Straż pożarna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to straż pożarna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
lis

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT przy realizacji projektu „Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej

Fragment:

W wyniku realizacji projektu pn. „ Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej (...) ” Gmina nie będzie świadczyć usług noszących znamiona działalności gospodarczej, opodatkowanych określonymi stawkami VAT. Po zakończeniu projektu nie planuje się świadczenia usług przynoszących dochody - powstała infrastruktura będzie udostępniana nieodpłatnie. Efekt projektu tj. budynki OSP po termomodernizacji nie będą realizować sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Gmina zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu pn. „ Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej ” nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych Wnioskodawcy. Na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu jako nabywca widnieje Gmina. Gmina realizując projekt pn. „ Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej (...) ” podejmuje swoje działania w ramach zadań własnych - art. 7 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym. Modernizowane budynki OSP (...) stanowią majątek Gminy, jednak budynki te są nieodpłatnie użytkowane przez: Ochotniczą Straż Pożarną (..) , Ochotniczą Straż Pożarną (...) na podstawie umów udostępnienia.

2018
16
kwi

Istota:

Ustalenie czy w związku z przedstawionym opisem sprawy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego –– Powiat..... oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej od 1 stycznia 2017 r., jako jednostki organizacyjne (budżetowe) będą rozliczały podatek od towarów i usług w sposób scentralizowany wraz z Wnioskodawcą zgodnie z treścią art. 3 ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego

Fragment:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 603), jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej jest w szczególności komenda powiatowa (miejska). Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa wykonują: wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, jako kierownika straży wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie; komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast art. 11a ww. ustawy stanowi, że w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, a organami wyższego stopnia są w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej – komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu ze starostą (art. 13).

2018
22
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn. „Stworzenie nowoczesnej bazy rekreacyjno-kulturalnej poprzez rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej obejmującą dobudowę zaplecza sanitarnego”.

Fragment:

Wniosek uzupełniono w dniu 4 stycznia 2018 r. o informację, że we wniosku z dnia 30 października 2017 r. omyłkowo użyto skróconej nazwy projektu, a poprawna nazwa to: „ Stworzenie nowoczesnej bazy rekreacyjno-kulturalnej poprzez rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej obejmującą dobudowę zaplecza sanitarnego ”. Ponadto Gmina wyjaśniła, że nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ponieważ efekt projektu (rozbudowany budynek Ochotniczej Straży Pożarnej nie będzie służył działalności opodatkowanej (Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat ani świadczyła usług, nie osiągnie żadnych dochodów, a będzie ponosić jedynie koszty na jego utrzymanie). Rozbudowany budynek OSP pozostanie w nieodpłatnym użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie zawarte w uzupełnieniu z dnia 4 stycznia 2018 r.). Czy Gmina w odniesieniu do realizowanego projektu pn. „ Stworzenie nowoczesnej bazy rekreacyjno-kulturalnej poprzez rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej obejmującą dobudowę zaplecza sanitarnego ” ma możliwość odliczenia podatku VAT ? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie zawartym w uzupełnieniu z dnia 4 stycznia 2018 r.), Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT w związku ze zrealizowaną inwestycją. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2018
6
sty

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

Fragment:

Ochotnicza Straż Pożarna w ... w 2017 roku zakupiła samochód ratowniczo-gaśniczy i jeden komplet sprzętu w ramach zadania „ P. ”. Ochotnicza Straż Pożarna poza działalnością statutową nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Nie jest zatem „ płatnikiem podatku VAT ”, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Beneficjent, jakim jest OSP w ..., do wniosku końcowego o powinien załączyć indywidualną interpretację właściwego organu o możliwości lub o braku możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją wyżej opisanego zakupu inwestycyjnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Ochotnicza Straż Pożarna w ... ma możliwość odzyskania podatku VAT (uznanego za wydatek kwalifikowalny) w związku z wydatkami poniesionymi w ramach projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, OSP nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT. Nie prowadzi i nie prowadziło żadnej działalności gospodarczej ani działalności odpłatnej, a także nie jest podatnikiem w myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2017
18
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku podjęcia wspólnego rozliczania podatku VAT jednostki samorządu terytorialnego wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi w tym z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Fragment:

Odnośnie kwestii dotyczących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, to zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej, komenda powiatowa (miejska) straży pożarnej jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej. Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. W myśl art. 11a ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy, komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu ze starostą. Natomiast art. 13a ust. 1 ustawy stanowi, że komendanci wykonują swoje zadania przy pomocy komend, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3 ww. ustawy.

2017
11
maj

Istota:

Zasada centralizacji rozliczeń w samorządach w zakresie podatku VAT nie obejmuje Komendy Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

Fragment:

W myśl art. 11a ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu ze starostą. Przepisu art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym nie stosuje się. Komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej odwołuje komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po zasięgnięciu opinii starosty. Przepis art. 12 ust. 3 stosuje się odpowiednio (art. 13 ust. 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy, komendanci wykonują swoje zadania przy pomocy komend, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3. W świetle art. 13a ust. 4 ustawy regulamin organizacyjny komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej jest ustalany przez komendanta powiatowego i zatwierdzany przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Koszty związane z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej są pokrywane z budżetu państwa. Koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu są pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa (art. 19a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej).

2017
24
lut

Istota:

Ustalenie czy zasada „centralizacji” rozliczeń w samorządach w zakresie podatku VAT obejmie jednostki organizacyjne funkcjonujące w ramach Powiatu, tj. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Fragment:

W myśl art. 11a ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu ze starostą. Przepisu art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym nie stosuje się. Komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej odwołuje komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po zasięgnięciu opinii starosty. Przepis art. 12 ust. 3 stosuje się odpowiednio (art. 13 ust. 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej). Jak wynika z art. 13a ust. 1 ustawy, komendanci wykonują swoje zadania przy pomocy komend, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3. W świetle art. 13a ust. 4 ustawy, regulamin organizacyjny komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej jest ustalany przez komendanta powiatowego i zatwierdzany przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Koszty związane z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej są pokrywane z budżetu państwa. Koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu są pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa (art. 19a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej).

2016
31
gru

Istota:

Ustalenie czy zasada „centralizacji” rozliczeń w samorządach w zakresie podatku VAT jednostek budżetowych gminy obejmie jednostki organizacyjne funkcjonujące na zasadach, o których mowa w art. 33a i 33b ustawy o samorządzie powiatowym tj. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Fragment:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu ze starostą. Przepisu art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym nie stosuje się. Komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej odwołuje komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po zasięgnięciu opinii starosty. Przepis art. 12 ust. 3 stosuje się odpowiednio (art. 13 ust. 3 ustawy). Zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy, komendanci wykonują swoje zadania przy pomocy komend, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3. W świetle art. 13a ust. 4 ustawy regulamin organizacyjny komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej jest ustalany przez komendanta powiatowego i zatwierdzany przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Koszty związane z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej są pokrywane z budżetu państwa. Koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu są pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa (art. 19a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej). W myśl art. 19b ustawy w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej mogą uczestniczyć: gmina, powiat lub samorząd województwa, organizatorzy imprez masowych.

2016
30
gru

Istota:

Ustalenie czy od 1 stycznia 2017 r., tj. od momentu scentralizowania rozliczeń VAT Miasta i jego jednostek oraz zakładów budżetowych, Miasto powinno uwzględniać w swoich rozliczeniach VAT transakcje realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Urząd Pracy

Fragment:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu ze starostą. Przepisu art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym nie stosuje się. Komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej odwołuje komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po zasięgnięciu opinii starosty. Przepis art. 12 ust. 3 stosuje się odpowiednio (art. 13 ust. 3 ustawy). Zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy, komendanci wykonują swoje zadania przy pomocy komend, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3. W świetle art. 13a ust. 4 ustawy regulamin organizacyjny komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej jest ustalany przez komendanta powiatowego i zatwierdzany przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Koszty związane z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej są pokrywane z budżetu państwa. Koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu są pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa (art. 19a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej). W myśl art. 19b ustawy w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej mogą uczestniczyć: gmina, powiat lub samorząd województwa, organizatorzy imprez masowych.

2016
3
gru

Istota:

Ustalenie czy zasada „centralizacji” rozliczeń w zakresie podatku VAT powiatowych jednostek budżetowych obejmuje jednostki funkcjonujące w ramach Powiatu, o których mowa w art. 33a ustawy o samorządzie powiatowym takie jak Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Fragment:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu ze starostą. Przepisu art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym nie stosuje się. Komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej odwołuje komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po zasięgnięciu opinii starosty. Przepis art. 12 ust. 3 stosuje się odpowiednio (art. 13 ust. 3 ustawy). Zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy, komendanci wykonują swoje zadania przy pomocy komend, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3. W świetle art. 13a ust. 4 ustawy regulamin organizacyjny komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej jest ustalany przez komendanta powiatowego i zatwierdzany przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Koszty związane z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej są pokrywane z budżetu państwa. Koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu są pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa (art. 19a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej). Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej jest podmiotem administracji zespolonej, zaliczanym powszechnie do inspekcji, służb i straży, którego status prawny reguluje odrębny akt normatywny, tj. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.