IBPBI/2/423-1435/11/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy powiększają maksymalną wysokość zwolnienia z opodatkowania, jakie przysługuje Spółce na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:- poniesione wydatki inwestycyjne przewyższające kwotę minimalną określoną w zezwoleniu, poniesione w związku z inwestycją zakończoną do dnia terminu wynikającego z uzyskanego przez Spółkę zezwolenia,- w przypadku dalszych wydatków i nakładów inwestycyjnych dotyczących inwestycji prowadzonych w następnych latach działalności na terenie strefy tj. po dniu 31 grudnia 2011r., w związku z działalnością gospodarczą objętą zezwoleniem, poniesionych po terminie wynikającym z uzyskanego przez Spółkę zezwolenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2011r. (data wpływu do tut. BKIP 05 grudnia 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania, czy powiększają maksymalną wysokość zwolnienia z opodatkowania, jakie przysługuje Spółce na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

 • poniesione wydatki inwestycyjne przewyższające kwotę minimalną określoną w zezwoleniu, poniesione w związku z inwestycją zakończoną do dnia terminu wynikającego z uzyskanego przez Spółkę zezwolenia – jest prawidłowe,
 • w przypadku dalszych wydatków i nakładów inwestycyjnych dotyczących inwestycji prowadzonych w następnych latach działalności na terenie strefy tj. po dniu 31 grudnia 2011r., w związku z działalnością gospodarczą objętą zezwoleniem, poniesionych po terminie wynikającym z uzyskanego przez Spółkę zezwolenia – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 grudnia 2011r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania, czy powiększają maksymalną wysokość zwolnienia z opodatkowania, jakie przysługuje Spółce na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

 • poniesione wydatki inwestycyjne przewyższające kwotę minimalną określoną w zezwoleniu, poniesione w związku z inwestycją zakończoną do dnia terminu wynikającego z uzyskanego przez Spółkę zezwolenia,
 • w przypadku dalszych wydatków i nakładów inwestycyjnych dotyczących inwestycji prowadzonych w następnych latach działalności na terenie strefy tj. po dniu 31 grudnia 2011r., w związku z działalnością gospodarczą objętą zezwoleniem, poniesionych po terminie wynikającym z uzyskanego przez Spółkę zezwolenia.
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka uzyskała w dniu 12 sierpnia 2008r. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zezwolenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017r. i dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy dla przedsiębiorcy zostało wszczęte i nie zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2008r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

W zezwoleniu, po zmianach dokonanych decyzją z dnia 9 lutego 2011r., jako warunki prowadzenia działalności gospodarczej, ustalono zatrudnienie na terenie strefy nie mniej niż 20 nowych pracowników do dnia 31 grudnia 2011r. oraz utrzymanie tego poziomu zatrudnienia do 31 grudnia 2014r., poniesienie wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej w wysokości nie niższej niż 4.000.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2011r. oraz ustalono planowany termin zakończenia projektu inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2011r.

Dotychczas przedsiębiorca poniósł już wydatki inwestycyjne o wartości przewyższającej określoną w zezwoleniu kwotę 4.000.000,00 zł. Spółka planuje ponadto ponoszenie dalszych wydatków w przyszłości, także po 31 grudnia 2011r. Zarówno poniesione dotychczas wydatki, jak i wydatki planowane, związane będą ściśle z realizacją tego samego przedsięwzięcia gospodarczego, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy w zakresie i zgodnie z zezwoleniem.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy z uwagi na poniesienie wydatków inwestycyjnych przewyższających kwotę minimalną określoną w zezwoleniu z dnia 12 sierpnia 2008r., wydatki o tę kwotę przewyższającą minimalne nakłady określone w zezwoleniu powiększą maksymalną wysokość zwolnienia z opodatkowania, jakie przysługuje Spółce na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych...
 2. Czy w przypadku dalszych wydatków i nakładów inwestycyjnych ponad kwotę minimalną określoną w zezwoleniu, które będą ponoszone po dniu 31 grudnia 2011r., wydatki ponad tę kwotę także powiększą maksymalną wysokość zwolnienia z opodatkowania, jakie przysługuje Spółce na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych...

Zdaniem Spółki, udzielone zezwolenie określa minimalny poziom nakładów inwestycyjnych, która to kwota stanowi konieczny warunek dla prowadzenia działalności w Strefie. W zezwoleniu określono jedynie minimalną kwotę wydatków, które należy ponieść, aby uzyskać możliwość zwolnień podatkowych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Strefy. Wynika to wprost z brzmienia zezwolenia, tj. „poniesienie (...), w wysokości nie niżej niż 4.000.000,00 zł (...)”. Taki zapis oznacza, iż wysokość zwolnienia z opodatkowania należy obliczać w oparciu o rzeczywiście poniesione nakłady inwestycyjne, w tym także przewyższające minimalną wartość określoną w zezwoleniu. Według art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy, przez określony czas, określonej liczby pracowników oraz dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę. Użycie przez ustawodawcę jedynie przykładowego wyliczenia elementów zezwolenia wskazuje, że możliwe jest wprowadzenie do zezwolenia dodatkowych warunków. W przypadku Spółki zezwolenie nie wprowadza żadnych dodatkowych warunków. Zezwolenie nie określa w szczególności maksymalnego poziomu dokonanych inwestycji. Zgodnie z art. 4 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, wielkość pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie zezwolenia oraz koszty inwestycji uwzględniane przy obliczaniu wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorców określa rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy.

Obowiązujące w niniejszym przypadku rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej w § 4 stanowi, że pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych stanowi pomoc regionalną z tytułu:

 1. kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 7, lub
 2. tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Jako nową inwestycję rozporządzenie w § 4 ust. 4 definiuje inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa oraz wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, jak również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia, za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznawane są koszty inwestycji poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia jeżeli są to koszty stanowiące cenę nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego, cenę nabycia albo koszt wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych, cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Minimalny poziom nakładów inwestycyjnych określony w § 6 rozporządzenia został ustalony na 100.000 euro. W ocenie Spółki, jako wydatki inwestycyjne stanowiące podstawę do ustalenia wysokości zwolnienia od podatku będzie można traktować również wydatki inwestycyjne przekraczające kwotę 4.000.000,00 zł, w tym poniesione po dniu 31 grudnia 2011r. Wynika to z faktu, iż ustawodawca nie określił maksymalnego pułapu zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z tym, fakt przekroczenia kwoty wydatków inwestycyjnych określonych w zezwoleniu nie będzie wykluczał dalszego uzyskiwania pomocy regionalnej i zwolnień.

Tylko nie poniesienie przez Spółkę wydatków w kwocie minimalnej określonej w zezwoleniu oznaczałoby, iż nie spełniłaby ona warunków zezwolenia, co wykluczałoby skorzystanie z pomocy publicznej. Natomiast poniesienie wydatków w kwocie wyższej od wskazanej w zezwoleniu, przy spełnieniu pozostałych warunków opisanych w zezwoleniu i określonych w przepisach rozporządzenia, uprawnia do dalszego korzystania z tej pomocy do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej. Dotyczy to również pozostałego czasu do końca okresu obowiązywania zezwolenia.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Specjalne strefy ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 274 ze zm.).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm., określanej w dalszej części skrótem „updop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Tak więc warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W myśl art. 16 ust. 1 ww. ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Ustawą z dnia 30 maja 2008r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 118, poz. 746 ze zm., zwaną dalej „ustawą zmieniającą”), która weszła w życie z dniem 04 sierpnia 2008r., wprowadzono zmiany m.in. do art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Zgodnie z art. 1 pkt 8 ustawy zmieniającej art. 16 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie:

Zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

 1. zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników;
 2. dokonania przez przedsiębiorcę na terenie strefy inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę;
 3. terminu zakończenia inwestycji;
 4. maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy;
 5. wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 – w przypadku, gdy inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż wymienione w art. 5 ust. 1.

Z kolei z art. 2 ustawy zmieniającej wynika, że do postępowań w sprawach o udzielenie, cofnięcie lub zmianę zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

W myśl art. 4 ust. 1 i 2 ustawy zmieniającej, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc. Do zezwoleń, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 19 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Z dniem 30 grudnia 2008r. weszło w życie:

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1555) oraz
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548).

Jednakże w myśl § 8 ww. rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2008r., do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej.

W związku z powyższym dla podmiotu prowadzącego działalność na terenie SSE w oparciu o zezwolenie wydane 12 sierpnia 2008r. ma zastosowanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 lutego 2007r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 26, poz. 163 ze zm.).

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych. Rodzaj tych wydatków został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniach ustanawiających poszczególne strefy ekonomiczne.

Jak stanowi § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 lutego 2007r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej, pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi pomoc regionalną z tytułu:

 1. kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 7, lub
 2. tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Zgodnie z § 4 ust. 4 ww. rozporządzenia, przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora.

W myśl § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia, za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące:

 1. ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;
 2. ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;
 3. kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;
 4. ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Przytoczone powyżej przepisy, które znajdują zastosowanie w odniesieniu do zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Spółkę, określają następujące warunki, aby dany wydatek zakwalifikować do objęcia pomocą:

 1. musi to być koszt inwestycji,
 2. musi być faktycznie poniesiony w trakcie obowiązywania zezwolenia,
 3. musi być poniesiony w związku z realizacją inwestycji na terenie strefy,
 4. musi być przeznaczony na cele określone w § 7 ust. 1 rozporządzenia,
 5. wydatki muszą być zaliczone do wartości początkowej środków trwałych, przy czym należy przyjąć, że przez koszty inwestycji należy rozumieć koszty „nowej inwestycji”, o której mowa w § 4 ust. 4 rozporządzenia.

Jeżeli poniesione przez Spółkę nakłady inwestycyjne spełniają wskazane warunki, stanowią one tym samym wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną.

Minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych koniecznych do poniesienia przez Spółkę w związku z działalnością na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej określa zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Kwota ta stanowi dolny limit, w związku z którym Spółka jest uprawniona do korzystania z pomocy publicznej, co oznacza, że rzeczywiste nakłady inwestycyjne nie mogą być niższe niż określone w zezwoleniu.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka uzyskała w dniu 12 sierpnia 2008r. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zezwolenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017r. W zezwoleniu, po zmianach dokonanych decyzją z dnia 9 lutego 2011r., jako warunki prowadzenia działalności gospodarczej, ustalono zatrudnienie na terenie strefy nie mniej niż 20 nowych pracowników do dnia 31 grudnia 2011r. oraz utrzymanie tego poziomu zatrudnienia do 31 grudnia 2014r., poniesienie wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej w wysokości nie niższej niż 4.000.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2011r. oraz ustalono planowany termin zakończenia projektu inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2011r. Dotychczas przedsiębiorca poniósł już wydatki inwestycyjne o wartości przewyższającej określoną w zezwoleniu kwotę 4.000.000,00 zł. Spółka planuje ponadto ponoszenie dalszych wydatków w przyszłości, także po 31 grudnia 2011r. Zarówno poniesione dotychczas wydatki, jak i wydatki planowane, związane będą ściśle z realizacją tego samego przedsięwzięcia gospodarczego, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy w zakresie i zgodnie z zezwoleniem.

W związku z powyższym, pomimo, iż tut. Organ zgadza się ze stanowiskiem Spółki, iż limit pomocy publicznej w związku z inwestycją prowadzoną na terenie SSE należy obliczać w oparciu o wydatki faktycznie poniesione po dniu uzyskania zezwolenia do ostatniego dnia jego obowiązywania, również w przypadku gdy przekraczają one kwotę minimalnych wydatków inwestycyjnych określonych w zezwoleniu, to nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem, iż wydatki te mogą dotyczyć inwestycji prowadzonych po terminie wskazanym w zezwoleniu jako termin zakończenia inwestycji.

W świetle powyższych przepisów, należy uznać, iż dalsze wydatki i nakłady inwestycyjne poniesione w następnych latach działalności na terenie strefy tj. po dniu 31 grudnia 2011r. w związku z działalnością gospodarczej objętą zezwoleniem a dotyczące inwestycji prowadzonej po terminie zakończenia inwestycji wynikającym z uzyskanego przez Spółkę zezwolenia, nie będą mogły zostać zaliczone do wydatków kwalifikowanych, a w związku z tym nie będą podstawą do sukcesywnego powiększania wysokości należnej Spółce pomocy publicznej.

Reasumując, stanowisko Spółki w zakresie ustalania, czy powiększają maksymalną wysokość zwolnienia z opodatkowania, jakie przysługuje Spółce na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

 • poniesione wydatki inwestycyjne przewyższające kwotę minimalną określoną w zezwoleniu, poniesione w związku z inwestycją zakończoną do dnia terminu wynikającego z uzyskanego przez Spółkę zezwolenia – jest prawidłowe,
 • w przypadku dalszych wydatków i nakładów inwestycyjnych dotyczących inwestycji prowadzonych w następnych latach działalności na terenie strefy tj. po dniu 31 grudnia 2011r., w związku z działalnością gospodarczą objętą zezwoleniem, poniesionych po terminie wynikającym z uzyskanego przez Spółkę zezwolenia – jest nieprawidłowe.

Jednocześnie należy podkreślić, iż wartość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej nie może przekroczyć wartości dopuszczalnej regionalnej pomocy publicznej w związku z realizacją danej inwestycji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.