Strona | Interpretacje podatkowe

Strona | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to strona. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy istnieje możliwość przekazania Spółce sald końcowych za rok 2007 ustalonych w czasie kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w sprawie prawidłowości rozliczeń podatku dochodowego za lata 2006 i 2007?
Fragment:
(...) się za prawidłowe. Zgodnie z art. 178 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Stosownie do brzmienia art. 178 § 2 ww. ustawy, czynności określone w § 1 dokonywane są w lokalu organu podatkowego w obecności pracownika tego organu. Natomiast na podstawie art. 178 § 3 strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów. Przy czym zgodnie z brzmieniem art. 267 § 1 pkt 3 omawianej ustawy, stronę obciążają koszty sporządzania odpisów lub kopii, o których mowa w art. 178. Natomiast w myśl postanowień cz. II poz. 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225 poz. 1635 ze zm.), jako zaświadczenia traktuje się poświadczenie (...)
2011
1
wrz

Istota:
Brak podstaw do uwzględnienia któregokolwiek z wniesionych zarzutów odnoszących się do prawa procesowego, na podstawie unormowań którego ustalany, oceniany i przedstawiany jest stan faktyczny sprawy, w szczególności przebieg i wyniki postępowania dowodowego, czyni zasadną konstatację, że strona wnosząca skargę kasacyjną nie zakwestionowała w niej w sposób prawnie skuteczny ocen Sądu l instancji, który, w niezaskarżonym zarzutem naruszenia art. 141 § 4 u.p.p.s.a. uzasadnieniu wyroku, podzielił oceny organów podatkowych, iż w sprawie niniejszej nie zaistniały przesłanki do subsumcji pod uniemożliwiające opodatkowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej unormowanie art. 14 ust. 2 umowy o unikaniu wzajemnego opodatkowania. Z tego samego powodu uznać należało, że właściwym i adekwatnym zarzutem naruszenia prawa procesowego nie zostały przez autora skargi kasacyjnej zakwestionowane prawnie skutecznie rozważania Sądu l instancji w obszarze wiarygodności i kompletności informacji udzielonej przez niemieckie służby skarbowe w trybie i na podstawie art. 23 ust. 1 przywoływanej umowy.
Fragment:
(...) naruszenia prawa procesowego nie zostały przez autora skargi kasacyjnej zakwestionowane prawnie skutecznie rozważania Sądu l instancji w obszarze wiarygodności i kompletności informacji udzielonej przez niemieckie służby skarbowe w trybie i na podstawie art. 23 ust. 1 przywoływanej umowy. W tym stanie rzeczy brak więc było podstaw do uwzględnienia zarzutów naruszenia podnoszonych w skardze kasacyjnej przepisów prawa materialnego, albowiem, jak skonstatowano to już powyżej, strona skarżąca nie zakwestionowała zgodnie z wymogami prawa - a więc prawnie skutecznie - ocen Sądu l instancji aprobujących ustalenia i oceny organów podatkowych w przedmiocie możliwości i uzasadnienia wyłączenia opodatkowania skarżącego podatnika na terytorium Polski. W powyższym kontekście dodatkowo już tylko podnieść należy, że, pomimo kilkakrotnie doręczanych w czasie postępowania administracyjnego wezwań polskich organów podatkowych, podatnik nie przedstawił w jego (...)
2011
1
kwi

Istota:
W jaki sposób powinny być opodatkowane dochody z tytułu zatrudnienia i prowadzonej działalności gospodarczej uzyskane w Polsce i Wielkiej Brytanii?
Fragment:
(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu z dnia 14-09-2005 r. Nr PD II/415/1/203/05 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego przedstawione we wniosku z dnia 20-07-2005 r. UZASADNIENIE W dniu 25-07-2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym Pan X zwrócił się - przedstawiając swoje stanowisko w sprawie - z zapytaniem dotyczącym sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych w Polsce i Wielkiej Brytanii z tytułu zatrudnienia oraz prowadzonej działalności gospodarczej. Wniosek ten podpisany został przez Pana X i dotyczył jego indywidualnej sprawy. Naczelnik Urzędu Skarbowego (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Strona
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.