IPPB2/415-796/14-2/PW | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości odliczenia od dochodu straty powstałej w wyniku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych
IPPB2/415-796/14-2/PWinterpretacja indywidualna
 1. certyfikat inwestycyjny
 2. odliczenia
 3. strata
 4. umorzenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu straty powstałej w wyniku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu straty powstałej w wyniku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych.

We wniosku zostało przedstawione następujący stan faktyczny.

W styczniu 2013 r. Wnioskodawca zgłosił do umorzenia 12 certyfikatów funduszu inwestycyjnego. Cena wykupu certyfikatu była niższa o ponad 1000 zł od ceny nabycia. Transakcję zrealizowano przez Biuro Maklerskie, w którym prowadzony jest rachunek inwestycyjny. W marcu 2014 r. Wnioskodawca zwrócił się do Biura Maklerskiego z prośbą o wystawienie PIT-8C dokumentującego poniesioną stratę. Wnioskodawca uzyskał odpowiedź, iż w przypadku umorzeń certyfikatów, zgodnie z wytycznymi Izby Skarbowej nie wydaje się tego typu dokumentu. W czerwcu 2014 r. Wnioskodawca umorzył 2 certyfikaty. Z tytułu uzyskanego dochodu potrącono Wnioskodawcy jednak 237 zł podatku dochodowego. Odmowa wydania PIT-8C pozbawia podatnika możliwości odliczenia wcześniej poniesionej straty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Biuro Maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny klienta jest zobowiązanie do dokumentowania wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych w postaci PIT-8C...
 2. Czy dokumentacja w postaci PIT-8C dotyczy jedynie operacji finansowych zakończonych dochodem, czy obejmuje również zdarzenia zakończone stratą...
 3. Czy obowiązujące w tym zakresie przepisy Ordynacji Podatkowej dotyczą również operacji finansowych prowadzonych w ramach funduszy inwestycyjnych...
 4. Czy dochód uzyskany w wyniku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych podlega opodatkowaniu na równi z operacjami prowadzonymi bezpośrednio na giełdzie...
 5. Czy strata powstała w wyniku umorzenia certyfikatów umożliwia jej odliczenie od dochodu uzyskanego przy ich umorzeniu...
 6. Czy odmowa wydania PIT-8C w przypadku poniesienia straty w wyniku umorzenia certyfikatu funduszu inwestycyjnego narusza obowiązujące przepisy prawne - Ordynację Podatkową...

Niniejsza interpretacja odnosi się do pytania oznaczonego we wniosku nr 5. W odniesieniu do pozostałych pytań zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Wydaje się oczywistym, że bez względu na efekt operacji finansowej wszystkie działania powinny podlegać tym samym regułom. A za tym zgodnie z opinią Wnioskodawcy i logiką rozumowania odpowiedź na postawione pytanie powinna być następująca: tak.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

W myśl art. 5a pkt 14 ww. ustawy przez pojęcie fundusze kapitałowe rozumie się fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Dochody uzyskane z tytułu udziału w funduszach kapitałowych podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle ww. przepisu od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a. Stosownie do treści do art. 30a ust. 5 ww. ustawy, dochodu, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 5, nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

Dochodów (przychodów) z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o czym stanowi art. 30a ust. 7 powoływanej ustawy.

Pobór podatku od dochodów uzyskanych z udziału w funduszach kapitałowych określony został w art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 i 14 oraz art. 30a ust 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10. Z treści ww. przepisu wynika, że pobór podatku odbywa się za pośrednictwem płatnika.

Regulacja prawna dotycząca rozliczania strat została zawarta w art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Doprecyzowanie ww. przepisu znajduje się w art. 9 ust. 6, zgodnie z którym przepis ust. 3 ma zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka) i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, iż skoro stratę można rozliczyć wyłącznie w ramach tego samego źródła przychodów, a przepis art. 9 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje możliwości odliczenia jako straty ze źródeł kapitałowych, straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, to brak jest podstaw do rozliczania straty wskazanej we wniosku.

Reasumując, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do rozliczenia straty poniesionej z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.