3063-ILPB1-1.4511.380.2016.2.PP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie rozliczania podatku dochodowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2016 r. (data wpływu 15 grudnia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 30 stycznia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczania podatku dochodowego:

 • w części odnoszącej się do obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z praw majątkowych oraz obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego PIT-37 – jest nieprawidłowe;
 • w pozostałej części – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej:

 1. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  • kwalifikacji do źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu udostępniania poza działalnością gospodarczą powierzchni na stronie internetowej zarządzanej przez osobę fizyczną,
  • rozliczania podatku dochodowego,
 2. podatku od towarów i usług w zakresie:
  • prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT,
  • obowiązku ewidencjonowania sprzedaży z tytułu świadczonych usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z uwagi na fakt, że wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 24 stycznia 2017 r., znak 3063-ILPB1-1.4511.380.2016.1.PP, 3063-ILPP2-2.4512.227.2016.1.AO, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 24 stycznia 2017 r., skutecznie doręczono w dniu 25 stycznia 2017 r., natomiast w dniu 30 stycznia 2017 r. wniosek uzupełniono.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce. Nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej, a głównym jego źródłem przychodów jest umowa o pracę z obecnym pracodawcą.

Wnioskodawca zamierza (na podstawie przyszłej umowy o dzieło) nabyć odpłatnie stronę internetową, co do której nabędzie również pełnię autorskich praw majątkowych. Strona internetowa będzie prowadzona w zakresie aktualizacji jej treści przez wnioskującego. Po nabyciu strony internetowej, wnioskujący zamierza udostępniać przestrzeń reklamową w swojej witrynie www. Udostępnianie przestrzeni reklamowej reklamodawcom odbywać się będzie na podstawie umowy świadczenia tego typu usługi (tzw. usługa A) zawartej z podmiotem zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych. Podmiot świadczący usługę dokonywać będzie płatności (poprzez przelewy na konto wnioskującego) jako rozliczanie reklamodawców i sieci reklamowe, w przypadku odpowiedniej ilości „kliknięć” w reklamy.

Dodatkowo, w powiązaniu ze stroną Wnioskodawca zamierza nabyć aplikację mobilną na urządzenia mobilne o treści związanej z tematyką strony internetowej (program komputerowy napisany w sposób umożliwiający uruchamianie go na telefonach komórkowych). Aplikacja mobilna zostanie nabyta z autorskim prawami majątkowymi na podstawie przyszłej umowy o dzieło „o wykonanie aplikacji i przeniesienie praw”. Jako właściciel aplikacji, wnioskujący zamierza udostępniać w niej również miejsce pod przestrzeń reklamową. Udostępnianie przestrzeni reklamowej reklamodawcom odbywać się będzie również na podstawie umowy świadczenia tego typu usługi (tzw. usługa B) zawartej z tym samym co poprzednio opisanym podmiotem zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych. Dokonywanie płatności na konto wnioskującego odbywać się będzie na analogicznych zasadach jak dla strony www.

Ta sama aplikacja będzie również umieszczona na portalu internetowym do pobrania odpłatnie, dzięki czemu użytkownicy będą mieli dostęp do aplikacji bez reklam. Umieszczenie aplikacji odbędzie się na podstawie umowy z podmiotem zagranicznym (amerykańska korporacja) w zakresie czynności związanych z marketingiem, wprowadzaniem na rynek i dostarczaniem aplikacji dla urządzeń iphone użytkownikom końcowym (za pośrednictwem sklepu internetowego, którego ten podmiot jest właścicielem). Zainteresowana osoba za odpowiednią kwotę ustaloną przez wnioskującego może pobrać aplikację i korzystać z niej na zasadach licencji (nabyte majątkowe prawa autorskie pozostawać będą w dalszym ciągu własnością wnioskującego). Po upływie okresu rozliczeniowego podmiot wpłacać będzie na konto wnioskującego należności za pobrania aplikacji ze sklepu (po odliczeniu właściwej prowizji dla siebie od cen należnych za użytkowanie aplikacji). Przychody roczne wynikające ze wszystkich źródeł przychodu wnioskującego nie przekroczą wartości 150 000 zł.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że we wniosku z dnia 15 grudnia 2016 r. podano, że współpraca w postaci świadczenia usług będzie zawarta z podmiotami ze Stanów Zjednoczonych. Po ponownej weryfikacji, Wnioskodawca informuje, że dane te podano błędnie. W obu przypadkach zawarte zostaną umowy z podmiotami mającymi siedzibę w Irlandii. Obsługą usług reklamowych dla C. zajmuje się spółka mająca siedzibę w Irlandii, jak również obsługą sklepów internetowych dla D. zajmuje się D. mająca siedzibę w Irlandii. Z tymi podmiotami zostaną więc zawarte właściwe umowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.
 1. Jaka winna być klasyfikacja rodzaju źródeł przychodów?
 2. Czy Wnioskodawca powinien odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy sam, a jeśli tak to w jakim okresie?
 3. W jaki sposób i jakimi formularzami należałoby się rozliczać z rocznego zeznania w zakresie podatku dochodowego?

Tut. Organ informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczania podatku dochodowego. Natomiast w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu udostępniania poza działalnością gospodarczą powierzchni na stronie internetowej zarządzanej przez osobę fizyczną - wniosek został w dniu 17 lutego 2017 r. rozstrzygnięty postanowieniem nr 3063-ILPB1-1.4511.429.2016.1.PP.

Zdaniem Wnioskodawcy, w kwestii będącej przedmiotem zapytania oznaczonego nr I), wnioskujący jako osoba fizyczna nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej i podatek dochodowy od przychodów powstałych w opisanym powyżej przyszłym stanie będzie rozliczał w oparciu o zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według Wnioskodawcy (w jego opisanym przypadku) będą powstawać dwa dodatkowe rodzaje źródeł przychodów (oprócz źródła przychodu jakim jest stosunek pracy wykonywany na podstawie umowy o pracę):

 1. dla udostępniania powierzchni reklamowych na stronie www oraz udostępniania powierzchni reklamowych w aplikacji mobilnej - źródło przychodów określane w ww. ustawie jako najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy);
 2. dla przychodów z opłat za użytkowanie aplikacji mobilnej bez reklam - źródło przychodów określane w ww. ustawie jako prawa majątkowe (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy).

Zdaniem Wnioskodawcy, w kwestii będącej przedmiotem zapytania oznaczonego nr II), w każdym z dwóch dodatkowych źródeł (opisanych w odpowiedzi wcześniejszej - tj. Ad. I.1) oraz Ad. I.2)) - obowiązek zapłacenia podatku dochodowego powstanie w chwili powstania przychodu, a więc tylko po fizycznym otrzymaniu wpłat na konto Wnioskodawcy. W związku z powyższym, wnioskujący zamierza wpłacać samodzielnie zaliczki na podatek dochodowy (ze źródła opisanego w odpowiedzi wcześniejszej – ppkt 1 Ad. I oraz ppkt 2 Ad. I) do dnia 20 każdego kolejnego miesiąca, po miesiącu w którym Wnioskodawca otrzyma jakąkolwiek wpłatę.

Zdaniem Wnioskodawcy, w kwestii będącej przedmiotem zapytania oznaczonego nr III), może on rozliczać się z podatku dochodowego jak niżej:

 • w przypadku umowy o pracę - na zasadach ogólnych jak dotychczas (a roczne przychody zostaną wykazane w zeznaniu podatkowym na druku PIT-37 do końca kwietnia kolejnego roku po roku, w którym pracodawca płacił podatek dochodowy z tego źródła przychodu);
 • w przypadku udostępnienia powierzchni reklamowej w aplikacji oraz na stronie www - stawką zryczałtowaną 8,5%, przy czym wnioskujący poinformuje właściwego dla swojego miejsca zamieszkania Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyborze tej formy opodatkowania do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty będzie pierwszy przychód (a roczne przychody zostaną wykazane w zeznaniu podatkowym na druku PIT-28 do końca stycznia kolejnego roku po roku, w którym wnioskujący będzie płacił podatek dochodowy z tego źródła przychodu);
 • w przypadku źródeł przychodów z praw majątkowych (opłat licencyjnych za aplikację) - na zasadach ogólnych (a roczne przychody zostaną wykazane w zeznaniu podatkowym na druku PIT-36 do końca kwietnia kolejnego roku po roku, w którym wnioskujący będzie płacił podatek dochodowy z tego źródła przychodu).

W wyniku powyższego jako rozliczenie roczne będzie składane zeznanie podatkowe na 3 różnych formularzach PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego:
 • w części odnoszącej się do obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z praw majątkowych oraz obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego PIT-37 – jest nieprawidłowe;
 • w pozostałej części – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl natomiast art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z kolei w art. 10 ust. 1 ww. ustawy określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. następujące źródła przychodów:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (pkt 1);
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6);
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (pkt 7).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania w Polsce, nie prowadzi działalności gospodarczej, a głównym jego źródłem przychodów jest umowa o pracę. Ponadto, Wnioskodawca zamierza nabyć odpłatnie stronę internetową, co do której nabędzie również pełnię autorskich praw majątkowych. Po nabyciu strony internetowej, Wnioskodawca zamierza udostępniać na niej przestrzeń reklamową na podstawie umowy o świadczenie tego typu usługi zawartej z podmiotem mającym siedzibę w Irlandii. Podmiot ten będzie dokonywać płatności przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy jako rozliczanie reklamodawców, w zależności od ilości „kliknięć” w reklamy umieszczone na stronie internetowej Wnioskodawcy. Dodatkowo, w powiązaniu z ww. stroną internetową, Wnioskodawca zamierza nabyć aplikację mobilną na urządzenia mobilne o treści związanej z tematyką tej strony internetowej – będzie to program komputerowy napisany w sposób umożliwiający uruchamianie go na telefonach komórkowych. Aplikacja ta zostanie nabyta z autorskim prawami majątkowymi. Jako właściciel aplikacji, Wnioskodawca również zamierza udostępniać w niej miejsce pod przestrzeń reklamową. To udostępnianie przestrzeni reklamowej odbywać się będzie również na podstawie umowy o świadczenie tego typu usługi, zawartej również z podmiotem zarejestrowanym w Irlandii, a dokonywanie płatności z tego tytułu odbywać się będzie na rachunek bankowy Wnioskodawcy, na analogicznych zasadach jak dla strony internetowej. Aplikacja ta będzie nadto umieszczona na portalu internetowym do pobrania odpłatnie, dzięki czemu użytkownicy będą mieli dostęp do aplikacji bez reklam. Użytkownik, za odpowiednią kwotę ustaloną przez Wnioskodawcę, może pobrać aplikację i korzystać z niej na zasadach licencji (nabyte majątkowe prawa autorskie pozostawać będą w dalszym ciągu własnością Wnioskodawcy). Pobranie aplikacji będzie możliwe za pośrednictwem sklepu internetowego, którego właścicielem jest podmiot mający siedzibę w Irlandii – na podstawie właściwej umowy podmiot ten po upływie okresu rozliczeniowego wpłacać będzie na rachunek bankowy Wnioskodawcy należności za pobranie aplikacji ze sklepu internetowego (po odliczeniu właściwej prowizji dla siebie od cen należnych za użytkowanie aplikacji). Łączne roczne przychody Wnioskodawcy wynikające ze wszystkich źródeł przychodów nie przekroczą wartości 150 000 zł.

W związku z powyższym opisem, po stronie Wnioskodawcy powstała wątpliwość do jakich źródeł przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winny być zakwalifikowane poszczególne przychody Wnioskodawcy, czy Wnioskodawca powinien sam odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy, a jeśli tak to w jakim okresie, oraz w jakiej formie i poprzez jakie formularze Wnioskodawca winien dokonywać rocznego rozliczenia w zakresie podatku dochodowego.

Mając na uwadze przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy stwierdzić należy, że ukształtowana przez sądy administracyjne linia orzecznicza wskazuje, iż umowa, na podstawie której jeden podmiot udostępnia innemu podmiotowi możliwość wyświetlania na stronie internetowej określonych treści (najczęściej reklamowych), jest umową nienazwaną o charakterze podobnym do umowy najmu lub dzierżawy. Wprawdzie przedmiotem takiej umowy nienazwanej nie jest ani najem rzeczy, ani dzierżawa rzeczy lub prawa, jednakże następuje oddanie do używania bytu wirtualnego, jakim jest część powierzchni strony internetowej.

Należy zatem przyjąć, że umową o podobnym charakterze do ww. umów będzie także umowa udostępniania powierzchni reklamowych w aplikacji mobilnej. Tym samym osoba fizyczna, udostępniając za wynagrodzeniem miejsce w aplikacji mobilnej w celu zamieszczenia tam treści o charakterze reklamowym, uzyskuje z tego tytułu przychód, który należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w ww. art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że przychody te nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej.

Dochody z ww. źródła przychodów podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy. Podatnik ma również w tym przypadku możliwość wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 2180, z późn. zm.).

Stosownie bowiem do treści art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ww. ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%.

Jednakże, warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest – zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 1 ww. ustawy – złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy, które podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w ww. art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 4 ww. ustawy).

Jak stanowi natomiast art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku (PIT-28).

Zatem rozliczenia rocznego przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w związku z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy dokonać na formularzu PIT-28. Do zeznania tego należy dołączyć odpowiedni załącznik – w przedmiotowej sprawie będzie to informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (druk PIT-28/A).

Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania.

Odnosząc się z kolei do przychodów Wnioskodawcy z tytułu opłat za pobranie aplikacji i korzystanie z niej na zasadach licencji (opłaty za użytkowanie aplikacji mobilnej bez reklam), w pierwszej kolejności przywołać należy art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl ww. przepisu, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Zauważyć przy tym należy, że powołany wyżej przepis wymienia pewne rodzaje przychodów stanowiących katalog o charakterze otwartym, a zatem przepis ten nie rozstrzyga ostatecznie co jest przychodem z praw majątkowych. Użycie bowiem przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności” przesądza, że przedmiotowy katalog nie ma charakteru zamkniętego. Na tej podstawie uznać należy, że do przychodów z praw majątkowych zalicza się również przychody uzyskiwane z tytułu sprzedaży licencji na korzystanie z praw autorskich, w tym z aplikacji mobilnej będącej przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze.

Stosownie do treści art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8. Dochód ze sprzedaży licencji na korzystanie z aplikacji mobilnej – jeśli nie jest osiągany w ramach prowadzenia działalności gospodarczej – winien być wykazany w zeznaniu rocznym składanym za określony rok podatkowy (rok uzyskania dochodu) jako przychód z praw autorskich i innych praw, o których mowa w art. 18 ww. ustawy. Dochód ten podlega opodatkowaniu wg skali określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy, łącznie z pozostałymi dochodami rozliczanymi według ww. skali. Dokonując obliczenia należnego za rok zobowiązania podatnik winien więc wziąć pod uwagę powyższe skumulowane dochody, uwzględniając kwotę wolną od podatku oraz ewentualnie właściwą metodę eliminacji podwójnego opodatkowania. W odniesieniu do tego rodzaju dochodów, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują natomiast obowiązku uiszczania zaliczek na podatek w ciągu roku podatkowego.

Fakt uzyskiwania powyższych dochodów – jeśli podatnik osiąga je bez pośrednictwa płatnika albo ze źródeł położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – powoduje obowiązek ich wykazania w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym na formularzu PIT-36. Formularz PIT-37 przeznaczony jest bowiem dla podatników, którzy w roku podatkowym wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Zatem, jeśli podatnik w danym roku podatkowym - obok przychodów z praw majątkowych, o których była mowa wcześniej - osiąga również przychody za pośrednictwem płatników, podlegające wraz z pozostałymi przychodami opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy (np. przychody ze stosunku pracy), winien złożyć jedno zeznanie podatkowe - na druku PIT-36 (podatnik nie składa wówczas zeznania na druku PIT-37) - wykazać w nim przychody ze stosunku pracy oraz wszystkie pozostałe przychody opodatkowane według ww. skali podatkowej.

Reasumując, stwierdzić należy, że:

 • przychody Wnioskodawcy z tytułu umowy o pracę należy zakwalifikować do źródła przychodów ze stosunku pracy, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • do kwalifikacji przychodów Wnioskodawcy z tytułu udostępniania powierzchni reklamowych na stronie www zastosowanie znajdzie interpretacja ogólna nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000 Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r., powołana w postanowieniu tut. Organu z dnia lutego 2017 r. nr 3063-ILPB1-1.4511.429.2016.1.PP, stanowiącym rozstrzygnięcie do części wniosku Zainteresowanego odnoszącej się do podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu udostępniania poza działalnością gospodarczą powierzchni na stronie internetowej zarządzanej przez osobę fizyczną;
 • przychody Wnioskodawcy z tytułu udostępniania powierzchni reklamowych w aplikacji mobilnej należy zakwalifikować do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (jako przychody z umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy);
 • przychody Wnioskodawcy z tytułu opłat za użytkowanie aplikacji mobilnej bez reklam (opłaty licencyjne za aplikację) należy zakwalifikować do źródła przychodów z praw majątkowych, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • zaliczki na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy Wnioskodawca nie będzie odprowadzać samodzielnie – obowiązek ten ciąży na jego pracodawcy (płatniku);
 • ryczałt od przychodów z tytułu udostępniania powierzchni reklamowych w aplikacji mobilnej Wnioskodawca powinien odprowadzać samodzielnie w ciągu roku podatkowego do dnia 20 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wnioskodawca otrzyma wpłatę na rachunek bankowy;
 • Wnioskodawca nie ma obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego od przychodów z tytułu opłat za użytkowanie aplikacji mobilnej bez reklam (opłaty licencyjne za aplikację);
 • przychody z tytułu udostępniania powierzchni reklamowych w aplikacji mobilnej Wnioskodawca może opodatkować w formie zryczałtowanej stawką 8,5%, po uprzednim złożeniu stosownego oświadczenia o wyborze takiej formy opodatkowania – wówczas Wnioskodawca będzie obowiązany złożyć zeznanie roczne na formularzu PIT-28 do dnia 31stycznia następnego roku;
 • Wnioskodawca jest obowiązany złożyć zeznanie roczne na formularzu PIT-36 do dnia 30 kwietnia następnego roku i wykazać w nim przychody ze stosunku pracy oraz wszystkie pozostałe przychody opodatkowane według skali podatkowej, w tym przychody z tytułu opłat za użytkowanie aplikacji mobilnej bez reklam (opłaty licencyjne za aplikację);
 • Wnioskodawca nie składa zeznania rocznego na formularzu PIT-37.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe w części odnoszącej się do obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z praw majątkowych oraz obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego PIT-37. Natomiast w pozostałej części - stanowisko Wnioskodawcy w zakresie rozliczania podatku dochodowego należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług zostanie rozstrzygnięty odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.