IPPB6/4510-422/15-3/AZ | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka jest uprawniona do obniżania przyszłych zysków z działalności wydobywczej węglowodorów o zaewidencjonowaną zgodnie z ustawą o SPW stratą na działalności wydobywczej, bez względu na okres, w którym generowane zyski pozwolą na pokrycie przedmiotowych strat oraz wysokość rozliczanej w danym roku straty?
IPPB6/4510-422/15-3/AZinterpretacja indywidualna
 1. koszt kwalifikowany
 2. okres
 3. przychód
 4. strata
 5. wydatek
 6. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego specjalnego podatku węglowodorowego w zakresie możliwości obniżenia przyszłych zysków z działalności wydobywczej węglowodorów o stratę na działalności wydobywczej bez względu na okres, w którym generowane zyski pozwolą na pokrycie przedmiotowych strat oraz wysokość rozliczanej w danym roku straty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości obniżenia przyszłych zysków z działalności wydobywczej węglowodorów o stratę na działalności wydobywczej bez względu na okres, w którym generowane zyski pozwolą na pokrycie przedmiotowych strat oraz wysokość rozliczanej w danym roku straty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca, Spółka) jest spółką zależną P. S.A. Wnioskodawca wraz z innymi podmiotami powiązanymi wchodzi w skład Grupy Kapitałowej P. (dalej: Grupa P.). Działalność gospodarcza Wnioskodawcy polega w głównej mierze na: poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węglowodorów, prowadzeniu wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, wykonywaniu usług związanych z poszukiwaniem oraz rozpoznawaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Dodatkowo, zgodnie z polityką Grupy P., Spółka realizuje strategię poszerzania portfela posiadanych aktywów Grupy P., poprzez rozwój prac poszukiwawczo -rozpoznawczych w Polsce, w tym poprzez akwizycję nowych danych sejsmicznych, interpretację archiwalnych danych geologicznych oraz prace wiertnicze i intensyfikacyjne.

W ramach podstawowej działalności, tj. poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, Wnioskodawca jest jednym z liderów poszukiwań złóż węglowodorów w Polsce. Przedmiotową działalność, Spółka prowadzi na podstawie licznych koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż:

 1. ropy naftowej,
 2. gazu ziemnego.

Dodatkowo, Spółka realizuje także przedsięwzięcia we współpracy z Y. S.A., tj. m. in.:

 1. przedsięwzięcie prowadzone na podstawie koncesji nr: 13/2014/p, 14/2014/p, 15/2014/p, 16/2014/p,17/2014/p, 18/2014/p, 19/2014/p, 20/2014/p; oraz
 2. przedsięwzięcie prowadzone na podstawie koncesji nr: 69/98/p oraz 10/99/p.

Spółka, w zakresie prowadzonej działalności mającej na celu wydobycie węglowodorów, ponosi szereg wydatków, w tym, w szczególności:

 1. wydatki dotyczące poszukiwania i rozpoznawania geologicznego, badań i analizy danych sejsmicznych i otworowych, wierceń poszukiwawczych i rozpoznawczych,
 2. wydatki związane z przygotowaniem odwiertów rozpoznawczych lub wydobywczych, w tym z pracami projektowania, inżynieryjnymi, geologicznymi i geofizycznymi, wydatki związane z uzyskaniem dostępu i przygotowaniem miejsca prac wiertniczych i ich organizacją, wydatki związane z realizacją prac wiertniczych, wydatki na uruchomienie i utrzymanie odwiertów rozpoznawczych lub wydobywczych oraz produkcji, w tym zabiegi intensyfikacji,
 3. wydatki związane z zaprojektowaniem, przygotowaniem i budową infrastruktury wspierającej działalność wydobywczą węglowodorów, w tym budynków i budowli, urządzeń, maszyn i innych konstrukcji oraz wyposażenia,
 4. inne wydatki związane z działalnością w zakresie wydobycia węglowodorów.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż zgodnie z wprowadzonymi regulacjami, działalność wydobywcza węglowodorów podać będzie opodatkowaniu na mocy ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1215, dalej: ustawa o SPW), wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Z uwagi na charakterystykę prowadzenia działalności z zakresu wydobycia węglowodorów oraz regulacje ustawy o SPW, Spółka pragnie wskazać, iż przedstawione powyżej wydatki związane z działalnością wydobywczą, ponosiła także w okresie przed wejściem w życie powołanej ustawy - w tym, w szczególności, w okresie od 1 stycznia 2012 r.

Spółka w ramach prowadzonej działalności wydobywczej ponosiła wydatki, które zgodnie z polityką rachunkową traktowane były jako środki trwałe oraz środki trwałe w budowie. Przedmiotowe środki trwałe były oddawane przez Spółkę do użytkowania zarówno przed 1 stycznia 2012 r., jak również po tej dacie.

Co więcej, z uwagi na specyfikę funkcjonowania w branży wydobywczej - tj. długotrwały okres prowadzenia prac poszukiwawczych oraz rozpoznawczych - Spółka na działalności związanej z wydobyciem węglowodorów nie generuje obecnie przychodów pozwalających na pokrycie ponoszonych wydatków. W szczególności, wartość wprowadzonego mocą powołanej ustawy wskaźnika skumulowanych przychodów do skumulowanych wydatków kwalifikowanych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, w obecnej chwili przyjmuje wartość 0.

Biorąc pod uwagę powyższe, a także brak wykształconej linii interpretacyjnej w przedmiotowym zakresie, Spółka powzięła wątpliwości związane z praktyczną implementacją wprowadzonych regulacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka jest uprawniona do obniżania przyszłych zysków z działalności wydobywczej węglowodorów o zaewidencjonowaną zgodnie z ustawą o SPW stratą na działalności wydobywczej, bez względu na okres, w którym generowane zyski pozwolą na pokrycie przedmiotowych strat oraz wysokość rozliczanej w danym roku straty...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1215, dalej: ustawa o SPW), Spółka jest uprawniona do obniżenia przyszłych zysków z działalności wydobywczej o zaewidencjonowaną zgodnie z ustawą o SPW stratę na działalności wydobywczej, bez względu na okres, w którym generowane zyski pozwolą na pokrycie przedmiotowych strat oraz wysokość rozliczanej w danym roku straty.

W myśl art. 13 ust. 1 ustawy o SPW, podstawą opodatkowania jest zysk z działalności wydobywczej węglowodorów stanowiący nadwyżkę uzyskanych w danym roku podatkowym przychodów z działalności wydobywczej węglowodorów nad poniesionymi w danym roku podatkowym wydatkami kwalifikowanymi. Jeżeli wydatki kwalifikowane przekraczają w danym roku sumę przychodów, różnica jest stratą z działalności wydobywczej węglowodorów.

W przedmiotowym zakresie, Spółka pragnie wskazać, iż ustawodawca kolejno w art. 9 i 10 oraz art. 11 i art. 26 wprost określił pozycje przychodów podlegających opodatkowaniu oraz wydatków kwalifikowanych (poniesionych po wejściu ustawy w życie, jak również wydatków kwalifikowanych poniesionych przed tym okresem, które podatnik jest uprawniony ująć w kalkulacji podstawy opodatkowania w pierwszym roku obowiązywania ustawy o SPW) jakie mają wpływ na określenie wyniku podatkowego na działalności wydobywczej w myśl ustawy o SPW.

Ponadto, jak wynika z art. 13 ust. 2 ustawy o SPW, podatnicy są uprawnienia do obniżenia zysku z działalności wydobywczej węglowodorów w kolejnych latach podatkowych o wysokość straty, o której mowa w ust. 1 w zdaniu drugim.

W powyższym zakresie, Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż w prawie podatkowym zastosowanie znajduje przede wszystkim wykładnia literalna i dopiero wówczas, gdy nie prowadzi ona do jednoznacznych wyników co do treści normy prawnej, możliwe jest odwołanie się do innych metod wykładni. W tym kontekście trzeba stwierdzić, że treść art. 13 ustawy o SPW nie powoduje, w ocenie Wnioskodawcy, trudności w zrekonstruowaniu normy prawnej, którą zawarł w nim ustawodawca i tym samym to właśnie znaczenie słownikowe użytych w nim wyrażeń powinno być decydujące dla określenia, w stosunku do jakich stanów faktycznych norma prawna znajdzie zastosowanie. W analizowanym przepisie ustawodawca bezpośrednio wskazał, że strata poniesiona w danym roku podatkowym może zostać rozliczona przez podatników w kolejnych latach podatkowych. Należy zatem stwierdzić, że zgodnie z literalnym brzmieniem art. 13 ust. 2 ustawy o SPW, ustawodawca nie wskazał ograniczenia czasowego, w którym możliwe jest rozliczenie poniesionych strat. Wprost przeciwnie ustawodawca wskazał, iż strata może być rozliczana w kolejnych latach. W konsekwencji, w ocenie Spółki zawarte w nim regulacje powinny znaleźć zastosowanie bez względu na okres w przyszłości, w jakim będzie rozliczana przedmiotowa strata na działalności wydobywczej.

Równocześnie, Spółka pragnie podkreślić, iż powyższe stanowisko jest również zgodne z uzasadnieniem do projektu ustawy, w którym ustawodawca podkreślał, iż: „(...) w przypadku wystąpienia straty, poniesionej w roku podatkowym, podatnik otrzymuje możliwość obniżenia zysku z działalności wydobywczej węglowodorów o wysokość tej straty w kolejnych latach podatkowych. Rozliczenie straty nie jest ograniczone czasowo ani kwotowo, zatem cała powstała w działalności wydobywczej strata zostanie przez podatnika podatku rozliczona w kolejnych latach podatkowych. Należy dodać, że w przypadku gdy relacja skumulowanych przychodów do skumulowanych wydatków kwalifikowanych (wskaźnik R) nie przekroczy 1,5 podatnik zastosuje stawkę 0%, więc nie uiści podatku, pomimo powstania zysku”.

Brak ograniczenia czasowego w odniesieniu do możliwości rozliczenia poniesionej straty na działalności wydobywczej w myśl ustawy o SPW, jest w ocenie Wnioskodawcy, spójne z przyjętą metodologią kalkulacji wskaźnika R, określającego termin powstania obowiązku zapłaty podatku, a także stawkę podatku. Zgodnie bowiem z przyjętą przez ustawodawcę regulacją, wysokość wskaźnika R kalkulowana jest narastająco począwszy od momentu rozpoczęcia działalności wydobywczej węglowodorów przez podatników.

Możliwość rozliczenia w kolejnych okresach straty poniesionej na działalności wydobywczej - bez ograniczenia czasowego, czy też kwotowego odliczenia zaewidencjonowanej straty w danym roku - w ocenie Wnioskodawcy, jest także spójne z celem wprowadzanych przez ustawodawcę regulacji, który biorąc pod uwagę kapitałochłonność projektów związanych z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów w pierwszej fazie działalności oraz odroczony termin uzyskiwania przychodów z tej działalności, miał na celu umożliwienie potrącenia przez podatników kosztów, rzeczywiście związanych z prowadzoną działalnością wydobywczą, a poniesionych przed datą wejścia w życie ustawy o SPW. Dotyczy to w szczególności wydatków poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy o SPW, które podlegają zaliczeniu do wydatków kwalifikowanych w pierwszym roku obowiązywania ustawy o SPW na mocy art. 26 powołanej ustawy. Przedstawiona konkluzja znajduje także potwierdzenie w treści uzasadnienia do ustawy o SPW, zgodnie z którym: „Wskazane odliczenia pozwolą na uwzględnienie poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych z okresu sprzed wejścia w życie ustawy, przyczyniając się do obniżenia poziomu opodatkowania w pierwszych latach obowiązywania ustawy”.

Mając na uwadze powyższe, tj. literalne brzmienie przepisów oraz wskazane uzasadnienie do projektu ustawy, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż Spółka jest uprawniona do obniżania o wysokość straty poniesionej na działalności wydobywczej węglowodorów, zysków z tejże działalności osiąganych w kolejnych latach, bez względu na okres osiągnięcia, jak i wartość generowanych zysków, które pozwolą na pokrycie przedmiotowej straty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości obniżenia przyszłych zysków z działalności wydobywczej węglowodorów o stratę na działalności wydobywczej bez względu na okres, w którym generowane zyski pozwolą na pokrycie przedmiotowych strat oraz wysokość rozliczanej w danym roku straty, jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.