IBPBI/2/423-1009/14/CzP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
1. Czy wartość niematerialna i prawna, powstała podczas realizacji wyżej opisanych umów o dzieło związanych ze stworzeniem strony internetowej Spółki, podlega amortyzacji, natomiast wydatki poniesione na wykonanie pracy winny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?2. Czy w związku z faktem, że umowy o dzieło nie określają wysokości wynagrodzenia za przeniesienie praw własności intelektualnej, ich wartość początkową należy określić w oparciu o wartość rynkową takich praw i wszystkie nabyte prawa autorskie do poszczególnych elementów strony internetowej wykazać w ewidencji jako jedną wartość niematerialną i prawną (utwór zbiorowy)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 29 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 19 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • uznania, że nabyte prawa autorskie prawa majątkowe do strony internetowej stanowią wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji,
 • bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozostałej części wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło,
 • określenia wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej,
 • ujęcia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych strony internetowej jako całości

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • uznania, że nabyte prawa autorskie prawa majątkowe do strony internetowej stanowią wartość niematerialna i prawną podlegającą amortyzacji,
 • bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozostałej części wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło,
 • określenia wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej,
 • ujęcia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych strony internetowej jako całości.
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka zawarła 4 umowy o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych z osobami fizycznymi (w tym 3 umowy z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej i 1 umowę z osobą prowadzącą działalność gospodarczą), których przedmiotem było wykonanie poszczególnych elementów strony internetowej Spółki. Poszczególne umowy dotyczyły:

I)

umowa z 2 grudnia 2013 r. dotyczyła stworzenia architektury funkcjonalnej oraz statycznej wizualizacji graficznej serwisu internetowego, kolejne etapy wykonania dzieła obejmowały:

 1. stworzenie dwóch niezależnych linii funkcjonalno-graficznych dla strony głównej serwisu, detalu oraz strony kontaktowej,
 2. wprowadzenie zmiany/poprawek do wybranej jednej linii funkcjonalno-graficznej, stworzenie wizualizacji graficznej dla systemu zarządzania treścią,
 3. wprowadzenie ostatecznych poprawek, przygotowanie materiałów dla developera, rozpisanie motoryki serwisu, przekazanie plików, ustalenie założeń developerskich; wynagrodzenie zostało wypłacone w następujący sposób:
  1. 3.076,62 zł brutto - płatne przy podpisaniu umowy jako zaliczka na poczet należnego wynagrodzenia,
  2. 2.307,69 zł brutto - płatne po zakończeniu etapu nr 2,
  3. 2.307,69 zł brutto - płatne po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru dzieła który podpisano 22 stycznia 2014 r.;

II)

umowa z 10 lutego 2014 r. dotyczyła zaprojektowania motoryki serwisu, opracowania i przekazania założeń i materiałów graficznych programiście oraz testowania zaprogramowanej struktury serwisu internetowego. Wykonanie dzieła składało się z następujących etapów:

 1. opracowanie i przekazanie założeń ux i graficznych oraz nadzór nad wykonaniem prac programistycznych przez programistę do systemu zarządzania treścią – CMS,
 2. opracowanie i przekazanie założeń ux oraz nadzór nad wykonywaniem prac programistycznych przez programistę do części frontend serwisu internetowego - wersja desktop serwisu internetowego,
 3. opracowanie i przekazanie założeń ux i graficznych oraz nadzór nad wykonaniem prac programistycznych przez programistę do części frontend serwisu internetowego prac - wersja responsie web design (RWD) na urządzenia mobilne; ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie 1.648,35 zł brutto zostało wypłacone po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru dzieła, który podpisano 30 kwietnia 2014 r.;

III)

umowa z 10 marca 2014 r. dotyczyła utworzenia tematycznych tekstów polskojęzycznych opublikowanych później na stronie internetowej Wnioskodawcy i składała się z następujących etapów:

 1. opracowanie tekstów według ustalonego standardu i harmonogramu ilościowego, przekazanie przez wykonawcę opracowań sekcji na stronę główną serwisu: driver, stawiamy na sukces, kreowanie biznesu, innowacyjne technologie, edukacja, wartości, oferta dla studentów, dla naukowców, dla przedsiębiorców,
 2. przekazanie opracowań tekstów do portfolio przez wykonawcę,
 3. przekazanie pozostałych opracowań przez wykonawcę; wynagrodzenie zostało wypłacone w następujący sposób:
  1. 560.40 zł brutto - płatne po podpisaniu umowy jako zaliczka;
  2. 560.40 zł brutto - płatne po zakończeniu etapu 1;
  3. 747,20 zł brutto - płatne po podpisaniu protokołu odbioru, który podpisano 28 kwietnia 2014 r.;

IV)

umowa z 10 lutego 2014 r., której przedmiotem było wykonanie dzieła w postaci serwisu internetowego, tj. stworzenie kodu programistycznego do systemu zarządzania treścią strony (CMS) oraz oprogramowanie sfery wizualnej strony (frontend) według dostarczonej grafiki i założeń. Wykonanie dzieła obejmowało 3 etapy:

 1. stworzenie systemu zarządzania treścią (CMS),
 2. opracowanie strony wizualnej według założeń graficznych - wersja desktop,
 3. oprogramowanie wizualnej strony w responsive web design (rozdzielczości strony pod różne urządzenia).

Wynagrodzenie z tytułu wskazanej umowy zostało określone w formie ryczałtu w wysokości 11.000,00 zł netto i wypłacone po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru, który podpisano 30 kwietnia 2014 r.

Wszystkie wyżej wskazane kwoty zostały uiszczone na rzecz wykonawców dzieła, zgodnie z zapisami umów. Każda z wyżej wskazanych umów o dzieło zawierała postanowienie, że wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Spółkę majątkowych praw autorskich do dzieła (utworu), zaś skutek rozporządzający nastąpi z dniem podpisania przez strony protokołu odbioru dzieła. Przeniesienie majątkowych praw autorskich nastąpiło z mocy prawa (bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności) z dniem podpisania protokołu odbioru. Dodatkowo umowy zawierały oświadczenie wykonawcy, że z momentem przeniesienia majątkowych praw autorskich na Spółkę, uzyskuje ona wyłączne prawo do wykonywania zależnych praw autorskich i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworu jako całości oraz jego poszczególnych elementów. W umowach wskazano pola eksploatacji, na jakich przechodzą na Spółkę prawa autorskie do utworów. Nabycie przez Spółkę całości praw, zgód i zezwoleń określonych w umowach, w tym majątkowych praw autorskich nastąpiło w ramach wynagrodzenia określonego w umowie za wykonanie poszczególnych dzieł. Wynagrodzenie to, zgodnie z umowami, stanowi całość wynagrodzenia należnego wykonawcy za wykonaną pracę, a także z tytułu korzystania na każdym z wymienionych pól eksploatacji oraz z tytułu wszelkich innych świadczeń wykonawcy, związanych z prawami własności intelektualnej (w tym majątkowymi oraz osobistymi prawami autorskimi), wskazanymi w umowach. Zatem wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich nie zostało wyszczególnione, ale zostało wypłacone przez Spółkę. Zgodnie z zapisami przedmiotowych umów o dzieło, Spółka dostarczała wykonawcy potrzebne materiały i informacje do wykonania dzieła oraz aktywnie współdziałała z nim w celu przyspieszenia postępu prac w sposób zapewniający uniknięcie konieczności dokonywania poprawek dzieł. Poszczególne dzieła były wykonywane na zlecenie Spółki, kolejne etapy wykonywania dzieł musiały być każdorazowo akceptowane przez Spółkę przed przystąpieniem wykonawcy do realizacji kolejnego etapu dzieła. Całkowite wydatki poniesione w związku ze stworzeniem strony internetowej Spółki wyniosły 22.512,23 zł, w tym kwota 11.512,23 zł (brutto) została wypłacona na podstawie wyżej opisanych umów o dzieło zawartych z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, natomiast kwota 11.000,00 zł (netto) została uiszczona na podstawie wystawionej faktury VAT za usługi informatyczne zrealizowane przez przedsiębiorcę. Spółka jednocześnie wskazuje, że strona internetowa jest wykorzystywana na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. W szczególności wskazuje, że została ona stworzona w celu udostępnienia informacji o Spółce i zachęcenia potencjalnych klientów do podjęcia z nią współpracy. Spółka przewiduje, że okres użytkowania praw autorskich, o których mowa powyżej przekroczy 1 rok.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Czy wartość niematerialna i prawna, powstała podczas realizacji wyżej opisanych umów o dzieło związanych ze stworzeniem strony internetowej Spółki, podlega amortyzacji, natomiast wydatki poniesione na wykonanie pracy winny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu...
 2. Czy w związku z faktem, że umowy o dzieło nie określają wysokości wynagrodzenia za przeniesienie praw własności intelektualnej, ich wartość początkową należy określić w oparciu o wartość rynkową takich praw i wszystkie nabyte prawa autorskie do poszczególnych elementów strony internetowej wykazać w ewidencji jako jedną wartość niematerialną i prawną (utwór zbiorowy)...

Zdaniem Spółki:

Ad. 1)

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 84 ze zm. winno być: Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 691, dalej: „Prawo autorskie”), autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby na podstawie umowy. Dodatkowo umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 53 Prawa autorskiego). Ustawa ta wskazuje również, że w umowie takiej powinny być wyraźnie wymienione pola eksploatacji (art. 41 ust. 2 Prawa autorskiego).

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Spółka zawarła umowy o dzieło na wykonanie poszczególnych elementów strony internetowej wraz z zapisami dotyczącymi przeniesienia praw autorskich majątkowych. Wszystkie umowy miały formę pisemną, zostały w nich wyraźnie wskazane pola eksploatacji, na których doszło do przeniesienia majątkowych praw autorskich, a także wynagrodzenie za wykonanie dzieła (łącznie określające wartość praw autorskich i wartość pracy związanej ze stworzeniem utworu). W każdej w umów wyraźnie wskazano, że wynagrodzenie z niej wynikające dotyczy również przeniesienia praw autorskich majątkowych. W związku z powyższym, zdaniem Spółki, zostały spełnione wszystkie przesłanki i autorskie prawa majątkowe do wytworzonych dzieł (utworów), stanowiące zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „updop”) wartości niematerialne i prawne, zostały skutecznie nabyte przez Spółkę. O skuteczności powyższego decyduje bowiem realizacja przesłanek materialnoprawnych, określonych w ustawie o Prawie autorskim (forma pisemna, wskazanie pól eksploatacji).

Spółka uważa, że w zaistniałym stanie faktycznym koszty związane z realizacją strony internetowej winny zostać, w części obejmującej nabycie autorskich praw majątkowych amortyzowane, natomiast w części dotyczącej wytworzenia dzieła (pracy wykonawcy) winny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 updop, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe podlegają amortyzacji, jako wartości niematerialne i prawne, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 • zostały nabyte,
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 • przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok,
 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo zostały oddane przez podatnika do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), najmu, dzierżawy lub leasingu.

Dodatkowo wartość nabytych praw autorskich przekracza kwotę 3.500,00 zł, co zostanie uzasadnione poniżej.

W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku wszystkie powyższe warunki są spełnione. Zatem z perspektywy art. 16b ust. 1 pkt 4 updop nabyte przez Spółkę prawa własności intelektualnej powinny podlegać amortyzacji. Jednakże amortyzacji podlegają wyłącznie wskazane w updop środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, a zgodnie z art. 16f ust. 1 updop, jest ona dokonywana od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacji nie podlega zatem wartość usług, w tym usług polegających na tworzeniu stron internetowych, opracowaniu projektów graficznych, czy zawartości stron internetowych. Pogląd ten został również wyrażony w interpretacji indywidulanej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 października 2010 r. znak: IPPB5/423-449/10-4/DG. W związku z tym, koszty związane ze stroną internetową Spółki winny zostać podzielone; w części dotyczącej nabycia praw własności intelektualnej powinny podlegać amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne, a w części dotyczącej prac związanych w wykonaniem dzieł winny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Ad. 2)

W zaistniałym stanie faktycznym, umowy o dzieło zawierane z osobami, które tworzyły poszczególne elementy strony internetowej, zawierały łączną wartość wynagrodzenia za wykonane prace (stworzenie dzieła) i za przeniesienie praw autorskich majątkowych. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że brak jest podstaw do uznania, że wartość autorskich praw majątkowych to wartość wskazana w umowach o dzieło jako wynagrodzenie. Zatem konieczne jest określenie jaka część wynagrodzenia dotyczy prac związanych z wykonaniem dzieła, a jaka odpowiada wartości nabytych praw autorskich.

Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji.

Na podstawie przepisu art. 16g ust. 3 updop, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast na podstawie art. 16g ust. 1 updop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, w razie odpłatnego nabycia uważa się cenę ich nabycia.

Wobec powyższego, jeżeli w umowie jest podana cena nabycia prawa autorskiego, to stanowi ona podstawę do ustalenia wartości początkowej i dokonywania amortyzacji. Jeżeli natomiast nie jest określona odrębnie cena nabycia prawa autorskiego, jak w przedstawionym stanie faktycznym, a podana jest jedynie łączna kwota wykonania umowy, wówczas zastosowanie znajdzie art. 16g ust. 12 updop.

Stosownie do art. 16g ust. 12 updop, przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 10 i 11 należy zastosować odpowiednio art. 14 updop.

W takim przypadku wartość początkową autorskiego prawa majątkowego (przeniesienie autorskich praw własności intelektualnej) ustala się w oparciu o wartość rynkową tego prawa, określoną na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Suma wynagrodzenia za usługę i wartości rynkowej autorskiego prawa majątkowego nie może jednak przekroczyć łącznej kwoty określonej w umowie. Natomiast pozostałą wartość wynagrodzenia z tytułu tej umowy, czyli kwotę stanowiącą różnicę między ceną całkowitą z umowy a wartością niematerialną i prawną Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów - zgodnie z art. 15 ust. 4, 4b-4c updop. Powyższy pogląd został również potwierdzony w interpretacji indywidulanej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 października 2010 r. znak: IPPB5/423-449/10-4/DG. W zaistniałym stanie faktycznym, zdaniem Spółki, wartość rynkowa majątkowych praw autorskich, przeniesiona na nią, wynosi 50% ceny wskazanej w każdej z umów o dzieło. Zatem wartość praw autorskich do strony internetowej, która winna zostać wskazana jako wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych wynosi 11.256,12 zł. Natomiast pozostała część kosztów związana ze stroną internetową Spółki, wynosząca również 11.256,12 zł winna zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Spółka, z uwagi na specyfikę zawieranych umów o dzieło i fakt, że strona internetowa była tworzona przez dwie niepowiązane ze sobą osoby, nabyła prawa własności intelektualnej do poszczególnych elementów składowych strony internetowej, tj. oprogramowania, grafiki, tekstów zamieszczonych na stronie, itp. Jednak Spółka zamierza eksploatować wskazane elementy jako samodzielną całość. Co więcej, z uwagi na fakt, że wskazane prawa autorskie stanową gospodarczą całość, Spółka jedynie w taki sposób może wykorzystywać stronę internetową. Wskazać należy, że jej celem nie było nabycie praw własności intelektualnej do poszczególnych elementów strony internetowej, lecz strony jako całości, która tylko w taki sposób może być wykorzystywana do działalności prowadzonej przez Spółkę.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Prawa autorskiego, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W komentarzu do art. 1 wskazanej wyżej ustawy, autor E. Ferenc-Szydełko, wskazuje, że w doktrynie ukształtowany został pogląd, że strony internetowe należy traktować jako utwory w rozumieniu prawa autorskiego (...). Strona internetowa jest bowiem, co do zasady, w rozumieniu art. 1 ust. 1 PrAut przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze. W zależności od techniki sporządzania stron internetowych utwory te mogą być kwalifikowane (np. jako utwory multimedialne), przy czym ochronie podlegać mogą zarówno całość, jak i poszczególne elementy budujące stronę tj. czcionka, zdjęcia, animacje, kolorystyka czy też konstrukcja graficzna. Dodatkowo, w przypadku gdy strona internetowa, czy serwis internetowy tworzone są przez wielu wykonawców, a wykorzystywane są jako całość, należy zaliczyć je do kategorii utworów zbiorowych, zgodnie z art. 11 Prawa autorskiego. Pogląd ten został również potwierdzony w orzecznictwie, m.in. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11 maja 2007 r. sygn. akt I Aca 1145/2006. Mając na uwadze powyższą argumentację, Spółka stoi na stanowisku, że skoro strona internetowa jako całość stanowi jeden utwór zbiorowy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim oraz w związku z nabyciem praw autorskich majątkowych do tego utworu przez Spółkę, prawa autorskie majątkowe do przedmiotowej strony internetowej stanowią jedną wartość niematerialną i prawną w rozumieniu updop. Zatem, w związku z faktem, że strona internetowa będzie wykorzystywana przez Spółkę wyłącznie jako całość i jako całość będzie zabezpieczała źródło przychodów Spółki, to nie ma konieczności odrębnego wskazywania w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych praw do elementów składowych strony internetowej, takich jak: oprogramowanie, grafika czy treści znajdujące się na stronie. Powyższy pogląd został również wyrażony w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 listopada 2011 r. znak: IPPB5/423-807/11-5/AM. Zdaniem Spółki, nabyte prawa autorskie materialne do strony internetowej, pomimo faktu, że nabywane były oddzielnie do poszczególnych elementów strony, winny zostać ujęte w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych jako wartość niematerialna i prawna uwzględniająca wszystkie składające się na nią elementy (tj. poszczególne prawa własności intelektualnej do strony internetowej). Oznacza to, że Spółka, powinna wykazać w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych prawa autorskie do strony internetowej, stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, jako zorganizowanej całości, a nie prawa do poszczególnych elementów strony internetowej, stanowiących przedmiot poszczególnych praw własności intelektualnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.