnej. W konsekwencji zawarcia takiej umowy z Partnerem Wnioskodawca nie będzie miał możliwości ingerowania w treść oraz formę treści reklamowych zamieszczanych na udostępnionej przez niego powierzchni Strony internetowej. Wynagrodzenie Wnioskodawcy za udostępnianie powierzchni Strony internetowej na cele reklamowe będzie wyliczane przez Partnera w oparciu o parametry „popularności” określone w zaakceptowanym regulaminie.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z zamierzeniami, po nabyciu praw do Strony internetowej Wnioskodawca będzie uzyskiwał przychody wyłącznie z tytułu realizacji umów o charakterze zbliżonym do umów najmu lub dzierżawy, zawartych ze Spółką B lub z Partnerem. Wnioskodawca nie będzie prowadził innych stron internetowych, w szczególności oferujących podobną zawartość, funkcję i cel co Portal internetowy. Wnioskodawca zamierza opodatkowywać przychody uzyskiwane z tytułu odpłatnego udostępnienia powierzchni na Stronie internetowej zarówno od Spółki B, jak i od Partnera, zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%. W związku z planowanym rozpoczęciem indywidualnej, pozarolniczej działalności gospodarczej w branży transportowej, w lutym 2016 r. Wnioskodawca został wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prowadzenie tej działalności nie ma i nie będzie miało żadnego związku z prowadzoną Stroną internetową, ani z przychodami uzyskanym w związku z udostępnieniem fragmentu jej powierzchni Spółce B lub w ramach współpracy z Partnerem dla celów reklamowych lub innych celów komercyjnych. Wnioskodawca wybrał opłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, należności uzyskiwane przez Wnioskodawcę w związku z udostępnianiem, na podstawie umów o podobnym charakterze do umów najmu lub dzierżawy, Spółce B lub Partnerowi powierzchni na Stronie internetowej, będą mogły podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne...

Zdaniem Wnioskodawcy, należności uzyskiwane przez Wnioskodawcę w przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego okolicznościach, z tytułu zawartych przez Wnioskodawcę ze Spółką B i Partnerem umów o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy, których przedmiotem jest udostępnienie powierzchni na Stronie internetowej, będą mogły podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W przepisie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) - dalej jako: „updof”, zawarty został katalog źródeł przychodów, który determinuje stosowanie zasad opodatkowania dochodów uzyskanych z poszczególnych kategorii przychodów. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 updof, odrębnym źródłem przychodów są przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym również dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Subsumpcja przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego okoliczności faktycznych do ww. normy prowadzi do wniosku, że przypisanie otrzymywanych przez Wnioskodawcę określonych powyżej należności do źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof jest warunkowane potwierdzeniem, iż:

  1. omawiane przychody będą powstawać w wyniku realizacji umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, oraz
  2. prawa będące przedmiotem takiej umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze nie będą związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, a idąc dalej, iż udostępnianie powierzchni na Stronie internetowej Spółce B lub Partnerowi nie będzie następowało w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 659 § 1 i art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) przedmiotem umowy najmu oraz umowy dzierżawy może być wyłącznie rzecz, przy czym przepis art. 709 ww. ustawy rozszerza stosowanie przepisów o dzierżawie rzeczy odpowiednio na dzierżawę praw.

Mając na uwadze brzmienie interpretacji ogólnej Ministra Finansów dnia 5 września 2014 r. nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000 (dalej jako „interpretacja ogólna”), jak również wyroków sądów administracyjnych, które stały się przyczynkiem do wydania tej interpretacji, nie powinno obecnie powodować kontrowersji stwierdzenie, iż umowa, na podstawie której następuje udostępnienie powierzchni strony internetowej, np. na cele reklamowe, stanowi umowę nienazwaną w rozumieniu regulacji prawa cywilnego o charakterze podobnym do umowy najmu lub dzierżawy. W ww. interpretacji ogólnej Minister Finansów przyznał rację przytoczonej tam tezie z orzecznictwa, zgodnie z którą „umowa, na podstawie której jeden podmiot udostępnia innemu podmiotowi możliwość wyświetlania na stronie internetowej określonych treści (najczęściej reklamowych), jest umową nienazwaną o charakterze podobnym do najmu lub dzierżawy. Wprawdzie przedmiotem takiej umowy nie jest ani najem rzeczy, ani dzierżawa rzeczy lub prawa, jednakże następuje oddanie do używania bytu wirtualnego, jakim jest część powierzchni strony internetowej”. W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że osiągane przez niego przychody z tytułu udostępnienia Spółce B lub Partnerowi powierzchni na Stronie internetowej będą rezultatem realizacji umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy.

Warunkiem zakwalifikowania przychodów z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof jest, co zostało potwierdzone również w przywołanej wyżej interpretacji ogólnej, okoliczność nieuzyskiwania tych przychodów „w ramach działalności gospodarczej” podatnika. Istotny w danym przypadku jest nie sam fakt prowadzenia przez podatnika działalności gospodarczej, lecz wystąpienie związku między składnikiem majątkowym będącym przedmiotem najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze z działalnością gospodarczą podatnika. Podatnik może bowiem jednocześnie uzyskiwać przychody z tytułu tzw. najmu prywatnego, jak i z działalności gospodarczej. Z powyższego należy wnioskować, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 6 updof może mieć zastosowanie wyłącznie do przychodów związanych ze składnikiem majątkowym, który znajduje się w majątku prywatnym podatnika.

W odniesieniu do okoliczności faktycznych Wnioskodawcy nowo utworzona działalność gospodarcza będzie prowadzona niezależnie od funkcjonowania Strony internetowej. Nabycie niekomercyjnej Strony internetowej będzie miało dla Wnioskodawcy charakter incydentalny i nie zamierza on rozszerzać działalności w zakresie stron internetowych tego rodzaju. Wnioskodawca nie będzie ponadto brał bezpośrednio udziału w bieżącym zarządzaniu i administrowaniu Stroną internetową, w związku z czym nie będzie możliwe stwierdzenie, iż dysponowanie Stroną internetową nosi znamiona działalności gospodarczej. Źródłem przychodów uzyskiwanych z tytułu udostępniania powierzchni na Stronie internetowej na cele reklamy lub zamieszczania firmowych wizytówek w promowanej sekcji nie będzie pozarolniczą działalność gospodarcza. Z uwagi na powyższe należy uznać, że udostępnianie Spółce B lub Partnerowi prawa do korzystania z powierzchni na Stronie internetowej nie będzie następowało w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że źródłem przychodów Wnioskodawcy uzyskanych w związku z realizacją umów o udostępnienie powierzchni na Stronie internetowej, które mają być zawarte ze Spółką B i Partnerem, będą przychody wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof obejmujące przychody z tytułu najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Zgodnie z art. 27 ust. 1 updof, przychody zaliczone do tego źródła co do zasady podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a zatem według progresywnej skali podatkowej. Opodatkowanie osób fizycznych z tytułu przychodów z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, zostało uregulowane również w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) - dalej jako: „ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym” (vide art. 1 pkt 2 tej ustawy). Stosownie do art. 2 ust. 1a ww. ustawy osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Warunkiem opodatkowania zryczałtowanym podatkiem jest złożenie przez podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca jego zamieszkania pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy, o której mowa w art. 9 ust. 1 w zw. z ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 6 ust. la ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym „opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze”. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 6 ust. la tej ustawy, wynosi 8,5%.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że przychody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu zawartych ze Spółką B i Partnerem umów o charakterze podobnym do umów najmu lub dzierżawy, mających za przedmiot udostępnienie określonej powierzchni Strony internetowej, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów formalnoprawnych określonych przepisami prawa, będą mogły podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Prawidłowości przedstawionego powyżej stanowiska Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie m.in. w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego wydanych przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tutejszy organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.