2461-IBPB-2-2.4511.776.2016.1.JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Skutki podatkowe osiągania przychodu z tytułu udostępniania stron internetowych, dotyczących wpłacania zaliczek na podatek oraz braku obowiązku składania PIT-ZG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 8 sierpnia 2016 r. (data otrzymania 10 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych osiągania przychodu z tytułu udostępniania stron internetowych, dotyczących wpłacania zaliczek na podatek oraz braku obowiązku składania PIT-ZG - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych osiągania przychodu z tytułu udostępniania stron internetowych, dotyczących min. wpłacania zaliczek na podatek oraz braku obowiązku składania PIT-ZG.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest uczestnikiem internetowego programu partnerskiego. Organizatorem programu jest firma (...) zarejestrowana w Irlandii. Wnioskodawca będąc uczestnikiem tego programu gromadzi środki pieniężne wyrażone w polskich złotych uzyskiwane przez umieszczenie reklam internetowych dostarczanych przez firmę na prywatnych stronach internetowych Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie ma wpływu na zawartość tych reklam (jedynie może wybrać kategorie reklam wyświetlanych na stronie internetowej). Środki zgromadzone w ramach programu, firma za wyświetlenie reklam wypłaca przelewem bankowym na konto Wnioskodawcy w Polskim Banku (przelew dokonany będzie z Irlandii). Wypłata nastąpi w przypadku osiągnięcia kwoty minimum 300 zł w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego (wypłaty nie muszą być regularne). Wnioskodawca jest studentem, nie prowadzi działalności gospodarczej. Strony internetowe, na których są zamieszczone reklamy (na tych stronach), Wnioskodawca wykonuje i aktualizuje w wolnym czasie. To jest hobby Wnioskodawcy, nie jest to działalność zarobkowa. Przystąpienie do programu i jego warunków (wydruk w załączeniu) nastąpiło drogą elektroniczną (brak umowy w formacie pisemnym).

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie.

Jak należy rozliczyć przychód z programu? Czy do zeznania rocznego należy dołączyć PIT-ZG?

Zdaniem Wnioskodawcy, wyświetlanie reklam na stronach internetowych jest usługą elektroniczną. Dochody uzyskiwane będą z usług niematerialnych od podmiotu zagranicznego, więc rozlicza się z tego tytułu w Polsce. Ze względu na fakt, że jest osobą fizyczną (dochody uzyskiwane prywatnie), więc należy je potraktować jako „z innych źródeł” i dochód ten podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym PIT-36. Zdaniem Wnioskodawcy, tego dochodu nie należy traktować jako „najem/dzierżawa”, gdyż z firmą nie jest zawarta umowa o najem lub reklamę powierzchni internetowej. W momencie otrzymania wypłaty od firmy należy dokonać wpłaty zaliczki na konto urzędu skarbowego do dnia 20-tego. Nie należy wypełniać załącznika PIT-ZG do zeznania rocznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie kwestia skutków podatkowych osiągania przychodu z tytułu udostępniania stron internetowych, dotyczących wpłacania zaliczek na podatek oraz braku obowiązku składania PIT-ZG. Natomiast w kwestii zaliczenia osiąganych przychodów do źródła przychodu wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9 ust. 2 tej ustawy – dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z treści opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jest uczestnikiem internetowego programu partnerskiego. Organizatorem programu jest firma z siedzibą w Irlandii. Będąc uczestnikiem programu partnerskiego Wnioskodawca uzyska przychód za umieszczanie reklam internetowych dostarczanych przez firmę na swoich prywatnych stronach internetowych.

Przystąpienie do programu partnerskiego i zaakceptowanie jego warunków nastąpiło drogą elektroniczną (brak umowy w formie pisemnej). Uzyskiwany przez Wnioskodawcę przychód pochodzi z zagranicy. Środki w ramach programu gromadzone są w Irlandii przez organizatora programu. Dopiero po przekroczeniu ustalonej kwoty minimalnej 300 zł zgromadzonych środków i złożeniu wniosku o wypłatę środków pieniężnych są one wypłacane przelewem bankowym na konto Wnioskodawcy w polskim banku.

W postanowieniu z 10 listopada 2016r. Znak: 2461-IBPB-2-2.4511.776.2016.2.JG wskazano, że zgodnie z interpretacją ogólną Znak: DD2/033/55/KBF/14/RD-75000 wydaną przez Ministra Finansów 5 września 2014 r. osoba fizyczna udostępniająca na stronie internetowej miejsce w celu zamieszczenia treści o charakterze m.in. reklamowym za wynagrodzeniem uzyskuje przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy. Przychody z tego tytułu należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT, pod warunkiem, że nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej. Dochody z tego źródła przychodów podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT. Podatnik ma również możliwość wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanych podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wobec tego przychody uzyskiwane ze źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych – według skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przychód jaki Wnioskodawca uzyskuje z tytułu udostępniania swojej prywatnej strony internetowej w celu umieszczenia treści reklam internetowych może podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym w przypadku wyboru tej formy opodatkowania dochodu na zasadach ogólnych na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Zgodnie bowiem z art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy osiągający dochody z najmu i dzierżawy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3,z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. Zaliczki miesięczne wpłaca się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (art. 44 ust. 6 ww. ustawy).

Wnioskodawca ma także możliwość wyboru opodatkowania uzyskanego dochodu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, ze zm.). Opodatkowanie dochodu w formie zryczałtowanego podatku wiąże się natomiast z obowiązkiem wpłacania co miesiąc zryczałtowanego podatku dochodowego według określonej w ustawie stawki – 8,5%.

Przy czym warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

O zasadach składania oświadczenia stanowi art. 9 ust. 1 ww. ustawy, w myśl którego – pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 9 ust. 4 ww. ustawy – w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a czyli z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Podsumowując, uzyskane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie za udostępnienie prywatnych stron internetowych podlega opodatkowaniu albo na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy albo na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne tj. w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W zależności od wyboru formy opodatkowania uzyskanego dochodu na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek uiszczania zaliczek na podatek albo podatku zryczałtowanego oraz wykazania tego dochodu w zeznaniu rocznym PIT-36 (zasady ogólne) albo PIT-28 (zryczałtowany podatek dochodowy). Na Wnioskodawcy natomiast nie będzie ciążył obowiązek złożenia do zeznania podatkowego załącznika PIT-ZG.

Wobec tego stanowisko Wnioskodawcy co do wpłacania zaliczek na podatek oraz braku obowiązku składania PIT-ZG należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył wydruk warunków świadczenia usług (...). Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do jego oceny (weryfikacji); jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Zatem treść dołączonych do wniosku dokumentu pozostaje bez wpływu na załatwienie sprawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.