Strona internetowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to strona internetowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za udostępnienie powierzchni reklamowej.

Fragment:

Co więcej, przedmiotem umowy jest umożliwienie dysponowania przez Spółkę częścią powierzchni strony internetowej. Wynagrodzenie otrzymywane przez właścicieli stron internetowych jest wiec ceną za używanie strony www (korzystanie z niej z prawem pobierania pożytków). Mechanizm ten powoduje, że przedmiotowa umowa jest umową podobną do umów dzierżawy (nie może być umowa dzierżawy, gdyż jej przedmiotem nie jest rzecz, ani prawo). Jej celem bowiem jest, za wynagrodzeniem, „ wydanie ” Spółce przez właściciela strony internetowej do korzystania części tejże strony poprzez umieszczanie na niej reklam swoich klientów. Zakres obowiązków stron jest taki sam jak w umowie dzierżawy. Należy także zauważyć, że strona internetowa jest wprawdzie utworem podlegającym ochronie prawno-autorskiej w rozumieniu art. 1 ust. 1 UPA, ale umowy „ dzierżawy ” stron internetowych nie są również umowami z praw majątkowych w rozumieniu art. 18 UPDOF, który to przepis zalicza do przychodu z praw majątkowych w szczególności przychody z praw autorskich. Istotą przedmiotowej umowy jest bowiem okresowe, odpłatne umożliwienie korzystania z części cudzych stron internetowych w sposób pozwalający na pobieranie pożytków. Skoro więc przedmiotowa umowa jest umową podobną do umowy dzierżawy, a zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 UPDOF, do tego źródła zaliczyć należy również „ inne umowy o podobnym charakterze ”, to konsekwencją tego faktu jest brak obowiązku Spółki pełnienia funkcji płatnika, Brak jest bowiem w treści UPDOF przepisu, który by w tym przypadku taki obowiązek przewidywał.

2017
16
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie rozliczania podatku dochodowego.

Fragment:

Ponadto, Wnioskodawca zamierza nabyć odpłatnie stronę internetową, co do której nabędzie również pełnię autorskich praw majątkowych. Po nabyciu strony internetowej, Wnioskodawca zamierza udostępniać na niej przestrzeń reklamową na podstawie umowy o świadczenie tego typu usługi zawartej z podmiotem mającym siedzibę w Irlandii. Podmiot ten będzie dokonywać płatności przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy jako rozliczanie reklamodawców, w zależności od ilości „ kliknięć ” w reklamy umieszczone na stronie internetowej Wnioskodawcy. Dodatkowo, w powiązaniu z ww. stroną internetową, Wnioskodawca zamierza nabyć aplikację mobilną na urządzenia mobilne o treści związanej z tematyką tej strony internetowej – będzie to program komputerowy napisany w sposób umożliwiający uruchamianie go na telefonach komórkowych. Aplikacja ta zostanie nabyta z autorskim prawami majątkowymi. Jako właściciel aplikacji, Wnioskodawca również zamierza udostępniać w niej miejsce pod przestrzeń reklamową. To udostępnianie przestrzeni reklamowej odbywać się będzie również na podstawie umowy o świadczenie tego typu usługi, zawartej również z podmiotem zarejestrowanym w Irlandii, a dokonywanie płatności z tego tytułu odbywać się będzie na rachunek bankowy Wnioskodawcy, na analogicznych zasadach jak dla strony internetowej.

2017
10
maj

Istota:

W zakresie:
ustalenia momentu powstania przychodu w przypadku:- usług abonamentowych (abonament Dom, abonament Sklep, abonament Marketing);
- usługi Hostingu;
- usługi rejestracji domeny;
- usługi prowadzenia działań reklamowych na Facebooku;- usługi pozycjonowania strony internetowej;
- usługi polegającej na aktualizowaniu strony internetowej;
- usług o charakterze mieszanym.

Fragment:

(...) strony internetowej data powstania przychodu powinna być ustalona: jeśli klient wykupuje „ pakiet godzin ”, w ramach którego Spółka na rzecz klienta dokonuje aktualizacji strony internetowej, a faktura wystawiana jest za pakiet „ z góry ”, to data powstania przychodu powinna być ustalona w oparciu o art. 12 pkt 3a updop, zatem czy przychód w tym przypadku powstaje w dacie wystawienia faktury? czy oparciu o art. 12 pkt 3a updop w dacie wystawienia faktury powinien być ustalony przychód jeśli aktualizacja strony jest zleceniem jednorazowym, nie „ pakietem godzin ”? Czy w przypadku usług o charakterze mieszanym, jeśli na jednej fakturze wykazane są różne rodzaje usług i każda z nich, jak opisano to we wniosku, może dotyczyć innego okresu, np. faktura wystawiona na początku 1 czerwca 2016 r. zawiera: „ abonament Dom ” zafakturowany „ z góry ” za okres 05.06.2016 r. – 04.07.2016 r.; pozycjonowanie strony internetowej zafakturowane „ z dołu ”, czyli za maj 2016 r. po zakończeniu świadczenia usługi, to w takim przypadku dla każdej z usług ustala się osobno moment podatkowy (abonament Dom w dacie wystawienia faktury, a pozycjonowanie strony internetowej w dacie zakończenia usługi)? Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku): Ad. 1 W przypadku usług abonamentowych (abonament Dom, abonament Sklep, abonament Marketing) data powstania przychodu powinna być ustalona w oparciu o art. 12 pkt 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2016
29
lis

Istota:

Skutki podatkowe osiągania przychodu z tytułu udostępniania stron internetowych, dotyczących wpłacania zaliczek na podatek oraz braku obowiązku składania PIT-ZG

Fragment:

Wnioskodawca będąc uczestnikiem tego programu gromadzi środki pieniężne wyrażone w polskich złotych uzyskiwane przez umieszczenie reklam internetowych dostarczanych przez firmę na prywatnych stronach internetowych Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie ma wpływu na zawartość tych reklam (jedynie może wybrać kategorie reklam wyświetlanych na stronie internetowej). Środki zgromadzone w ramach programu, firma za wyświetlenie reklam wypłaca przelewem bankowym na konto Wnioskodawcy w Polskim Banku (przelew dokonany będzie z Irlandii). Wypłata nastąpi w przypadku osiągnięcia kwoty minimum 300 zł w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego (wypłaty nie muszą być regularne). Wnioskodawca jest studentem, nie prowadzi działalności gospodarczej. Strony internetowe, na których są zamieszczone reklamy (na tych stronach), Wnioskodawca wykonuje i aktualizuje w wolnym czasie. To jest hobby Wnioskodawcy, nie jest to działalność zarobkowa. Przystąpienie do programu i jego warunków (wydruk w załączeniu) nastąpiło drogą elektroniczną (brak umowy w formacie pisemnym). W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie. Jak należy rozliczyć przychód z programu? Czy do zeznania rocznego należy dołączyć PIT-ZG? Zdaniem Wnioskodawcy, wyświetlanie reklam na stronach internetowych jest usługą elektroniczną. Dochody uzyskiwane będą z usług niematerialnych od podmiotu zagranicznego, więc rozlicza się z tego tytułu w Polsce.

2016
28
lis

Istota:

Wynagrodzenie z tytułu udostępniania stron internetowych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, należy kwalifikować do źródła przychodów najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy). Oznacza to, że na Wnioskodawczyni jako wypłacającej z tego tytułu wynagrodzenie, nie ciążą obowiązki płatnika określone w art. 29 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem skoro Wnioskodawczyni nie występuje w roli płatnika, na podstawie ww. przepisów, to nie będzie zobowiązana do uzyskania certyfikatów rezydencji od wskazanych wyżej osób.

Fragment:

Zatem należy stosować cytowany wcześniej art. 5 umowy z 1976 r., zgodnie z którym dochody z udostępniania stron internetowych podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w USA. Powyższe nie ma znaczenia w przedmiotowej sprawie, gdyż jak wcześniej wyjaśniono, na Wnioskodawczyni z tytułu wypłaconych wynagrodzeń za najem i dzierżawę stron internetowych osobom fizycznym nieprowadzących działalności gospodarczej (rezydentom i nierezydentom) nie ciążą obowiązki płatnika. Tut. organ odniósł się jedynie do stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie obowiązków płatnika, tj. poboru zaliczek na podatek dochodowy od dokonanych wypłat za najem i dzierżawę stron internetowych poniesionych na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Przedmiotem interpretacji nie były obowiązki ciążące na osobach nieprowadzących działalności gospodarczej. Zatem błędne powołanie przez Wnioskodawczynię art. 21 Konwencji polsko- amerykańskiej nie wypłynęło na rozstrzygnięcie. Reasumując, wynagrodzenie z tytułu udostępniania stron internetowych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, należy kwalifikować do źródła przychodów najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy). Oznacza to, że na Wnioskodawczyni jako wypłacającej z tego tytułu wynagrodzenie, nie ciążą obowiązki płatnika określone w art. 29 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016
10
sie

Istota:

Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, należności uzyskiwane przez Wnioskodawcę w związku z udostępnianiem, na podstawie umów o podobnym charakterze do umów najmu lub dzierżawy, Spółce B lub Partnerowi powierzchni na Stronie internetowej, będą mogły podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Fragment:

W odniesieniu do okoliczności faktycznych Wnioskodawcy nowo utworzona działalność gospodarcza będzie prowadzona niezależnie od funkcjonowania Strony internetowej. Nabycie niekomercyjnej Strony internetowej będzie miało dla Wnioskodawcy charakter incydentalny i nie zamierza on rozszerzać działalności w zakresie stron internetowych tego rodzaju. Wnioskodawca nie będzie ponadto brał bezpośrednio udziału w bieżącym zarządzaniu i administrowaniu Stroną internetową, w związku z czym nie będzie możliwe stwierdzenie, iż dysponowanie Stroną internetową nosi znamiona działalności gospodarczej. Źródłem przychodów uzyskiwanych z tytułu udostępniania powierzchni na Stronie internetowej na cele reklamy lub zamieszczania firmowych wizytówek w promowanej sekcji nie będzie pozarolniczą działalność gospodarcza. Z uwagi na powyższe należy uznać, że udostępnianie Spółce B lub Partnerowi prawa do korzystania z powierzchni na Stronie internetowej nie będzie następowało w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że źródłem przychodów Wnioskodawcy uzyskanych w związku z realizacją umów o udostępnienie powierzchni na Stronie internetowej, które mają być zawarte ze Spółką B i Partnerem, będą przychody wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof obejmujące przychody z tytułu najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

2016
14
lut

Istota:

PIT - w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu udostępniania innym podmiotom powierzchni na stronie internetowej zarządzanej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Fragment:

Sądy administracyjne we wskazanych wyrokach uznały, że wynagrodzenie otrzymywane przez osobę fizyczną zarządzającą stroną internetową należy zakwalifikować do źródła przychodów – najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Sądy wskazały, że umowa, na podstawie której jeden podmiot udostępnia innemu podmiotowi możliwość wyświetlania na stronie internetowej określonych treści (najczęściej reklamowych), jest umową nienazwaną o charakterze podobnym do najmu lub dzierżawy. Wprawdzie przedmiotem takiej umowy nie jest ani najem rzeczy, ani dzierżawa rzeczy lub prawa, jednakże następuje oddanie do używania bytu wirtualnego, jakim jest część powierzchni strony internetowej. Mając na uwadze powyższe, Minister Finansów wydał interpretację ogólną z dnia 05 września 2014 r. Nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000 , w której stwierdził m.in., że (...) osoba fizyczna udostępniająca na stronie internetowej miejsce w celu zamieszczenia treści o charakterze m.in. reklamowym za wynagrodzeniem uzyskuje przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy. Przychody z tego tytułu należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT, pod warunkiem, że nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej.

2015
31
gru

Istota:

Jak należy opodatkować otrzymane środki finansowe z tytułu umieszczania reklam na prywatnych stronach internetowych?

Fragment:

Sądy administracyjne we wskazanych wyrokach uznały, że wynagrodzenie otrzymywane przez osobę fizyczną zarządzającą stroną internetową należy zakwalifikować do źródła przychodów – najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Sądy wskazały, że umowa, na podstawie której jeden podmiot udostępnia innemu podmiotowi możliwość wyświetlania na stronie internetowej określonych treści (najczęściej reklamowych), jest umową nienazwaną o charakterze podobnym do najmu lub dzierżawy. Wprawdzie przedmiotem takiej umowy nie jest ani najem rzeczy, ani dzierżawa rzeczy lub prawa, jednakże następuje oddanie do używania bytu wirtualnego, jakim jest część powierzchni strony internetowej. Mając na uwadze powyższe, Minister Finansów wydał interpretację ogólną z dnia 05 września 2014 r. Nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000 , w której stwierdził m.in., że (...) osoba fizyczna udostępniająca na stronie internetowej miejsce w celu zamieszczenia treści o charakterze m.in. reklamowym za wynagrodzeniem uzyskuje przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy. Przychody z tego tytułu należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT, pod warunkiem, że nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej.

2015
20
lis

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z zamieszczaniem reklam na zarządzanej przez siebie stronie internetowej.

Fragment:

Zakres obowiązków stron takiej umowy jest analogiczny jak w umowie dzierżawy, co uzasadnia wniosek, iż umowa, której przedmiotem jest udostępnianie ściśle określonego miejsca pod reklamy na stronie internetowej lub profilu na portalu społecznościowym ma charakter umowy zbliżonej do umowy dzierżawy, o której mowa w art. 693 § 1 Kodeksu Cywilnego. Z powołanego przez Ministra Finansów w Interpretacji Ogólnej orzecznictwa wynika, że umowa, na podstawie której jeden podmiot udostępnia innemu podmiotowi możliwość wyświetlania na stronie internetowej określonych treści (najczęściej reklamowych), jest umową nienazwaną o charakterze podobnym do najmu lub dzierżawy. Wprawdzie przedmiotem takiej umowy nie jest ani najem rzeczy, ani dzierżawa rzeczy lub prawa, jednakże następuje oddanie do używania bytu wirtualnego, jakim jest część powierzchni strony internetowej. Przychody Osoby Fizycznej z tego tytułu należy więc zakwalifikować do źródeł przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenie wypłacane przez Wnioskodawcę Osobom Fizycznym z tytułu umów pozwalających na korzystanie z części stron internetowych lub profili na portalach społecznościowych i zamieszczanie reklam w części oddanej do korzystania, należy zakwalifikować jako przychody z tytułu umów nienazwanych o podobnym charakterze do umów dzierżawy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015
7
lis

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca postępuje prawidłowo opodatkowując przychody z dzierżawy powierzchni reklamowej na stronach internetowych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 6 ust. 1 a Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Fragment:

Wprawdzie przedmiotem takiej umowy nie jest ani najem rzeczy, ani dzierżawa rzeczy lub prawa, jednakże następuje oddanie do używania bytu wirtualnego, jakim jest część powierzchni strony internetowej. Strona internetowa jest publikowanym na serwerze dokumentem (aplikacją) utworzonym w którejś z odmian zestandaryzowanego języka znaczników (np. HTML), czy też jako utwór. Strony internetowe mogą być tworzone albo całkowicie samodzielnie przez ich właścicieli, albo z wykorzystaniem szablonów i wypełnieniem ich treścią, albo też przez osoby (firmy) działające na zlecenie tychże właścicieli. Część stron internetowych może zawierać w sobie dodatkowe elementy (np. animacje) przy użyciu dodatkowych programów (np. flash). W oparciu o powyższe uznać należy za niezasadne kwalifikowanie zawieranych umów z właścicielami stron internetowych do umów dzierżawy w rozumieniu art. 693 K.c. Niemniej jednak, zgodnie z zasadą swobody umów, dopuszczalnym jest zawarcie umowy nienazwanej, podobnej do kodeksowego wzorca umowy dzierżawy, gdzie właściciel strony internetowej udostępniałby część swojej strony spółce w celu umieszczania w tym miejscu, za odpłatnością (a więc z pobieraniem pożytków) reklam. Zasadne jest więc przyjęcie, że opisana we wniosku o udzielenie interpretacji umowa na podstawie której jeden podmiot oddaje innemu podmiotowi możliwość wyświetlania na stronie internetowej, administrowanej przez ten pierwszy podmiot (w określonym miejscu tej strony), określonych treści (najczęściej reklamowych) stanowi umowę nienazwaną, podobną do najmu i dzierżawy, mieszczącą się w hipotezie art. 10 ust.1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.