IBPBI/2/423-1460/11/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy zbycie (przeniesienie prawa własności) linii produkcyjnej przez Wnioskodawcę na rzecz firmy leasingowej, a następnie korzystanie z niej nadal przez Spółkę na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zawartej z tą firmą spowoduje utratę przez Spółkę prawa do zwolnienia podatkowego z tytułu działalności prowadzonej na terenie SSE?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 07 grudnia 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 12 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zbycie (przeniesienie prawa własności) linii produkcyjnej na rzecz firmy leasingowej, a następnie korzystanie z niej nadal przez Spółkę na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy spowoduje utratę przez Spółkę prawa do zwolnienia podatkowego z tytułu działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zbycie (przeniesienie prawa własności) linii produkcyjnej na rzecz firmy leasingowej, a następnie korzystanie z niej nadal przez Spółkę na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy spowoduje utratę przez Spółkę prawa do zwolnienia podatkowego z tytułu działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej również - SSE lub strefa) na podstawie zezwolenia z dnia 30 grudnia 2000r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej - zezwolenie), udzielonego przez Zarząd „Specjalnej Strefy Ekonomicznej” S.A. na podstawie art. 16 ust. 1, 7 i 8 i art. 17 ust. 1 ustawa z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 ze zm., dalej również - ustawa strefowa) do dnia 8 sierpnia 2016r. W zezwoleniu ustalone zostały następujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej:

 1. termin rozpoczęcia działalności - od dnia 1 czerwca 2003r.,
 2. zatrudnienie pracowników - 45 osób w terminie do dnia 31 grudnia 2004r. i w latach następnych,
 3. poniesienie wydatków inwestycyjnych o wartości 8.000.000 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2004r.,

Wszystkie wymienione powyżej warunki zostały spełnione w określonych w zezwoleniu terminach.

Zezwolenie zostało częściowo zmienione decyzją Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2003r., decyzją Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 listopada 2004r. Zmiany dotyczyły rozszerzenia przedmiotu działalności tej Spółki. Na mocy w/w decyzji z dnia 8 kwietnia 2003r. Wnioskodawca uzyskał rozszerzenie przedmiotu działalności gospodarczej określony w zezwoleniu o pozycję: 26.82.16 - 30. mieszaniny i wyroby z materiałów izolujących cieplnie lub akustycznie, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Spółka jest „małym przedsiębiorcą” w rozumieniu załącznika 1 do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z dnia 13 stycznia 2001r.) w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 października 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 ze zm., dalej „ustawa zmieniająca ustawę strefową).

Z uwagi na fakt, iż Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie przed dniem 1 stycznia 2001 r., jako "mały przedsiębiorca", korzysta ze zwolnień i preferencji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych na tzw. "starych zasadach" tj. w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy zmieniającej ustawę strefową.

Spółka spełniła, określony w zezwoleniu, warunek wysokości poniesionych wydatków inwestycyjnych (w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 397 ze zm., dalej: rozporządzenie strefowe) i to z „naddatkiem”. Zgodnie z zezwoleniem Spółka była zobowiązana do poniesienia wydatków inwestycyjnych o wartości 8.000.000 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2004r. Natomiast wydatki inwestycyjne poniesione przez tę Spółkę do tego dnia wyniosły łącznie 11.656.053,25 zł.

Oprócz wydatków wskazanych powyżej Spółka poniosła również wydatki na linię produkcyjną, która, w jej ocenie, nie stanowiła wydatków w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia strefowego. Przedmiotowa linia produkcyjna była jednak wykorzystywana przez Wnioskodawcę do produkcji wyrobów strefowych tj. do produkcji wyrobów objętych zezwoleniem. Oznacza to więc, że przychody z tytułu sprzedaży wyrobów wyprodukowanych za pomocą tej linii były objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych na tzw. „starych zasadach” tj. w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy zmieniającej ustawę strefową.

Spółka spełniła, określony w zezwoleniu, warunek wysokości poniesionych wydatków inwestycyjnych (w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia strefowego) i to z "naddatkiem". Zgodnie z zezwoleniem Spółka była zobowiązana do poniesienia wydatków inwestycyjnych o wartości 8.000.000 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2004r. Natomiast wydatki inwestycyjne poniesione przez tę Spółkę do tego dnia wyniosły łącznie 11.656.053,25 zł. Oprócz wydatków wskazanych powyżej Spółka poniosła również wydatki na linię produkcyjną, która, w jej ocenie, nie stanowiła wydatków w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia strefowego. Wydatki te zostały bowiem przez Spółkę poniesione w latach 2007 - 2009 w łącznej kwocie 1.696.213 zł. Przedmiotowa linia produkcyjna była jednak wykorzystywana przez Wnioskodawcę do produkcji wyrobów strefowych tj. do produkcji wyrobów objętych zezwoleniem. Oznacza to więc, że przychody z tytułu sprzedaży wyrobów wyprodukowanych za pomocą tej linii były objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych na tzw. "starych zasadach" tj. w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy zmieniającej ustawę strefową.

Spółka zamierza zbyć wymienioną linię produkcyjną firmie leasingowej tj. zamierza przenieść własność tej linii na rzecz firmy leasingowej, a następnie nadal z niej korzystać na podstawie umowy leasingu zwrotnego (umowy dzierżawy lub najmu).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zbycie (przeniesienie prawa własności) linii produkcyjnej przez Wnioskodawcę na rzecz firmy leasingowej, a następnie korzystanie z niej nadal przez Spółkę na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zawartej z tą firmą spowoduje utratę przez Spółkę prawa do zwolnienia podatkowego z tytułu działalności prowadzonej na terenie SSE z uwagi na brzmienie § 13 pkt 2 (winno być: § 13 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia strefowego, w sytuacji, gdy wydatki poniesione przez Spółkę na tę linię nie były "wydatkami inwestycyjnymi" w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia strefowego...

W ocenie Wnioskodawcy, opisane powyżej zbycie linii produkcyjnej nie powinno skutkować utratą prawa do zwolnienia podatkowego z tytułu działalności prowadzonej przez Spółkę na terenie strefy z uwagi na następującą argumentację.

Zgodnie z § 13 pkt 2 (winno być: § 13 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia strefowego, przedsiębiorca traci prawo do zwolnień, o których mowa w § 5 i 6, jeżeli w roku podatkowym, w którym z niego korzystał, lub przed upływem trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym zakończył korzystanie ze zwolnień przeniesie w jakiejkolwiek formie własność składników majątkowych, o których mowa w § 2 pkt 1, z którymi były związane zwolnienia od podatku; nie dotyczy to przeniesienia własności w wyniku przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, a także przeniesienia własności tych składników majątkowych, w stosunku do których nastąpiło zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 9 ust. 1 (...).

Z kolei w myśl § 2 pkt 1 rozporządzenia strefowego przez wydatki inwestycyjne - wydatki faktycznie poniesione po dniu uzyskania zezwolenia, nie zwrócone przedsiębiorcy w jakiejkolwiek formie, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli podatki te w całości lub w części podlegają odliczeniu od należnego podatku od towarów i usług, dokonane na:

 1. zakup i montaż fabrycznie nowych maszyn i urządzeń przyjętych przez przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy, zaliczonych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317), do grup 3-6 i 8 oraz środków transportu zaliczonych do grupy 7 tej Klasyfikacji, z wyjątkiem samochodów, które nie posiadają homologacji producenta lub importera, wymaganej dla samochodów innych niż osobowe, oraz których dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kg, a także na modernizację lub wytwarzanie we własnym zakresie tych urządzeń,
 2. zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację budynków i budowli położonych na terenie strefy, zaliczonych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317), do grupy 1 podgrupy 10 rodzajów 101,102 i 104 oraz grupy 2 podgrupy 20, 21 i podgrupy 22 rodzajów 220, 223 i 224,
 3. spłatę wartości składników, o których mowa w lit. a) i b), określonej w umowie najmu, dzierżawy lub innej umowie o podobnym charakterze, zaliczonych do składników majątku najemcy, dzierżawcy lub używającego - stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przyjętych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy.

W zezwoleniu, jako jeden z warunków, określono Spółce, poniesienie wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia strefowego, o wartości 8.000.000 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2004r.

Uwzględniając zatem brzmienie § 2 pkt 1 rozporządzenia strefowego oraz treść, uzyskanego przez Wnioskodawcę na podstawie ustawy strefowej, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, w ocenie Spółki, należy uznać, że "wydatki inwestycyjne" w rozumieniu rozporządzenia strefowego, to te wydatki, które zostały poniesione przez Spółkę zgodnie z zezwoleniem do dnia 31 grudnia 2004r. do kwoty 8.000.000 zł. Natomiast wszystkie inne wydatki, które zostały poniesione ponad kwotę 8.000.000 zł lub po dacie 31 grudnia 2004r. nie stanowią "wydatków inwestycyjnych" w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia strefowego. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, te składniki majątkowe, które nie mieszczą się w pojęciu "wydatków inwestycyjnych" w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia strefowego nie mogą zostać uznane za składniki majątkowe, o których mowa w § 13 pkt 2 (winno być: § 13 ust. 1 pkt 2) tego rozporządzenia. Jeżeli zatem nastąpi zbycie tych składników majątkowych, które nie mieszczą się w pojęciu "wydatków inwestycyjnych" w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia strefowego, to podmiot, który dokonuje takiego zbycia nie traci prawa do zwolnienia strefowego na podstawie § 13 pkt 2 (winno być: § 13 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia strefowego.

Jak już wskazano powyżej w opisie stanu faktycznego, poniesione przez Wnioskodawcę, wydatki na linię do produkcji miały miejsce w latach 2007 - 2009, a zatem po, określonej w zezwoleniu, dacie 31 grudnia 2004r. Oznacza to więc, że nie ma podstaw, aby wydatki te kwalifikować jako "wydatki inwestycyjne" w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia strefowego. W konsekwencji zbycie tej linii przez Spółkę nie może spowodować utraty przez nią prawa do zwolnienia strefowego na podstawie § 13 pkt 2 (winno być: § 13 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia strefowego.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Specjalne strefy ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., określanej w dalszej części skrótem „updop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Tak więc warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W myśl art. 16 ust. 1 ww. ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 118, poz. 746 ze zm., zwaną dalej „ustawą zmieniającą”), która weszła w życie z dniem 04 sierpnia 2008 r., wprowadzono zmiany m.in. do art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Zgodnie z art. 1 pkt 8 ustawy zmieniającej art. 16 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie:

Zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

 1. zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników;
 2. dokonania przez przedsiębiorcę na terenie strefy inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę;
 3. terminu zakończenia inwestycji;
 4. maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy;
 5. wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 - w przypadku, gdy inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż wymienione w art. 5 ust. 1.

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc. Z kolei należy zauważy, iż art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją, nie wskazywał, iż zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy ma zawierać termin zakończenia inwestycji jak również maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji.

W myśl natomiast § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 397 ze zm., dalej: rozporządzenie strefowe), przez wydatki inwestycyjne - wydatki faktycznie poniesione po dniu uzyskania zezwolenia, nie zwrócone przedsiębiorcy w jakiejkolwiek formie, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli podatki te w całości lub w części podlegają odliczeniu od należnego podatku od towarów i usług, dokonane na:

 1. zakup i montaż fabrycznie nowych maszyn i urządzeń przyjętych przez przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy, zaliczonych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317), do grup 3-6 i 8 oraz środków transportu zaliczonych do grupy 7 tej Klasyfikacji, z wyjątkiem samochodów, które nie posiadają homologacji producenta lub importera, wymaganej dla samochodów innych niż osobowe, oraz których dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kg, a także na modernizację lub wytwarzanie we własnym zakresie tych urządzeń,
 2. zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację budynków i budowli położonych na terenie strefy, zaliczonych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317), do grupy 1 podgrupy 10 rodzajów 101,102 i 104 oraz grupy 2 podgrupy 20, 21 i podgrupy 22 rodzajów 220, 223 i 224,
 3. spłatę wartości składników, o których mowa w lit. a) i b), określonej w umowie najmu, dzierżawy lub innej umowie o podobnym charakterze, zaliczonych do składników majątku najemcy, dzierżawcy lub używającego - stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przyjętych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy.

Minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych koniecznych do poniesienia przez Spółkę w związku z działalnością na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej określa zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Kwota ta stanowi dolny limit, w związku z którym Spółka jest uprawniona do korzystania z pomocy publicznej, co oznacza, że rzeczywiste nakłady inwestycyjne nie mogą być niższe niż określone w zezwoleniu.

Zatem za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Spółki, iż tylko wydatki do kwoty 8.000.000 zł należy uznać za „wydatki inwestycyjne”. Kwota ta stanowi tylko dolny limit wydatków inwestycyjny określonych w zezwoleniu, do poniesienia którego Spółka była zobowiązana w określonym czasie tj. do 31 grudnia 2004 r.

W związku z powyższym, także wydatki przekraczające dolny limit kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną. Ponadto z opisu zdarzenia przyszłego nie wynika, żeby Spółka w zezwoleniu miała wyznaczony termin zakończenia inwestycji, zatem wszystkie wydatki faktycznie poniesione po dniu uzyskania zezwolenia do ostatniego dnia jego obowiązywania, kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną jako „wydatki inwestycyjne”.

Z uwagi na powyższe, również wydatki na linię produkcyjną poniesione w latach 2007 – 2009 są wydatkami "wydatkami inwestycyjnymi" w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia strefowego.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia strefowego, przedsiębiorca traci prawo do zwolnień, o których mowa w § 5 i 6, jeżeli w roku podatkowym, w którym z niego korzystał, lub przed upływem trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym zakończył korzystanie ze zwolnień przeniesie w jakiejkolwiek formie własność składników majątkowych, o których mowa w § 2 pkt 1, z którymi były związane zwolnienia od podatku; nie dotyczy to przeniesienia własności w wyniku przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, a także przeniesienia własności tych składników majątkowych, w stosunku do których nastąpiło zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 9 ust. 1 (...).

Mając powyższe na uwadze, zbycie (przeniesienie prawa własności) linii produkcyjnej na rzecz firmy leasingowej, a następnie korzystanie z niej nadal przez Spółkę na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy spowoduje utratę przez Spółkę prawa do zwolnienia podatkowego z tytułu działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Stanowisko Spółki jest zatem nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.