Strój służbowy | Interpretacje podatkowe

Strój służbowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to strój służbowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem ubrań służbowych oraz uznania udostępnienia strojów służbowych za nieodpłatne świadczenie usług lub nieodpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu
Fragment:
Tym samym nie można uznać, że udostepnienie strojów służbowych będzie miało cel osobisty (prywatny) pracownika niezwiązany z działalnością Spółki. W rezultacie, biorąc pod uwagę, że głównym celem będzie promowanie marki firmy, wykorzystanie przedmiotowych strojów służbowych do celów prywatnych praktycznie nie będzie miało miejsca (z uwagi na ciągłe utrzymywanie się waloru reklamowego – logo i kolorystycznego). Zatem czynności udostępnienia pracownikom strojów służbowych nie można uznać za czynności, które podlegają opodatkowaniu w rozumieniu art. 8 ust. 2 cyt. ustawy o VAT. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż mimo spełnienia przesłanki polegającej na prawie do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu strojów służbowych wystąpi związek pomiędzy ich udostępnieniem a prowadzonym przedsiębiorstwem, a zatem udostępnianie tych towarów pracownikom będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu. A zatem stanowisko Wnioskodawcy, że „...przekazanie stroju służbowego pracownikom na okres 6-ciu miesięcy nie będzie podlegało uregulowaniom dotyczącym nieodpłatnego świadczenia, ani dostawy towarów w związku z czym nie będzie ono podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, należało uznać za prawidłowe.
2014
2
paź

Istota:
Udostępnienie strojów służbowych pracownikom jest niewątpliwie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a zatem zgodnie z gramatyczną wykładnią art. 8 ust. 2 ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu
Fragment:
Należy podkreślić, iż zgodnie z Procedurą ubrania są udostępniane pracownikom w następującej formie: na okres wyposażenia w strój służbowy - trwający ok. 6 miesięcy (czas trwania sprzedaży danej kolekcji ubrań) w drodze odsprzedaży po cenie rynkowej po zakończeniu ww. okresu. Okres wyposażenia pracowników w strój służbowy, jest ściśle związany z okresem sprzedaży aktualnej kolekcji ubrań. Celem Spółki jest bowiem ekspozycja strojów głównie z najnowszej kolekcji. W rezultacie w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, w czasie pracy pracownicy będą nosić ubrania dostępne w sprzedaży w sklepach Spółki. Co więcej w okresie wyposażenia w strój służbowy Spółka będzie prawnie pozostawać właścicielem strojów służbowych, i nie będzie pobierać od pracowników żadnego ekwiwalentu pieniężnego. Innymi słowy udostępnianie strojów będzie miało charakter okresowego zaopatrzenia pracowników w stroje, niezbędne do realizacji obowiązków pracowniczych. Zgodnie z Procedurą pracownik, któremu udostępniono strój, oprócz noszenia stroju w czasie pracy, będzie zobowiązany do świadczenia określonych czynności na rzecz Spółki, w szczególności dbałości o estetykę i schludność odzieży, w tym jej prania i konserwacji. Jednocześnie Spółka może ingerować w sposób doboru poszczególnych elementów stroju przez pracownika i sposób ekspozycji.
2012
25
gru

Istota:
Czy koszt nabytego munduru można wliczyć w ciężar prowadzonej działalności?
Fragment:
W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania ustawodawca wyróżnia koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami i inne niż bezpośrednio z nimi związane, których nie można wprost przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie). Tak więc, aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, musi on spełniać łącznie następujące warunki: został poniesiony przez podatnika, jest definitywny, a więc bezzwrotny, pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nie jest kosztem wymienionym w art. 23 ust. 1 ustawy, został właściwie udokumentowany. Jednocześnie należy podkreślić, że o tym co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności, decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a nie organ podatkowy. Na podatniku spoczywa zatem obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii.
2012
31
maj

Istota:
Wnioskodawca zlecił uszycie dla wybranych pracowników Spółki Wnioskodawcy galowych mundurów górniczych. Mundury te będą szyte na miarę i zostaną następnie przekazane na własność pracownikom. Mundur noszony jest podczas: świąt państwowych; Dnia Górnika, uroczystości dekoracji orderami, odznaczeniami państwowymi i odznakami, uroczystości nadania stopnia górniczego i wręczenia honorowej szpady górniczej; innych uroczystości, ceremonii i wystąpień ważnych dla środowiska górniczego (art. 11 ustawy o stopniach górniczych). Wnioskodawca nie zawarł w żadnym z wewnętrznych Regulaminów ani w Zakładowym Układzie Zbiorowym obowiązku posiadania i noszenia mundurów galowych przez osoby posiadające stopnie górnicze. Wnioskodawca postanowił, że poniesie całość kosztów związanych z zakupem stroju galowego dla poszczególnych pracowników, pod warunkiem, że uprawnieni pracownicy wystąpią o tę refundację. Czy wartość nieodpłatnie przekazanego pracownikom górniczego stroju galowego, o którym mowa w stanie faktycznym, będzie przychodem pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
Fragment:
(...) uprawnieniem nie zaś obowiązkiem (cytowany przepis nie odnosi się do mundurów „ honorowych ” jakim będzie w opinii Spółki mundur górniczy). Zdaniem Wnioskodawcy, opinię tę potwierdził w swoim postanowieniu z dnia 2 marca 2005 r. Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego (sygn. PD III 0090/1/8/05DP ) wskazując, iż: „ wolna od podatku dochodowego jest wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika. W rozpatrywanym stanie faktycznym zwolnienie powyższe nie ma zastosowania, bowiem uprawnienie pracownika nie jest tożsame z jego obowiązkiem. ” Powyższe stanowisko co do istoty sprawy zostało również potwierdzone przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia 1 marca 2006 r. (sygn. DM/P/415-0068/05/AP). Zdaniem Wnioskodawcy powyższe powoduje, że bezpośrednie zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem że świadczenie w postaci sfinansowania zakupu stroju galowego, oddanego następnie na własność pracownikowi, będzie dla tego pracownika przychodem ze stosunku pracy. W opinii Wnioskodawcy powyższe zostało potwierdzone m.in. cytowanym już postanowieniem Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego z dnia 2 marca 2006 r., w którym stwierdził on, że dofinansowanie przez zakład pracy zakupu mundurów górniczych: „ (...) jest przychodem pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 podatku dochodowym od osób fizycznych.
2011
1
cze

Istota:
Czy wartość odzieży firmowej przekazanej pracownikowi będzie stanowiła przychód dla pracownika i zostanie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy wartość odzieży firmowej przekazanej pracownikowi będzie stanowiła przychód dla pracownika i zostanie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy : Przekazanie pracownikom sklepów, jak i Działu Sprzedaży, odzieży firmowej korzysta w powyższym stanie faktycznym ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 pkt 10 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), gdyż pracownicy są zobowiązani do noszenia odzieży markowej przekazywanej im przez Spółkę na podstawie postanowień regulaminów pracy obowiązujących w SpółceNaczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wpłat (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy zakup ubrań firmowych dla pracowników stanowi koszt uzyskania przychodu ?
Fragment:
Zgodnie z tą regułą, aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodu, muszą być łącznie spełnione dwa warunki: - celem wydatku powinno być osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, - wydatek nie może znajdować się na liście zawartej w art. 16 ust. 1 tej ustawy, stanowiącej katalog wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wyłączone z kosztów uzyskania przychodów są natomiast, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 w/w ustawy, koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów alkoholowych. W katalogu tych wyłączeń nie wymieniono wydatków związanych z reklamą produktów lub usług. Z tego względu wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości pod warunkiem, że spełnione są przesłanki wymienione w art. 15 ust. 1 w/w ustawy. Wobec braku w przepisach podatkowych definicji pojęcia " reprezentacja" należy przyjąć wykładnię językową, zgodnie z którą reprezentacja określana jest jako: okazałość, wytworność w czyimś sposobie życia związaną ze stanowiskiem lub pozycją społeczną. Przekazanie pracownikom odzieży posiadającej charakterystyczne cechy firmy takie jak barwa, krój i zawierającej logo znaku firmowego nie kwalifikuje się zdaniem tut.
2011
1
maj

Istota:
Czy przekazanie przez Spółkę swoim pracownikom mundurów czy szpad górniczych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
Fragment:
Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że wejście w życie ustawy z dnia 14.02.2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych nie spowodowało zmiany przepisów podatkowych w przedmiotowym zakresie, a zatem stanowisko wyrażone w piśmie Urzędu Skarbowego nr IV PP/443/12/2002 z dnia 21.02.2003 r., nie uległo zmianie. Wobec powyższego przekazanie przez Spółkę swoim pracownikom szpad górniczych czy też mundurów nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.
2011
1
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.