IBPBI/2/423-825/11/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy dochody z działalności, polegającej na sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na terenie SSE na podstawie zezwolenia, poprzez ich dostarczanie do magazynu Kupującego zlokalizowanego poza strefą, z którego następnie wyroby będą przez Kupującego pobierane w zależności od jego potrzeb, będą kwalifikowane jako dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy i czy w związku z tym będą objęte zwolnieniem od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 01 lipca 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 06 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochody z działalności, polegającej na sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na terenie SSE na podstawie zezwolenia, poprzez ich dostarczanie do magazynu Kupującego zlokalizowanego poza strefą, z którego następnie wyroby będą przez Kupującego pobierane w zależności od jego potrzeb, będą kwalifikowane jako dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy i czy w związku z tym będą objęte zwolnieniem od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 lipca 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochody z działalności, polegającej na sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na terenie SSE na podstawie zezwolenia, poprzez ich dostarczanie do magazynu Kupującego zlokalizowanego poza strefą, z którego następnie wyroby będą przez Kupującego pobierane w zależności od jego potrzeb, będą kwalifikowane jako dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy i czy w związku z tym będą objęte zwolnieniem od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi na podstawie udzielonego jej Zezwolenia z dnia 1 kwietnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami: decyzja z dnia 25 lutego 2004 r. dotycząca rozszerzenia przedmiotu działalności oraz decyzja z dnia 4 stycznia 2006 r. dotycząca zmiany nazwy, działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: SSE, Strefa). Zezwolenie obejmuje m.in. produkcję wyrobów z drewna, papieru, wyrobów chemicznych, wyrobów z tworzyw sztucznych, produkcję mebli, działalność poligraficzną i publikacyjną, badania i analizy techniczne, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, a także zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych oraz produkcję uzupełniającą niezbędną do realizacji zakresu wymienionej powyżej działalności podstawowej.

Wnioskodawca zamierza zawrzeć kilka umów sprzedaży, na mocy których będzie dostarczał do magazynów klientów (dalej: Kupujący) zlokalizowanych poza obszarem SSE uzgodnioną ilość wyrobów wytworzonych na terenie Strefy w wyniku prowadzonej działalności produkcyjnej objętej zezwoleniem. Wyroby dostarczane przez Spółkę do ww. magazynów Kupujący będą nabywać od Spółki celem wykorzystania do własnej produkcji albo dalszej sprzedaży innym podmiotom (w zależności od działalności danego Kupującego). Kupujący będzie miał prawo pobierania wyrobów w ilości i o czasie w zależności od swoich potrzeb. Wyroby Wnioskodawcy przechowywane w magazynie Kupującego będą własnością Wnioskodawcy. Ich własność przejdzie na Kupującego w dacie pobrania wyrobów z magazynu przez Kupującego w celu ich wykorzystania do własnej działalności lub sprzedaży innym podmiotom. Magazyn Kupującego, do którego Wnioskodawca będzie dostarczał swoje wyroby, będzie prowadzony przez Kupującego, w szczególności nie będą do niego oddelegowani pracownicy Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie będzie również posiadał żadnych urządzeń rejestrujących sprzedaż na terenie magazynu Kupującego.

Wnioskodawca i Kupujący będą rozliczać sprzedaż wyrobów na zasadach i w okresach rozliczeniowych uzgodnionych przez strony. Dane do rozliczenia (fakturowania) sprzedaży wyrobów, Kupujący będzie dostarczać do siedziby Spółki na terytorium Strefy (w formie poczty elektronicznej, faxem lub w innych sposób uzgodniony przez strony). Rozliczenie sprzedaży, w tym wystawienie faktur VAT, będzie dokonywane na terenie SSE i następnie faktury sprzedaży będą wysyłane do Kupującego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochody Wnioskodawcy uzyskane ze sprzedaży wyrobów prowadzonej w sposób opisany wyżej będą kwalifikowane jako dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy i czy w związku z tym będą objęte zwolnieniem od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zasady i tryb ustanawiania specjalnych stref ekonomicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzania takimi strefami oraz szczególne zasady i warunki prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej zostały określone w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 1994 r. Nr 123, poz. 600 ze zm.) (dalej: ustawa o SSE).

Zgodnie z art. 12 ustawy o SSE, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) (dalej: ustawa o pdop) wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Z kolei stosownie do brzmienia art. 17 ust. 4 ustawy o pdop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Biorąc powyższe pod uwagę, dokonując oceny zakresu zwolnień podatkowych, należy uwzględnić, że wolny od pdop jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w zezwoleniu, prowadzonej na terenie SSE.

W przedmiotowej sprawie Spółka prowadzi działalność produkcyjną na terenie SSE na podstawie zezwolenia z 01 kwietnia 1997 r. (tj. wydanego przed 01 stycznia 2001 r.). W odniesieniu do Spółki zastosowanie znajduje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 218, poz. 2209) (dalej: Rozporządzenie SSE). Zgodnie z § 10 Rozporządzenia SSE zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność. Ponadto, Rozporządzenie SSE odnosi się również bezpośrednio do dużych przedsiębiorców (o których mowa w art. 5 ust. 2 Ustawy zmieniającej), którzy prowadzą działalność w SSE na podstawie zezwoleń wydanych przed 01 stycznia 2001 r. (np. § 7) oraz nie zawiera przepisów szczegółowych stanowiących, że do tych podmiotów stosuje się przepisy w innym (poprzednim) brzmieniu.

Zgodnie z § 5 pkt 3 Rozporządzenia o SSE, zwolnienia od podatku dochodowego, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie SSE. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem Strefy, działalność prowadzona na terenie Strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie Strefy.

Zarówno ustawa o pdop, Rozporządzenie SSE, jak i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 ze zm.), (które wprawdzie nie dotyczy Spółki, ale mogłoby stanowić pewną wskazówkę w celu poprawnej wykładni niektórych pojęć zawartych w Rozporządzeniu SSE) nie zawierają definicji legalnej pojęcia „prowadzenia działalności na terenie strefy”. Zatem w celu doprecyzowania terminu i ustalenia czy planowana przez Spółkę działalność nie stanowi działalności poza obszarem Strefy należy odwołać się do dorobku doktryny i orzecznictwa.

W literaturze podkreśla się, że: „(...) wykonywanie poza terenem strefy czynności niestanowiących odrębnej działalności gospodarczej, bezpośrednio związanych z działalnością podstawową prowadzoną na terenie strefy i określoną w zezwoleniu, może być uznane za objęte zwolnieniem podatkowym w strefie” (Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych pod redakcją A. Tarasiewicz, ABC Wolter Kluwer Business, 2010 s. i 190).

W opinii Wnioskodawcy, korzystanie przez Spółkę z obcego magazynu poza terenem strefy stanowi formę organizacji sprzedaży wyrobów produkowanych w ramach działalności objętej zezwoleniem. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, podejmowanie wyżej opisanych działań w ramach sprzedaży nie stanowi częściowego „przeniesienia” działalności gospodarczej objętej zezwoleniem poza teren strefy. Magazynowanie przez Wnioskodawcę wyrobów, których produkcja jest objęta zezwoleniem strefowym u Kupujących poza terenem strefy jest działalnością strefową.

Zdaniem Wnioskodawcy, składowanie towarów w zlokalizowanych poza obszarem SSE magazynach Kupujących, z których prowadzone będzie wydanie wyrobów wytworzonych na terenie SSE stanowi działalność pomocniczą (subsydiarną) w stosunku do działalności prowadzonej na terenie SSE. Tym samym stanowi działalność strefową. Ponadto działalność poza Strefą nie stanowi kolejnego etapu procesu produkcyjno - dystrybucyjnego mającego istotny wpływ na wartość transakcji; jest jedynie usprawnieniem procesu logistycznego Wnioskodawcy (konieczność „bycia bliżej klienta”).

W ocenie Wnioskodawcy prowadzenie sprzedaży wyrobów produkowanych na terenie SSE w ramach udzielonego zezwolenia w sposób określony w niniejszym wniosku tj. poprzez składowanie wyrobów w magazynie Kupującego zlokalizowanym poza SSE, z którego wyroby te są przez niego pobierane stanowi element działalności strefowej. Wnioskodawca prowadzi działalność produkcyjną na terenie SSE, natomiast składowanie towarów u Kupujących poza terenem Strefy ma służyć jedynie usprawnieniu sprzedaży towarów wyprodukowanych na terenie Strefy objętych zezwoleniem. Ponadto, należy zwrócić uwagę na fakt, że rozliczenie sprzedaży (w tym wystawienie faktur VAT) będzie następować na terenie Strefy.

Powyższą kwalifikację planowanych działań potwierdzają organy podatkowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 15 października 2010 r., Znak ILPB3/423-617/10-3/MM stwierdzając, że: „korzystanie przez Spółkę z obcego magazynu poza terenem strefy w ramach usługi magazynowania surowców do produkcji objętej zezwoleniem, nie stanowi częściowego „przeniesienia" działalności gospodarczej objętej zezwoleniem poza teren strefy”. Podobnie organ ten wypowiedział się w interpretacji indywidualnej z 23 kwietnia 2010 r., Znak ILPB3/423-118/10-2/MM: „fakt sprzedaży wyrobów wyprodukowanych przez Spółkę na terenie strefy ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem poprzez magazyny poza terenem strefy, nie pozbawia tych towarów przymiotu „produktu strefowego”. Korzystanie z obcego magazynu w ramach usługi najmu, nie stanowi częściowego „przeniesienia" działalności gospodarczej objętej zezwoleniem poza teren strefy. Zatem, o ile sprzedawane wyroby są wyprodukowane w ramach działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem, dochód uzyskany z ich sprzedaży będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. Reasumując powyższe, sprzedaż wyrobów strefowych przez magazyny usytuowane poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych”.

Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 31 maja 2010 r., Znak IBPBI/2/423-435/10/AK za prawidłowe uznał stanowisko Wnioskodawcy: „Zdaniem Spółki, prowadzenie magazynu wyrobów gotowych, który jest zlokalizowany poza terenem SSE, jest działalnością pomocniczą w stosunku do działalności głównej prowadzonej na terenie SSE i nie stanowi odrębnej działalności gospodarczej, (...) W rezultacie dochody uzyskane ze sprzedaży z magazynu wyrobów wyprodukowanych na terenie SSE podlegają w całości zwolnieniu z podatku dochodowego. (...) wprowadzenie produktów strefowych do magazynu i prowadzenie ich sprzedaży z tej lokalizacji nie powoduje, że produkty tracą walor wyrobu strefowego, dlatego też przychody ze sprzedaży zrealizowanej przez magazyn, należy uznać za przychód Spółki z działalności objętej Zwolnieniem l w konsekwencji w całości korzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego”.

Podobnie organy podatkowe wypowiadały się w szeregu wcześniejszych interpretacji, przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 19 grudnia 2008 r., Znak ITPB3/423-570/08/DK.

Powyższą linię interpretacyjną organów podatkowych potwierdzają sądy administracyjne. WSA w Krakowie w wyroku z 06 kwietnia 2011 r., sygn. I SA/Kr 148/11 wypowiadając się w kwestii kosztów strefowych stwierdził: „o kosztach strefowych można mówić także w przypadku, gdy ponoszone są one poza granicami specjalnej strefy ekonomicznej, ale istnieje związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy ich poniesieniem a działalnością Spółki prowadzoną na terenie strefy (...) Podobnie, zdaniem Sądu, należy potraktować w sytuacji faktycznej Spółki zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży butli gazowych napełnianych w napełnialniach znajdujących się poza obszarem strefy gazem wyprodukowanym w obrębie SSE. Istotne jest bowiem to że produkt wytworzony w ramach zezwolenia pochodzi ze specjalnej strefy ekonomicznej, bez znaczenia pozostałe natomiast to, gdzie będzie konfekcjonowany i na jakim obszarze dystrybuowany”.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy planowane dochody z działalności, polegającej na sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na terenie SSE na podstawie zezwolenia, poprzez ich dostarczanie do magazynu Kupującego zlokalizowanego poza Strefą, z którego następnie wyroby będą przez Kupującego pobierane w zależności od jego potrzeb, stanowią dochody z działalności pomocniczej związanej z podstawową działalnością prowadzoną na podstawie zezwolenia na terytorium SSE i w związku z tym objęte będą zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.