ILPP1/4512-1-73/15-2/JSK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy samochodu dla straży pożarnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 6 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy samochodu dla straży pożarnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy samochodu dla straży pożarnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka jawna (dalej: Wnioskodawca, Zainteresowany, Spółka) prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży samochodów nowych i używanych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej sporadycznie dokonuje dostawy samochodów osobowych dla jednostki straży pożarnej.

Na zlecenie nabywcy przed dokonaniem sprzedaży Zainteresowany dostosowuje przedmiotowe samochody osobowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, wykonując: sygnalizację dźwiękową – syrenę wraz z radiostacją, zestawem rozgłoszeniowym i modulatorem, sygnalizację świetlną oraz oznakowanie karoserii samochodu napisem „Straż”.

Po dostosowaniu samochodów przeprowadzany jest przegląd w stacji diagnostycznej w celu uzyskania statusu pojazdu specjalnego. Samochody te po dokonanych przeróbkach oraz wykonanym przeglądzie w stacji kontroli pojazdów są samochodami pożarniczymi specjalnymi, a więc towarem przeznaczonym na cele ochrony przeciwpożarowej. W najbliższej przyszłości Spółka będzie sporadycznie (około 1 samochód na rok) dokonywać dostawy samochodów dla jednostki straży pożarnej na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy do sprzedaży tak oznakowanego i wyposażonego samochodu dla straży pożarnej można stosować obniżoną 8% stawkę podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (pytanie dotyczące zaistniałego stanu faktycznego)...
 2. Czy do sprzedaży tak oznakowanego i wyposażonego samochodu dla straży pożarnej można zastosować obniżoną 8% stawkę podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 2 i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (pytanie dotyczące zdarzenia przyszłego)...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 i 10 ustawy VAT, stawkę podatku 8% stosuje się do dostaw towarów na cele ochrony przeciwpożarowej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. towar będący przedmiotem dostawy jest wymieniony w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy VAT;
 2. dostawa jest dokonana na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej;
 3. towary będące przedmiotem dostawy są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.

W pozycji 129 załącznika nr 3 ustawy, w części dotyczącej towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, wymieniono sprzęt przewozowo-samochodowy:

 • pożarnicze samochody specjalne i specjalistyczne (gaśnicze, rozpoznawcze, drabiny samochodowe, techniczne, chemiczne, ekologiczne, dźwigi i podnośniki, cysterny, sanitarki) oraz fabrycznie wykonane i oznakowane pojazdy straży pożarnej,
 • sprzęt pływający, statki pożarnicze, łodzie, pontony i silniki oraz statki powietrzne dla ratownictwa i gaszenia pożarów.

Na podstawie art. 2 pkt 36 ustawy z dnia 20 czerwca 1991 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), przez: „pojazd specjalny” należy rozumieć pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji.

Spółka jest w posiadaniu dokumentu potwierdzającego przeznaczenie i charakter samochodu będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz jednostki straży pożarnej. Dokumentem tym jest zaświadczenie o przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu, wydane przez stację kontroli pojazdów, stanowiące podstawę do zarejestrowania pojazdu jako specjalny.

W związku z powyższym samochód osobowy doposażony przez Spółkę jest samochodem specjalnym wymienionym w poz. 129 załącznika nr 3 ustawy. Dodatkowo dostawa przedmiotowego samochodu nastąpi dla jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Zdaniem Spółki, przedmiotowa dostawa korzysta z obniżonej - 8% stawki podatku VAT.

Na potwierdzenia swojego stanowiska Zainteresowany przytoczył interpretacje indywidualne:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Przepis art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Wskazać należy, że w myśl art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych towarów i czynności stawkami preferencyjnymi oraz zwolnienie od podatku.

I tak, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie jednak do treści art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, w poz. 129-134, wymieniono towary pod ogólnym tytułem „Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej”.

W poz. 129 ww. załącznika wymieniono towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej – Sprzęt przewozowo-samochodowy:

 1. pożarnicze samochody specjalne i specjalistyczne (gaśnicze, rozpoznawcze, drabiny samochodowe, techniczne, chemiczne, ekologiczne, dźwigi i podnośniki, cysterny, sanitarki) oraz fabrycznie wykonane i oznakowane pojazdy straży pożarnej,
 2. sprzęt pływający, statki pożarnicze, łodzie, pontony i silniki oraz statki powietrzne dla ratownictwa i gaszenia pożarów.

Natomiast art. 41 ust. 10 ustawy, określa warunek ograniczający stosowanie obniżonej stawki do dostawy towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy. Zgodnie z tym przepisem stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że skorzystanie z obniżonej 8% stawki podatku przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej, jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków:

 1. towar będący przedmiotem dostawy musi być wymieniony w poz. 129-134 załącznika do ustawy;
 2. dostawa jest dokonana na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej;
 3. towary będące przedmiotem dostawy są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.

Niespełnienie którejkolwiek z wymienionych wyżej przesłanek skutkuje brakiem możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 41 ust. 10 ustawy.

Mając na uwadze fakt, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „jednostki ochrony przeciwpożarowej”, w związku z tym należy posiłkować się ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 ww. ustawy – jednostkami ochrony przeciwpożarowej są:

 1. jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej;
 • 1a) jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej;
 1. zakładowa straż pożarna;
 2. zakładowa służba ratownicza;
 3. gminna zawodowa straż pożarna;
 • 4a) powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna;
 1. terenowa służba ratownicza;
 2. ochotnicza straż pożarna;
 3. związek ochotniczych straży pożarnych;
 4. inne jednostki ratownicze.

Na podstawie art. 2 pkt 36 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.), przez: „pojazd specjalny” należy rozumieć pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji.

Natomiast „pojazd używany do celów specjalnych” jest to – pojazd samochodowy przystosowany w sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczną, kontrolę skarbową, Służbę Celną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną (art. 2 pkt 37 ww. ustawy prawo o ruchu drogowym).

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży samochodów nowych i używanych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej sporadycznie dokonuje dostawy samochodów osobowych dla jednostki straży pożarnej. Na zlecenie nabywcy przed dokonaniem sprzedaży Zainteresowany dostosowuje przedmiotowe samochody osobowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, wykonując: sygnalizację dźwiękową – syrenę wraz z radiostacją, zestawem rozgłoszeniowym i modulatorem, sygnalizację świetlną oraz oznakowanie karoserii samochodu napisem „Straż”. Po dostosowaniu samochodów przeprowadzany jest przegląd w stacji diagnostycznej w celu uzyskania statusu pojazdu specjalnego. Samochody te po dokonanych przeróbkach oraz wykonanym przeglądzie w stacji kontroli pojazdów są samochodami pożarniczymi specjalnymi, a więc towarem przeznaczonym na cele ochrony przeciwpożarowej. W najbliższej przyszłości Spółka będzie sporadycznie (około 1 samochód na rok) dokonywać dostawy samochodów dla jednostki straży pożarnej na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku Zainteresowany ma wątpliwości dotyczące stawki podatku dla dostawy samochodów dla straży pożarnej.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy wskazać, że w analizowanym przypadku zostaną spełnione łącznie warunki:

 • samochód jest towarem wymienionym/samochody będą towarami wymienionymi w poz. 129 załącznika do ustawy;
 • dostawa jest/będzie dokonana na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej;
 • samochód jest przeznaczony/samochody będą przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej (zostanie on dostosowany/zostaną one dostosowane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, następnie przeprowadzony zostanie przegląd w stacji diagnostycznej w celu uzyskania statusu pojazdu specjalnego).

W konsekwencji:

 1. Do sprzedaży samochodu dla straży pożarnej, będącego – jak wskazał Wnioskodawca – pojazdem pożarniczym specjalnym przeznaczonym na cele ochrony przeciwpożarowej, można stosować obniżoną 8% stawkę podatku od towarów i usług zgodnie z art. 41 ust. 10 w związku z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy.
 2. Do sprzedaży samochodu dla straży pożarnej, który będzie – jak wskazał Wnioskodawca – pojazdem pożarniczym specjalnym przeznaczonym na cele ochrony przeciwpożarowej, można zastosować obniżoną 8% stawkę podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 10 w związku z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.