Straż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to straż. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
25
gru

Istota:

Skoro zatem prawo do ekwiwalentu za pranie umundurowania straży gminnej jak również zasady jego przyznawania nie wynikają z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, to przedmiotowe świadczenie otrzymywane przez pracownika straży gminnej nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy PIT.

Fragment:

Skoro zatem prawo do ekwiwalentu za pranie umundurowania straży gminnej jak również zasady jego przyznawania nie wynikają z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, to przedmiotowe świadczenie otrzymywane przez pracownika straży gminnej nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy PIT. Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 7 sierpnia 2013 r. Nr  IPPB4/415-316/13-2/MS , wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość. Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. POUCZENIE Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
23
gru

Istota:

Straż Graniczna nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizowaniem szkoleń.

Fragment:

Beneficjentami projektu będą funkcjonariusze i pracownicy Oddziału Straży Granicznej. Wszystkie zadania statutowe Oddziału Straży Granicznej realizowane są w ramach planu finansowego na dany rok budżetowy. W ramach zawartej umowy finansowej nie będą realizowane odliczenia z tytułu VAT. Oddział Straży Granicznej zarejestrowany jest jako czynny podatnik podatku VAT i składa deklaracje VAT-7. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług wystawiane będą na Oddział Straży Granicznej. Organizowane szkolenia w ramach realizowanego projektu będą bezpłatne dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 4 października 2011r.): Czy Oddział Straży Granicznej ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „ ... ”... Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczna wersja przedstawiona w piśmie z dnia 4 października 2011r.), nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

2011
1
lut

Istota:

Czy dodatek za używanie własnego pojazdu do celów służbowych przyznany wg. zasad określonych szczególnymi przepisami strażnikowi Państwowej Straży Rybackiej może być zwolniony od podatku dochodowego ?

Fragment:

Z przedstawionej sytuacji wynika, iż na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 09 maja 1997r. w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straż Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej (Dz. U. nr 55 poz. 354) strażnikom Państwowej Straży Rybackiej, o których mowa w § 1 w/w rozporządzenia może być przyznany dodatek za używanie własnego samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru do celów służbowych wg zasad określonych przepisami szczególnymi. Wobec powyższego otrzymany dodatek dotyczący zwrotu omawianych kosztów jest przychodem ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 w/w ustawy) i nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, ponieważ w tej konkretnej sytuacji nie mamy do czynienia ze zwrotem poniesionych kosztów z tytułu używania pojazdów samochodowych stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 22 ustawy, a tylko dodatkiem za używanie własnego samochodu.