Strona | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to strona. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy istnieje możliwość przekazania Spółce sald końcowych za rok 2007 ustalonych w czasie kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w sprawie prawidłowości rozliczeń podatku dochodowego za lata 2006 i 2007?

Fragment:

(...) się za prawidłowe. Zgodnie z art. 178 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Stosownie do brzmienia art. 178 § 2 ww. ustawy, czynności określone w § 1 dokonywane są w lokalu organu podatkowego w obecności pracownika tego organu. Natomiast na podstawie art. 178 § 3 strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów. Przy czym zgodnie z brzmieniem art. 267 § 1 pkt 3 omawianej ustawy, stronę obciążają koszty sporządzania odpisów lub kopii, o których mowa w art. 178. Natomiast w myśl postanowień cz. II poz. 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225 poz. 1635 ze zm.), jako zaświadczenia traktuje się poświadczenie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Brak podstaw do uwzględnienia któregokolwiek z wniesionych zarzutów odnoszących się do prawa procesowego, na podstawie unormowań którego ustalany, oceniany i przedstawiany jest stan faktyczny sprawy, w szczególności przebieg i wyniki postępowania dowodowego, czyni zasadną konstatację, że strona wnosząca skargę kasacyjną nie zakwestionowała w niej w sposób prawnie skuteczny ocen Sądu l instancji, który, w niezaskarżonym zarzutem naruszenia art. 141 § 4 u.p.p.s.a. uzasadnieniu wyroku, podzielił oceny organów podatkowych, iż w sprawie niniejszej nie zaistniały przesłanki do subsumcji pod uniemożliwiające opodatkowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej unormowanie art. 14 ust. 2 umowy o unikaniu wzajemnego opodatkowania. Z tego samego powodu uznać należało, że właściwym i adekwatnym zarzutem naruszenia prawa procesowego nie zostały przez autora skargi kasacyjnej zakwestionowane prawnie skutecznie rozważania Sądu l instancji w obszarze wiarygodności i kompletności informacji udzielonej przez niemieckie służby skarbowe w trybie i na podstawie art. 23 ust. 1 przywoływanej umowy.

Fragment:

(...) naruszenia prawa procesowego nie zostały przez autora skargi kasacyjnej zakwestionowane prawnie skutecznie rozważania Sądu l instancji w obszarze wiarygodności i kompletności informacji udzielonej przez niemieckie służby skarbowe w trybie i na podstawie art. 23 ust. 1 przywoływanej umowy. W tym stanie rzeczy brak więc było podstaw do uwzględnienia zarzutów naruszenia podnoszonych w skardze kasacyjnej przepisów prawa materialnego, albowiem, jak skonstatowano to już powyżej, strona skarżąca nie zakwestionowała zgodnie z wymogami prawa - a więc prawnie skutecznie - ocen Sądu l instancji aprobujących ustalenia i oceny organów podatkowych w przedmiocie możliwości i uzasadnienia wyłączenia opodatkowania skarżącego podatnika na terytorium Polski. W powyższym kontekście dodatkowo już tylko podnieść należy, że, pomimo kilkakrotnie doręczanych w czasie postępowania administracyjnego wezwań polskich organów podatkowych, podatnik nie przedstawił w jego (...)

2011
1
mar

Istota:

W jaki sposób powinny być opodatkowane dochody z tytułu zatrudnienia i prowadzonej działalności gospodarczej uzyskane w Polsce i Wielkiej Brytanii?

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu z dnia 14-09-2005 r. Nr PD II/415/1/203/05 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego przedstawione we wniosku z dnia 20-07-2005 r. UZASADNIENIE W dniu 25-07-2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym Pan X zwrócił się - przedstawiając swoje stanowisko w sprawie - z zapytaniem dotyczącym sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych w Polsce i Wielkiej Brytanii z tytułu zatrudnienia oraz prowadzonej działalności gospodarczej. Wniosek ten podpisany został przez Pana X i dotyczył jego indywidualnej sprawy. Naczelnik Urzędu Skarbowego (...)