Strefy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to strefy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
26
sie

Istota:

Czy dochody osiągane przez Spółkę w ramach działalności prowadzonej w Strefie podlegają zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036, dalej: „ustawa o CIT”) pomimo tego, że Spółka przeniosła część działalności, w tym składniki majątku oraz pracowników, poza teren Strefy?

Fragment:

Spółka uzyskała zezwolenie (dalej: „ Zezwolenie ”) na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „ SSE ” lub „ Strefa ”), zmienione decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2017 r. Zezwolenie obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w zakresie określonych wyrobów i usług wytworzonych na terenie Strefy. Zgodnie z Zezwoleniem do warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE należy: Poniesienie na terenie Strefy wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 465 z późn. zm.) (dalej: „ Rozporządzenie o SSE ”) w wysokości co najmniej 630.000,00 zł w terminie do 31 stycznia 2015 r. Zakończenie inwestycji w terminie do 31 stycznia 2015 r. Zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia na terenie Strefy kształtującego się na poziomie 421 pracowników poprzez zatrudnienie co najmniej 150 nowych pracowników w terminie do 1 lipca 2017 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 571 pracowników do 1 lipca 2022 roku.

2013
19
cze

Istota:

1. Czy prawo do zwolnienia określonego w § 2 rozporządzenia o SSE za rok podatkowy obejmuje część dochodu wydatkowaną w całym roku następującym po roku podatkowym, czy jedynie w okresie do dnia złożenia zeznania za rok podatkowy?
2. Jeżeli dochód osiągnięty w roku podatkowym jest wolny od podatku w części wydatkowanej w całym kolejnym roku podatkowym, to w jaki sposób zwolnienie to powinno zostać wykazane w zeznaniu składanym za rok podatkowy?

Fragment:

(...) strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca jest zarządzającym Specjalną Strefą Ekonomiczną. Spółka pomniejsza dochód podatkowy osiągnięty w danym roku podatkowym o dochody wolne z tytułu dokonania wydatków na cele rozwoju strefy. Podstawą prawną, na mocy której Spółka korzysta ze zwolnienia podatkowego jest przepis § 2 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ... specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 232, poz. 1561 ze zm.), zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy. Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j.

2012
19
lip

Istota:

Czy wydatkiem kwalifikującym się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop są wydatki Spółki w rozumieniu § 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej do wysokości określonej w zezwoleniu (7.210.000,00 zł), czy też wszelkie wydatki Spółki spełniające kryteria wskazane w § 6 Rozporządzenia, poniesione po dniu uzyskania zezwolenia i w okresie jego ważności (do 8 sierpnia 2016 r.)?

Fragment:

Tak więc warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W myśl art. 16 ust. 1 ww. ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 118, poz. 746 ze zm., zwaną dalej „ ustawą zmieniającą ”), która weszła w życie z dniem 04 sierpnia 2008 r., wprowadzono zmiany m.in. do art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Zgodnie z art. 1 pkt 8 ustawy zmieniającej art. 16 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie: Zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności: zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników; dokonania przez przedsiębiorcę na terenie strefy inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę; terminu zakończenia inwestycji; maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy; wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 - w przypadku, gdy inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż wymienione w art. 5 ust. 1.

2012
5
cze

Istota:

Czy powiększają maksymalną wysokość zwolnienia z opodatkowania, jakie przysługuje Spółce na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:- poniesione wydatki inwestycyjne przewyższające kwotę minimalną określoną w zezwoleniu, poniesione w związku z inwestycją zakończoną do dnia terminu wynikającego z uzyskanego przez Spółkę zezwolenia,- w przypadku dalszych wydatków i nakładów inwestycyjnych dotyczących inwestycji prowadzonych w następnych latach działalności na terenie strefy tj. po dniu 31 grudnia 2011r., w związku z działalnością gospodarczą objętą zezwoleniem, poniesionych po terminie wynikającym z uzyskanego przez Spółkę zezwolenia.

Fragment:

Tak więc warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W myśl art. 16 ust. 1 ww. ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Ustawą z dnia 30 maja 2008r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 118, poz. 746 ze zm., zwaną dalej „ ustawą zmieniającą ”), która weszła w życie z dniem 04 sierpnia 2008r., wprowadzono zmiany m.in. do art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Zgodnie z art. 1 pkt 8 ustawy zmieniającej art. 16 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie: Zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności: zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników; dokonania przez przedsiębiorcę na terenie strefy inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę; terminu zakończenia inwestycji; maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy; wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 – w przypadku, gdy inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż wymienione w art. 5 ust. 1.

2012
8
maj

Istota:

Czy zbycie (przeniesienie prawa własności) linii produkcyjnej przez Wnioskodawcę na rzecz firmy leasingowej, a następnie korzystanie z niej nadal przez Spółkę na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zawartej z tą firmą spowoduje utratę przez Spółkę prawa do zwolnienia podatkowego z tytułu działalności prowadzonej na terenie SSE?

Fragment:

Tak więc warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W myśl art. 16 ust. 1 ww. ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 118, poz. 746 ze zm., zwaną dalej „ ustawą zmieniającą ”), która weszła w życie z dniem 04 sierpnia 2008 r., wprowadzono zmiany m.in. do art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Zgodnie z art. 1 pkt 8 ustawy zmieniającej art. 16 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie: Zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności: zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników; dokonania przez przedsiębiorcę na terenie strefy inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę; terminu zakończenia inwestycji; maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy; wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 - w przypadku, gdy inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż wymienione w art. 5 ust. 1.

2012
4
sty

Istota:

Czy dochody z działalności, polegającej na sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na terenie SSE na podstawie zezwolenia, poprzez ich dostarczanie do magazynu Kupującego zlokalizowanego poza strefą, z którego następnie wyroby będą przez Kupującego pobierane w zależności od jego potrzeb, będą kwalifikowane jako dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy i czy w związku z tym będą objęte zwolnieniem od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Zatem w celu doprecyzowania terminu i ustalenia czy planowana przez Spółkę działalność nie stanowi działalności poza obszarem Strefy należy odwołać się do dorobku doktryny i orzecznictwa. W literaturze podkreśla się, że: „ (...) wykonywanie poza terenem strefy czynności niestanowiących odrębnej działalności gospodarczej, bezpośrednio związanych z działalnością podstawową prowadzoną na terenie strefy i określoną w zezwoleniu, może być uznane za objęte zwolnieniem podatkowym w strefie ” (Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych pod redakcją A. Tarasiewicz, ABC Wolter Kluwer Business, 2010 s. i 190). W opinii Wnioskodawcy, korzystanie przez Spółkę z obcego magazynu poza terenem strefy stanowi formę organizacji sprzedaży wyrobów produkowanych w ramach działalności objętej zezwoleniem. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, podejmowanie wyżej opisanych działań w ramach sprzedaży nie stanowi częściowego „ przeniesienia ” działalności gospodarczej objętej zezwoleniem poza teren strefy. Magazynowanie przez Wnioskodawcę wyrobów, których produkcja jest objęta zezwoleniem strefowym u Kupujących poza terenem strefy jest działalnością strefową. Zdaniem Wnioskodawcy, składowanie towarów w zlokalizowanych poza obszarem SSE magazynach Kupujących, z których prowadzone będzie wydanie wyrobów wytworzonych na terenie SSE stanowi działalność pomocniczą (subsydiarną) w stosunku do działalności prowadzonej na terenie SSE.

2011
1
paź

Istota:

Czy wydatki inwestycyjne w rozumieniu § 6 Rozporządzenia, które zostaną poniesione przez Spółkę w związku z realizowaną inwestycją na terenie SSE w trakcie obowiązywania Zezwolenia przewyższające minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu, do których poniesienia zobowiązana jest Spółka, powiększą kwotę przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa wart 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej?

Fragment:

Artykuł 16 ust. 1 ustawy o SSE stanowi, iż podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy. Natomiast zgodnie z brzmieniem ustępu 2 tegoż artykułu, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy określonej liczby pracowników przez określony czas oraz dokonanie przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę. Powyższy przepis wskazuje zatem warunki, których wypełnienie umożliwia zastosowanie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w stosunku do dochodów uzyskanych z tytułu prowadzenia działalności określonej w zezwoleniu strefowym i wykonywanej na terenie SSE. W tym miejscu Spółka pragnie wskazać, iż uzyskane przez Nią Zezwolenie nie określa żadnych dodatkowych warunków poza wskazanymi powyżej oraz przestrzeganiem Regulaminu Strefy i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W szczególności, podkreślenia wymaga fakt, iż uzyskane Zezwolenie nie określa maksymalnego poziomu nakładów inwestycyjnych, które mogą zostać poniesione przez Spółkę w związku z realizacją inwestycji na terenie SSE.

2011
1
wrz

Istota:

Czy wydatki inwestycyjne w rozumieniu § 6 Rozporządzenia, które zostaną poniesione przez Spółkę w związku z realizowaną inwestycją na terenie SSE (dalej: Inwestycja) w trakcie obowiązywania Zezwolenia, przewyższające kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu powiększą kwotę przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT?

Fragment:

Tak więc warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W myśl art. 16 ust. 1 ww. ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Z dniem 30 grudnia 2008 r. weszło w życie: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1550) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548). Jednakże w myśl § 8 ww. rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2008 r., do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej. Natomiast zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 26 poz. 171) do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej.

2011
1
wrz

Istota:

Czy wydatki inwestycyjne w rozumieniu § 6 Rozporządzenia, które zostaną poniesione przez Spółkę w związku z realizowaną inwestycją na terenie SSE (dalej: Inwestycja) w trakcie obowiązywania Zezwolenia, przewyższające kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu powiększą kwotę przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT?

Fragment:

Tak więc warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W myśl art. 16 ust. 1 ww. ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Z dniem 30 grudnia 2008 r. weszło w życie: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1550) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548). Jednakże w myśl § 8 ww. rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2008 r., do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej. Natomiast zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 26 poz. 171) do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej.

2011
1
wrz

Istota:

Czy wydatki inwestycyjne w rozumieniu § 6 Rozporządzenia, które zostaną poniesione przez Spółkę w związku z realizowaną inwestycją na terenie SSE (dalej: Inwestycja) w trakcie obowiązywania Zezwolenia, przewyższające kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu powiększą kwotę przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT?

Fragment:

Tak więc warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W myśl art. 16 ust. 1 ww. ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Z dniem 30 grudnia 2008 r. weszło w życie: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1550) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548). Jednakże w myśl § 8 ww. rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2008 r., do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej. Natomiast zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 26 poz. 171) do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej.