IPPB2/415-591/14-4/MG | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca na podstawie powyższego stanu faktycznego, zachowując termin 5 letni rozliczenia, ma prawo do obniżenia w całości osiągniętego dochodu za 2012 roku stratami poniesionymi w latach poprzednich?
IPPB2/415-591/14-4/MGinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie strat
  2. rozliczanie straty
  3. strata
  4. zeznanie podatkowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.) na wezwanie organu Nr IPPB2/415-591/14-2/MG z dnia 25 września 2014 r. (data nadania 26 września 2014 r., data doręczenia 3 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od całości dochodu z kapitałów pieniężnych za rok 2012 straty z lat ubiegłych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od całości dochodu z kapitałów pieniężnych za rok 2012 straty z lat ubiegłych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Interpretacja dotyczy sposobu odliczania dochodu od osiągniętych strat z gry na giełdzie papierów wartościowych w okresie 5 lat.

Przed rokiem 2008 Wnioskodawca wykazywał dochody a należne podatki były regulowane. W latach 2008-2009 Wnioskodawca poniósł duże straty z tytułu gry na giełdzie wykazane w zeznaniach podatkowych:

I tak:

W roku 2008 Wnioskodawca poniósł stratę w wysokości - 8.077,50 zł.

W roku 2009 Wnioskodawca poniósł stratę w wysokości - 6.845,52 zł.

W roku 2010 Wnioskodawca miał dochód w wysokości 2.735,26 zł i odliczył w całości z pierwszej połowy (50%) straty poniesionej w roku 2008.

Pozostała Wnioskodawcy do rozliczenia na lata kolejne niewykorzystana różnica z pierwszej połowy (50%), tj. (-8.077,5 + 2.735,26) – 1.303,49 zł plus druga połowa (50%), tj. - 4.038,75 zł. Razem pozostaje do odliczenia w przeciągu następnych 5 lat suma straty - 5.342,24 zł.

W roku 2011 Wnioskodawca miał dochód w wysokości 340,10 zł, który odliczył w całości z pierwszej połowy 50% za rok 2009 (50% od kwoty 6.845,52 zł). Pozostała do rozliczenia niewykorzystana różnica z pierwszej połowy (50%), tj. - 3.082,66 zł plus druga połowa (50%), tj. - 3.422,76 zł. W sumie pozostała do odliczenia w przeciągu następnych 5 lat strata - 6.505,42 zł.

W roku 2012 Wnioskodawca osiągnął dochód w wysokości 8.064,96 zł, który Wnioskodawca w całości rozliczył pozostałą sumą pozostałych strat z lat poprzednich po spełnieniu warunku odliczenia do 50% straty za każdy rok ubiegły plus różnica - strata nierozliczona dochodem oraz pozostała druga połowa straty za każdy poprzedni rok.

5 letnia przesłanka limitu czasu również jest spełniona. W roku 2013 Wnioskodawca znowu poniósł znaczną stratę.

W dwóch następujących po sobie latach Wnioskodawca miał dużą stratę. W latach następnych, za każdy rok Wnioskodawca odliczał pierwsze 50% straty i ze względu na dużą kwotę straty i mały dochód do rozliczenia, za każdym razem pozostawała różnica ze stratą oraz druga połowa straty (tj. te drugie 50% nie rozliczone w roku następnym).

Złożony wniosek zawierał braki formalne, w związku z tym tut. organ podatkowy pismem z dnia 25 września 2014 r. Nr IPPB2/415-591/14-2/MG (data nadania 26 września 2014 r., data doręczenia 3 października 2014 r.) wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

  • Przeformułowanie zadanego przez Wnioskodawcę pytania mającego być przedmiotem interpretacji indywidualnej w powiązaniu z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym, z uwagi na to, że sformułowane pytanie nie jest pytaniem podatkowym mogącym być przedmiotem interpretacji. Należy bowiem wyjaśnić, że przedmiotem interpretacji indywidualnej nie może być ustalenie - czy sposób rozliczenia straty Wnioskodawcy od dochodu za dany rok podatkowy jest prawidłowy.
  • Przedstawienie jednoznacznego stanowiska Wnioskodawcy odnośnie ponownie sformułowanego pytania podatkowego.

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie pismem z dnia 9 października 2014 r. (data nadania 10 października 2014 r., data wpływu 13 października 2014 r.). Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny wyjaśniając, że warunek odliczenia do 50% straty za rok ubiegły został spełniony, w każdym z następnych lat Wnioskodawca odliczał tylko 50% straty (za rok poprzedni) gdzie zostawała niewykorzystana różnica a strata nie pokryła w całości osiągniętego dochodu oraz pozostawała druga połowa stary do rozliczenia w latach następnych, tj. w okresie 5 lat.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca na podstawie powyższego stanu faktycznego, zachowując termin 5 letni rozliczenia, ma prawo do obniżenia w całości osiągniętego dochodu za 2012 roku stratami poniesionymi w latach poprzednich...

Zdaniem Wnioskodawcy,

W Krajowej Informacji Podatkowej Wnioskodawca dostał odpowiedź, że w każdym następnym roku może rozliczyć tylko 50% poniesionej sumy strat za lata ubiegłe. Wnioskodawca nie rozumie takiego stanowiska, ponieważ literalnie interpretując taką informację uważa, że nie byłby w stanie rozliczyć strat w okresie 5 lat, ponieważ za każdym razem byłby to algorytm 50% z 50% ... czyli 25% (2 rok), potem 12,5% (3 rok), następnie 6,25% (4 rok) i raptem 3,125% (5 rok) straty odjętej od potencjalnej, przyszłej kwoty dochodu. Czyli według Wnioskodawcy wychodzi na to, że Wnioskodawca może dochodu w całości nie rozliczyć poniesionymi uprzednio stratami w okresie 5 lat pomimo, że w tym interwale czasowym suma strat jest większa niż dochodu i w końcowym podsumowaniu ponosząc straty za okres 5 lat i tak Wnioskodawca musiałby zapłacić podatek za dany rok, gdzie miał dochód. W Krajowej Informacji polecono Wnioskodawcy, dla uściślenia, zwrócić się o interpretację indywidualną.

Ogólnie przyjęta regulacja określa, że o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50%, kwoty tej straty. Jeżeli więc dochód podatnika jest niewystarczający, by odliczyć 50% kwoty straty z poprzedniego okresu rozliczeniowego, to podatnik może w rozliczeniu przyjąć różne proporcje - tak aby optymalnie wykorzystać przysługujący limit.

Reasumując:

W dwóch latach następujących po sobie Wnioskodawca miał dużą stratę. W latach następnych, za każdy rok Wnioskodawca odliczał pierwsze 50% straty i ze względu na dużą kwotę straty i mały dochód do rozliczenia, za każdym razem pozostawała różnica (z niewykorzystaną stratą) oraz druga połowa straty do odliczenia (tj. te drugie 50% nie rozliczone w roku następnym), ale do odliczenia w okresie do 5 lat. W związku z tym, w nawiązaniu do opisu zawartego w stanie faktycznym, Wnioskodawca mógł w pełni pokryć dochód ze strat za lata ubiegłe z tego tytułu, że termin 5 lat nie upłynął, a w kolejnym roku Wnioskodawca odpisywał tylko 50% straty za rok poprzedni, gdzie wysokość tych strat była i tak większa od osiągniętego dochodu.

W uzupełnieniu wniosku na wezwanie tut. organu Wnioskodawca wskazał, że ogólnie przyjęta regulacja określa, że o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Jeżeli więc dochód podatnika jest niewystarczający, by odliczyć 50% kwoty straty z poprzedniego okresu rozliczeniowego, to podatnik może w rozliczeniu przyjąć różne proporcje - tak aby optymalnie wykorzystać w terminie 5 następujących po sobie lat.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że miał możliwość obniżenia w całości dochodu za rok 2012 stratami poniesionymi w latach ubiegłych - Wnioskodawca spełnił zasadę limitu odliczenia kwoty 50% w roku następnym, nie minął jeszcze okres 5 lat, a że suma strat jest kwotą znaczną i każdorazowo pozostawała z nadwyżką, po kolejnych obniżeniach dochodów, to w całości pozwoliły Wnioskodawcy na odliczenie przychodu i za 2012 rok.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W myśl art. 9 ust. 3 cytowanej ustawy, o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Natomiast art. 9 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat:

  1. z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, oraz
  2. ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że strata nie jest podatkowo obojętna, bowiem ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera uregulowania, zgodnie z którymi strata ze źródła przychodów może być rozliczana przez podatnika w następnych latach podatkowych z tego źródła. Strata jest nadwyżką kosztów uzyskania przychodów nad sumą przychodów i określana jest za rok podatkowy. Podstawowym warunkiem dla zaistnienia możliwości rozliczenia (odliczenia) straty podatkowej przez podatnika jest wystąpienie dochodu do opodatkowania.

Podatnik może odliczyć stratę z dochodów osiągniętych w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Ma również możliwość wyboru, w których latach i w jakiej wysokości dokona odliczeń, z zachowaniem warunku co do dopuszczalnej kwoty odliczenia w roku podatkowym. Brak dochodu do opodatkowania w określonym roku podatkowym oznacza brak możliwości rozliczenia straty podatkowej w tej jednostce czasowej. W skrajnym przypadku, kiedy w kolejnych pięciu latach podatkowych nie wystąpi dochód, strata podatkowa może nie być w ogóle rozliczona.

Tak więc, stratę może rozliczyć wyłącznie ten podatnik, który ją poniósł. Rozliczenie straty ze źródła przychodów polega na tym, że o wysokość tej straty można obniżyć dochód uzyskany z danego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, przy czym wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty poniesionej straty. W związku z tym rozliczenie straty może nastąpić w okresie nie krótszym niż dwa lata i nie dłuższym niż pięć lat. O tym, jaka część straty będzie rozliczana w danym roku podatkowym decyduje podatnik. Należy jednocześnie podkreślić, że przy rozliczaniu straty obowiązuje zasada, że strata z danego źródła przychodu może być pokryta jedynie z dochodów z tego samego źródła.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w latach 2008-2009 Wnioskodawca poniósł straty z tytułu gry na giełdzie, wykazane w zeznaniach podatkowych. W roku 2008 Wnioskodawca poniósł stratę w wysokości - 8.077,50 zł. W roku 2009 stratę w wysokości - 6.845,52 zł. W roku 2010 Wnioskodawca osiągnął dochód w wysokości 2.735,26 zł i odliczył w całości pierwszą połowę straty poniesionej w roku 2008. Pozostała Wnioskodawcy do rozliczenia w latach kolejnych niewykorzystana różnica z pierwszej połowy straty z roku 2008 (-8.077,5 + 2.735,26) – 1.303,49 zł plus druga połowa (50%), tj. - 4.038,75 zł. Razem pozostała do odliczenia w przeciągu następnych 5 lat suma straty w wysokości - 5.342,24 zł. W roku 2011 Wnioskodawca osiągnął dochód w wysokości 340,10 zł, który odliczył w całości z pierwszej połowy 50% za rok 2009 (50% od kwoty 6.845,52 zł). Pozostała do rozliczenia niewykorzystana różnica z pierwszej połowy straty za 2009 r., tj. - 3.082,66 zł plus druga połowa straty za 2009 r., tj. - 3.422,76 zł. W sumie pozostała do odliczenia w przeciągu następnych 5 lat strata - 6.505,42 zł. W roku 2012 Wnioskodawca osiągnął dochód w wysokości 8.064,96 zł, który Wnioskodawca w całości rozliczył pozostałą sumą pozostałych strat z lat poprzednich po spełnieniu warunku odliczenia do 50% straty za każdy rok ubiegły plus różnica - strata nierozliczona dochodem oraz pozostała druga połowa straty za każdy poprzedni rok.

Zatem, w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, że jeżeli poniesienie straty i dokonanie jej odliczenia dotyczy tego samego źródła przychodów - tak jak w tym przypadku - przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to Wnioskodawca miał możliwość pomniejszenia osiągniętych dochodów z tytułu gry na giełdzie za lata 2010, 2011 i 2012 poniesionymi w latach 2008 i 2009 stratami z tego samego źródła przychodów.

Z ogólnej konstrukcji przepisu art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika bowiem, że podatnik może obniżyć dochód uzyskany z danego źródła przychodów o wysokość straty z tego samego źródła, poniesionej w roku podatkowym w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, tym samym podatnik może wybrać, w których latach i w jakiej wysokości dokona odliczenia straty, z zachowaniem warunku, co do dopuszczalnej kwoty odliczenia w roku podatkowym.

W konsekwencji zachowując termin 5 letni rozliczenia straty oraz wysokość odliczenia – 50% kwoty poniesionej straty za dany rok podatkowy, Wnioskodawca miał prawo do obniżenia osiągniętego w 2012 r. dochodu o nierozliczone w latach poprzednich, tj. w latach 2010 i 2011 straty z lat 2008 i 2009, jednakże przy założeniu zachowania warunku obniżenia wysokość dochodu o 50% kwoty poniesionej straty odrębnie dla każdej ze strat podatkowych poniesionych w roku 2008 oraz 2009. Zatem Wnioskodawca mógł odliczyć od dochodu za 2012 r. kwotę nieprzekraczającą 50% kwoty straty za rok 2008 i 50% kwoty straty za 2009 rok. Nie oznacza to jednak możliwości obniżenia w całości osiągniętego przez Wnioskodawcę dochodu za 2012 r. Z ogólnej konstrukcji przepisu art. 9 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika bowiem, że wysokość kwoty do odliczenia (50% kwoty poniesionej straty) należy ustalić odrębnie dla straty z każdego roku. W konsekwencji strat nie można sumować, należy zaliczyć stratę z każdego roku podatkowego oddzielnie. Z uwagi na brak dochodu za 2013 rok Wnioskodawca nie może już odliczyć nie rozliczonej dotychczas, tj. w latach 2009-2012, pozostałej do odliczenia straty za 2008 r. (upływ pięciu lat podatkowych), natomiast pozostałą nierozliczoną stratę z roku 2009 (rozliczoną częściowo w latach 2010-2012) Wnioskodawca będzie mógł ewentualnie rozliczyć od dochodu za rok 2014, o ile dochód ten wystąpi.

Jednocześnie organ zauważa, że przedmiotowa interpretacja odnosi się, co do zasady do stanowiska Wnioskodawcy odnośnie możliwości obniżenia osiągniętego w roku 2012 dochodu stratami z lat ubiegłych, jednakże przedmiotem interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego nie może być dokonywanie oceny danych liczbowych zawartych we wniosku o wydanie takiej interpretacji. Rozstrzygnięcie w zakresie konkretnych kwot stanowiących podstawę obniżenia osiągniętego w 2012 r. dochodu o straty za latach 2008 i 2009, zgodnie z treścią art. 21 § 3-4 ustawy - Ordynacja podatkowa może być zawarte jedynie w decyzji podatkowej, która jest wydawana po przeprowadzeniu postępowania podatkowego uregulowanego w przepisach zawartych w dziale IV tej ustawy, które to przepisy zgodnie z treścią art. 14h tylko w części mają zastosowanie w postępowaniu w sprawie wydawania interpretacji (por. wyrok WSA w Warszawie z 10 czerwca 2010r., sygn. akt III SA/Wa 270/10).

Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.